Magyar Alföld, 1911. augusztus-december (1. évfolyam, 1-20. szám)

1911-10-15 / 9. szám

9. szám Magyar Alföld 5. oldal. A kecskeméti rendőrség üldözi minde­nütt a lélekkufárokat, amit nagyon helyesen tesz. A múlt héten is, szerdán este 6 óra körül a Rákóczi-uton Deák titkosrendőr le­tartóztatta Kulcsár Teréz jól ismert keritőnőt egy elcsábított lánnyal együtt. A rendőrség péntek délelőtt a kihalgatás után szabadon engedte és szombaton már ismét letartóztatta egy másik kerítésért. Kulcsár Terka egyike a legveszedelme­sebb keritőnőknek, akinek már eddig is két éve van leülni való leánykeritésért. Jányokat, férjes asszonyokat szokott magához csábítani és a saját lakására hordta a többnyire úri pasasokat. Megfordulnak nála a városi hi­vatalnokok, ügyvédek, csendőrök, katonák, kitűnő iparosok, pénzes kereskedők és bol­dogtalan jogászok. Nem tudjuk, hogy veze­tett-e naplót Kulcsár Terka a vendégeiről, de szeretnénk a kezünkbe kaparintani. Leg­alább tisztában lennénk azzal, hogy hányán rúgják oldalba a házasság szentségét és na­gyon furcsának találjuk, hogy a helybeli lapok nem imák az esetről. Talán a Terka néni az irodalommal is jó lábon áll. Sakkrovat FIGYELEM! ITIost jalent mag az 1912. évre szóló Népszava Naptár. A Népszava könvkereskedés nagy áldo­zatokkal, a szokottnál nagyobb terjedelem­ben, gazdag illusztrációval, tanulságos és szórakoztató cikkek egész seregével bo­csátja a naptárt az elvtársak rendelkezé­sére. A Népszava naptár ára 60 fillér. Kapható Berényi Pál elvtársnál 5 kér. Bercsényi-utca 16. szám alatt, a Mun­kásotthonban. Ugyanott minden-féle kisebb­­nagyobb terjedelmű, olcsóbb vagy drá­gább áru pártirodalmi könyvek és füzetek is kaphatók. Szakmák részére tömeges vásárlás esetén 10 százalék engedmény adatik, úgyszintén a Népszava újságra úgy a polgárság, mint a munkásság elő­fizethet. Az előfizetési ár egy évre 24 kor., félévre 12 kor., egy hóra 2 kor. A Szo­­ciálizmus füzettel havonta 40 fillérrel több. Egy hétre a Népszava előfizetési ára 50 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. Becses megrendelésüket elvárva maradok tisztelettel Serényi Pál. Egy éve, hogy Maróczy Géza vezetése alatt a A épszava rovatot j nyitott hasáb­jain azzal a célzattal, hogy a királyi já­tékot a munkássággal megismertesse s ked­­velté tegye. Legkiválóbb mesterünk fáradha­tatlan munkássága megteremtette a maga gyümölcseit s büszkén mondhatjuk, hogy a munkásság megismerte a sakkjátékot, mely a kecskeméti munkásság körében is nagy pártolásra talált. A munkásság játékerejének fejlesztése lesz célja rovatunknak, melyben egyenlőre játszmákat s híreket közlünk. Feladványokat pedig csak a jövő évtől fogva, mivel addig diagramák nem állnak rendelkezésünkre. Hogy a kitűzött célt elérhessük, olva­sóink támogatását s érdeklődését kérjük, hogy vállvetve munkálkodjunk egy virágzó sakkélet fejlesztésén. Minden a sakkrovatot érdeklő közle­mények (játszmák, megfejtések) a következő címre intézendők! Tóth L. II. t. Vágó-u. 15.---------------------------------------------------m Felföldi Dezső szabó-üzlete Vörösmarty-utca (Peskó-ház). Felhívom a munkások figyelmét üzletemre, hol a legelegánsabb ruhák a legolcsóbban megrendel­hetők . •. . •. A munkások és polgárok becses pártfogását kéri 6—10 Felföldi Dezső. ■ ..Hí jü J1L Méplíí megnyitás. Van szerencsém értesíteni a nagy­érdemű közönséget, hogy a kis „Rosal“ sörcsarnokoí átvetem, ahol kitűnő jó tiszta ke­zelésű italokat szolgálok ki t. ven­dégeimnek. Ízletes meleg és hideg ételek a nap minden szakában kap­hatók úgy az üzletben elfogyasztásra, mint kihordásra is. Étkezésre előfi­zetők elfogadtatnak. A n. é. közön­ség szives látogatását kérem. 2—2 Tisztelettel Tószegi László vendéglős. in-----------------------------nr EeiczHq Mihály fépfiszabó I ecskemBten, Taíay-íér 17. sz. (A Cscngrádi-utGsyaí szemben.) Van szerencsém a n. é. vevőimmel és a n. é. közönséggel tudatni, hogy az őszi- és téli szövet újdonságok megérkeztek, a miből jutányos árakon készítek öltö­zetet, felöltőt, téli kabátot és fiú öltö­zeteket a legújabb divat szerint. Ké­rem becses megrendelésüket. :: Kiváló tisztelettel :: 9_52 Buczsó Mihály, férfiszabó. t? O ▼s Á o v Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a • • • • Czeglédi vasúti vendéglőt • t # • 3-5 átvettem. Régi kipróbált szakképzettségem garanciát nyújt arra, hogy a közönséget ezután is teljes megelégedésére fogom kiszolgálni. Tisztelelettel Kolossá Viktor ;o«-oo-oi J Vitéz Gusztáv posztó-, vászon-, divat- és selyem­­áru nagykereskedő Kecskeméten. Őszi- és téli-idényre nagy kiárusítást rendez. És eladásra kerülnek remek friss áruk női- és férfi ruhákra az alantabb jelzett bámulatos olcsó árakban: Egy nőiruhára való 7 mtr flanel mosó velesz minden színben . . frt 158 Egy női ruhára való 7 mtr Ripsz velesz legújabb mintákban ... frt 2.27 Egy női ruhára való 5 mtr 120 széles kelme minden színben s mintákban frt 2.27 Egy női ruhára való 5 mtr 120 széles posztó kelme hamuszin mintázott frt 2.97 Egy női ruhára való 5 mtr 120 szé­les Angol Camgarn kelme sima tegedtof és minden szin . . .frt 3.97 Egy női ruhára 5 mtr 120 széles di­vatposztó minden színben és min­tákban .........................................frt 3.97 Egy női ruhára 4 mtr 150 széles Angol posztó a legújabb mintákban frt 4.87 Egyes női kosztöm különlegességek frt 5.50, 6.50, 7.50, 8.75 egész 15 írtig minden színben és mintákban. Továbbá remek bársonyok (ami eddig) frt 1.20 volt most . . . 0‘67 kr. Egész finom japán, török és nehéz fekete és színes bársonyok . . . 0'97 kr. Egész finom fekete selymek ruhákra, blouzokra sem nem törik, sem nem szakad..........................................0.97 kr. Egész finom Voleur Meteor selyem színekben ami eddig 180 volt most frt 1.67 Finom paplanok 2 mtr nagy bordó, rózsaszín, világos kék, piros sárga frt 4‘— Flanel paplanok 2 mtr nagyságú min­den színben....................................0.97 kr. Flanel egész finom 2 mtr nagy re­mek mintákban..........................frt 2.27 Gyönyörű csipkefügönyök, Storok és két szárnyasak egy ablak . . .frt 3.27 Női és férfi fekete nap- és esernyők selyem ami eddig 3 frt volt most frt 1.97 Női- és férfi-esőernyők tiszta selyem ami eddig 5 frt volt most . . .frt 2.97 Továbbá a legjobb vásznak is férfi és női fehérnemüekre az első Ma­gyar gyárosoktól saját védjegyé­vel ellátva. Egy vég r:,/4 széles 23 mtr régi 30 rőf Vitéz Óbudai különlegesség szőve fehérnemüekre.......................frt 875 Egy vég 5 A széles 23 mtr régi 30 rőf Vitéz Királyvászon erős szálú . frt 7.50 Egy vég 5A széles 23 mtr régi 30 rőf Vitéz Tükör-vászon.............frt 9.75 Egy vég 5A széles 23 mtr régi 30 rőf Vitéz Rosmaring vászon ... frt 825 Egy vég 5A széles 23 mtr régi 30 rőf Vitéz Lehel vászon............frt 6.75 Ezen kívül a legjobb chiffonok, damast, gátlik, menyasszonyi kelengyék bámulatos olcsó árakban. Kész női fehérnemüek minden elfogadható 9_10 árban kiárusit. Kész férfi- és női ruhák elkészítését is el­fogadja és mindenki olcsóért a legszebb és legjobb és legutolsó divat mérték szerinti ruhákat rendelhet mese olcsó árakban. Nyári áruk minden elfogadható árakban ki lesznek árusítva. Fenti árukért és annak friss hibátlan tisztaságá­ért a cég szavatol, hogy minden túlfizetés vagy bizalmatlanság ki van zárva és a tisztelt vásárló közönség nyugodtan fedezheti szüségleteit, a cég ezúton is kijelenti, hogy a nála vásárolt árukért még ha azok meglettek véve és levágattak is végből, — mindent vissza fogad és az áruért járó összeget készséggel minden vétel kényszer nélkül visszafizeti. Vidéki megrendelésekre nagy súly fekte­tik és mintákat bérmentve azonnal küld. [la i» -II. 6. éget, nun- i ár-4—10 itők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék