Kecskemét és Vidéke, 1921. július-december (2. évfolyam, 146-297. szám)

1921-09-02 / 198. szám

lyi Elvételnek ilban era fárm azási isi Rt* átta mására­­ szállítást. zövetkezete' tytársaság“ ’-utca -S.­ez. — Rendelet a forgalmi adó végrehaj­tásáról. A hivatalos lap mai száma közli a forgalmi adó kivetéséről és beszedéséről intézkedő végrehajtási utasítást, valamint az adó lerovásának módozatait. A forgalmi adót szeptember 1tétől kezdve kell fizetni. — Országos vásár. Fülöpszálláson va­sárnap, f. hó 4 én országos vásár lesz, amelyre hasított körmü állatok kivételével mindenféle állat felhajtható. — U­ledikusok városi segélye. K­­eske­m­él th város a fő­iskolai évre 20.000­­ se­gélyt folyósít azon kecskeméti illetőségű, jó előmeneteli­ keresztény orvostanhallgatók ré­szére, akik a mensa medikán étkeznek. A segély iránti kérvényt f. hó 15 ig kell be­h­y­ujtani a városi tanácshoz. A kérvényhez csatolni kell az indexet, a vagyoni bizonyít- • ványt, ezenkívül, aki először pályázik, ke­resztlevelet és illetőségi bizonyítványt. Aki most óhajt az első évfolyamra beiratkozni a­míg indexe nincs, annak az index helyett az érettségi bizonyítványt kell mellékelni. — Tíla megindul a csomagforgalom a Balkán felé. A Posta- és Távod a Vezérigaz­gatóságtól vett értesülés szerint 1921. évi szeptember hó elsejével a csomagforgalom a szerb, horvát és szlovén királysággal, úgyszintén ezen ország közvetítésével Bul­gáriával és Görögországgal megnyílik. A­­díjszabás a postahivataloknál tudható meg. — Lesz már cukor. A cukorhiány né­­­hány nap múlva megszűnik. A selypi cukor­gyár már eddig is annyi finomított cukrot­­ átütött elő, amellyel a szükségletet most már­­ teljesen fedezni lehet. — Az útlevelek és a határvizsgálat. A­­ kormány rendelete szerint magyar állampol­gárok részére kiutazásra szóló útlevelet, vi­dékieknek az illető városokban az államrend­­­őrség kapitányság vezetője, így Kecskemé­tien is az államrendőrségi kapitányság veze­tője, idegen állampolgárok részére az illető­­államok budapesti képviselete, vagy sajt­t­­ hazai hatóságuk állítja ki. Mindenki, aki a­­ határt, illetve demarkációs vonalat átlépte, ".vizsgálatnak van alávetve, mely vizsgálat ki­terjed az átutazó egyén útlevelére, szettjé­­ilyére, magával hozott írásaira és egyéb pod­­­­gyászaira. — Köztisztviselők augusztusztus havi­­ zsír és só osztása. A Köztisztviselők Fogyasz­tási Szövetkezetének elosztó helye értesíti tagjait, hogy részükre 1. évi szep.ember hó :2. 3 5. 6. 7. 9. és 10. napjain az augusztus .hóra családtagonként esedékes 0 deka zsír ■ és 1 kgr. só fog kiosztatni kedvezményes áron. Az áruk kiosztása az augusztus hóra kiállított „Ellátási jegy“ 10. és 12. számú szel­vényeire történik, mely alkalommal a júliusi havi „Ellátási jegyek“ feltétlenül fel­­m­utatandók. A kiosztás az alábbi sorrendben történik: Szeptember 2 ári 1 —150., 3-án 151-300., 5 én 301—450., 6-án 451-600., 7 en 601—750, 9 én 751-900. és 10-én 900 on felüli sorszámmal ellátott, illetve sorszámmal el nem látottak részére. Figyel­meztetnek a tagok, hogy fenti kedvezményes áruikat a kijelölt napokon annyival is inkább átvegyék, mivel e hó 15 ike körül az elosztó hely uj helyiségbe költözik s­­ennek megtör­ténte után az át nem vett áruk többé nem igényelhetők. A­z­él lengyel állam bevételei. A lengyel pénzügyminisztérium most tette közzé az állami bevételekről szóló jelentést 1921 január és február hónapokra. A jelentés csak a volt orosz és osztrák területre vonatkozik. Egye­nes adókból 176 36 millió lengyel márka folyt be januárban, míg februárban 218 89 millió márka, 1920 ban pedig összesen 763.28 millió. A többi adók januárban 141 76 milliót eredményeztek, februárban pedig 319.27 milliót, míg 1920-ban összesen 657.82 milliót. A vámbevételek január­ban 11180 milliót, februárban 127.09 milliót tettek ki az 1920 évi 653 34 milliós össz­bevétellel szemben. — Hány keresztény lap van B­csben ? Bécsben 1 200.000 drb. újság jelenik meg naponta. Eb­ből csak 85.000 példány esik a keresztény lapokra. K­E­RT-tól O Z­­ BELSŐ-S­Z­ÉC­H­E­N­YI-UTC­AI 23. SZÁM. Ma, csütörtökön este 1,2­8 és V. 10 órakor az összes kalandor­­filmeket felülmúló Brixtoni keselyű amerikai kalandortörténet I. része: A REPÜLŐ FÁTUM. 6 felvonásban. Szeptember 7. és 8-án a II-ik rész: A TEXASI KINCSESBÁNYA. Szeptember 14. és 15-én a ilz­ ik rész: LE AZ ÁLARCCAL. Szeptember 2., 3. és 4-én CIRCUS DAVIS. — Doktor Sándort meggyilkolták. Eszék­ről azt a hírt kapták Pécsre, hogy az oda menekült munkások és kommunisták a nyílt utcán meggyilkolták a pécsi kommunista kabaré vezéralakját Doktor Sándor dr.-t. Doktort több revolver lövéssel ölték meg. A tetteseket még nem sikerült elfogni. — Beírások a városi zeneiskoába. Tekintettel arra, hogy a zeneiskolánál ürese­désben levő tanári állások jelenleg még nin­csenek betöltve, egyenlőre csak 60 zongora tanszakos régi növendék vehető fel. E növen­dékek beírása szeptember 5 én, hétfőn 10­12 és 3­5 óra között fog megtartatni a Csányi­­utca 3. szám alatt levő új zeneiskolai épület­ben. Beírási d­j: 30 kor., tandíj évi 540 kor., (havi 60 korona-), tisztviselői tandíj: évi 225 kor., (havi 25 kor.) A tandíjmentességi kér­vények szegénységi bizonyítvány mellékelé­sével a beírásnál nyújtandó be. — A be­írható 60 on felül jelentkező régi és uj zongora szakos növendékek, továbbá a hegedű és magánének tanszakra jelentkezők kedden és szerdán (szept. 6. és 7-én) 10 — 12 és 3—5 óra között előjegyzésbe fognak vé­tetni. A felvételük időpontját a tanári állások betöltése után újabb hirdetm­ényben közöljük. — Szatmári Andor kálváriája. Mindenki tudja, hogy Szatmári Andort szökés miatt nemrégen elítélték. Büntetését a rendőrség fogházában töltötte le, s miután az augusz­tus 3- án letért, szabadlábra helyezték, de mivel az internálási eljárás folyik ellene, továbbra is rendőri felügyelet alatt maradt. Ez azt jelenti, hogy minden este 9 órára ott­hon kellett volna lennie. De Szatmári szabad­ság iránti vágya nem tudott megegyezni a rendőrség tilalmával: 31-én este jóval 9 óra után egy korcsmában találták meg a rendő­rök. Ekkorra végig járt már vagy hat kocs­mát s oly állapotban volt, amit a legnagyobb jóakarattal sem lehetet józannak nézni. Ban­dit bizony megint bevitték s miután már épen hannadizben feledkezett meg előírt köteles­ségeiről, a büntetés maximumát alkalmazták rója, ami pedig újabb hat hónapi üdülést és kétezer korona pénzbírságot jelent számára. Szenzációs karrierjének így hat hónapra me­gint vége szakadt.­­ Az Északamerikai Egyesült Államok népess­gi viszonyai. Az 1920. évi népszám­lálás adatai csak most kerültek nyilvános­ságra részleteikben A közreadott statisztika szerint az Északamerikai Egyesült Államok népessége közül 94,822.431 egyén tartozik a fehér és 10,463.013 a­ négerfajhoz. Ezen­kívül összeolvastak 242.958 indiánt, 111.025 japánit, 61.686 kínait és 9485 más egyént. A fehér faj szaporodása az 1910 és 1920. évek között eltelt idő alatt 10, a négerfajé 6­5 százalékos. Az indiánok létszámemelke­dése 8­6, a japánoké 93.9(!), a kínaiaké 30.8 százalék. A Cejárások az uzsorabiróság előtt. Kiskunfélegyházi tejárusok álltak ma­r az uzsorabiróság előtt tejdrágutással vádolva. A bíróság Horváth Pálnál és Borbély Jánosnét, amiért 1921 májusában a tej literjét 6 korona helyett 8 koronáért adta, 300—300 korona pénzbüntetésre ítélte. 198. exam. Kecskemét és Vidéke 3. at«M»R. — Áll a könyvpiac. Régi kedves hagyo­mányos szokás, hogy az iskolai év elején a diákember hóna alá csapja az esztendőkön keresztül rágott, c­ipkésszélű „csupasaláta“ könyveit és potompénzért eladja a fiatalabb nebulónak, hogy ezen a pénzen most meg ő keressen szint olyan könyvet, nálánál idő­sebbektől. Nemzedékek rágódnak így keresz­tül egy-egy könyvön, több kevesebb sikerrel. Most is ott feltettéllenek csoportokba verődve az iskolák kapui előtt, hangosan ócsárolva vagy dicsérve, a venni vagy eladni szándé­kozott könyvet. Az utóbbi évek nagy piacai­hoz képest elég gyönge a mostani könyv­vásár. Nagy a kínálat, kevés a kereslet. Szidják, ócsárolják az „árusok“ egymásra lefelé licitálva a könyvek árát. Toldik, hittan­könyvek, Magyar—Német olvasók, nyelv­tanok 10—25 koronáért cserélnek gazdát. Egy venni szándékozót hatalmas h­adonászó csoport veszi körül és erőszakkal tukmálják a könyveiket rá. A szegényebb sorsnak bizony sokan, nagyon sokan vannak, a Segélyző Egyesülettől várják a tankö­nyv­­szükségletük kielégítését. Talán ezért is oly­an lanyha a könyvpiacon a kereslet. VÁROSI MOZGÓKÉPHÁZ. Előadások: 7 és 3. 9 órakor. Péntek -Szombat—Vasárnap SZERELEM VÁSÁRA. A Vígszínház nagysikerű színdarabja filmen. — Rendezte: JOE MAY. Főszereplő : MIA MAY. Törvényszéki naptár. A kir. törvényszéken f. évi szeptember 1-től 23 ig a következő tárgyalások lesznek. Szept. 1-én: Kis Mária, Törteli Teréz, Borbély Jánosné, Koncz Sándorné, Czakó Károlyné, Tarjányi Imréné ügyében árdrágító visszaélés vétsége. Szept. 6-án: Eke Kovács Péter és 5 társa, Perna Pál 4 társa lopás büntette. Szept­ 7 én : Tóth László 3 társa dr. Fenyves Pál, Varga János, Rigó Lajos ár­drágító visszaélés vétsége. Szept. 13 áll: Horváth József 3 társa, Keresztes Sándor lopás, Nyizsnyánszky László 1 társa megvesztegetés büntette. Szept. 15 én: Pál István és 2 társa árdrágító visszaélés vétsége. * Szept. 19—23 ig: Varga Kovács Lajos és 23 társa 33 rendbeli lopás büntette. eHZO14SáQI ROVAT. Szabad a készbőr behozatala. A Wolf­­ner-Mauthner-Machlup csoport kérelmet ter­jesztett a kereskedelmi miniszterhez és meg­tiltását kérte a nyersbőr kivitelnek és kész­bőr behozatalnak. A kartell célja az volt, hogy a belpiacon monopóliumot biztosítson magának s az árakat diktálhassa. Meg lenne az eredménye­­s érték a kartellnek, mert a fogyasztók horribilis árakon tudnak csak bőrhöz jutni. A kisiparosok sérelmeik orvos­lása végett a miniszterhez fordultak. A keres­kedelmi miniszter a kartell kérelmet elutasí­totta és a fogyasztók érdekében a készből szabag behozatala mellett döntött. Leggjabis, Nyugatmagyarország kérdésében nincs újabb esemény. Az osztrák csendőrség nem folytatja előnyomulását. 7000 osztrák katona ugyan fegyverben áll, készen a betörésre, de a hadsereg bevonulását az antant nem en­gedélyezte. A lakosság a legvégsőre is el van határozva, hogy ősi földjét megvédje a be­tolakodók ellen. Tlagy török győzelem. (Konstantinápoly.) Angora előtti 4 trópos csatában a görögök teljes vereséget szenvedtek. A görög katona­ság a legnagyobb rendetlenségben ülönlik vissza. A görög jobb szárnyat a bekerítés veszélye fenyegeti.

Next