Dél-Pestmegye, 1946. augusztus (1. évfolyam, 24-32. szám)

1946-08-29 / 32. szám

2 Dtl-FESTMiGTi S946. augusztus 29 A nehéztestimunkások napi 45 deka kenyeret kapnak szeptemberben Megalakalt a Tiborc-kollé­­liurn szervező bizottsága Vasárnap délelőtt a városháza köz­gyűlési termében megbeszélésre jöt­tek össze h Tiborc középiskolai népi kollégium támogatói. A gyűlés a kö­vetkező szervező bizottságot válasz­totta meg. Szádeczky-Kardoss László főispán. Tóth László polgármester, Kovács Bá­lint vezető-lelkész, Németh Jenő pia­rista gimn. igazgató, dr. Schindler ve­zető lelkész, Andrásffy Gyula MKP megyei titkár, Básti Ágoston MKP já­rási titkár, Búr!nai Guidó városi főmér­nök, Imre Gábor alezredes, főkapitány, Szamosközi István, százados, kiég. par­­nok, íléjjas Istvánná MNDSz elnök, Mészáros Imre piarista tanár, Kalász László az Erdőhivalal vezetője. Zalai Sándor Szakszervezel vm. titkár, Erdei Lajos számv. főtanácsos, Kovács Jenő NTB. elnök, Juhász Sándor NPP vm. titkár. Gáti József MKP titkár, Nagy [.ászló PDP elnök MAT elnöke. Pethő Lajos FKGP igazgatója, dr. Csáky Fe­renc ügyvéd, dr. Csáky Ferencné. ta­nítónő, Dugár Sándor mezgazd. köz. isk. tanár, Fodor János iró, ifj. Imre Gábor NISz vm. titkár, Dóczy MA­­DISz vm. titkár, Schultz László SzIM vezetőségi tag. Szederkényi József ké­pesti. isk. tanár, Sándor Béla FISz tit­kár, Gergelyi Óskár a Dél-Pestmegye szerkesztője, Huszár Sándor hirlapiró, Szokolai László NISz titkár, Radnóti Jenő vm. szöv. ellenőr, Sztankov Lász­ló vm FBT tagja, Polgár Jenő rfő­­hadnagy, Csizmadia György NEVON meghívott. A szervezőbizottság megalakulása után elhatározta, hogy minden rendel­kezésre álló módon lehetővé teszi, hogy a kollégium szeptember 15-ig megnyit­hassa kapuit. Megszervezik gyűjtés for­májában a társadalmi segi tőakciókat is. A Dél-Pestmegye szerkesztősége fel­ajánlotta a kollégium részére a szük­séges nyomtatványok díjtalan rendel­kezésre bocsátását. Ezzel a gyűjtési akció meg is indult. Egységes földműves-frakció a nemzetgyűlésen A Nemzetgyűlés paraszt- és föld­­művesképviselői pártkülönbségre való tekintet nélkül egységes parlamenti frakcióba tömörültek, hogy minden pártviszálytól mentesen minél hatha­tósabban ' munkálkodhassanak a pa­rasztság és az ország sorsának de­mokratikus felemelkedése érdekében. A paraszt- és földműves frakció minden szerdán összeül a parlamentben, hogy megtárgyalják a parasztságot érintő aktuális kérdéseket és orvosolják a felmerülő bajokat. A csoport intéző­­bizottságot választ, amelybe mindegyik párt két-két kiküldöttet delegál. A közellálásügyi miniszter szeptem­ber hóra az egész ország területén napi 25 dekában állapító Ita meg a ke­nyér fejadagját. A nehéz testimunká­sok pótfejadagja napi 20, a testimi: n­­kásoké napi 10 deka lesz szeptemn:r hónapban. A nehéz testimunkások te­hát összesen 45, a lestimunásokk pe­dig 35 deka kenyeret kapnak szeptem­ber hónapban. Azokban a községekben, amelyek­ben pines elég Sütőiparos, a Kenyér fejadagját kenyérlisztben lehet kios tani. Egy hónapra szóló kenyérjegy ellenében 5, a nehéz teslimimkások, A Szákszervezeti Tanács pénteken délután megtartott illésén foglalkozott a Kossá István főtitkár személyét ért támadással. Kisházi Ödön javaslatára a Tanács egyhangúlag hozott hat írozalá­­ban megállapít ja, hogy a Kossá sze­mélye ellen intézett támadás a szerve­zett munkásság ellen irányult és be­vezetője kívánt lenni Szakszervezet elle-Az Ár- és Anyaghivatal leiratot kül­dött a GyOSz-nak, hogy annak tartal­mát sürgősen közölje a kötelékébe tar­tozó vállalatokkal. *A leirat szerint a vállalatok engedményt kaptak rá, hogy az általuk forgalombahozolt árucikke­kért az 1939. évi rögzített áraknak 1-szeres szorzatát alkalmazhatják. Egyes bejelentésekből értesülünk, hogy a vállalatok ezt az intézkedést meg nem engedett módon alkalmazzák és sok esetben nem a valóban 1939. évi árakat, hanem annál nagyobbat vesz­nek alapul és igy a megengedettnél drágább forint-árakat érvényesítenek. Ez az eljárás — folytatja a leinat — a gazdasági rend büntetőjogi vé­delme tárgyában kiadott rendeletbe üt­közik, mert árdrágító visszaélést követ el az, aki tudva valótlan adatokat tár a iialóság elé, hogy az ármegállapítás­nál lényeges körülmény tekintetében tévedésbe ejtse. illetve a testimunkások egyhavi pót­­jegye ellenében pedig 4, illetve 2 kiló kenyérlisztet adnak. A munkások (irodai munkások) pót­­adagja augusztus 31-ével megszűnik, de pótjegyüket továbbra is kiadják, a póljegy kenyérszelvényei azonban ér­vénytelenek. Ha majd jelentősebb mennyiségű zsiradékot, cukrot és húst lehet a la­kosság részére jegyre kiosztani és igy a kívánt kalóriamennyiség biztosítható, a jegyre adott .kenyér mennyiséget eset­leg ismét az augusztusi mértékre szál­lítják le. iics reá síc iós te véknek. A határozat kimondja, hogy a magyar fizikai és szellemi munkásság a tegerélyesebben megakadályozza ezeket a kis érieteket. Egyébként pedig n Szakszervezeti Ta­nács a legteljesebb bizalmáról bizto­sítja Kossá Istvánt és ragaszkodását fejezi ki személye iránt és támogatja őt munkájában. Az Ár- és Anyaghivatal ezért fel­hívja a vállalatokat, hogy csak az 1939. évben valóban fennállott és érvényesí­tett árakat jelentsék be, a szorzószá­mot csakis az 1939. évi tényleges rög­zített árakra alkalmazzák. Külön fi­gyelmezteti az Ar- és Anyaghivatal a vállalatokat, hogy' azokat az árjegyzőid árakat, amelyek 1939-ben fennállot­tak, csakis az abban az időben nyúj­tod engedményekkel szabad alkal­mazni. Üveg- és porceilán­­keraskedő kecskeméti üzletéhez társa! kares szakembert, pár ezer toriní tőké­vel. A2 üzlet esetleg eladó telies berendezéssel, kevés áruval. Cím a kiadóban. | u ...... .iii.u — —■I! Sort állandóan vásárol Kecskeméti Hugó Csányi-u. 7. 304 iMe felejtse ei, hogy bélyegzők szakszerű készítője Petőfi-nyomda FELHÍVÁS! § Az Állami Konzervgyárban (volt Platter gyár) a paradicsom feldolgozása folyamatban van. F @ I h i vj u k t. Termelőinket, Hogy a S szállítást haladéktalanul kezdjék meg. p Az átvétel gyártelepünkön reggel 6 órától m este 8 óráig a mindenkori napi piaci áron. M Ä Szakszervezeti Tanács visszautasítja a Kossá Istvánt ért támadásokat az Ár-és Angaghivatal eréifes nggeimczfeíése a ladavailaiafoküoz Síenthkőlai táiékóztató Tekintettel a zenetanitás iránt mu­tatkozó nagyarányú érdeklődésre, szük­ségesnek látszik, hogy a kecskeméti zeneiskola munkájáról az alábbiakat^ tegyem közzé. A zeneiskola a minden tekintetben rátermett ifjakat zenei pályára készíti elő. Főmunkája mégis az alaposan kép­zett műkedvelők és a zenei életet fenn­tartó kellően iskolázott közönség neve­lése. A zeneiskola a tankerületi főigaz­gatóság ellenőrzése alatt áll, s n tá­mlás államilag előirt tanterv alapján történik. A zeneiskola csakis államilag képesített, okleveles tanárokat alkal­mazhat. Ezek a felsőbb rendelkezések biztosítják a tanítás szakszerűségét, de egyben meg is szabják, hogy tansza­­konkint és osztályon kint mit kell ta­ni ianunk. Jelenleg a zeneiskolában magánéne­ket, hegedűi, zongorát és elméletet ta­nítunk. A i'iieiskota mindössze 30 ma­gánének-. 30 hegedű- és .60 zongora­­szakos tanulót vehet fel. A beírás időpontját s az egyéb tud­nivalókat legközelebb napi hírben s im. iskolánál (Nagykőrösi-u. 13. sí.) . ki­­teen-dő hirdetményben közlöm. M. Bodon Pál. igazgató, A szaktanács felhívása A Szakszervezeti Tanács felhívja m. ország összes üzemi bizottságait, hogy augusztus 29-ig a Szaktanács közgaz­dasági és statisztikai osztályának (VIII., Fiumei-űl 4.) adjanak pontos választ az alabbi kérdésekre: 1. mennyi az üzemben (gyárban) dolgozók jelenlegi létszáma ‘(férfiak, nők külön), 2. a ma­gánvállalatoknál végreha íanló «TG-lis­tázással kapcsolatban hány munkás és tisztviselő elbocsátása szfl ;sö e i, 3.’ £ jy munkást vagy tisztviselőt akarnak fel­venni ? A Szabó Dezsó-koílé­­gium díszelőadása A NISz kultúrgárdája és a Szabó Dezső-koüégium tagjai szombaton e le előadást rendeztek a kollégium fel se­gítésére. Az előadást Sz. Tóth Imre," a kol­légium egyik tagja nyitotta meg. Be­vezetőjében rámutatott a kollégium céljára: Mi a tegnap gyűlölködő biro­dalmúból akarjuk a holnap szebb, esz­ményibb birodalmát felépíteni» - •— mondotta az előadó, s előadása közben láttuk, hogy ezek a fiatalok valóban szakítottak a raulttpl, s ennek minien ■olcsó:, 20 ‘filléres .romantikájával*, s egy új, tiszta, népi kultúra megterem­tésén fáradoznak. , Az előadás két részből állott. Az eíső részbon az igazi népi művészetből adtak Ízelítőt. A NISz kórusa népda­lokat énekelt. A Szabó Dezső-kör egyik tagja, Széplaki, szintén népdalokat éne­kelt. A kecskeméti regősök népi lánca szép volt. Hangulatos volt Sallai Szép Kaia c. és Zsitvai dramatizált balladája, mely­ből Csősz Ilonkát kell kiemelnünk, aki az anya -haláltáncát» járta. el. Ady «Föl-föl dobott kő» c. versét Rendeczki Mária szavalta. A Független Ifjúság szín játszócsoport ja a «Szaka­dék» 3. felvonását adta elő. A közve­títő szöveget Rákos Jolán mondta el. Az előadást Róthey-Prjkkel Lajos, a Szabó Dezső-kollégium igazgatója rendezte. I Bevezetett, szorgalmas, ált. kér. ügyn. iparig, rendelkező “KÉPVISELŐT I keres előkelő budapesti élelmiszeripari vállalat Ajántatokatéieírajzzal „Vezető íanaiai. márka 39- jeligére blocik«­hirdető irodába, Budapest, IV. Városház-u. 19,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék