Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1975 (82. évfolyam, 1-50. szám)

1975-01-05 / 1. szám

igazgatósága, KÖZPONTI TISZTVISELŐI, ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAGOK, IRODAI ALKALMAZOTTAI, VALAMINT SZERVEZŐI KARA ISTENTŐL GAZDAGON MEGÁLDOTT / tagjainak, egyesületünk barátainak és jóakaróinak EGYESÜLETÜNK TESTVÉRSEGÍTö, ÉLETBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNY és célunk tagtestvéreinknek, honfitársainknak és felebarátainknak a legmodernebb és legcélszerűbb biztosítási kötvényekkel szolgálni. Érdeklődök bizalommal fordulhatnak környékükön levő hivatalos képviselőinkhez, \ akik biztosítási ügyekben korszerű felvilágosítással és magyarázatokkal szívesen szolgálnak. Magyar testvéri szeretettel mondjuk: „Békesség a földön minden jó akaratú embernek 429 Forbes Avenue 1 1 PITTSBURGH, PENNSYYANIA15219 CHARLES ELEMÉR központi elnök STELKŐVICS J. ALBERT SOMOGYI E. GYULA központi titkár központi pénztáros 2. oldal KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA 1975 jönuír 5. CATHOLIC HUNGARIANS’ SUNDAY A legrégibb katolikus magyar lap feszakamerikában 'Ilié Oldes» Hungarian Catholic Newspaper in the United States and Canada Published weekly except Easter & Christmas and 2 weeks in July by the Catholic Publishing Co., Inc., 1739 Mahoning Avenue, Youngstown, Ohio 44509. Telefon: (216) 799-2600. Alapította 1894 október 24.-én Msgr. Böhm Károly pápai prelátus-plcbános. Established October 24, 1894 by Rev. Msgr. Charles Böhm Papal Prelate-Pastor Managing Editor Father NICHOLAS DENGL. O. F. M. THIS NEWSPAPER IS WHOLLY FOR THF. PURPOSE OF PROMOTING CATHOLIC WELFARE AND IS A NON-PROFIT ORGANIZATION SUBSCRIPTION RATES» ELŐFIZETÉSI ARAKi For two years ....-..... $22.00 Két évre ...................... For one year ........ For six months .... $12.00 Egy évre ...................... $12.00 $ 6.00 Fél évre ...................... $ 6.00 A Szent István Ferences Kommisszáriátus megbízásából Felelős szerkesztő: Ft. DENGL MIKLÓS, O. F. M. 1739 Mahoning Avenue, Youngstown. Ohio. 44509 Telefon: (216) 799-2600. Szerkesztő: ESZTERHÄS ISTVÁN 2930 E. 114. Sc., Cleveland, Ohio 44104 — Tel.: (216) 795-0748 ADVERTISEMENT RATES: $2.50 per column inch 1—4 times: $2.25 per column inch 5—15 times: $2.00 per column inch more 'han 15 times: W page $85.00: i page $160.00; 1 fuU page $300.00.__________________ Second class postage paid at Youngstown, Ohio Gondoljunk az 1975-ös Szentévre Ajtónkon kopogtat az új esztendő, amely kezdete a huszonötödik Szentévnek. Egy újabb mérföldkőhöz kö­zeleg a kereszténység, Üdvözítőnk megszületésének két­ezredik évéhez. Egyikünk sincs olyan megnyugtató ígéret birtokában, Hogy azt meg is érjük. De sokan közülünk • a fiatalság inkább — remélheti, hogy Isten akaratából megélheti azt. Róma ünnepélyesen meghirdeti a Szentévet, minden generáció egynek legalább részese lehet. A mostani Szentév kulcsa a megújulás. Megújulás az egyházi életben és ragaszkodás templomainkhoz, mint Isten házához. Megújulás önmagunkban, egymás hozzá­­segítése ahhoz, hogy jobb keresztények lehessünk — ahogy az Úristen is elvárja ezt. Sokan feltehetik a kérdést: ..Meg­újulást?” Nem tudom, hol kezdjem? Milyen nehéz a mai időkben katolikusnak lenni. Igen, az idők megváltoztak, vele együtt mi is. Tíz év óta az Egyházban sok újításnak vagyunk tanúi. A nehézségek leküzdésére nagy segítsé­günkre lehet a rózsafüzérí A szent olvasó imádkozását maga a Szűzanya kérte egy látomásban Szent Domonkos­tól. Ez a több mint 800 évre visszavezethető, ma éppúgy szükséges és modern, mintha kezdeti időkben volt. Annak morzsölgatásával Isten ügyét szolgáljuk. Uj erőket ér­zünk saját magunk, embertársaink és Isten ügyének szol­gálatában. Kérjük az Úristent imáinkban, hogy Ö legyen egyedüli erősségünk, hogy mindenki megtalálja azt a szük­séges erőt, amelynek segítségével előbbre viheti az egyén, a társadalom és az egész földkerekség megújulását Isten nagyobb dicsőségére, a Szentév alkalmából. Mi, amerikai magyarok, abban a szerencsés hely­zetben vagyunk, hogy a Szentatya megengedte a Szent­év alkalmából, ha elzarándokolunk az ohioi máriapócsi kegyhelyre vagy a youngstowni Csíksomlyóra, ott gyó­nunk és áldozunk, valamint a Szentatya szándékaira a szo­kásos 5 Miatyánkot és 5 Üdvözlégyet elmondjuk, pápai áldásban részesülünk, ezzel elnyerjük a teljes szentévi bú­csút, amelynek megszerzése eddig kizárólag valamelyik római pápai bazilika meglátogatása alkalmából volt le­hetséges. Keressük a lehetőségeket, hogy a Szentév adta lelki örömökben mind többen részesülhessünk. (L.L.) Ne panaszolja, hogy nem kap hazai falatokat! a SZALAY TESTVÉREK mindenhová szállítanak: hagyományos füstölt magyar hentesárut, karajt, torját, sonkát, eredeti császárhúst, paprikás szalonnát, oldalast, óhazai ízléssel készült száraz kolbászt, disznósajtot (paprikásat és paprika nélkülit), rizses is véres hurkát, májasakat, kenőmájast, abáJt szalonnát, tepertőt, kocsonyahúst. Csak írjon vagy telefonáljon a SZALAY TESTVÉREK által vezetett EUROPEAN SAUSAGE HOUSE 4361 N. Lincoln, Chicago, 111. Telefon: 472-9645 címre. Importált paprika, mák, szilvalekvár stb. nagy raktára. Eredeti juhturó, brinza, dióbél, valamint óhazai lecsó, remek gesztenyepüré, óhazai gyümölcsízek is kaphatók. Az EUROPEAN SAUSAGE HOUSE tulajdonosai és vezetői óhazai képzettségű és ízlésű SZALAY TESTVÉREK Írjon ma, vasárnapra már felszolgálhatja! . ISTENTŐL MEGÁLDOTT BOLDOG ÚJÉVET KIVAN a Magyar-Székely Szövetség Ügyvezető igazgató: BALÁZS BÉLA North Plaza Drive, Northfield, Ohio 444)67 — Tel.: 467-3905 ISTENTŐL MEGÁLDOTT BOLDOG ÚJÉVET KIVAN BUCKEYE GENERAL AGENCY IKKA, TUZEX képviselete 4517 Lorain Ave., Cleveland, Ohio — Tel.: 961-782.2 ISTENTŐL MEGÁLDOTT BOLDOG ÚJÉVET KIVAN sportbarátainak, Cleveland és környéke magyarságának a ­CLEVELANDI ATLÉTIKAI CLUB VEZETŐSÉGE ÉS TISZTVISELŐ KARA 4125 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113 — Tel.: 651-6083 rátok megőrzésére vagy visszaküldésérea szer­nem vállalkozik. Tűzze napirendre az ENSZ Magyarország megszállását! (Folytatás az első oldalról) A szojvet megszállás gazdasági teher a nemzeten, amelynek elsősorban az idegen követelést kell kiszolgálni, és csak azután jöhet saját érdeke. A szovjet megszállás durva sorompó, amely meggá­tolja a magyar népet, hogy a szabad világ vérkeringésé­ben kultúrális és gazdasági élete szerint részt vegyen. Bár a magyar nép jelenleg bizonyos előnyöket élvez, amit a század nagy történelmi megmozdulásának, az 1956- os magyar forradalomnak köszönhet, mégis 1 . 1947 óta nem volt szabad választás, 2. a magyar nép nem élhet nyilvánosan a szabad vélemény-nyilvánítás jogával, 3. nincs szabad sajtója, 4. és ugyancsak nem gyakorolhatja a szabad egye­sülés és gyülekezés jogát. Sajnálatos, hogy még mindig jelentős számú politikai fogoly van a börtönökben. Azok pedig, akik kiszabadulnak, továbbra is a rendszer foglyai maradnak, mert nem kap­nak képességüknek megfelelő állást és olyan munkára kényszerítik őket, ami az amúgy is legyengült egészsé­güket aláássa. Teszi ezt a rendszer annak ellenére, hogy törvényei tiltják, hogy a kiszabadult foglyokkal továbbra is embertelenül bánjanak. Annak ellenére, hogy az ENSZ Közgyűlése 85 szá­zalékos többséggel, tehát szokatlan nagy többséggel a szovjet csapatok kivonulását több ízben kérte, a szovjet kormány ezt nem vette tudomásul. Az ENSZ úgynevezett 34-es bizottsága tíz körömmel küzdött és küzd az afrikai és ázsiai népek függetlenségé­ért és azért, hogy a fent nevezett négy alapjogot gyako­rolják. Ezt nem lehet kifogásolni, sőt helyeselni kell. De az jogos kifogás alá esik, hogy ugyanezt nem teszi meg a magyar nép érdekében, sőt abban cinkosan hallgat, mintha az ENSZ határozatai nem léteznének, és ez élesen mutatja az ENSZ politikai erejének és jelentőségének csökkenését. Világosan látható, hogy az ENSZ és annak 24-es bizottsága szovjet befolyás alá került, és ma már csak azokban az ügyekben várható eredmény, amit a Szovjet támogat. Ha az ENSZ létezésének még van értelme, akkor ezen változtatni kell. Ennek egyik jelensége lenne, ha az ENSZ Közgyűlése és bizottságai ugyancsak tíz köröm­mel küzdenének a 30 éves szovjet megszállás megszűn­tetése érdekében. Ezért tisztelettel kérjük Elnök Urat, hogy 1. a mellékelt memorandumunkat, ami a törvényte­len szovjet megszállással foglalkozik, tűzze a Bi­zottság napirendjére, 2. azt a bizottság tárgyalja, majd a) ítélje el a szovjet megszállást és b) kérje fel a Közgyűlést, hogy tűzze napirendre a Szovjet magyarországi 30 éves megszállását és annak megszüntetésére tegye meg a hatás­körébe eső intézkedéseket. Tisztelettel, dr. Varga László elnök Árgus Párizs: Európai vélemény a román sovinizmusról A milliós példányszámban megjelenő „Der Spiegel" című nyugatnémet hetilap 1974. december 2-i számából közöljük az alábbi, feltűnést keltő kivonatot a román so­vinizmusról megjelent hosszú cikkből: Mivel a román kommunisták kívülről fenyegetve érzik magukat, nacionalizmusuk egyre kihívóbb lesz. Az új román pártprogram újfent a dákokra vezeti vissza családfájukat. Románia jövője az ország múltjába van bele ágyazva — a román pártkongresszus tagjai erre a megállapításra lyukadtak ki új, könyvnyi vastagságú pártprogramjukban. A program értelmi szerzője természetesen nem más, mint Ceausescu párt- és államfő. Az általa kidolgozott „vonal” az 1990-es évig van kitervezve, a románság múlt­ja azonban a Krisztus előtti időkre nyúlik vissza. Az új felfogás szerint a kommunista klasszikusokat, Marxot, Engelst és Lenint csak ritkán kell idézni, a kommunista román párt azonban az ős- és ókori történelem román hőseinek legendás alakjaira van építve. Az első fejezetben egy bizonyos Burebistáról van szó, aki Kr. e. az első században alapította volna meg a dákok országát, majd ennek utódja, Decebal Trajánus római császár hódítóinak esett áldozatul. A románok történelmi nagyjai a kommunista prog­ramkönyv szerint a nagy szomszédos birodalmak ellen harcoltak: így pl. az ozmánok, a Habsburgok és a cárok ellen, kiváltképpen azonban a török fennhatóság ellen. 'És ilyen hazafias történelmi képpel eddig még egyet­len más kommunista ország sem rendelkezett. Az új román pártkiadványban sehol sincs szó a Szovjet KP vezető szerepéről, s a nagy orosz forradalmat is csak társjelenségként említi meg az írás, más hasonló kínai, német, magyar és török mozgalmak mellett. A szov­jet hadsereg győzelmeit szintén csak az európai népek fasisztaellenes nagy harcának egyik mozzanataként is­merteti a pártprogram. Október közepén Brezsnyev a Moldvai Szovjet Köz­társaságba utazott, amely tartományt Hitler 1940-ben a Szovjetuniónak ajándékozott. Brezsnyev kisinevi beszé­dében ostorozta „a tartomány nyomorúságos állapotát a régi román időkben" és annak a Szovjetunióhoz történt csatolását „igazságos cselekedetnek" minősítette. Egy magasragnú bukaresti pártalkalmazott így nyilat­kozott: „Mióta feszültség tapasztalható Moszkva és Bu­karest között, az oroszok azon fáradoznak, hogy Romá­niát megfosszák saját nemzeti történelmétől s moszkvai történészek a román államot 1920-ban papíron kitenyész­tett szörnyszülöttnek nevezik.” Ugyanakkor adtak át magyar területeket is a %pmán államalakulatnak, de egy idő óta egy magyar írókból álló csoport megkísérli Erdélynek Magyarországhoz való visz­­szacsatolását ismét a szőnyegre hozni. Ceausescu azonban az erdélyi magyarokat nemcsak nemzeti és ideológiai té­ren akarja bekebelezni. Egy, a Bánátban nemrég lezajlott közös magyar—román ünnepségen az 1849-ben kivégzett 13 magyar tábornokot egyszerűen a román történelem szabadsághőseinek könyvelték el... Októberben pedig a ma főleg magyar lakossággal rendelkező Kolozsvárt Napo­­ká-nak keresztelték át.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék