Katolikus Szemle 21. (1907)

5. szám - Értekezések, elbeszélő cikkek - Herczegh Mihály: A nemzetközi szabadgondolkozók

A világpolgárság, melynek tanait az úgynevezett szabadgon­dolkozók hirdetik, nálunk végeredményében nem volna egyéb, mint a magyar nemzeti egyéniség, a magyar nemzeti önállóság és függetlenség eltörlése, az ezeréves történeti fejlődés megvetése, a magyar állam és haza megszűnése és a magyar nemzet beolvasz­tása az osztrák birodalomba, idegen nemzetekbe, idegen civilizációba. Ha a hazafiság helyét a világpolgárság foglalná el, olyan lenne ez az állapot, mintha a zenészek között egy új próféta támadna, azt hirdetvén hogy mirevaló is az a trombita, furulya, klarinét, gordonka vagy tárogató ? Énekelni is kár: tüdő- és torok­rontó. Ha nem hegedüljünk valamennyien, tárogatózzunk, trombi­táljunk vagy gordonkázzunk valamennyien. A brugó és a nagy­bőgő is fölösleges, igen nehéz, egy ember el sem bírja. Hát a tudományokkal hogyan leszünk akkor, ha mindnyájan kozmopoliták, világhazafiak leszünk? Mire való lesz akkor a pap, a jogász, az orvos, a mérnök, a történetíró, a költő, a pillegyűjtő, a növénytanár, a fűszerkereskedő, a csillagász, bölcsész, építész, gépész, gyógyszerész, zenész vagy zongoraművész?! Miért ne lehetnénk egytől-egyig bírák, ügyvédek, földmívelők vagy rovar­gyűjtők ? A természet rendszere a rendszertelenségben, összhangja a különféleségben áll. Benne semmi sincs egymással egyenlő, még hasonló is csak igen kevés. Céljai kívánják, hogy különleges alakban, változatosságban jelenjék meg a nagy természet minden alkatrésze. A magasabb egység vagy kötelék fogalma épen nem vonja maga után az alantasabb egység vagy kötelék megszüntetését. Az emberiség magasabb fogalma mellett mindig fönnállott eddig is a szűkebb nemzetek, törzsek és családok egész sorozata. Jövőre sem lesz másképen. Avagy aki ezt jövőre másképen akarja, az eszelős és a bolondok házába való, mert a természet ellen és a józan gondol­kozás ellen harcol. Mintha csak ők, a nemzetközi szabadgondolkozók találták volna föl az emberiséget! Hisz ez mindig megvolt. Már évezre­dek előtt hirdették a megváltók, a szentek, a próféták és apos­tolok az emberiség ezen általános egységét, azt a legmagasabb köteléket, mely az embertől született lényeket az egész világon felebaráti szeretettel egymáshoz fűzi, de azért a különböző fajok­ban élő egyes nemzeteket semmivé nem teszi. Balgaság tehát azok eljárása, kik az emberiség nevében buj.

Next