Községi Polgári Fiú és Leányiskola, Kassa, 1899

9 ■Szlöjd-munkakiállitás, mely Zsilinszky Mihály v. k. min. államtitkár úr ő Méltóságának tetszését és dicséretét is kivívta, ki mélt. Péchy Zsigmond, vármegyénk érdemekben gazdag főispánjának kíséretében Junius hó 11-én intézetünket és a Szlöjd-kiállítást megtekintette. Jótékonyság, jutalmak. Abauj-Torna megye kir. tanfelügyelője 3553/99. sz. a. kelt intézményével 106, tandíjelengedésért folyamodó növendék közül 43-nak az egész-, 53-nak a 2/1-, 7-nek a fél- s 3-nak az 1/3 tandíját elengedte. A Steinmisch-féle alapítvány kamatait, 45 koronát a tantestület 4 részre osztva, a következő kassai lakos, jó magaviseletű s előmene­telés tanulóknak ítélte oda : 20 K. Drab Ferencz V. o. t. 10—10 K. Timkó János III. és Zelleny Vincze II. o. t., 5 K. Szakács János I-ső oszt. tanulónak. Lévay István igazgató által adományozott jutalomkönyvet, „Petőfi­­összes költeményeit“, Nováky Sámuel VI. o. t. és Grósz Lajos, ének­tan­ által adományozott, Sebesztha Károly „Rövid művelődéstörté­nelem“ czímű művet Mészáros Aladár, VI. o. tanuló nyerte el jó magaviseletök és jeles előmenetelük elismeréséül. Ünnepélyek. Az intézet ifjúságával a lefolyt tanévben is megünne­peltük megboldogult Erzsébet királynénk emlékét, Ő Felsége, apostoli királyunk névnapját, koronázásának évfordulóját. Ünnepet ültünk ezen­kívül márcz. 15. április 11-én s a tanév kezdetén s évzáró ünnepélyen. Megemlítem e helyütt, hogy növendékeink június 8-án, Malaszt Ferencz tan­­ár vezetése alatt mintegy 140-en kirándultak a hozzánk közel eső, vadregényes, szépségekben páratlanul gazdag szádellői völgybe. Ünnepélyeink, melyek legtöbbjén nagyszámú közönség vett részt, ünnepi beszéd, szavalat és énekrészekből állottak. Évzárás. Az évzáró vizsgálatokat a kir. s. tanfelügyelő úr elnök­lete alatt, nagyszámú szülő jelenlétében a következő napokon s rendben tartottuk meg: június 13-án ének s tornavizsgálat, 15-én d. e. I. b), d. u. II. b), 16-án, d. e. I. a), d. u. II.. a), 18-án, d. e., III. d. u. V. 19-én d. e. IV., d. u. VI. osztály vizsgálata. A magánvizsgálatokat június 19—25-én tartották meg. A tanév június hó 25-én d. e. 3 óra­kor ü­nnepélyes isteni tisztelettel, utána évzáró ünnepélylyel, a bizo­nyítványok s értesítők kiosztásával ért véget. Kassa, 1900. június hó 25. Lévay István igazgató.

Next