Kecskemét, 1904. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1904-07-03 / 27. szám

6 KECSKEMÉT 1904. — 27. sz. Kültagok : Barta Henrik (csengetyűs); Bordeaux Géza (kisbőgös); Koller Ferenc (I. prim hegedűs); Mikó László (üst-dobos); Szent-Gály Gyula (kontrás). Volt tagok 187­9. óta. Kiléptek : Dékány Mihály, Domján József, dr. Kiss János, dr. Spieler Ignác, Szellner Ferenc, Tóth István. Elköltöztek: Csurgay László, Horváth Béla, Horváth György, Preszler Miklós, Kovács Béla, Prik­sauer Adolf, Szigethy Zoltán, dr. Tassy Pál, Tietz Sándor, Ujszászy Imre. Meghaltak: Id. Baktay Mihály (1904. június 19.), dr. Fekete (Schwarz) László, Gotsch József, Hoskó József, Kocsis József, Pintér Kálmán, Salamon Dénes. II. A Zenekar Maecenasai: Darányi Ferenc, Dömötör Sándor, Farkas Ignác, Hanusz István, Juhász Gyula, dr. Horváth Mihály, Kiss Pál (meg­halt), dr. Kovács Pál, Láber Károly, Magyar Pál, Mészáros János, Molnár János, dr. Nagy Mihály, Nyiry Károly, Pacsu Mihály, Papp Sándor, Szabó Imre, Szegedy György, Szokolay Mihály. HÍREK. — Jubileum. A kegyesrendi főgimnázium kitűnő igazgatójának, dr. Tóth Györgynek és Járvás Mihály tanár­nak 30 éves tanári jubileuma alkalmából fényes ünnepélyt­­és utána bankettet is rendezett az intézet a testvér­iskolák tanári karával együtt, hol a jubilánsok kiváló érdemeiről szép beszédekben és felköszöntőkben emlékeztek meg. — Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter Pásthy Sándor kecskeméti kir. járásbirósági joggyakornokot a lugosi kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. — Nyugdíjazás. Király József népiskolai tanítót, ki hosszas betegsége miatt hivatalának nem felelhetett meg, a városi közgyűlés nyugdíjazta. — Választások: A folyó hó 28-ikán tartott városi közgyűlés I. osztályú rendőrtisztté a megüresedett katonai segédnyilvántartói állásra 55 szavazattal Domokos Imre II. osztályú rendőrtisztet választotta meg, Henter Gyula 25, Nagy Béla 7 szavazatával szemben. A közvágóhidi fel­ügyelői állásra pedig Székely Lipót m. kir. állami állatorvos választatott meg 5 más pályázó közül. — Pénztár vizsgálat. A házi pénztárban f. hó 25-én Bagi László h. polgármester elnöklete alatt megtartott pénztárvizsgálat mindent a legnagyobb rendben talált. — Érettségi vizsgálatok. Az ev. ref. collegiumban a jun. 24-ikén kezdődött érettségi vizsgák véget értek. 24 ifjú tett szóbeli vizsgálatot, közülök jelesen lett érett 4, jól 8 és egyszerűen 11; a szeptemberi pótvizsgálatra csak egy tanulót utasítottak vissza.­­ Szabadidőt adott a városi közgyűlés Szabó Mihály községi bírónak újabbi két hónapra, Szinnyai Imre iroda­igazgatónak pedig 6 hétre, egészségi állapotuk megjavítha­­tása végett. — A zeneiskola évzáró vizsgái. Feltűnően nagy­számú és díszes közönség érdeklődése mellett tartotta meg június hó 29-én és 30-án az áll. I. Városi Zeneiskola fenn­állásának 10-ik évét bezáró vizsga­hangversenyeit a kegyes­rendi főgimnázium tornacsarnokában. Az utolsó vizsga­hangverseny befejező száma előtt Szent- Gály Gyula igazgató lendületes szép beszédben rövid visszapillantást vetett a zeneiskola 10 éves fennállásának történetére. Örömmel hal­lottuk, hogy míg az első évben csak 28 növendéke volt az iskolának, addig az elmúlt tanévben már 172 volt a beírottak száma. Ez a körülmény kétségtelenül igazolja­­azt, hogy a nagyközönség igenis szükségét érezte ezen kiváló kulturális intézetnek, de igazolja azt is, hogy a szakképzett tanári kar minden tekintetben megfelelt azok­nak a művészi követelményeknek, melynek eredményeként a közönség évről-évre mindjobban meggyőződött arról, hogy a tanulók zenei nevelése, művészi képzése a Városi Zeneiskolában a legjelesebb zenepaedagógiai alapon törté­nik. Szent-Gály igazgató beszéde végén köszönetet mondott Kecskemét th. város tanácsának, a nagyközönségnek, de mindenek felett Kada Elek polgármesternek, hogy áldozat­készségükkel, buzgó pártfogásukkal lehetővé tették váro­sunkban a szivet-lelket nemesítő zenének ily módoni kulti­válását. A vizsga-hangversenyek műsora nagy gonddal volt összeállítva. A magyar zeneíróknak igen sok hely jutott. A növendékek közül kitűntek: Bátky Margit, Dékány István, Görög Szilvia, Falta Gizella, Péntek Mariska, Csereklyey Jolán, Szívós Béla, Perliaszter Ervin és Nagy Imre. — Évzáró ünnepélyt tartott a Siketnémák és vakok kecskeméti intézete f. hó június 28-ikán. A vizsgán nagy­számmal volt képviselve városunk intelligens társadalma, mely az erkölcsi támogatás mellett anyagilag is nagy mér­tékben hozzájárul a nemes humanitárius cél megvalósítá­sához. Az intézet fáradhatlan vezetőségének hivatottságát bizonyítja a vizsgálaton elért eredmény. — Sport. A kecskeméti tennisz-egylet nagy pénz­áldozattal jókarba hozott pályáin igen eleven az élet. A közönség mindegyre fokozottabban kezd érdeklődni e kel­­­­emes és szép sport iránt, mely nálunk a szokottnál nehe­zebben birt kedveltté válni. Minthogy két pályája van az­­ egyletnek, még mindig vannak u. n. szabad napok. Az egy­let, tekintve, hogy július 15-ikétől kezdve az évad második fele kezdődik, s ekkor már a tagsági díj 10 korona, újból kéri az érdeklődő közönséget az egylet kötelékébe való belépésre. — Juniális. A Kereskedő Ifjak Egyesülete egy minden tekintetben kitűnően sikerült nyári mulatságot rendezett­­ Péter-Pál napján a városi műkertben. A rendezőség, élén Goitein Miksa elnökkel, mindent elkövetett, hogy a meg­jelentek jól mulassanak, ami hogy megtörtént, bizonysága az, hogy a kedélyes mulatság csak a reggeli órákban ért véget. — Tejpiac. Kiskunfélegyházán megnyílt a díszesen és szakszerűen berendezett tejpiac. Valóban dicséretreméltó vállalkozása volt ez a városnak, mert megszüntette, a köz­­egészségügy nagy előnyére, a felárulás körül előfordult , nagy visszaéléseket és rendetlenségeket. — Köszönetnyilvánítás. A Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Részvénytársaság a Városi Zeneiskola egy szegénysorsú, tehetséges növendékének segélyezésére 20 koronát adományozott. A Zeneiskola igazgatósága ez úton fejezi ki az adakozó intézetnek leghálásabb köszönetét.­­ A hazai ipar érdekeinek a középítkezéseknél­­ hathatósabban leendő biztosítása céljából a kereskedelem­ügyi miniszter a tárcája keretébe tartozó építkezéseknél használni szokott szerződési feltételek közzé a jövőben a következő határozmányok felvételét rendelte el: „Vállal­kozó kötelezi magát, hogy az építkezéshez és berendezés­­­hez a magyar állam területén termelt, előállított, gyártott anyagokat és tárgyakat fog használni s csakis azokat az anyagokat, felszerelési és berendezési tárgyakat szerzi be külföldről, a­melyek a magyar állam területén egy­általá­­ban nem termeltetnek, elő nem állíttatnak, nem gyártatnak,­­ de ily anyagok és tárgyaknak beszerzésére nézve előlege­­sen a m. kir. miniszter engedélye lesz kikérendő. Ezen kö­telezettség betartása tekintetében vállalkozó aláveti magát úgy az építésvezetőség (művezető építész vagy építési ellenőr), mint a közszállítások és közmunkákat a beszerzési források szempontjából rendszeresen ellenőrző iparfelügyelő ellenőrzésének. Az építésvezetőségnek (művezető építésznek vagy építési ellenőrnek) joga van vállalkozótól az anyagok vagy a felszerelési tárgyak eredetének igazolását és egy­úttal akár a munka folyama alatt, akár a berendezési és felszerelési munkák befejezte után mindazon nem hazai A tavaszi és nyári idényre Aa TA«,« A legjobb választék minden­. ín»»,*«■88Tarsa A-A ^ selyemárú házában vannak. Szabott árak, túlkövető­csipke- és szalag- ,, , • , , ,r , ----------1-------------------------p i ■ x x . les kizárva. Minták kívánatra , Budapest, IV. Bécsi­ utca 4. szám. , , , ... , , szükségleteit vásárolja t­e­hermentve küldetnek. ,.,,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék