Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1974 (81. évfolyam, 1-50. szám)

1974-01-06 / 1. szám

FEB 1-75 MRS KARIA FAZEKAS 407 EAST 38 ST APT-6 ERIE PA 16504 1974. — VOL 81. ÉVP. JAN. 6. — VASÁRNAP — I. SZ. Amerika egyetlen katolikus magyar hetilapja Egyes szóm ára: 20 cent Catholic Hungarians’ Sunday KIADÓHIVATAL: - EDITORIAL OFFICE: 1739 Mahoning Avenue, Youngstown, Ohio 44509 — Telefon; (216) 799-2600 The only Catholic Hungarian Weekly Newspaper in the United States Price of one copy: 20 cent N. Á.: Vessenek véget a katolikusok hátrányos megkülönböztetésének Lengyelországban • Ezt követelte Janusz Zablocki katolikus kép­viselő a varsói parlament legutóbbi ülésén. — • Amíg a kormányzat fenntartja a katolikusok el­leni diszkriminációt, nem lehet szó az állam és egy­ház közti viszony normalizálásáról. — A KATOLIKUS ZNAK CSOPORT TAGJA. Janusz Zablocki felszólalásában megelégedéssel vette tudomásul, hogy Olszovszky külügyminiszter november 12.-én látogatást tett VI. Pál pápánál és hosszan tárgyalt a Vatikán képviselőivel, köztük Casaroli monsignoréval is. Ez utóbbit meghívta, hogy az új év elején látogasson el Varsóba és foly­tassák a lengyel állam és a Vatikán közti viszony normalizálására irányuló tárgyalásokat. Ezeknek a tárgyalásoknak azonban — folytatta Zablocki — túl kell lépniök a propaganda megszokott határait és a valóságos normalizálásra kell törekedniök. Nem térhetnek ki a legnehezebb problémák elöl sem. Ez a folyamat azonban elképzelhetetlen anélkül, hogy ne venné tekintetbe a lengyel katolikusok követelé­seit. A lengyel egyház vezetői ragaszkodnak a templomok épkéséhez, a súlyos adók csökkentésé­hez. a vallásos nevelés stb. biztosításához. De eze­ken túlmenőleg a lengyel katolikus világiaknak is megvannak a maguk jogos igényeik. A katolikuso­kat a társadalomban illetve a közéletben hátrányos megkülönböztetések érik. Ha valaki nem titkolja el katolikus világnézetét illetve hitét, nem élhet az alkotmányban és törvényekben biztosított jogaival. A katolikusok nem fenyegetik a lengyel szocializ­must — folytatta a képviselő — ennél fogva joguk van szélesebb körű katolikus világi mozgalomra. Ennek a mozgalomnak a keresztény értékek alap­ján kell állnia, élveznie kell az Egyház bizalmát, és jóváhagyását. Emellett azonban meg kell őriznie ön­állóságát és fontos szerepe kell legyen a nemzeti egység megteremtésében. Egy ilyen mozgalmat a Pápa és a lengyel püspöki kar is megértéssel fogad­na. Zablocki felszólította a lengyel kormányt, ne féljen a kísérlettől. Tegye lehetővé a katolikusok és kommunisták együt.működését a szocialista állam­ban. Ezzel a kísérlettel példát adhatna arra, hogy miként lehet a hívők és a kommunisták emberi jogait egyaránt biztosítani. A KATOLIKUS KÉPVISELŐ felszólalásának állami részről eddig semmi visszhangját nem tapasz­taljuk. Ellenben egyre inkább kitűnik, hogy a var­sói külügyminiszter római illetve vatikáni politikai tűzijátéka arra volt jó, hogy a lényegről elterelje a figyelmet. Nagy tisztelettel beszélt a Pápáról, meg­hívta Casarolit Varsóba, Lengyelország és a Szent­szék viszonyának teljes normalizálását helyezte ki­látásba. Kormánya jóakaratát hangoztatta, kiemel­te, hogy az utóbbi három esztendő alatt 120 új templom építését engedélyezték. Átadták az Odera Neisse területek egyházi vagyonát a lengyel egy­háznak. De egy szót sem szólt arról, hogy a len­gyel egyháznak több szabadságot adnak lelkipász­tor! és nevelő munkájának ellátására. Az egyház lé­nyegi elnyomását következetesen folytatják. Erre példaként hozzuk fel a napokban, november végén történt újabb erőszakos intézkedést. VARSÓ MEGSZÜNTETTE a •'Verum" cí­mű katolikus kiadót. És egyetlen szóval sem indo­kolta a rendelkezést. A kiadót Micewski katolikus publicista, a varsói parlament katolikus képviselő­­csoportjának tagja alapította. Történelmi és szo­ciális témákkal foglalkozó munkákat adott ki. Ezen kívül több mint nyolcvanezer hittan könyvet és imakönyvet jelentetett meg. Amikor a képviselő ma­gyarázatot kért a hatóságoktól, hogy miért szün­tették meg a kiadót, azt a választ kapta: nincs szük­ség rá. ' . A katolikus kiadó megszüntetésével egyidőben a kommunista hatóságok egy másik kiadónak meg­tiltották, hogy a papok számára kinyomott vallás­­történeti munkát forgalomba hozza. ILYEN ÉS HASONLÓ, az Egyház lényeges hivatását elnyomó intézkedésekkel készül a varsói kormány Casaroli érsek januári illetve februári lá­togatására. A lengyel katolikusok és a püspöki kar decemberben behatóan tájékoztatta a Vatikánt a helyzetről. Wisinszky bíborost két hetes római tar­tózkodása. alatt háromszor fogadta VI. Pál ma­gánkihallgatáson. Kérdés azonban, hogy vállalja-e a Vatikán a feladatot, amelyet Moszkva irányítása mellett a keleteurópai kommunista kormányok, köz­tük a lengyel kormányzat is kiszabot1: számára az enyhülés korszakában. Vállalja-e a diplomáciai kap­csolatért azt, hogy a kommunista rendszer annál nagyobb súllyal nehezedjék a helyi püspöki karra és a papokra meg a hívekre abban a tudatban, hogy a Vatikán a diplomáciai kapcsolat megtartása ér­dekében úgy sem fog tiltakozni az egyház lénye­ges -hivatásának elnyomása ellen? Ilyen nehéz helyzetben szokták móndani: Vi­­deant consults! A Kremlinnek sürgős az Adria - olajvezeték A VASÁRNAP december 9.-i számában "Mit fizetünk a «detenté»-ért olajban” főcímmel és "Vég­zetes véletlen vagy detente csapda" alcímmel rá­mutattunk arra, hogy a szovjet olajizgatás csendes társa és haszonélvezője Tito lesz, illetőleg Jugoszlá­via, amely felé irányítja a Kremlin az arab olajat és ílymódon biztosít piacot azoknak az arab álla­moknak. amelyek el akarják vonni a nyugati piacról olajtermésüket. Hivatkoztunk az Újvidéken meg­jelenő magyarnyelvű napilapra, a MAGYAR SZÓ- ra, amely okt. 3.-án ("ADRIA OLAJVEZETÉK KÖZÉP-EURÓPÁNAK”) már nyíltan ír arról, hogy az arab olajat Közép-Európába Tito fogja to­vábbítani az Adria-olajvezetéken át. A Szovjet így tartja be ígéretét, hogy az arab olajat el lehet vonni Amerikától és Nyugat-Európától, az esetleg alkal­mazott megtorlás, a nyuga.i olajbojkott nem hat majd, mert az arab olajat a Kremlin felvásároltatja csatlósállamaival. Az Adria-olajvezeték Krk szige­téről. a tartályhajók kikötésére igen alkalmas Omi­­daljnál levő öböltől indul, jelentette a MAGYAR SZÓ. Az adott nemzetközi helyzet Belgrádban tudják és hangoztatják, hogy az arab olaj elirányítása a nyugati elosztóktól és szál­lítóktól — Moszkvának sürgős. "Újvidéken nem­zetközi megbeszélések az Adria-olajvezeték kiépí­tésének ügyében" című beszámolóban a MAGYAR SZÓ ezt írja november 5.-én. tehát egy hónappal az eredeti bejelentés után: "A megoldás sürgősségét nemcsak a meggyor­sított tárgyalások igazolják, hanem az adott nem­zetközi helyzet is.” A Kremlin biztosítja zsákmányát A bejelentés azt is elárulja egyébként, hogy az arab olajat amíg az Adria-olajvezeték ki nem épül, a jugoszláv, magyar csehszlovák finomítók­hoz hajókon és vasúton szállítják, amit maga a be­jelentés is bonyolultnak tart. Azonban a szállítást mégis végre kell hajtani, mert a Kremlin legnagyobb eredménye, zsákmánya, amelyet máris elkönyvelhet az arab-izraeli háborúból, éppen az arab olaj vas­függöny mögé való irányítása a jugoszláv kapun ke­resztül. A Magyar Szó szerint: “Jugoszlávia már a közeljövőben Líbiától kor­látlan mennyiségű ásványolajat kap. Ennek szál­lítása sokkal egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha a ter­vezett olajvezeték már kiépült volna, s nem kelle­ne a dunai tartályhajókba átrakni és felvontatni, vagy pedig Rijekától (Fiume, a szerk.) tartályko­csikkal szállítani a finomítókig. Az olajvezeték min­den átrakodás és időveszteség nélkül, leegyszerűsít­ve és olcsóbban juttatja majd el az ásványolajat a sisaki, lendavai, bródi, illetve a két vajdasági, az újvidéki és pancsovai finomítókhoz.” A Kremlin politikai haszna akkor következik, amikor az arab üzemanyag szállítása a vasfüggöny mögül megindul a nyugati, ipari államokba, most már természetesen kremlini kontrollal.. Aminek po­litikai következményei szinte kiszámíthatatlan elő­nyöket jelentenek majd — a Kremlin oldalán. A balek-diktatúrák építik az olajvezetéket A Kremlin utasításának megfelelően sürgősen összeültek az elsősorban érdekelt csatlósok Újvi­déken. hogy a munkát egymás között kiosszák. Első lépésre a feladat elvégzésébe bekapcsolták a jugo­szláv diktatúra hatóságai mellé a magyar és cseh­szlovák diktatúrát és utaltak arra. hogy a további fejleményekbe kapcsolódik bele a román és lengyel diktatúra is. Arra is utaltak, hogy az arab olajból készült vasfüggöny-termékek első szabadállam vá­sárlója Ausztria lesz. Mindez így bonyolódott le: Az újvidéki Naf­­tagas. a zágrábi Ina és a szarajevói Energoinvest az országos kőolajvezeték kiépítésének előkészíté­sére egy közös kezdeményező bizottságot alakított, amelynek feladata, hogy levezesse a belföldi és külföldi megbeszéléseket. A tárgyalások után egy közös beruházó szervezetet hoznak létre, az Adriá­tól Pancsováig vezető 672 kilométer hosszú olaj­vezeték megépítésére. Ez a jugoszláv olajvezeték érinteni fogja az összes jelenlegi finomítókat, s el­ágazást nyer az északi csatlóstársak felé is. Itt és ekkor kapcsolódnak be a magyarországi és csehszlovákiai diktatúrák olajérdekeltségei és később a lengyel és a román olajipari vállalatok. Mint vásárló már előre számításba vették Ausztriát. A kőolajvezeték kiépítését irányító jugoszláv bizottság Újvidéken kétnapos megbeszélést tartott a magyarországi Mineralimpex és a csehszlovákiai Chemopol kőolajipari szervezetek megbízottaival. akik részleteiben foglalkoztak a megoldásra váró kérdésekkel. A kétnapos megbeszélésmiht a Naftagasra hivatkozó jugoszláv jelentések hangoztatják, — igen kedvező légkörben folyt, s eredményes volt. A jelek szerint elfogadták a szovjet által kidolgo­zott olajtervet s azóta talán már a formális olaj­egyezményt is aláírták. A szovjet ereáetű terv szerint a jugoszláv olajvezeték, amely a Krk-szigeti Omisalj kikötőből indul majd, ki. Sisaknál egy 96 kilométeres elága­zást kap, amely. Gólénál metszi a határt, s Nagy­kanizsánál, egy elágazással, a szászhalombattai ma­gyar olajfinomítóhoz, illetve egy másik itteni el­ágazással á pozsonyi csehszlovák' finomítóhoz szállít­ja majd a tengeri tartályhajókkal az adriai kikötőbe érkező ásványolajat: Természetesen mindkét csat­lósállam, Magyarország és Csehszlovákia jelentős részt vállalt a jugoszláv Adria-olajvezeték megépí­tésében. ' És végül még égy híradás: A jugoszláv olaj ipari bizottság már el is utazóit Líbiába, hogy végle­gesítse az ásványolaj szállításának megoldását, és útnak indítsák az első küldeményeket. Sem Moszkvában, sem Belgrádban nem haboz­tak. Mire Kissinger létrehoz egy vietnam-szerű békét a Közép-Keleten, a Szovjet bekasszírozza azt. amit nyerni akart. Az arab olaját kivonta a nyu­gati szállítók kezéből, beviteti a vasfüggöny mögé a jugoszláv kapun, a vasfüggöny mögött a csatló­sok ipari képességeit felhasználva feldolgozza és utána szovjet irányítással és ellenőrzéssel kiosztja a nyugati ipari államok között — jó pénzért és politi­kai-gazdasági befolyásért. Akármit is hoz az arab­­izraeli béke; a "detente" védelmében a Kremlin mindkét oldal orra előtt elvitte azt.' amit kívánt, az arab olajat. És erről Kissinger nem szólhat, mert veszélyeztetné a ."detenté”-t. Ezzel eldőlt Jugoszlá­via sorsa is. » . Végzetes szovjet ajándék — Belgrádnak Ennek a szovjet ajándéknak súlyos következ­ményei lesznek. Az olaj Jugoszlávián át való szál­lítása és részben feldolgozása is nem engedi, hogy Jugoszlávia kiessék a Szovjet befolyása alól. Míg Jugoszláviában a munkanélküliség az arab olaj szál­lításával és feldogozásával csökkenni fog. Jugo­szlávia jelentősége a kremlini tervekben nagyot nő és ha ezelőtt sem lehetett elhinni, hogy Tito kizár­hatja a halála utáni öröklésből a kremlinieket, ezután a balvégzetű kremlini adomány után Jugoszlávia a Szovjet Európa befolyásolásáért indított olajkam­pányának kulcsterületévé vált, amit semmiképpen sem adhatnak fel a Kretnlinben. A magyar és horvát (Folytatás a hatodik oldalon.) MINDSZENTY JÓZSEF: NÉZZÉTEK, a mohácsi vész kora romlott kor volt. A reneszánsz megette az emberiséget, megette a magyarok előkelőit is. Az történt, hogy a pécsi püspök, Szatmáry György, aki nagyon későn mondta el az újmiséjét, levelet irt a kassai városbírónak, aztan utána el is indult Kassára, a szülőföldjére s azt mondotta, hogy ö a Szent Erzsébetnek akarja hagyni ott a vidéken lévő minden vagyonát. Egy ottani gazdag iparos családnak volt a gyermeke, és Kassa belvárosában két házat hagyott Szent Erzsébet dóm­jára. A velük járó kerteket, a szőlőket szintén, Tállyán, Szán­tón újabb két házat ugyanilyen tartozékokkal adott és aztán készpénzben, ami akkor rendkívül nagy tétel, 4 számjegyű hár­masokat, 3.333 arany forintot tett le, hogy ez is a dómé legyen és ez volt a jelentősége az ö útjának. A XVIII. században le­égett a dóm, a dómnak a sorsa ugyanaz, mint Árpádházi Szent Erzsébeté volt. Leégett és akkor alakítottak egy Szent Erzsébet egyletet, amint van itt Bécsben nekünk Szent Erzsébet Egyle­tünk, a kassaiaknak is volt 204 taggal az okiratok szerint és az volt a kötelme, hogy a dómra mindegyik évben legalább 2.000 arany forintot ad. Ez akkor hatalmas tétel. Magából abból az egyesületből meg lehetne építeni több jelentős plébá­nia-templomot és az az egysület csinálja egymagában ezt. Aztán jöttek a továbbiak és 1887 után, Bubics püspök idejében restaurálták a dómot. 1 millió 100 ezren felüli költség • a restaurálás. A dóm többször leég, mindannyiszor nagy költ­séggel teszik ezt. De szép is az a kassai dóm. 40 esztendeje voltam benne. A magyar templomok közül talán ez a lcgesleg­­melegebb templom. Hívő léleknek kell, hogy minden templo­munk meleg legyen és jól érezze magát benne a lélek. Én mégis azt mondom, hogy a kassai dómot találom hitben, nemzeti tekintetben a legmelegebb templomunknak. Sok szép áldozat volt ott, körülötte. És nézzétek, ott van a Szent Erzsébetnek a levegője ebben a templomban. A levegő pedig az, hogy ü a kegyelem gyermeke és a keresztnek a hordozója együtt. A szenvedő Megváltónak ebben a gótikus templomban 24 gyönyörű képe van a legnagyobb művészektől. Utána mind­járt jön a fájdalmas Szűznek a világa. Az úgy 15 körül van benne. És azután jön Árpádházi Szent Erzsébet ugyanezzel a két gondolattal és ez is egymásután Szent Erzsébet születésé­től a holttestének a szenttéavatás során fölemeléséig ott van­nak azok a gyönyörű képek. Aztán, amikor befejezték a restaurálást a 80-as években ezek a kassaiak érezték, hogy kell egy nemzeti szentély ide és lett is nemzeti szentély. 1906-ban királyi hozzájárulással a ro­­dostói bujdosókat hazahozták magyar földre. A katolikusokat Kassára a dómba, a más keresztény testvéreket pedig vitték Késmárkra és egyéb helyre. NÉZZÉTEK, ott helyezték el II. Rákóczi Ferencet, aki beleillik ide. Szentéletű ember volt. Eszményi magaslatban legfölül áll az összes ipagyar szabadságharcosok között, ő hozta a legnagyobb áldozatot is. 1,400.000 katasztrális holdat itthagyott és maga bujdosott és Rodostóban gyallult, ott élt, elmélkedett, naponta hallgatott szentmisét. Öt is hazahozták édesanyjával, Zrínyi Ilonával. Azután ott volt az ő fővezére, Bercsényi Miklós. I Csáky Krisztina volt a felesége, ennek a holttetemét, hamvait betették a férje koporsójába és úgy hozták haza. Volt egy gr. Esterházy Antal és volt tovább a Forgách-oknak családja és volt Szarvaskendi Sibrik Miklós, aki udvarmestere volt a nagy­ságos fejedelemnek, ennek is van külön síremléke. Különös hitbeli, különös nemzetbeli érték nekünk az a kassai dóm, nem is fogjuk elfelejteni. Tanuljunk számkivetést, keresztet viselni. Tanuljunk hitet és tanuljunk hazaszeretetei ebből az Árpádházi Szent Erzsébet-szellemből. Ezt adotn én önektek és éljetek vele! Sursum corda! Emeljük fel a szivünket, a lelkünket és Szent Erzsébet magaslatából ne engedjünk hit­beli és nemzeti vonalon sem. (Mindszenty József, bíboros hercegprímás, esztergomi ér­sek 1973. november 18.-i szentbeszédéből.) A magyar népi erőt akarja derékba törni a kremlini párt ★ KÁDÁR JÁNOS. A DIKTATOR három nagy gonosztettet követett el a magyar nép ellen. Az első az volt, hogy 1956-ban — amint ezzel maga dicsekedett el — visszahozta a magyar nép nyakára a kremlini megszálló­kat és rászabadította a magyarokra azok bosszúszomjas meg­torlását, amelyben maga is részt vett. mert vállalta Nagy Imré­nek és társainak titkos legyilkolását. 2. A hatósági abortusz el­rendelésével bevezette az állami angyalcsinálás szégyenét és pusztulását, és ma már több millióra tehető azoknak a magyar magzatoknak a száma, akiket az anyaméhben öltek meg a Ká­dár rendelkezés szerint. És még ma sem tért észhez, amikor Romániában már régen újra elrendelték az anyaméhben élő magzat védelmét. 3. A szovjet kolhbzositás szolgai lemásolásá­val és erőszakos bevezetésével, szétverte a magyar falu ősi, bölcső szerepét és elűzte a fiatalokat a falvakból. ★ A HÁROM SZÖRNYŰSÉG KÖZÖTT a legszörnyűbb bűn, amit a nemzet jövője ellen követett el az államosított angyalcsinálással. Kádár támadása a méhben élő magzat ellen megtörheti a magyar nemzet népi erejét. A magyar nép minden történelmi fordulón sok emberéletet veszített. Háborúban, elhurcolásban, megszállás alatt mindig vérzett, de a Kádár-féle támadás, az államosított abortusz okozta a legsúlyosabb vérveszteséget. Népi állagunk pusztítása igazi méreteiben csak a jövőben mutatkozik majd meg. Sohasem adhatott több tanulságot a múlt, annak a lemérése, hogy a történelmi csapásokkal a népi erő milyen gyengülése járt és ez következik a Kádár-angyal­csinálásból is ... Valóban nagy kár, hogy népi erőnk pontos feltüntetése egészen a kalapos királyig, II. Józsefig nem történt meg. ★ AZ ELSŐ PONTOSABB NÉPI ÖSSZEÍRÁS csak II. József idején, 1785-ben vette kezdetét. S innen vissza^ (Folytatása a nyolcadik oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék