Katolikus Szemle 36. (1922)

5. szám - Könyvismertetések és birálatok - Mihályi Ernő: Pigler Andor: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei

magyar rokokó stílus hangoztatása. Kimutatja, mint tereli a száz templom­építő gróf Esterházy Károly, egri püspök, Pápa örökös ura, a klasszi­cizmus új vágányára az addig a barokk útjait járó Maulpertschet. A magyar kultúra javainak tekinti a XVIII. század művészetét, amint Augustus korának művészetében is csak az eltanulható formák voltak görögök, de szelleme római, nemzeti. Mikor elemzi az épület alapraj­zát, homlokzatát, belsőségét, Fellner építész és Grossmann építőmester művét, az egységesítő, nyugtalan barokk szellem küzdelmét s végül ki­egyenlítődését a higgadt klasszicizmusban, nem felejti el, hogy a har­minc mesterember között csak a szószéket faragó asztalos és a márvány­burkoló volt bécsi, a többi magyar. Érdekesen rajzolja meg a felkuta­tott levelezés alapján a barokk vérű Maulpertschnek belső világát, nyájas egyéniségét, munkájának rendszerét, festési technikáját s szinte fájó, ráerőszakolt alkalmazkodását a templom megegyszerűsödött vonalú, klasszicisztikus belső teréhez. Bevezet bennünket a barokk freskófestők műhelyébe a programmadástól, az egyezkedéstől, a téli vázlatkészítés­től, a segédek, a perspektívafestők szerepétől a nyári munkáig, a festési alap felrakásától az utolsó ecsetvonásig. Egy egészen új vonást is fedez fel Maulpertsch művészetében. Maulpertsch Pozzóval ellentétben meny­nyezetképeinek festett építészeti részeit nem a valódi architektúra foly­tatásaként kezeli, hanem a kupolaperemen kívül állítja fel s onnan haj­lítja be a képsíkba; továbbá az alulról való többoldali nézet, az ú. n. békatávlat helyett egyetlen nézetre, a templom hosszúsági tengelyében elhelyezkedő szemlélő számára fest csak s a magassági, szubjektív, csak a szemlélőben létrejövő tengely helyett állandó, objektív, a képen is feltalálható tengelyt alkalmaz. Ez már nem barokk, hanem klassziciszti­kus rendszer. Ezt a megfigyelést teszi a figurális részen, a tagozáson, a vonalakon s a színfoltokon is. De nem áll meg a klasszicisztikus szó­nál, hanem ismerteti a klasszicizmust egész történeti, irodalmi, művé­szeti fejlődésében s a renaisszancetól a XIX. századig húzódó szakadat­lan láncolatában. Szinte súlyossá lesz könyve a mély fejtegetésektől, idézetekkel megrakott jegyzetektől s egyéb irodalmi utalásoktól. Széles­körű tárgyismeretet és szorgalmas búvárkodást tapasztalunk nála akkor is, amikor Maulpertsch művészetének gyökérszálait keresi a velencei, lombard, flandriai stb. művészetben. A Maulpertschre való hatásban Sebastiano Riccinek, a Velence-vidéki] festőnek tulajdonít nagy szerepet, aki Schönbrunnban is dolgozott, míg Tiepolo hatásának erejét nemcsak Maulpertschre, de az egész ausztriai-tiroli barokk képírásra vonatkozólag tompítja. Ez meglepő. Érdekes adatai vannak a formakölcsönzéssel kap­csolatban ősi motívumok fejlesztésére és ellaposítására is. Ezekből is látjuk, hogy olyan részletkutatásokat végzett, mikép méltán várhatjuk tőle a nagy magyar Maulpertsch-monográfiát. Maulpertsch mellett a templom szobrászát, Prokopot s oltárkép­festőjét, Maurert, ezeket a múltban gyökerező, de az új idők szelétől

Next