Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1972 (79. évfolyam, 1-50. szám)

1972-01-02 - 1972-01-16 / 1-3. szám

2. oldal KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA 1972. január 16, CATHOLIC HUNGARIANS’ SUNDAY A legrégibb katolikus magyar lap az Egyesült Államokban és Kanadában Tie Oldest Hungarian Catholic Newspaper in the United States and Canada PaMMicd Every Sunday by the Catholic Publishing Co„ Inc. Youngstown Office* 517 So. Belle Vista Ave^ Youngstown, O. 44509 ______________________Telefon« 799-18S8______________________ Alapította 1894 oktdber 24-én Msgr. Böhm Károly pápai prelátus-plébános Established October 24, 1894 by Rev. Msgr. Charles Böhm, Papal Prelate - Pástor EDITOR IN CHIEF EMERITUS: Father GABRIEL TAKACS O. F. M. Managing -Edi tor Father NICHOLAS DENGL OfAL THIS" NEWSPAPER IS WHOLLY FOR THE PURPÖSE OF PROMOTING CATHOLIC WELFARE AND IS A NON-PROFIT ____________________ORGANIZATION SUBSCRIPTION RATES: ELŐFIZETÉSI ARAK« For two years in the U. S. $16.00 Két évre a U. S.-ben__... $16.00 For one year in the U. S. $ 9.00 Egy évre a U. S.-ben___- $ 9.00 For six months in the U. S. $ 5.00 Fél évre a U. S.-ben___ $ 5.00 For two years in Canada $18.00 Két évre Kanadában ........ $18.00 For one year in Canada .... $10.00 Egy évre Kanadában ___ $10.00 For six months in Canada $ 5.00 Fél évre Kanadában ....... $ 5.00 Foreign Countries are same as Canada. Egyéb külföld egy ár Kanadával A Szent István Ferences Komisszáriátus megbízásából TISZTELETBELI FŐSZERKESZTŐ FT. TAKACS GABOR O. F. M. Felelős szerkesztő: Fr. DENGL MIKLÓS O.FAI 1739 Mahoning Ave., Youngstown Ohio 44509 — Tel.: (216) 799-2600 Crerk^ztö: ESZTERHAS ISTV1N 2930 E. 114th St., Cleveland,Ohio 44104 — Tel.: (216) 795-0748 ADVERTISEMENT RATES« $1.80 per column inch 1—2 times: $1.70 per column Inch 3—4 times; $1.60 per column inch 5—10 times; $1.50 per column inch 11—25 times; $1.40 per column inch 26—51 times; Va page $50.00li $4 page $90.00; 1 full page $170.0«. Second class postage paid at Youngstown. Ohio A "legnagyobb magyar" életrajzirója előadást tartott New Yorkban Szívünkhöz közelálló témáról tartott Szentkarácsony hét­főjén előadást Széchenyi Istvánról a tárgykör legalaposabb is­merője, Dr. Bárány György. Az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat kérte fel a tudós Széchenyi-kutatót; irövid New Yorkban tartózkodása alatt szakítson időt, hogy az érdeklődő magyarság élőszóval élvezhesse a „legnagyobb ma­gyar” élettörténetének megannyi kevéssé ismert részletét. Az előadás a new-yorki Magyar Ház nagytermében (215 East 82. St.) december 27-én, hétfőn este £7-kor kezdődött. Bárány György a Colorado állambeli Denver tudomány­­egyetemének történelemtanára. Országos nevű professzor, aki az elmúlt évtized során a bécsi, párizsi, stockholmi és római titkos levéltárakban végzett beható kutatásokat és eddig angol nyelven nem publikált adatok tömkelegét feldolgozva jelentette meg rendkívül nagyjelentőségű könyvét „Stephen Széchenyi and the awakening of Hungarian nationalism” cimen. A Princeton University Press kiadásában napvilágot látott, több mint 500 oldalas kötet felöleli a „legnagyobb magyar” közéleti pályafutásának eddig ismeretlen részleteit is. Széche­nyiről eddig nem sokat írtak vagy tudtak és Kossuth nemes ellenzékének ismeretében a lánglelkű világszónok egész élet­műve is újból életre kel. Bárány György a 20. század borzalmas embertelenségei­nek olvasztójából került ki elevenen, hogy annál magasabb, annál szélesebbkörű perspektíva birtokában írhassa meg, gon­dosan kibányászott, hiteles okmányok alapján a 150 évvel ez­előtti óhazai reformkorszak nagy alakjait. Az abszolutizmustól a kiegyezésig nincs az a téma, ami kikerülte volna figyelmét. Széchenyinek a szegény néposztályok intézményes felkarolá­sát célzó, korszakot jelentő erőfeszítései éppenúgy helyet kap­tak e páratlan precizitást! könyvben, mint a nemzetünk törté­nelme során oly magas szempontok által vezettetett ősi magyar családok tagjainak közreműködése. Bárány professzor Budapesten született. Tanulmányait a szegedi egyetemen be sem fejezhette, mikor besorozták és az orosz fronton teljesített szolgálatot 1944 véres hónapjaiban. Szovjet fogságban sínylődött három éven át, míg végre haza­juthatott; az 1956 októberi forradalom célkitűzéseivel szimpati­zálván, ő is vándorbotot ragadott és még az évben megérkezett Camp Kilmerbe. Szerencséjére az American Historical Society főtitkára, Boyd Shafer volt a diplomásokat fekaroló küldöttség vezetője, aki gondoskodott arról, hogy Bárány György Denver­­ben befejezhesse tanulmányait és 1960-ban elérhesse a legma­gasabb tudományos fokozatot, a filozófiai doktorátust. Azóta is az ottani történelemtanszék jeles tanára. Kossuth Lajos Széchenyire vonatkozó megállapításainak idézése vezeti be ezt a becses történelmi könyvet s így vonul be az angolnyelvű olvasók képzeletvilágába a legnagyobb ma­gyar: ”1 declared Count Stephen Széchenyi the greatest of all Hungarians... and the Magyar multitude resounded with ever unceasing acclamation. This word belongs to the Credo of my soul.” Báchkai Béla IFONTOS! "The House of Insurance” Ha bármiféle biztosításra van szüksége, úgymint élet-, háztüz- és tornádó; bútor- és ruha-, autó-, stb.. minde­zeket megszerezheti 45 éve fennálló irodánkban a legméltányosabb áron Ohio államban. Lezsak Insurance Agency Shaker Building. Room 321. 3645 Warrensville Centeré Shaker Hts„ Ohio 44122 A BIZTOSÍTÁS BIZALOM DOLGAI Kéziratok megőrzésére vagy visszaküldésére a szerkesztőség nem vállalkozik. Dr. Pogány András beszéde a Széchenyi Társaságban A Széchenyi Társaság, a sza­badföldi magyar kultúra fontos fellegvára, 1971. november 20- án, a washingtoni Embassy Hotelben rendezte meg szoká­sos évi vacsoráját. A vacsora keretében — Maj­­tényi László elnök meghívásá­ra — Dr. Pogány András, a Magyar Szabadságharcos Szö- i vétség amerikai elnöke tartott J nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszédet, melyben — Széche­nyi István politikáját méltató történelmi visszapillantás után — érdekes párhuzamot vont az 1956-os Forradalom eszméi és a Legnagyobb Magyar prog­ramja között. Atléta Bál, 1972 A Cleveland Magyar Athle­tic Club, Inc. (4125 Lorain Av., Cleveland, Ohio 44113) jelenti, hogy 1972. évi hagyományos ATLÉTA BÁL-ját február 5- én, szombaton este £9 órai kezdettel rendezi a St. Mary Roman Orthodox Church dísz­termében. Elővételi jegyrendelés és helyfoglalás: Jegyárak elővétel­ben 5.00 dollár, a pénztárnál 6.00 dollár, diákjegy és nyug­díjasoknak 3.00 dollár. Belépőjegy és asztalfoglalás eszközölhető 1972. január 20- tól a CMAC címén vagy tele­­fonszámán. Úgyszintén csek­ket, V. Money Ordert Cleve­land Magyar Athletic Club névre kérjük kiállítani és a fenti címre kérjük küldeni. Báliroda telefonszáma: 281-2820. Hazulról érkezett: Egyetemi felvételi vizsgán Amikor a párt telekiabálja az országot, hogy előnyben kell részesíteni az osztály­­szái~mazásu gyermekeket, ez alatt természetesen a párt­funkcionáriusok csemetéit ér­ti. A tősgyökeres marxista­bürokrata uj sarjakat. Ugyan­akkor azonban fölényesen hangoztatják, hogy azért az egyetemi felvételi vizsgákon egyenlőség létezik: ugyanab­ból a tárgykörből kell min­denkinek felelni. A professzor elé két egye­temi-hallgató-jelölt kerül. Az egyik a párttitkár fia, tehát elsőrangú osztály származás, a másik egy volt Horthy alispán fia, tehát valódi osztályidegen származék. — Legyenek nyugodtak — mondja a vizsgáztató bizott­ság elnöke, itt nincs kivétele­zés, mindketten ugyanabból a tárgykörből felelnek. És ezután a párttitkár fiá­nak adja fel a következő kér­dést: — Mondja meg, kérem, mi volt a neve annak a nagy sze­mélyszállító hajónak, amely 1912-ben elsüllyedt a Jeges tengeren, miután egy jég­heggyel összeütközött? Rövid gondolkozás után az osztály-származás kivágja: — Titanic! — Nagyon jó! — bólogat a bizottság elnöke, ön már el is mehet, fiacskám, megfelelt. — Tehát most ön követke­zik — fordul ezután az osz­tályidegen származékhoz. — Ugyanebből a törgykörből ké­rem, mert mi igazságosak va­gyunk. A származása tehát nem számit, lm felelni tud. Sorolja fel a Titanic elsüllye­désekor vizbefult 1517 utas nevét ... KERESTETÉS Keresem gyerekkori játszó­társamat, Siz Bellát, aki Buda­pesten a Hegyalja u. 15., majd a Táltos utcában lakott, Cím a Kiadóhivatalban. Pardon - egy szóra miért a halandzsa? A Magyarországon uralkodó párt hivatalos lapja a NÉP­­SZABADSÁG egyik vezércikkében Szabó László „Javaslatok sorsa” címmel ezeket írja: „Demokratikus közéletünk egyik sarkalatos pontja, hogy mennyire vagyunk képesek elfogadni és hasznosítani az embe­rek segítő szándékú véleményét, a fogyatékosságokkal szembeni kritikai észrevételt, a gondok-hibák feloldására szóló javasla­tait. Mert a közéleti demokrácia sem öncélú: a felelősségérzet növelése a közügyek iránt egyben az ember, a tömegek szolgá­lata is. Az emberé, valamennyiünkké, akik a szocializmust ma jobb egyéni és általános körülmények között építjük, mint teg­nap és holnapi életünket még jobbnak szeretnénk tudni, mint a mait. Ez köztapasztalat és közakarat. Ezért szólnak, javasol­nak, bírálnak tiszta szándékkal a milliók. A kormány legutóbbi üléséről kiadott közleményben egy szerény, hivalkodástól mentes, inkább kötelességszerüen hangzó mondat bújt meg. Arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Minisztertanács titkársága jelentést terjesztett a kormány elé az országgyűlés szeptemberi ülésén elhangzott képviselői ja­vaslatokról, észrevételekről, és a kormány kötelezte tagjait a javaslatok megvizsgálására, a szükséges intézkedések megtéte­lére.” * Pardon, egy szóra! Ezeket a sorokat érdemes akár még­­egyszer elolvasni: Ugyanis ebben írva vagyon, hogy a szocia­lista demokráciában csak javasolni szabad és a diktatúra kor­mánya esetleg, kegyesen, a kormány elhatározása szerint és ezután meg is vizsgálja a javaslatokat sőt ha szükségesnek látja, intézkedéseket tesz. A NÉPSZABADSÁG a demokrácia fogal­mát azonban ezzel meghamisítja, mert a demokrácia szerint a milliók nem javasolnak, hanem döntenek, határoznak, amit a kormánynak teljesíteni muszáj: Esetleg a kormány javasol, de a milliók döntenek, határoznak a maguk sorsáról. És a kormány sorsáról is . . . ★ És pardon, még egy szóra! Később a cikk megállapítja, hogy a szocialista demokrácia mire való: „Pártunk X. kongreszusának határozata leszögezi: a szo­cialista demokrácia fejlesztése a munkáshatalom, a szocialista állam további szilárdítását, erejének, hatékonyságának növelé­sét szolgálja.” * Pardon, pardon, de hiszen a valódi demokrácia nem a "ügy vigadjunk, hogy azzal segítséget adhassunk" A Magyar Segély és Közművelődési Egylet magyar szere­tettel meghívja a jótékonycélú Magyar Segély Jelmezbálra, melyet 1972, január hó 15-én, szombaton este £9 órai kezdet­tel rendez a Westlake Hotel (19030 Lake Ave.) helyiségében. Belépőjegy $ 4.00. Kedvezményes jegy $ 1.50. A bál belépő­jegyeiből és a tiszteletjegyek felajánlásaiból származó tiszta be­vételt az európai lágerekben nélkülöző magyar testvéreink meg­segítésére fordítjuk. A tiszteletjegyek felajánlását nyugtázzuk. Jelmez viselése nem kötelező, de a legeredetibb jelmezt a ren­dezőség pártatlan bíráló bizottság döntése alapján díjjal tünteti ki. A jelmezben megjelenők és a legszebb estélyi ruha díjára pályázók a belépésnél számot kapnak és 11 óráig jelentkeznek a bíráló bizottságnál. A határozatot 12 órakor hirdetik ki. Asztalfoglalás és meghívó igénylés: WOl-4793, ATl-3838 és 721-6311 telefonszámokon. ★ A Magyar Segély és Közművelődési Egylet báljának célja az, hogy ifjúságunknak, akik Magyarországtól távol nőttek fel, a régi magyar hagyományok felújításával, alkalmat adjunk ne­mes szórakozásra. Ezért immár évek óta az ifjúságnak kedvez­ményes belépődíjat állapítottunk meg. Jelmezbálunk további célja pedig az, hogy minél nagyobb összeget tudjunk bálunk be­vételéből elküldeni azoknak az öregeknek, rokkantaknak, bete­geknek, akik a kivándorlás próbáin kirostálódtak s magukra hagyatva idegenek gondozásán morzsolják fogyatkozó életüket. Magyar szeretettel hívjuk jöjjön közénk családjával, ba­rátaival, ismerőseivel, s magyar szeretettel kérjük, gondoljon a hontalanság országútján rekedt magyarokra, váltsa meg tisz­teletjegyét. Előző báljaink tiszta jövedelmét teljes egészében és azon­nal felosztottuk az Európában visszamaradt magyar kultúrális intézmények és Ínségben szenvedő olyan magyarok között, aki­ken rajtunk kívül senki sem segített. Egyesületünk a kiutalt összeg felosztásáról rendszerint részletes értesítést kap. A múlt évi segélyeinkre beérkezett le­velekből néhány adatot közlünk: A. I. kereső nélküli beteg: Cs. M. szív- és vesebajos; D. P. szívasztma; H. G. tbc és szív­beteg; P. R. tbc és szívbeteg; T. I. szívbeteg; Sz. Gy. vak, Ny. S. béna; B. Cs. 91 éves; D. M. májbeteg; B. A. tüdőbajos, munkaképtelen, 8 gyermekkel. Egy katolikus lelkész írja: „A magyar lélek, a magyar szív szeretetének' a megnyilvánulása ez. Bárhol, bármerre legyünk is ez a szeretet kösse össze sokat szenvedett magyar népünket.” Rómából írják: „Nem tudom van-e még a világon egy ma­gyar szerv, mely ennyi idő után is gondol azokra a magyar testvérekre, akikre senki sem gondol. A M. S. K. ezzel a gesz­tussal külön missziót teljesít.” Egy ev. lelkész írja: „Ez a nagybecsű szervezet az egyetlen, akitől segítséget kapunk, aki nem feledkezik meg az öreg ma­gyarokról és a magyar ügyről. Isten adjon további erőt, hogy nemes munkájukat folytathassák.” Fogadja hívásunkat és kérésünket olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi kérünk, dolgozunk és segíteni akarunk mostohább sorsban lévő véreinken, azokon, akik arra tényleg érdemesek. Őszinte tisztelettel: MAGYAR SEGÉLY ÉS KÖZMŰ­VELŐDÉSI EGYLET (4116 Whitman Avenue. Cleveland. Ohio 44113. Telefon: WOl-4793) Grandjean József Wégling István szocális alelnök egyesületi elnök kormány, az állam szilárdítását szolgálja, hanem a nép jólétét és a milliók önrendelkezését teszi lehetővé. így hát, pardon, éppen a NÉPSZABADSÁG cikkéből következik, hogy a szo­ciális demokrácia tulajdonképpen diktatúra. Pardon, egy szóra: de ha ez így van, miért van szükség a demokrácia-halandzsára, a demokrácia gyanús és torzított hangoztatására? Csak nem jelentkezik újból a magyar népben az emlékezés az igazi demokráciára? Szathmáry Lajos, budapesti újságíró a "best sellers" lista tizedik helyén Az amerikai TIME magazin „Best Sellers” listáján, tehát a magazin legolvasottabb könyveinek, a rangsorán olyasmi tör­tént, ami eddig igen ritkán történhetett meg — vagy talán még egyáltalán nem történt meg. Az egész amerikai könyvkiadást tekintetbe vevő rangsor 10. helyén ugyanis magyar szerző ne­vét találjuk. Ott olvassuk Szathmáry Lajos magyar újságíró nevét, aki könyvével „THE CHEF's SECRET COOK BOOK” című könyvével ilyen mértékben keltette fel az amerikai olvasó közönség figyelmét. ★ A NEW YORK TIMES könyvbirálattal foglalkozó fo­lyóirata Szathmáry Lajos könyvéről ezeket írja: „A szerző, aki a chicagói THE BAKERY étterem tulajdonosa, széleskörű so­kaságát mutatja be nemzeti és nemzetközi hírnevű ételeknek, fogásoknak és ezeknek a főző-receptjét iépésről-lépésre ma­gyarázza meg és így közli az olvasóval azt, hogy titkának mi a miértje és hogyanja. Ez a jobb módja a főzéstudomány el­sajátításának, ez jobb tanítási módszer, mint az előzetes ma­­gyarázgatások. Az emberek szívesebben emlékeznek vissza egy-egy recept különleges finomságaira, mint alapvető elméle­­egy-egy recept különleges finomságaira, mint «alapvető elmé­letekre» ..." ★ A „HOLIDAY” című magazin a könyvvel kapcsolatosan igy írja le a szerzőt, Szathmáry Lajost: „Ha ismered Chicago gazdagságát éttermekben és mégis különösen érdekes helyre kívánkozol, akkor nagy sebességgel a BAKERY-be indulsz. A BAKERY étterem ételrendje ötletes és változatos gazdag­ságú, amely azért lett a North Lincoln Avenuen ilyen nagy és ismert hírű, mert Szathmáry Lajos irányítása alatt áll. Szath­máry Magyarországon született, tanulmányai során a budapesti egyetemen filozófiai doktorátust szerzett és újdonságokat al­kotó «chef» lett Chicagóban, kimeríthetetlen ötletgazdagság­gal, kiválóan képzett főnök és kiválóan merész újításokkal a szakácsművészet terén.” A cikk szerzője leírja, hogy mérsékelt árak mellett a pin­cér milyen változatosan pompás és ízletes vacsorát szolgált fel. „A vacsora”, írja az újságíró, „a hosszú idővel ezelőtt élvezett kiváló és feledhetetlen európai élményekre emlékez­tetett. És ezt az igényes és élvezetes vacsorát mégsem Bécsbcn, nem is Párizsban, hanem Csikágóban élveztem végig”. ★ A NEW YORK TIMES-ben megjelent hirdetés első mon­data pedig így hangzik: „A négy évtizede gyakorolt és fejlesztett főzéstudomány, valamint gyakorlat Szathmáry Lajost a világhírű konyhafönö­­kök főnökévé tette.” A CHICAGO magazin ezt mondja: „Sztamáry Lajos a kiváló BAKERY étterem tulajdonosa könyvet írt ezzel a címmel: THE CHEF’s SECRET COOK BOOK. Mindegyik étel elkészítésének a leírása alatt a szerző közli a főtítkot, hogyan kell az étel elkészítése közben eljárni, hogy az a &Szathmáry-ízt» kiadja...” A magyar újságírónak ezt a sikert örömmel kell jelenteni, mert a siker valóban 'elképzelhetetlenül nagy. De örömmel kell ezeket a sorokat leírni azért is, mert kollégának a sikeréről kell beszámolni. Szathmáry Lajos már Budapesten a kollégák közé tartozott és a fiatal, tehetséges újságíró a száműzetésben volt kénytelen magának és családjának a megélhetést ezúton biztosítani. ★ Egyszer Budapesten egy öreg, bölcs újságíró azt mondotta: vegyék a civilek, tehát a nem újságírók, tudomásul, az a sze­rencséjük. hogy Magyarországon nincs újságíró állásnélküliség. Mert mondotta ez az öreg magános hírfarkas, az újságíró min­den más pályán csak első lehet, ha már egyszer jó újságíró volt. És íme: ezt a régi, budapesti újságíró törvényt bizonyította be Szathmáry Lajos a budapesti újságíró Amerikában (akinek cikkeit azért mi magyarok a száműzetésben is olvassuk, hi­szen a pittsburghi Magyarságban sokszor szólal meg és mindig írói jóízzel. A stílust nem lehet szimulálni). És ugyebár — ez is mennyire jellemző és sajátos — Szathmáry Lajos, amikor ebben a bonyolult sok ízlést, tapintatot, élesszeműséget, de éleselmé­jűséget és erőt megkövetelő szakmában elérte a csúcsot, ismét visszatért az íráshoz. Mert könyve ez a legjobban olvasott amerikai szakácskönyv már ismét félig újságírói munka. Ötle­tes, — az ételfogásokhoz függesztett „titok" bravúros újságírói „fogás" maga is. ★ Reméljük Szathmáry Lajos, a budapesti tehetséges újság­író, ha már egyszer hosszú és izgalmas, bátor és tehetséges munka és küzdés után felkapaszkodott a „best sellers”, a leg­többet olvasott könyvek listájának tizedik helyére, nem hagyja el ezt a pozíciót és tehetségével, ötletességével, színes és le­bilincselő előadásmodorával hamarosan újból megjelenik ott. ★ Most megjelent könyvére visszatérve pedig meq kell álla­pítani. hogy a ..THE CHEF’s SECRET COOK BOOK szé­leskörű elismerést szerzett népének, a mi népi életformáinknak, egyéni alkotóképességének, írástudásának. És öregbítette azt. És hogy a titkot megtoldják újabb titokkal, első mesterének is, (aki a magyar népnek mindezen tulajdonságait és tudását át­adta neki), a ma is vele élő édesanyjának.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék