Kecskeméti Ellenőr, 1938. április (2. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-05 / 76. szám

KECSKEMÉTI ELLENŐR 3. oldal 1938. április 18. Tekintse meg és próbálja ki a kis­­fogyasztású D K. W. bemutató­ kocsinkat PAPP L. és FIA cégnél D. K. W., B. M. W. körzetképviselet Luther-udvar, Telefon: 162. HÚ­SVÉT­R A vásároljon úri és női divatkülönlegességeket Brain­er úri és női divatháza, Nagykőrösi u. 8. L'SI OTTHON MOZI Az első előadás mindig mérsékelt belvárral Április 4—6. Hétfőtől—szerdáig fél 5. háromnegyed, 9. 9. Csak 16 éven felülieknek. F r a n ei a fi­lm újdonság. Nina Petrovna : Egy orosz táncosnő regénye. Rendez­te: Tourjansky. — a címszerepben Isa Miranda. Partnere Fermand Gravey. Fe­jezetek : 1. Lövészversenyen nyert tán­cosnő — 2. Eltűnt a szeretőm — 3. A villa titka — 4. Ahol szabad a­ csók — 5. Rád­iózom a barátnőmet — 6. Szökés a he­gyekbe -7. A boldogság kunyhója —7. 8. A titok kiderül 9. Hazugság —­ szerelem­ből — 10. Az utolsó találka. — .Magyar Híradó. — 1. Bizalommal vásárolhat fűszer és csemege árukat Makáry­nál Mimién árút házhoz szállítunk. Telefon: 2l­. Hornyik János utca 2. sz. KÖZVÉLEMÉNY KOSSUTH lelke és világossága meg­mozdul a magyar lelkek alján. Mintha a nép lelkiismerete szólalna meg Szentes piacán, amikor az új csongrádi főispán, vitéz Bon­­czos Miklós elhárítva a beiktatási ünnep­lést, odavezeti a szentesi polgárságot Kos­­uth Lajos szobra elé, a magyar szabadság és függetlenség örökké szent gondolata elé. Mintha száz év távlatából megszólalnának a magyar szabadság vértanúi és figyelmez­tetnének mindenkit, hogy kár v­olna az újjá­születő Európa közepén új Mohács felé so­dorva népünket, megásni ennek a maradék Magyarságnak a sírját, hiszen annyi erő, tehetség és rátermettség vár még érvénye­sülést a magyar lélekből, ha igazi, belső sugallatára a Kossuth Lajosok, a Petőfi Sándorok eszmevilágára hallgat. Amint a szentesi piacon percek alatt ezrével sora­koztak Kossuth szobra alá az alföldi ma­gyarok, úgy fog megmozdulni az egész­­magyar nép, ha komolyan tudatára ébred annak, hogy mit­­ üzen 1938. márciusán a magyar léleknek Kossuth Lajos. (Friss I­­sún­). Az Éneklő Alföld m­onstruózus, gyönyörű Kodály-ünnepe a színházban A Városi Dalárda rendezésében, tom­bn­ő siker jegyében zajlott le vasárnap dél­előtt az Éneklő Alföld­ Kodály-ünnepe. A nagyszerű hangverseny fényét emelte az illusztris komponista jelenléte. Ennek a csodálatos zeneköltőnek szelleme hatotta és járta át még át a koncert minden egyes közreműködőjét, akinek minden műve a felemelő és főleg vigasztaló tételt példáz­za: tud a magyar lelkesedni, tűzzel-hévv­el küzdeni, sok nagy nemzetet kultúrában megelőzni, lerázva magáról sorsa évezredes bilincseit. Ilyen példa nincs is talán több a magyar életben, kivéve azt a Petőfi Sán­dort, akinek gyémántlelkén, az igazság dia­dalába vetett hitén nem foghatott semmi átok, még a legjobbjainkat görnyesztő ma­gyar átok sem. A nagy »Goethe« szavaival élve csak csodálni és szinte reménytelen szerelemmel szeretni tudjuk, — de tud­juk-e lélekkel, ésszel felérni és követni azt a fényes jelenséget, aki töretlen egyenesen járt ott, hol óriások is meghajoltak? Pe­dig itt él egészen velünk és közöttünk, bennünk. — a mi külön kis válásunkban, osztályosa elszigeteltségünknek, magányunk­nak. Talán épp ezért nőtt úgy szívünkhöz, mindannyiónk szívéhez, akik kompozícióiba belefelejtkezve hallgatjuk , akik kompozí­cióiért dolgoznak, fennen hirdetve a magyar szellem géniuszát. Köszönet, sok-sok kö­szönet jár ezeknek a dolgozóknak, akik bí­zom a legtöbb esetben v­éresen verejtékez­ve érik el kisebb-nagyobb sikerrel járó eredményeiket, mert igaz magyar lélekhez illő módon, magyar szívekbe hintenek el hamisítatlan igaz »magyar« kultúrát. Először is, a derék kecskeméti közre­működők utólagos beleegyezése reményé­ben, a vendégkarmesterről, Marton Barná­ról szólunk. Kiváló együttes élén, kiváló karmester. Nagyszerű lendületében néha szembehelyezkedik a hagyományos stílus­sal, tempóval. Megtörténik tehát néha tem­póé,sere, hajszálnyi ritmusbeli elváltozás, —­­szándékainak komolyságában és értékeiben mégsem szabad, nem is lehet kételkedni. Rendkívüli hatást elért produkciójában na­gyon sok a fület, képzeletet kápráztató szín, lendület. Énekeseiből virtuóz bűvész­kedést (Karádi-nóták!) és ugyanakkor fe­szülő intenzitást tud kicsiholni. A Városi Dalárda egyetlen számmal is komoly nívót, fémjelzett tudást hozott. A létszámban és hanganyagban, sajnos, na­gyon megfogyatkozott dalárda által elő­adott »Liszt Ferenchez« című vegyeskar remek zeneköltemény , hatása mégsem volt teljes, éppen a fentebb említett fogyatko­zások miatt. Pedig Vásárhelyi Zoltán kar­mesteri Reklamációja olyan v­ilágos és köz­vetlen, hogy a legtávolabb ülő hallgató is megérzi szándékát. A zenei anyag feletti győzelme abban csúcsosodik ki, ahogy át­éli, átérzi a zenét, ahogy beidegzi a mu­zsikát, ahogy felissza a melódiát, ahogy megőrzi a mű testét és szellemét a tolmá­csolásban. Rabszolgája a műnek, aki nem­csak tudását ajánlja fel, gyakorlatát, ér­tékes tapasztalatait, sikervágyát és hiúsá­gát,­­ hanem idegeit, rajongását, azt, ami­ben naggyá lehet az ember, tehetségének maximumát. Az itt felsorolt muzsikusi jó­tulajdonságok azonban mindent adhatnak, csak éppen egy főkelléket, hangot és éne­kesanyagot nem. Ezért aggódva kell, hogy figyeljük a Dalárda jövőjét, mely végered­ményben városunk egyik legjelentősebb eredményeket elért kulturális egyesületé és a mai koncerten, produkciójának elvitat­hatatlan komolysága és szépsége mellett, bizony »hangrejtve« énekelt. Az ügy és a cél, melyért a Dalárda eddig dolgozott és reméljük ezután is dolgozni akar, megér­demelné, hogy arra illetékes tényezők erős kézzel biztosítsák a Dalárda szép múltjához méltó, még szebb jövőjét. A­emesszetthy Lajos »Szeráfia Kórusa« és »Iparostanonciskolai Énekkara« megle­petés volt. Precíz, kerekded, muzsikális forma, sok karmesteri invenció, abszolút tiszta intonálás, jó hanganyag, sőt a kar­­vezető jóvoltából még hangbeli kultúra is Kovácsok Lakatosok részére j­ó haszon vasak olcsóért válogathatok Reiszmann vastelep Trombita­ utca 3. (Színháznál) úsvéti sonkákat fűszer és csemege­­árut, cukorkát, csokoládét, bort, likőrt, pezsgőt már most legjobban vásárolhat Varga András fűszer- és csemegekereskedőnél Vásár i-u. Telefon: 76­9.

Next