Dél-Pestmegye, 1946. június (1. évfolyam, 7-15. szám)

1946-06-30 / 15. szám

1946. június 30 DÉL-PESfMEGYE 3 A pedagógusok hangversenye Kecskeméten Komoly hangversenyt adott a kecs­keméti Pedagógusok Szabad Szakszer­vezete Horváth János titkár és Lőrinc ÍBéla karnagy rendezésével szerda este a Katona József színházban, telt ház tnellett. A tiszta, jövedelmet kb. négy­­ezeiinllíó pengőt a pedagógusok men­zája javára fordították. Kecskeméti komoly muzsikusokból állott az együttes, bár sajnálattal nélkü­löztük közülük Vásárhelyi Zollánné zongorajátékát. A művészek lelkét csak nemesíti a szenvedés és a nagy kataklizma után ez az előnyős változás érződik kacs kérnéd zencmüvészeinlken. Puky Margit zongorázásán érezzük, hogy szinczőkés'zsége fejlődőt!. Sokk sl melegebben mélyül el most Schumann op. 12-es játékában. Ugyanez érvénye­sül Beethoven klasszikus As-durjának lassú tételénél. legtöbb helyütt már úgy magával tud ragadtatni, szinte elfeledjük, hogy zoiígora billentyűit jüti. Amit még észreveszünk rajta az, hogy tudatosakba; kellene súlytechni­kával alkalmazott agogikás játékot ér­zékeltetni. Pu.ky M irgitlól még sok szép Zongorahangversenyt fogunk hallani Szabadi Sándor hegedűtanár művéi­­szete is érettebbé vált. La Fólia skolasz­tikus játékában, őszintén hangzottak lírikus tónusai. RimsZkij Korzakov Don­gójában és Keleti táncában technika és ritmus egyaránt érvényesül. Üdítő már végtére egv komoly, klasszikus hege­dű játékot hallanunk. Mihó Ida csengő szopránja is — ha lehet — fejlődött. Iskolázott hangja, bá­jos (éneklése egyaránt sikert biztosíta­nak a művésznőnek. Mozart: II. Pas­­tore-ja jól .érvényesült szép csengésű koloraturás szopránján fkeresztül. Rudnay Guidóné bársonyos altjával egy új színfolttal gazdagítottál Kecske­met zenei életét. Még mindig nincs alkalmunk kibontakozott művészetét ismerni. Nagyon szeretnénk €t egy ön­álló hangversenyen hallani. Az az ér­zésünk, lrogy Kodály -dalokat igen szépen tudna előadni. Hangszineit figyelve sokszor Basilides Mária jut eszünkbe. Handel: Largója igen szép volt A kereskedelmi leány középiskola énekkara Prctorius dalát énekelte szé­pen, tisztán Lőrincz Béla karnagy ve­zényletével. í É hangverseny ismét bebizonyította, hogy a gépzene soha nem fogja kiszo­rítani az igazi művészet személyes él­ményének varázsát. iMforczai Jenő Kabalevskij professzor, Konyukova Helena és Zilahy Lajos Kecskeméten A Magyar-Szovjet Művelődési Tár­saságnak vasárnap, f. hó 23-án először volt alkalma á szovjet nép kultúrájá­nak kimagasló képviselőit Kecskeméten személyesen üdvözölni. Oroszországi testvértársaságának, a VOKSz hazánk­ban időző küldöttségének 2 tagja, Ka­­balevszkij professzor, zeneszerző, a moszkvai zenefőisjkola 'tanára és Ko­­byúkova Helena, a VOKSz ti'/kánlője, látogatták meg Kecsjkeméifcl, a Társaság elnökének, Zilahy Lajosnak és nejé­nek vezetésével. Az illusztris ve ridegek­nek a MKP nagytermében rögtönzött műsor keretében a Polgári és Munkás Dalkör, a Független Ifjúság énekes­­portja és a Kereskedelmi leányiskola énekkara, valamint több magáuszáin ű’.uitott Ízelítőt a magyar népművészet köréből. Kabalevszjkij professzort kü­lönösen a lambura. ez az eredeti népi hangszer érdekelte és az egész bemu­tató, melynek rendezése Pászthy Ti­bor és Lőrincz Béla Ízlését dicsérte, a vendégek osztatlan elismerését nyerte el. Utána a Városi Szeszfőzde beren­dezéséi lekiytettók meg, majd azzal a kéréssé] távoztak Kecskemétről, hogy városunkkal továbbra is közvetlen kul­turális kapcsolatokat tarthassanak fenn Miért drága az olaj és a krumpli Kecskeméten ? SPORT Szombaton és vasárnap a KMTE csapata Kalocsán -játszik a Kalocsa vá­ros által felajánlott ezüst serlegért. ( Négy csapat játszik a serlegért: a Kalocsai SE, Bajai TISE, Kklvalasi Va­sutas SE és a KMTE. * f Mind a négy résztvevő nagy erőt képvisel, úgy hogy Kalocsának kitűnő sportprogramja lesz a kettős ünnepen. Ki volt a neustadti koncentrációs táborban ? Akik tudomással bírnak á JlCUStadÚ koncentrációs táborban uralkodó álla­potokról, valamint a neustadti Siemens gyárba munkára beosztott deportál Iák­kal szemben tanúsítóit bánásmódról, te u ú vallomástétel végett sürgősen je­lentkezzenek a kecskeméti Főkapitány­ság Politikai Rendészeti Osztályánál (Városháza, fél emelet 23. sz.). Tűz ütött ki a kecskeméti orosz parancsnokság épületéből» Csütörtökön éji szaka lűz ütött ki R kecskeméti orosz városparancsnok­­sági épületében. A tűdet négy órái' megfeszített munkával sikerült eloltani. Ezzel /kapcsolatban fel kell hív­nunk az illetékesek figyelmét a tűz­oltóság elégtelen felszerelésére. A tűz-< oltók lyukas cipőben, kevés fecsken­dővel és egyetlen egy tűzoltókocsi nél­kül is óriási erőfeszítéssel dolgoztaik hajnalig. Az ilyen felszerelés azonban (aligha lenne megfelelő egy nagyobb tűz esetén. i t • ■ Kecskemét thj. város 1. fokú \Ipar­­hatásáétól. A dolgozó munkás, fix-fizetéses ré­szére megfizethetetlenné váll az - olaj és a burgonya, jlla egy ilyen kirívó je­lenséggel állunk szerűben, rögtön bű­nös spekulációt szimatolunk. Itt is rá­jöttünk az okára, hogy miért kerül Kecskeméten négyszer-ötször annyiba az olaj, mint a környező városojkban. A cigányságnak (komolyabbik része hálás a felszabadító demokráciának, de még mindig van egy rétege, amelyik csupán konjukturaváltozásl szeretne látni nyomorúságos helyzetünkben. Ez a munkakerülő réteg helipiaci napokon Kecskeméten kimegy a Bugaci-vasui­­hoz, ott várja az érkező termelőket, felvásárolja tőlük az olajat, behozza a hetipiacra és olt négy-ötszörös áron adja tovább. Krumpli-kóláink még élelmesebbek, ők a Bugaci-vasutnál felvásárolt bur­gonyát a lakásunkra viszik és olt adják el hihetetlen magas áron. Ezekkel szem­űén rendőrségünk is,szinte tehetetlen. Meg kell találni a módját annajk, hogy a krumplival és olajjal való üzér­kedést megajkadályozzák. Nem kamatozó pénztárjegyet bocsátott ki a Postatakarékpénztár ( Segítségére sietett a majdnem káosz­­szá vált pénzügyi helyzetünk bonyo­lításának a Postatakarékpénztár is. (Nem kamatozó tízezer, százezer, égj milbó és tízmillió adópengős címletű Pénztárjegyet bocsátott ki a Postataka­rékpénztár. Sima pengőért vásárolható lés azonnal felmondható öl napra. A bankokkal szemben két hátrány van. A bankóknál csak eavszer kell felmon­dani, míg a postánál, ha öt napra nem veszi tó a péSízt a fél, úgy ismét fel kell mondania. Továbbá, a banknál másnap is ki vehetjük az összeget elő­leg címén lo/o levonással. Szeretnénk már egyszer rugalmasabb inntézkedést látni. Mint legfontosabbat: ha helyben beie->zünk a poslán adópengőre pénzt, úgy azt az ország bármely területén akár. másnap is felvehessük. 3003—1946. sz. Hirdetmény. Mészáros Antal Kecskemét K. Sze­gedi-iái 13. sz. alatt létesítendő daráló részére iparhatósági telepengedély ki­adását kéri. Mielőtt a kérelemben határoznék, az 1881. évi XVII. te. 27. §-a alapján a helyszíni tárgyalás megtartását ren­delem el. melvet f. évi jaálius hó 15. napján (hétfő) déli 12 órájára a hely­színre tűztem ki. Erről az ingatlan közvetlen birto­kosait és a város érdekelt lakosságát lazzal értesítem, hogy a létesítendő te­leti helyszíni rajza a tárgyalás napjáig a város iparhatóságánál (Váró háza II. hu 8.) a hivatalos órák alatt, a tár­gyalás napján pedig a tárgyalás befe­jezéséig a helyszínen megtekinthető s ugyanakkor *a kifogások szóban, vagy irásába% előterjeszthetők. Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben ezen határidőn be­lül a telepengedély megadása ellen ki­fogás nem merülne fel, és köz tekintet­ből sem volna akadályai a (kérelem tel­jesítésének, a telepengedélyt: ki k|ell adni. Kecskemét, 1946. június ;18. A ha lóság vezető }■.*: Bárány sk. , tanácsnok Számolnak __ r ct gyógyszergyárosok A gyógyszergyáros urak számolták a napokban és sok művelet erednié­­nyeképen megállapították, hogy nem érdemes ma gyógyszert gyártani, mert a gyógyszergyártás nem kifizetődő üz­let. Rögtön el is határozták, hogy ab­bahagyják a gyártást. De valamit el­felejtetitek számolás (közben, magát a magyar népet, mely számára a gyógy­szer nélkülözhetetlen. És elfelejtették azt is, hogy demokratikus köztársaságot élünk. Remélem, hogy rövidesen tuda­tárai ébrednek ennek és számtani mű­veleteiknél nem hagyják figyelmen kí­vül h magyar nép érdekéit sem. Kecskemét thj. város 1. fokú ipar­hatóságától. FELHÍVOM mindazokat, lakik a nagykőrösi 105/2. munkásszázad állo­mányához tartozó Tasst/ Gergely orosz­­országi magatartásáról tanúvallomást tudnak tenni, a’uÜroM ható ágnál jeknt­­kezrecek. Kecskeméti Népügyész-ég. 1501-1946. Hirdetmény. 9 ITbán András Felsőmonostor 58/a szám alatt lélesiiendő olajmalom ré­szére iparhatósági telepengedély kiadá­sát kéri. Mielőtt e kérelemben érdemben ha­tároznék az 1881. évi XVII. te. 27. §-a alapján a helyszíni tárgyalás megtar­tását elrendelem, melyet f. évi július hó 6. napján (szombat) déli 12. órára a helyszínre lűztem ki. Erről az ingatlan közvetlen birto­kosait és a város érdekelt lakosságát lazzal értesítem, hogy a lélesiiendő te­lep helyszinrajza a tárgyalás napjáig a város iparhatóságánál (Városháza II cm. 8.) a hivatalos órák alatt, a tár­gyalás napján pedig a tárgyalás befe­jezéséig a helyszínen megtekinthető és ugyanakkor a kifogások szóban víigy Írásban előtérjeszihetők. Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben ezen határidőn be­lül a telepengedély megadása ellen ki­fogás nem merülne fel és köztekintet­ben sem volna akadálya a kér-lem tel jesitésének, a telepengedélyt ki kell adni. Kecskemét, 1946. május 31-én, A hatóság vezető jo: ' Bárány sk. tanác?,)k. i = ^Jl^uaészet — ette. -------CÁ (Vámu Külső-Szabadság-út 19. 100 kg érett kajszibarackért (cefrének való) 4 és fél liter 48 — 50 °|0 -OS elsőrendű pálinkát cserél!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék