Kecskeméti Ellenőr, 1941. május (5. évfolyam, 76-101. szám)

1941-05-16 / 89. szám

1941, május 16. Kecskeméti Ellenőr 5-oldal NAPI HÍREK Május 16. Péntek. Ilkát. Nép. János, prot.: Mózes. Nap kél: 5.06, nyugszik: 8.15 órakor. Hold kél: —, nyugszik: 11.28 órakor. ügyeletes gyógyszertárak: Május 12-től 19-ig: í)r. Farkas Béla (Szabadság tér) és Bács Bélla (Mezei ucca). —o— Május 17. Szombat. Ilkát.: Paskál hv.. prot.: Hajnalka. —o — — Jól sikerült a városi zeneiskola vizsgája. A Városi Zeneiskola tegnap dél­után tartotta meg jólsikerült záróhangverse­nyét. Minden tanuló számot adott egész évi munkásságának eredményéről. Az értékes műsorszámokat a közönség lelkesen megtap­solta. Különösen a fiatalabbak értek el elis­merésre méltó eredményt. Á zenemű átértése és átérzése minden tanulón meglátszott’. A felsős zeneiskolai tanulók szárnyaló techni­káról, lelkes munkáról, hozzáértő tanításról tették tanúságot. Az egész vizsgadélután ér­tékes és élvezetes kultórünnepéíy volt. mely AI. Bodon Pál igazgató vezetésével működő tab ári kart dicséri. BOMLOTT ÉTELEK OKOZTA MÉRGE­ZÉSEK leküzdésénél a gyorsan és biztostól ható természetes .»Ferenc József«- keserű víz azonnali igénybevétele — egy vagy két ivó­­pohárral 1— gyakran rendkívül fontos s?géd­­eszköz. Kérdezze meg orvosát! — Egyedüli keresztény biztosító Intézet a Gazdasági Egyesületnél lévő Gazdák Biztosító Szövetkezete. Elfogad jég-, tűz-. betörés-1, szavatosság és életbiztosításokat. Kar tel lenki'vüli legkedvezőbb díjtételek. Kis­gazdák részére külön díjkedvezmény. — Az Emericana műkedvelő elő­adása vasárnap délután 6 órakor lesz a piarista díszteremben. Jegyek még előre vált­hatók a Kordában. Az előadást Kovács Sán­dor prelát us- apát p lébános ünnepi b eszéd e vezeti be. * EGYÉNI FRIZURÁK fodrásza Hideg. FERENCJÓZSEF KESERÜVII — Súlyos testi sértésért 20 pengő pénzbüntetés. A kir. törvényszék 20 pengő pénzbüntetésre ítélte Miskó István újkécskei koosmárost. mert Ujkécskén a kocsmájából oly módon tette ki Kállai Dezső cigányt, hogy az a karját eltörte. — A Légoltalmi Liga felhívja az uccaparanoslnokokat. hogy az egészségügyi csomagokat az irodában (városháza. I. em. 14/a. ez. ajtó) sürgősen szolgáltassák be. — A Verbőczi és Bercsényi B. E. szombaton este 8 órakor a Turul helyiségé­ben fontos ügyben táborozást tart. — A máriavárosi templommise vasárnap reggel 8 órakor lesz a szegénv­­gondozó nővérek Damjanieh-uccai kápol­nájában. — Tűzharcos bajtársak! Délvidék visz­szaszierziésének megünneplését 1. hó 17-én. «este 8 órakor az Alsókerületi 48-as Körben bicskásvacsora és tagavatás keretében tartjuk meg. Az össze© bajtársak megjelenését kérem és elvárom. — Elnök. — Az Urak Kongregációjának man­rézás csoportja szombaton délután utazik el a Mamrézába. — Muráti Lili esküvőjéről közöl e héten a Film—Színház—Irodalom szenzációs és hiteles riportot. Az új szám nagy szenzá­ciója Egyed Zoltán állásfoglalása a nagy port felvert Szeleczky-ügyben. Nagy riportot közöl a lap Szabó Dezsőről, sok cikk, riport, fémy­­í képes beszámoló, pompás rejtvény és vicc- I rovat, zenei levél, filmrovat található a szen- I zációs számban, melynek ára 40 fillér. — A kecskeméti vonatok nyári menetrendje már teljes egészében életbe­lépett. A vonatok túlzsúfoltak, főként a he­lyiérdekű motorosvonalokhoz lenne helves és a MÁV-nak kifizető pótkocsikat csatolni. — Az Oltáregylet május 18-án, va­sárnap délután 3 órakor az egyházközség Missziós-termében rendes gyűlést tart, amely­re a tagok pontos megjelenését kéri az el­nökség. — Pénteken ifjúsági előadás. Az Emericana pénteken délután fél 5 órakor az ifjúságnak bemutatja a Tüzek az éjszaká­ban című irredenta színművet a piarista gim­názium dísztermében. Vasárnap délután 6 órakor a nagyközönség előtt játsszák el a jeles műkedvelők a nagyhatású színdarabot. Jegyek a Kordában válthatók. KECSKEMÉT TELEFON 15-1 . Péntektől—vasárnapig. Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Vasárnap: fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor matinéban is. A budapesti Corsó filmszínházban most mu­tatták be nagy sikerrel J. Bauer német víg­­játékát. GUSTAV FRÖHLICH régóta nélkülözött főszereplésével: ' ­Egy szív kiadó Táncos, zenés, szerelmi vígjáték tele humor­ral, kalandokkal. Többi főszereplők: Hilde Krahl. Gusti Huber, Teo Lingen. liendezte: Theo Lingen. Zene: Peter Igelhoff — Legújabb Magyar és Ufa Híradók — — Születések: Szeleczki Mikály íítszerkereskedő és Palotás Mária leánya Má­ria Magdolna ref. — Turkevi Nagy József fm. és Pulai Mária fia Sándor ref. — Faragó Ferenc kisbirtokos és Sánta Mária fia József rk. — Kovács Gyula gyárimunkás és Bakos Erzsébet fia József rk. — Köves István fm. és Csontos Irén Ilona fia István rk. — Nagy Ferenc József fm. és Túri Mária fia György. — Kovács Mihály fm. és Szienierédi Anna fia László rk. — Szűcs Mihály fm. és Boda Anna Hona leánya Anna rk. — Martin Péter fm. és Kovács Etelka leánya Erzsébet. — Jegyesek: Dobos István rk. kis­birtokos és Markit Mária rk. -— Dorogi Lajos Márton ev. kőmíívessegéd és Todola Mária ref. — Bakos László rk. kisbirtokos és Ba­logh Erzsébet rk. — Kőrös Sándor ref. gép­lakatossegéd és Pacsu Mária ref. — ' Kiss István Lukács rk. fm. és Szabó Mária Apol­lónia rk. — Csík Mihály rk. m. kir. csendőr­­őrmester és Bogár Erzsébet ev. — Fodor Nagy József rk. kisbirtokos és Jász Mária rk. — Házasság: Faragó László József rk. litt, és Szurok Margit rk. (Bábiczki József, \ argu Mihály). — Börönte Pál rk. kisbirto­kos és Orgoványi Mária rk. (Orgoványi Fe­renc. Börönte József). — Hódos István ref. áll. baromfikeltetőközpont vezetője és Nagy Mária rk. (Kohl Antal. dr. Gsárás Jónás). — Halálozások: Kapás Pál rk. 83 éves fm. (Cedulaház u. 8.) — Zana Mária rk. 75 é\es szőlőbirtokos (Mária u. 10.) *- Doni­ján Balázsné Panczaí Terézia rk. 31 éves (Yaosi-hegy 54 a.) — Gere István ref. 72 éves kisbirtokos (Belsőnyír 157.) — Végh Imre rk. 9 hónapos (Csáktornya u. 61.) — Gyászhir. Mély részvéttel vettük a hírt, hogy id. Gere István földbirtokos, gaz­dálkodó életéinek 73. évében hosszas ©zen­ied és után elhunyt. Temetése ma, pénteken délután 3 órakor lesz a református temető halottasházától. — A Kecskeméti Dalárda folyó hó 16-án, pénteken délután (> órakor a városi zeneiskola nagytermében választmányi ülést tart. amelyen az új tagok felvétele, valamint a pártoló tagok tiszteletére legközelebb ren­dezendő dalestély ügyei szerepelnek. — Az adóhivatal felhívása a ház­­tulajdonosokhoz. A városi adóhivatal fel­hívja az érdekelt háztulajdonosok figyelmét, hogy a lakbérválltozásokat május 20-ig ok­vetlen jelentsék be. Irodának 2 helyiséget a központon keresünk Cim: a kiadóhivatalban Nikotin beszerezhető Árpád drogériában Kálvin-tér. Tel. 447. — Nem kell sorbaállni lisztért. A város vezetősége intézkedett, hogy a liszt­­üzletek és kereskedők megfelelő mennyiségű főzőlisztet kapjanak a malmoktól. Tegnap és ma már a fűszerkereskedő-ehírusítók is kaptak elegendő lisztmennyiséget, így nem kell sorbaállni, várakozni lisztért. — A ref. temetőben május 25-én délelőtt 11 órakor lesz a Hősök emlékünne­pélye a hősi síroknál, ünnepi beszédet Bunan László vallástanár mond. — A jővő héten megérkezik a tóglagyártó gép. A Családvédelmi Alap által építendő kislakások tégíaszükséglétéit téglaverő gépekkel állítják elő. A gépeket, amelyek a nemzetközi kiállításon voltak, a jövő héten Kecskemétre szállíttatja a gyár és átadja a Közjóléti Szövetkezetnek. Zöldpor beszerezhető Árpád drogériában Kálvin-tér. Tel. 447. — Több földbirtokos ellen eljárás indult mert, előzetes bejelentés nélkül, szomszédjai jogos igényeit figyelmen kívül hagyva, vezettette le földjéről a belvizet. A tárgyalások már megkezdődtek. — Első áldozás a nagytemplomban. Vasárnap délelőtt a kecskeméti városi isko­lák első áldozó növendékei fél 8 órakor a ^nagytemplomban az első áldozáshoz járulnak. A szentmisét és az áldoztatást Kovács Sándor prelátus-apátplébános végzi. Ez alkalommal a nagytemplomi istentiszteleti rend megvál­tozik: a reggel 7 órai szentmise elmarad, a 8 órai szentmise pedig a Jézus Szíve oltár­nál lesz. — Keresztjáró napok. Hétfőn, kedden és szerdám a nagytemplomi 7 órai szentmise titán indul a körmenet és pedig hétfőn a kistemplomhoz, kedden a ferencesekhez és szerdán a piaristákhoz. Hégner Eittn&lö fehérneműkészitő üzletét —_e hó fo^amto — 1 f utca S. **. alá áthelyezi V : (az Arany János-uccából) : Közvetlen az uj Postapalota mellett.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék