Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1984 (91. évfolyam, 1-50. szám)

1984-01-08 / 1. szám

IW\1AJ1w1ä.UÖ MAUIAKUK VASAKISAFJA 1984. január 8. ^lllllllllllllllllitlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIHIIl^ ilatoUbuö iflagparok Vasárnapja Catholk Hunján*!»' Sunday RÓZSA LÁSZLÓ: PILLANTÁS A NAGYVILÁGBA i Published weekly except Easter & Christmas and 2 weeks In July = I by the Catholic Publishing Co., Inc., 1739 Maboning A veno* § Youngstown, Ohio 44509. Teiefom (216) 799-2600. Alapította 1894 október 24-én Msgr. Böhm Károly pápai prelátus-piébános. Established October 24, 1894 by Rev. Msgr. Charles Boehm Papal Prelate-Pastor. Managing Editor: Father NICHOLAS DENGL, O. F. M. THIS NEWSPAPER IS ENTIRELY FOR THE PURPOSE OF PROMOTING CATHOLIC WELFARE AND IS A NON-PROFIT ORGANIZATION ELŐFIZETÉSI ARAK: SUBSCRIPTION RATES: = Két évre .................................... 437.00 For two years ...................... 437.00 E = Egy évre .................................... 420.00 For one year ........................ 420.00 j§ = Fél évre ................................... 412JOO For six months .................... 412.00 = A Szent István Ferences Kommisszáriátus megbízásából Felelős szerkesztő: P. DENGL MIKLÓS O. F. M. Szerkesztő: DUNAI ÁKOS 1739 Mahoning Avenue, Youngstown, Ohio 44509 1 Telefon: (216) 799-2600. = ADVERTISEMENT RATES: | = 44.00 per column inch 1—4 times; 43.50 per column inch 5—15 times; = 43.00 per column inch more than 15 times; = i page 4125.00; i page 4240.00; 1 full page 4460LOO. Second class postage paid at Youngstown, Ohio = A lapban megjelent cikked nem fejezik ki szükségszerűen a szerkesztőség H = véleményét. Az aláírt cikkekért minden esetben azok szerzői felelősek. E =j|||||||||||IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||IHIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l77 A XXIII. Magyar Találkozó zárónyilatkozata Az 1983. november 25-én, 26-án és 27-én Cleveland vá­rosában megrendezett XXIII. Magyar Találkozó (Magyar Kong­resszus) elsősorban a valódi történeti tényekre alapozó jövő kialakításának kérdéseivel foglalkozott. 1. Tanácskozásainak megkezdése előtt, az amerikai hála­adás ünnepén, a clevelandi megyés püspök főpapi szentmi­séjén kegyelettel emlékezett meg az első öt magyar szent (István király, Imre herceg, Gellért Csanádi püspök, vértanú, András hitvalló és Benedek vértanú) oltárra emelésének 900.; az Árpád Akadémia ülésén pedig a Kanadában ünnepelt Budai Parmenius István halálának 400, évfordulójáról. Hivatkozás történt Párkány és Esztergom török uralom alól való felsza­badításának 300. évfordulójára is. 2. A magyarságnak világszerte változatlan hűséggel foly­tatnia kell a keresztény és nemzeti hagyományok őrzését! 3. Tovább kell folytatni a történeti tények meghamisí­tása, elferdítése vagy hamis szemlélete ellen való küzdelmet, hogy a magyarság történelmi kü’detéséről és különleges hiva tásáról megalkuvás nélkül helyes szemlélet alakulhasson ki, amely mind az igazságtalanul megvont országhatároktól füg­getlenül a Kárpátok medencéjében, mind a szétszórtságban osztatlan lelki és szellemi egységet biztosíthat. 4. Az egyetemes magyar szemlélet kialakítása céljából haladéktalanul össze kell gyűjteni és meg kell szervezni azokat a kiváló szakembereket, akik feladataikat önzetlen hivatás­­tudattal és tudatos felkészültséggel végzik. 5. Létesüljön olyan magyar intézet, amely mintegy kül­ügyi hivatal szerepének betöltésére alkalmas, és így a kisebb­ségi sorsba kényszerített magyarság nemzeti és emberi jo­gainak nemzetközi védelmét is vállalhatja. 6. Következetesen tovább kell sürgetni a trianoni és pá­rizsi békeparancsok s a velük kapcsolatos nemzetközi meg­állapodások, szerződések elfogulatlan felülvizsgálását, a ma­gyarság sérelmeinek orvoslását, a leszerelési tárgyalások során pedig követelni kell, hogy az oroszok a párizsi békekötés értel­mében Magyarországról haladéktalanul vonuljanak ki! 7. Minden ország magyar csúcsszervezete — az Amerikai Magyar Szövetség is — haladjon azon az úton, amelyet — a magyar szabadságért mind politikai, mind gazdasági és köz­­művelődési vonalon függetlenül folytatott küzdelem céljából — az alapítók és fenntartók ismételten kijelöltek számára. 8. A magyar szabadság nemzeti ünnepe csak március 15. és október 23., a magyar nemzeti gyász napja pedig október 6. és november 4. lehet. 9. Magyarország, földrajzi fekvésének megfelelően — po­litikai, gazdasági és közművelődési szempontból is — szükség­szerűen Közép-Európa szerves része, de a Magyar Kongresz­­szus az orientalisztikai kutatásoknak és tanulmányoknak is rendkívüli jelentőséget tulajdonít. 10. Elengedhetetlen, hogy a magyar ifjúság nyelvében külföldön is magyar maradjon, és magyar élettársat válasszon! 11. Helyes a magyar iskolamozgalomnak az a törekvése, amely a) főként a magyar egyházak keretében minél több óvoda és elemi iskola létesítésére; b) legalább három, bent­lakással egybekötött magyar középiskola megszervezésére, és c) az egyetemi és főiskolai magyar oktatás nemzeti hagyo­mányokat őrző megoldására irányul. 12. A magyar jövő kialakításának egyetlen módja az ezer­éves keresztény és nemzeti hagyományok alapjaira történő, minden idegen eszmeáramlattól független építőmunka lehet, mert csak ez teremtheti meg a lélekben és szellemben ön­tudatos, szabad magyarok függetlenségét biztosító nemzeti új­jászületést. A Magyar Kongresszus a fentiek megállapításával mond köszönetét minden közreműködő tagjának, támogatójának és vendégének; a sajtó, rádió, televízió vezetőinek és munka­társainak; főként pedig azoknak, akik más világrészből vagy országból, távolabb eső államokból, városokból komoly anyagi áldozattal vettek részt a XXIII. Magyar Találkozó (Magyar Kongresszus) ülésein és társadalmi eseményein; végül álta­lánosságban mindazoknak, akik az egyetemes magyarság ér­dekeit kétségtelenül jelentős mértékben önzetlenül előmozdí­tották. Az ohiói Cleveland városában, az Ür 1983. évében, decem­ber hó 8-án dr. Nádas János. TUZEX IKKA Tel.! 226—8868 és 521—5526 GYÓGYSZER NÁDAS GYULA lemez, könyv kerámia «**>• Magyar, angol betűs írógép Erdélyi csomagok, herendi porcelán, tapereoorder Avenee, LAKEWOOD (OeveUMtf), Ohio 444«! ♦ Várkonyi Péter Bonnban ............. Hans-Dietrich Genscher né­met külügyminiszter a Bonn­ban tartózkodó Várkonyi Pé­ter magyar külügyminiszter tiszteletére adott villásregge­lin beszédet mondott. Az aláb­biakban ezt a beszédet ismer­tetjük kivonatosan: Genscher beszédét azzal kezdte, hogy a Kelet—Nyugat közti párbeszédet semmi sem helyettesítheti, és ezért igen helyes lenne, ha a Szovjetunió a megbeszéléseket folytatná a fegyverkorlátozás ügyében. — Majd így folytatta: — Senki sem fogadja öröm­mel az új rakétákat, így a nyu­gatnémetek sem. De a Nyugat nem fogadhatja el, hogy a Szovjetunió katonai fölényre tegyen szert Európában, és hogy bizonyos fegyverfajták­ban felülmúlja a nyugatiakat. A Szovjetunió volt az, amely Európában felborította a ka­tonai egyensúlyt, és a Nyugat új rakétáinak telepítésével ezt az erősen Moszkva felé elto­lódott erőegyensúlyt kívánja helyreállítani. — A NATO a varsói szerző­dés minden tagállamának üze­netet küldött a békéről és az enyhülésről. A Nyugat és a varsói szerződés országainak hosszú távra ajánlott fel olyan szerződést, mely a mérséklet, a kölcsönösség és az erőegyen­súlyon alapul. A nyugatnémet kormány — folytatta Genscher — öröm­mel fogadná, ha a Szovjet­unió és az Egyesült Államok külügyminiszterei találkozná­nak a jövőben Stockholmban sorra kerülő külügyminiszteri megbeszéléseken. Shultz ame­rikai külügyminiszter egyéb­ként máris közölte, hogy szí­vesen találkozna Gromikóval a svéd fővárosban. Majd a nyugatnémet és ma­gyar kapcsolatokról szólt a külügyminiszter: — A két ország egyformán részese a közép-európai tör­ténelmi hagyományoknak. A közös európai múlton alapszik Nyugat-Németország és Ma­gyarország együttes felelőssé­ge a béke fenntartásáért. Min­dent el kell követnünk, hogy megakadályozzuk a nemzetkö­zi légkör további romlását. Genscher végül megelégedé­sének adott kifejezést, hogy a budapesti kormány kisebbségi politikája következtében a ma­gyarországi németek jogai csorbítatlanok, és számukra biztosítva van a nemzetiségük szempontjából fontos jog: min­den megkötés nélkül, szabadon használhatják anyanyelvűket. Várkonyi Péter válaszbeszé­dében a többi között azt mon­dotta, hogy az ég borús Euró­pa felett, ennek ellenére bízik abban, hogy a legközelebbi, Budapesten rendezett találko­zón már nyugodtabb, ígérete­sebb és kedvezőbb nemzetközi légkörben tarthatják meg tár­gyalásaikat. Majd hozzátette: — Magyarország külpoliti­kájának legfőbb célja: Euró­pában növekedjék a biztonság és az összetartás. + Példátlan sikerrel zárult az űrrepülés Az Egyesült Államokban to­vább tart az európai űrlabora­tórium első kísérleti repülése fölötti öröm. Az űrhajózási hi­vatal, a NASA szóvivője kö­zölte, hogy az űrhajósok által végzett 72 kísérlet eredménye, valamint a több százezernyi fényképfelvétel és más, továb­bi, eddig még fel nem hasz­nált különböző értékes adat kiértékelése folyamatban van. Az űrrepülés példátlan si­kerrel végződött, mellyel nagy nemzetközi tudományos kalan­dot éltünk át — mondják a NASA szakértői a repülés után felállított mérlegükben. «fr Sötét karácsonyuk volt a románoknak A Reuter angol hírszolgá­lati iroda bukaresti tudósítója így jellemezte a helyzetet: — A románok megvásárol­ták a karácsonyfájukat, szé­pen fel is díszítették, csak ép­pen a villanyégökkel kellett ebben az évben takarékoskod­­niok. Hogy miért? Mert a ro­mán kormány elrendelte, hogy az áramfogyasztással a ház­tartásokban takarékoskodni kell, az áram használatát a fe­lére kell csökkenteni, ha a fo­gyasztó nem akarja, hogy meg­gyűljön a baja a könyörtelen hatóságokkal. Romániában egy idő óta csak pislákolnak a fények — írja a Reuter tudósítója. — Tavaly télen közölték a csalá­dokkal: egy szobában csak egy kis villanykörte éghet. A ház­tartási gépek használatát rész­ben megszüntették. Csak a te­levízió képernyője világított, de nemrégiben ezt is korlátoz­ták minden különösebb ma­gyarázat nélkül. Nyugati diplomaták vélemé­nye szerint a Ceausescu által kiagyalt energiaterv hiányos­ságai okozzák a problémát. A román diktátor nemrégen el­rendelte, hogy az energiaszol­gáltatásnak a jövőben főleg az atomerőre és szénre kell tá­maszkodnia. Ehhez azonban nyilvánvalóan növelni kell a szénbányák termelését. Ezzel kapcsolatban a Román Állami Tervgazdálkodási Hivatal igaz­gatója elmondta az angol új­ságírónak, hogy ebben az év­ben a tervek szerint a román bányáknak legalább 72 millió tonna szenet kellett volna ad­­niok, ezzel szemben mindössze csak 40 milliót termeltek. — Ugyanakkor viszont Románia igyekszik nyersolajtermelését külföldre exportálni, hogy fi­zetni tudja közel 10 milliárd dolláros nyugati adósságát és annak kamatait. Ceansescn fiának előléptetése Bukarestben Ceausescunak és családjának, nemzetségé­nek és rokonságának személyi kultusza új virágokat hajt. — Nicu Ceausescu, a „conduca­­tor” fia lett most a kommu­nista párt ifjúsági szervezeté­nek az első titkára. Ceausescu fiának előlépteté­se nyilván kettős célt szolgál. A kinevezéssel egyidőben le­váltották a román kommunis­ta ifjúsági szervezet eddigi el­ső titkárát, és nem közölték, hogy milyen beosztást kap. A szervezet központi bizottságá­nak két titkárát is menesztet­ték, és ennek a lépésnek a kö­rülményei is olyanok, hogy ar­ra lehet következtetni: a párt nem volt megelégedve az ifjú­sági szervezettel. Ceausescu 1983 augusztusában Mangali­­ában mondott beszédében az ifjúság fokozottabb részvételét sürgette a tervteljesítésben, és az általa meghatározott dog­matikus és soviniszta ideoló­giai vonal érvényesítését kí­vánta az ifjúsági szervezetben. Fia, Nicu, most a központi bi­zottság plenáris ülésén mon­dott beszédében és a pártve­zetőséghez intézett táviratá­ban teljesen apja irányvona­lát tükrözte, az ő irányítása alatt a kommunista ifjúsági szervezet várhatólag teljesíti a pártfőtitkár kívánságait. Nicu Ceausescu az ifjúsági szervezet élére történt kineve­zésével miniszteri rangban tagja lesz a román kormány­nak is. Tavaly már kapott egy magas kitüntetést, a munka érdemrend első fokozatát. Az akadémia igazgatója megjelen­tette fizikai doktormunkáját, és ezt a sajtó ugyanúgy pub­likálta, mint a feltűnően gya­kori külföldi utazásait. Mind­ezekből megfigyelők arra kö­vetkeztetnek, hogy Ceausescu fiának a külügyminiszteri tár­cát szánták. Végső soron azon­ban Ceausescu az utódlást ké­szíti elő fia számára, a dinasz­tia romániai hatalmát akarja erősíteni és véglegesíteni. A román sajtó tavaly az ifjúsági szervezet 60. évfordulóján ar­ról álmodozott, hogy Nicu Ceausescu szülei forradalmi örökébe lépett, megtestesítője és folytatója annak a forra­dalmi hazafias szellemnek, melyet azok képviseltek fiatal korukban. A román kommunista ifjú­sági szervezet új első titkára és a bukaresti kormány új if­júsági minisztere azonban nem a legjobb hírnévnek örvend hazájában. Könnyelműségeiről és kilengéseiről számos törté­netet mesélnek. Előléptetéseit és kitüntetéseit nem szorgal­mával, tudásával vagy tehet­ségével szerezte meg, hanem kizárólag annak köszönheti, hogy ő a fia annak a Ceauses­cunak, aki a jelek szerint az első vörös dinasztia alapjait akarja megvetni Európában. Ha nehezen lélegzet, vagy szenvedsz a szennyezett, pá­rás levegőtől, keress jelüdü­lést Kalifornia sivatagi vidé­kén, a magyar baráti motel­ben! dm: San Jacinto Motel 12561 Palm Drive Desert Hot Springs, California 92240. Telefon: (619) 329—5258. HUNGARIAN TRANSYLVANIA pz erdélyi kérdés első nemzetközi, részben színes, képes, térképes összefoglalása angolul, franciául, németül, spanyolul. Ajándékozza angol nyélvfl rokonainak, barátainak, könyvtárainak! Színes fedővel, fűzve, portóval 11 dollár Színes borítóval, kötve; portóval 16 dollár Kapható a Vasárnap könyvosztályán (P. 0. Box 2464. Youngstown, Ohio 44509), vagy megrendelhető a pénz előzetes beküldésével: American Hungarian Review 5410 Kerth Road, St. Louis, Mo. 63128, USA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék