Katolikus Szemle 21. (1907)

5. szám - Értekezések, elbeszélő cikkek - Herczegh Mihály: A nemzetközi szabadgondolkozók

A nemzetközi szabadgondolkozó a hazafiságot és nemzeti szellemet kicsinyes, korlátolt és gyűlöletes eszmének tartja, mely kipusztítandó a XX. század fölvilágosult korszakából. Akik a hazafiságot még ma is magasztalni tudják, azok a nemzetközi szabadgondolkozók szemében csak ámítók, elbutítok vagy sors­üldözött szenvedő alakok.—Jaj, hát ti nektek apostolok, államalkotó bölcsek, fejedelmek: Mózesek, Mohamedek, Romulusok, Atillák, Árpádok stb. Jaj nektek hősök, vértanuk, kik a csatákban vagy a börtönökben pusztultatok el. Jaj nektek költők és írók: Pázmány , Péter, Zrínyi, Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Széchenyi, Deák Ferenc, Eötvös, Kossuth, Apponyi. Mert ti a nemzetközi sza­badgondolkozók fölfogása szerint egytől-egyig népcsalók, árulók, korlátolteszű nemzetbolondítók voltatok és mindnyájan népetek vesztére iparkodjatok! ? A nemzetközi szabadgondolkozó csak világpolgár, csak kozmo­polita akar lenni. A hazafiság nem kell neki. Ezt békának, nyűg­nek, alkalmatlannak, egyéni érzület, egyéni fölfogás dolgának tartja. Válaszfalat emel a nemzetek között és akadályozza őket a haladás útján. Az ő szívük nem egy hazáért, nem egy nemzetért, hanem az egész világért, az egész emberiségért dobog. Úgy, de lehetséges-e ez a természet rendje vagy a józan ész szerint? Avagy ha ez mégis lehetséges volna, mi lenne akkor a családi érzületből, a szülői, gyermeki és rokoni szeretetből? Ezek az érzelmek és jóindulatok mégis csak nagyobb osztalékot kíván­nak tőlünk, mint az az u. n. általános fogalma az emberiségnek. Avagy azt hiszik a nemzetközi szabadgondolkozók, hogy az emberiség általános fogalma vonzóbb, hódítóbb, elragadóbb lenne, mint azok a megszámlálhatlan családi kötelékek, melyekben szü­lettünk, élünk, nevelkedtünk, házasságot kötünk és eltemetkezünk? Valóban én nem tudom megérteni azokat, kik a világpol­gárság elvét oly fönnen és kedvtelve hangoztatják. Olyanféle ez, mintha valaki azt vallaná, hogy ő szereti az emberiséget, de nem szereti családját, nem szereti apját, anyját, testvéreit, akik pedig hozzá legközelebb állanak. Van-e ebben észszerű logika, józan gondolkozás?! A kozmopolita szabadgondolkozók azt hirdetik, hogy ők csak emberek akarnak lenni. Igen, de milyen emberek? Mert ezek is sokfélék. Vannak fehérek, feketék vagy rézbőrűek, még­pedig színük szerint különböző indulatokkal, érzelmekkel, szenvedélyek­kel, természettel és gondolkozásmóddal.

Next