Dél-Pestmegye, 1946. június (1. évfolyam, 7-15. szám)

1946-06-30 / 15. szám

= 1946. június 30 DÉL-PEST MEGYE ­­il^űnészet t­ette. ------­A pedagógusok hangversenye Kecskeméten Komoly hangversenyt adott a kecs­keméti Pedagógusok Szabad Szakszer­vezete Horváth János titkár és Lőrinc­z Béla karnagy rendezésével szerda este a Katona József színházban, telt ház m­ellett. A tiszta, jövedelmet kb. négy­­ezerm­ilió pengőt a pedagógusok men­zája javára fordították. Kecskeméti komoly muzsikusokból állott az együttes, bár sajnálattal nélkü­löztük közülük Vásárhelyi Zoltánné zongorajátékát. A művészek lelkét csak nemesíti a szenvedés és a nagy kataklizma után ez az előnyös változás érződik kacs kérnéd zeneművészeinkken. Puky Margit zongorázásán érezzük, hogy színezőkés­zsége fejlődött. Sokk­al melegebben mélyül el most Schumann op. 12-es játékában. Ugyanez érvénye­sül Beethoven klasszikus As-durjának lassú tételénél, legtöbb helyütt már úgy magával tud ragadtatni, szinte elfeledjük, hogy zon­gora billentyűit süti. Amit még észreveszünk rajta az, hogy tudatosabban kellene súlytechni­kával alkalmazott agogikus játékot ér­zékeltetni. Pu­ky M­argitról még sok szép Zongorahangversenyt fogunk hallani Szabadi Sándor hegedűtanár művé­­­szete is érettebbé vált. La Falia skolasz­tikus játékában, őszintén hangzottak lírikus tónusai. Rimszkij Korzakov Don­gójában és keleti táncában technika és ritmus egyaránt érvényesül. Üdítő már végtére egy komoly, klasszikus hege­dű játékot hallanunk. Mikó Ida csengő szopránja is — ha lehet — fejlődött. Iskolázott hangja, bá­jos­­éneklése egyaránt sikert biztosíta­nak a művésznőnek. Mozart: II. Pas­­tore-ja jól­­érvényesült szép csengésű koloratúrás szopránján­­keresztül. Rudnay Guidóné bársonyos altjával egy új színfolttal gazdagították Kecske­mét zenei életét. Még mindig nincs alkalmunk kibontakozott művészetét ismerni. Nagyon szeretnénk őt egy ön­álló hangversenyen hallani. Az az ér­zésünk, h­ogy Kodály -dalokat igen szépen tudna előadni. Hangszíneit figyelve sokszor Basilides Mária jut eszünkbe. Handel: Largója igen szép volt A kereskedelmi leány középiskola énekkara Pretorius dalát énekelte szé­pen, tisztán Lőrincz Béla karnagy ve­zényletével.­­ E hangverseny ismét bebizonyította, hogy a gépzene soha nem fogja kiszo­rítani az igazi művészet személyes él­ményének varázsát.­ ­Mtorczai Jenő Kabalevskij professzor, Konyukova Helena és Zilahy Lajos Kecskeméten A Magyar-Szovjet Művelődési Tár­saságnak vasárnap, f. hó 23-án először volt alkalma a szovjet nép kultúrájá­nak kimagasló képviselőit Kecskeméten személyesen üdvözölni. Oroszországi testvértársaságának, a VOKSz hazánk­ban időző küldöttségének 2 tagja, Ka­­balevszkij professzor, zeneszerző, a moszkvai zenefőis­kola­­tanára és Ko­­byakova Helena, a VOKSz tit­kárnője, látogatták meg Kecs­keméttel, a Társaság elnökének, Zilahy Lajosnak és nejé­nek vezetésével. Az illusztris ve­ridegek­nek a MKP nagytermében rögtönzött műsor keretében a Polgári és Munkás Dalkör, a Független Ifjúság énekes­­pártja és a Kereskedelmi leányiskola énekkara, valamint több magánszám­ n n­yitott ízelítőt a magyar népművészet köréből. Kabajevsz­kij professzort kü­lönösen a tambura, ez az eredeti népi hangszer érdekelte és az egész bemu­tató, melynek rendezése Pászthy Ti­bor és Lőrincz Béla ízlését dicsérte, a vendégek osztatlan elismerését nyerte el. Utána a Városi Szeszfőzde beren­dezését tekintették meg, majd azzal a kéréssel távoztak Kecskemétről, hogy városunkkal továbbra is közvetlen kul­turális kapcsolatokat tarthassanak fenn Miért drága az olaj és a krumpli Kecskeméten ? A dolgozó munkás, fix­ fizetéses ré­szére megfizethetetlenné vált az­­ olaj és a burgonya, só ha egy ilyen kirívó je­lenséggel állunk szervben, rögtön bű­nös spekulációt szimatolunk. Itt is rá­jöttünk az okára, hogy miért kerül Kecskeméten négyszer-ötször annyiba az olaj, mint a környező városo­kban. A cigányságnak­­komolyabbik része hálás a felszabadító demokráciának, de még mindig van egy rétege, amelyik csupán konjuktúraváltozást szeretne látni nyomorúságos helyzetünkben. Ez a munkakerülő réteg helipiaci napokon Kecskeméten kimegy a Bugaci-vasút­­hoz, ott várja az érkező termelőket, felvásárolja tőlük az olajat, behozza a hetipiacra és ott négy-ötszörös áron adja tovább. Krumpli-kóláink még élelmesebbek, ők a Bugaci-vasútnál felvásárolt bur­gonyát a lakásunkra viszik és ott adják el hihetetlen magas áron. Ezekkel szem­ben rendőrségünk is,szinte tehetetlen. Meg kell találni a módját anna­k, hogy a krumplival és olajjal való üzér­kedést mega­kadályozzák. Nem kamatozó pénztárjegyet bocsátott ki a Postatakarékpénztár­ ­ Segítségére sietett a majdnem káosz­­szá vált pénzügyi helyzetünk bonyo­lításának a Postatakarékpénztár is. (Nem kamatozó tízezer, százezer, egy millió és tízmillió adópengős címletű Pénztárjegyet bocsátott ki a Postataka­rékpénztár. Sima pengőért vásárolható fés azonnal felmondható öt napra. A bankokkal szemben két hátrány van. A bankoknál csak egyszer kell felmon­dani, míg a postánál, ha öt napra nem veszi re a pén­zt a fél, úgy ismét fel kell mondania. Továbbá, a banknál másnap is ki­vehetjük az összeget elő­leg címén lovó levonással. Szeretnénk már egyszer rugalmasabb inntézkedést látni. Mint legfontosabbat: ha helyben befejezünk a postán adópengőre pénzt, úgy azt az ország bármely területén akár­ másnap is felvehessük. CA (Vám) Külső-Szabadság-út 19. 100 kg érett kajszibarackért (cefrének való) 4 és fél liter 48 — 50 °­0 -oS elsőrendű pálinkát cserél! SPORT Szombaton és vasárnap a KMTE csapata Kalocsán­­játszik a Kalocsa vá­ros által felajánlott ezüst serlegért. ( Négy csapat játszik a serlegért: a Kalocsai SE, Bajai TISE, Küsvalasi Va­sutas SE és a KMTE. *­­ Mind a négy résztvevő nagy erőt képvisel, úgy hogy Kalocsának kitűnő sportprogramja lesz a kettős ünnepen. Ki volt a neustadti koncentrációs táborban ? Akik tudomással bírnak a JICUStadt koncentrációs táborban uralkodó álla­potokról, valamint a neustadti Siemens gyárba munkára beosztott deportál­tak­kal szemben tanúsított bánásmódról, ne­g a vallomástétel végett sürgősen je­lentkezzenek a kecskeméti Főkapitány­ság Politikai Rendészeti Osztályánál (Városháza, fél emelet 23. sz.). Kecskemét thj. város 1. fokú­­Ipar­­hatásáétól. 3003—1946. sz. Hirdetmény. Mészáros Antal Kecskemét K. Sze­gedi-tár 13. sz. alatt létesítendő daráló részére iparhatósági telepengedély ki­adását kéri. Mielőtt a kérelemben határoznék, az 1881. évi XVII. tc. 27. §-a alapján a helyszíni tárgyalás megtartását ren­delem el, melyet f. évi j­­lius hó 15. napján (hétfő) déli 12 órájára a hely­színre tűztem ki. Erről az ingatlan közvetlen birto­kosait és a város érdekelt lakosságát­­azzal értesítem, hogy a létesítendő te­leti helyszíni rajza a tárgyalás napjáig a város iparhatóságánál (Váró­háza II. hó 8.) a hivatalos órák alatt, a tár­gyalás napján pedig a tárgyalás befe­jezéséig a helyszínen megtekinthető s ugyanakkor­­a kifogások szóban, vagy írásában előterjeszthetők. Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben ezen határidőn be­lül a telepengedély megadása ellen ki­fogás nem merülne fel, és köz tekintet­ből sem volna akadályai a­­kérelem tel­jesítésének, a telepengedélyt­ ki k­ell adni. Kecskemét, 1946. június­­18. A ha­tóság vezető­j■.*: Bárány sk. , tanácsnok FELHÍVOM mindazokat,­­akik a nagykőrösi 105/2. munkásszázad állo­mányához tartozó Tassi­ Gergely orosz­­országi magatartásáról tanúvallomást tudnak tenni, a hu­ros ható ágnál jelent­­kezzenek, Kecskeméti Népügyészség. 3 Tűz ütött ki a kecskeméti orosz parancsnokság épületéből­ Csütörtökön éjj­szaka tűz ütött ki a kecskeméti orosz város parancsnok­­sági épületében. A tűzet négy óráig megfeszített munkával sikerült eloltani. Ezzel­­kapcsolatban fel kell hív­nunk az illetékesek figyelmét a tűz­oltóság elégtelen felszerelésére. A tűz-­­oltók lyukas cipőben, kevés fecsken­dővel és egyetlen egy tűzoltókocsi nél­kül is óriási erőfeszítéssel dolgozta­k hajnalig. Az ilyen felszerelés azonban­­aligha lenne megfelelő egy nagyobb tűz esetén. i t • ■ Számolnak má­r­­t gyógyszergyárosok A gyógyszergyáros urak számolták a napokban és sok művelet eredm­é­­nyeképen megállapították, hogy nem érdemes ma gyógyszert gyártani, mert a gyógyszergyártás nem kifizetődő üz­let. Rögtön el is határozták, hogy ab­bahagyják a gyártást. De valamit el­felejtet­tek számolás­­közben, magát a magyar népet, mely számára a gyógy­szer nélkülözhetetlen. És elfelejtették azt is, hogy demokratikus köztársaságot élünk. Remélem, hogy rövidesen tuda­tárai ébrednek ennek és számtani mű­veleteiknél nem hagyják figyelmen kí­vül a magyar nép érdekeit sem. Kecskemét t­j. város 1. fokú ipar­hatóságától. 1501-1946. Hirdetmény. 9 Irbán András Felsőmonostor 58/a szám alatt létesitendő olajmalom ré­szére iparhatósági telepengedély kiadá­sát kéri. Mielőtt e kérelemben érdemben ha­tároznék az 1881. évi XVII. tc. 27. §-a alapján a helyszíni tárgyalás megtar­tását elrendelem, melyet f. évi július hó 6. napján (szombat) déli 12. órára a helyszínre tűztem ki. Erről az ingatlan közvetlen birto­kosait és a város érdekelt lakosságát­­azzal értesítem, hogy a létesítendő te­lep helyszínrajza a tárgyalás napjáig a város iparhatóságánál (Városháza II­em. 8.) a hivatalos órák alatt, a tár­gyalás napján pedig a tárgyalás befe­jezéséig a helyszínen megtekinthető és ugyanakkor a kifogások szóban va­gy írásban előterjeszthetők. Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben ezen határidőn be­lül a telepengedély megadása ellen ki­fogás nem merülne fel és köztekintet­ben sem volna akadálya a kérelem tel­jesítésének, a telepengedélyt ki kell adni. Kecskemét, 1946. május 31-én. A hatóság vezető­je: " Bárány sk. tanács,­k. i

Next