Katolikus Szemle 14. (1900)

9. szám - Értekező czikkek, elbeszélések - Kőszeghy Mihály: Valle di Pompei

egy világhírű szentély megkíván, most magam sem tudom már, mennyire van naponként szükségem, csak azt látom, hogy szombat este, midőn 15—20 ezer lirát kell fizetnem, kifizetem®. A jellemző sajátság, mi a szentélynek világhírét megadja, a zarándoklatok és a látogatók nagy száma. Mult évben 329 zarán­doklat fordult meg pompei-völgyben közel hetvenezer zarándokkal. Összeszámítva a látogatókat is, 97,820 személy szállt ki az elmúlt évben Valle di Pompeiben, ami az államnak kerek négyszázhatvan­ezer lirát hozott csak a vasúti jegy fejében. El lehet képzelni, micsoda rendkívüli írásbeli összeköttetést tart fönn Bartolo Longo a világgal! Ugyancsak az elmúlt évben kapott 95.487 levelet és 3578 táviratot. Ő pedig világgá menesztett 103.860 levelet és 1852 táv­iratot; 27.502 postai küldeményt és 778.000 darab folyóiratot és naptárt; és ezért postaköltség fejében az államnak fizetett 51.439 lirát. Azért közöltem e kimutatást, hogy fogalmunk legyen arról a nagy forgalomról, mely leghangosabban tanúskodik a szentély világhíréről, amire egynegyed század röpke évei alatt fölemelkedett s arról az emberileg igazán megfoghatatlan eredményről, melyet egy ember, Bartolo Longo itt fölmutatni képes. Aki kétkedik a gondviselő Isten létében, annak minden spe­kulatív argumentum helyett hivatkozom a Valle di Pompei erkölcsi és fizikai rendű csodáira; aki kishitűleg azt gondolja, hogy száza-* dunktól a Gondviselés elfordult, hogy ma már nem terjeszti felénk áldó kezét és nem hinti egyformán áldásait: az menjen el Valle di Pompeibe s ott a szentély imádságos hangulatában, a csodatévő Madonna-kép alatt, az árvák és a megbélyegzett ártatlan gyer­mekek himnuszai közt föl fogja találni a Gondviselést. Kőszeghv Mihály dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék