Kecskeméti Ellenőr, 1903 (2. évfolyam, 1-78. szám)

1903-03-15 / 11. szám

4. oldal. KECSKEMÉTI ELLENŐR 1903. márczius 15. VI A IM MI A fényképészeti műterme Kecskeméten, 1 3 0 0 0 A A Xv A V ® ® ® ® ® Budai-nagy-utcza 158. szám alatt HF" Mélyen leszállított árak mellett felvételeket eszközlök. u. m.: 3 drb vizit fénykép 1 frt. 50 12 drb kabinet fénykép 10 frt. — 6 „ „ „ 2 „ 50 3 „ nagy makárt fénykép 5 „ 50 12,. 4 „ 50 e p 3 „ kis makárt fénykép 3 „ 50 12 r 12 — ” 9 __ 3 „ boudoir fénykép 6 „ — 3 „ kabinet fénykép 4 „ — 6 „ 6 „„ r 6»—­12„ „ „ 16 „ — MT Egy valódi platin nagyítva rámával és üveggel együtt 14 frt. Fényképek a legelegánsabb kivitelben. 14-28 — A Kecskeméti Polgári Kör most, (márczius hó 14.) a szabadság év­fordulója előestéjén hazafias ünnepséget tartott. Kezdete este 7 órakor volt. Az ün­nepély után családias vacsora és táncz következett. Beléptidij személyenként 1 kor. 40 fill. Műsor: 1 Hymnus. Énekelte a jelenlevő közönség. 2. Felolvasott dr. Paál Árpád úr. 3. Énekelt Rhúz Pál úr. 4. Sza­valt Tormássy István úr. 5. Szózatot. Éne­kelte a jelenlevő közönség. — Ünnepély. A kecskeméti alsó fokú kereskedelmi isk. tanuló ifjúsága az 1848. márczius hó 15 iki események em­lékére 1903. márczius hó 15-én az 1. ker. népiskola udvarán hazafias ünnepélyt ren­dez. Kezdete délután 2 órakor.. Műsor: 1. Hymnus. Énekli az Ifjúsági Énekkar. 2. Nemzeti dal. Petőfi Sándortól. Szavalja Kőrösy László. 3. Felolvasás. Tartja Soós Géza. 4. Márczius Idusa. Ábrányi Emiltől. Szavalja Tóth Imre. 5- Talpra magyar. Énekli az Ifjúsági Énekkar. 6. Erős hit. Ábrányi Emiltől. Szavalja Erdei László. 7. Szózat. Énekli az Ifjúsági Énekkar. Tárgyhalmazunk miatt mai szá­munkból több érdekes közlemény kiszorult. Jövőre pótoljuk! A szerk. — A városi zeneiskola memo­randuma. Szentgály Gyula igazgató, a kecskeméti áll.­s. városi zeneiskola tan­testülete nevében egy alapos, terjedelmes és­ higgadtan megokolt emlék­iratot, vagy mint idegen nyelven szokták nevezni, memorandumot terjesztett fel a közgyű­lés által is elfogadva és jóváhagyva Wlas­­sits Gyula vallás és közoktatási miniszter­hez, mely feliratban a városi zeneiskolának államosítását kérik. Kiemeli a felirat, hogy más városok, u. m. Pécs, Kassa, Temes­vár, Pozsony, stb. zeneviszonyai sokkal jobbak, mint a tőzsgyökeres magyarságu Kecskemét városé. Kimutatja azt is, hogy 10—12.000 koronánál egy rendes, jó szín­vonalon álló zeneiskola fentartása nem kerülne többe az államnak. Ki terjeszkedik továbbá annak fejtegetésére is, hogy a zene, mint nevelési eszköz, határozottan áldásos gyermekeinkre. Szívesen óhajta­nánk, hogy e nemes, kulturális czélu in­tézmény feliratának, t. i. a városi zeneis­kola kérelmének lenne a miniszter előtt foganata. — Szerencsétlenség történt f. hó 13 án Kecskeméten a Jókai utczán. Sulyok Pál tallái lakos répát adott el a heti piaczon s kifelé menet, kocsija felvá­gódott az ott sűrűn elterülő szemétbucz­­kákra s a kocsi felborult. Sulyok ap­int ugrott volna le a kocsiról, — a kocsi alá került és a lovak által vonszoltatva súlyos zúzódásokat szenvedett. A rendőrségi men­tő­kocsi rögtön kiszállította a kórházhoz. — Meghívó. A Kecskeméti Pol­gári Kör folyó hó 22-én délután 4 órakor Klapka­ utczai helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a kör t. tagjait tisztelettel meghívja és pontos megjele­­nésre kéri Tormássy Sándor elnök. A gyűlés tárgyai: 1. Jelentés a kör új he­lyiségéről. 2. A tagsági díjnak az alap­szabályok 9. §-a értelmében 4 koronára visszaállítása. 3. A tisztviselői kar és a választmány leköszönése. — A vadházasság vége. Kecs­keméten a „Muszály“ városrészben va­sárnap reggelre Kripóczky Erzsébet­ megölte a vele vadházasságban élő Jámbor Imre muzsikást. Többször perlekedtek s ma is igy összevesztek, mire Jámbor alaposan elpáholta­­bordáját“. Az asszony ez alka­lommal úgy kikapott, hogy két bordája is betörött. Bosszút forralt erre s egy késsel leszúrta Jámbort. A gyilkost el­fogták, a rögtön szörnyet embert pedig bevitték bonczolás végett a helybeli kór­ház hullatermébe. — Elgázolta a pályakocsi f. hó 12 én Dombi Menyhért vasúti mun­kást, mikor Izsákról a vasúton 20-ad ma­gával jövet a pályakocsira felakart ugrani. Derekán és oldalán veszedelmes zúzódá­­sokat szenvedett, a gyors orvosi segély azonban megmentette életét. — A vásár Kecskeméten egy kis csöpörgő esővel, de a legnagyobb rend­ben és elég élénk kínálattal és kereslettel folyt le. A sertés volt talán a legkereset­tebb „czikk“, azonkívül a vágni való, jó marha. Ennek a magvából mintha fogyni kezdenénk. Kevés és ami van, igen kapós. Az iparczikkek közül nem nagy lendület mutatkozott. Egy kis zsebelés, egy-két apróbb fejbeverés a korcsmák körül, ter­mészetesen most is volt. Legrosszabbul ütött ki talán a vásár egy-két szerencsét­lenül elgázolt embernek. Tinókat hajtottak haza Sárközy Pál ügyvéd birtokáról, s jövet közben egy trió megvadult és futása közben többeket fellökött és veszedelme­sen meggázolt. — A városi szegény gyógyszer. (Beküldetett.) Volt alkalmunk már több ízben szem- és fültanúja lenni azon go­romba bánásmódnak, amiben a szegény, tudatlan nép a városi tisztviselőktől itt­­ott (tisztelet a kivételnek !) részesül, így van ez a szegény­ügyi rec­eptek ki­adásánál is. — Nem tudjuk, mi az érdeke a tisztviselőknek, az­­, hogy a szegény népet elriasszák az ingyenes orvosi segélytől és gyógyszerektől a saját kényelmük miatt, vagy hogy a város pénz­tára érdekében dolgoznak a szegények el­len ? Utóbbi eset ki volna helyesen zárva, mert tudtunkkal, a város szedi be boldog­tól, boldogtalantól az adó alkalmával erre a czélra szolgáló összeget, tehát nem az ő zsebükből, hanem a nagy közönség zse­béből fizetik a gyógyszereket. A szegény nép, mikor már oda jut, hogy ingyen gyógykezelésre szorul, nem csak, hogy goromba bánásmódot nem érdemel, hanem sok baját inkább szelíd, jó akaratú és előzékeny modorral kellene megenyhiteni. — Reiner Ignácz kecskeméti bá­dogos-iparos — ki a legutóbbi káillításon művészetiesen összeállított bádog­tornyára arany­érmes kitüntetést nyert — mai hir­detésére, illetőleg üzlethelyiségének vál­toztatására e helyen is felhívjuk a nagy­­közönség figyelmét. — Egy gyermek felett ítélkezett legutóbb a kecskeméti kir. törvényszék, kinek az volt a bűne, hogy az ősszel, november 10 én, Félegyházán a részesek szalmáját felgyújtotta és a tűz az egész osztag szalmát felemésztette. A fiú még csak 13 éves, Petróczy Istvánnak hívják, alig tagadta bűnösségét, sőt később töre­delmesen bevallotta, hogy a tűz miatta keletkezett. A törvényszék tekintetbe véve a fiatal kort s más többféle enyhitő kö­rülményt, a kis Petróczyt 4 napi fogház­­büntetésre ítélte. — Kun Gergely fiatal szabóiparos előnyösen ismert üzletéről szóló mai hir­detésünket szives figyelmébe ajánljuk a n. é. közönségnek. — A két Laboda. Nagy Balázs gazdánál voltak harmados szántók Izsákon Laboda László és Laboda Elek. Termett is a harmadából szántott földön 125 mé­ter mázsa búza, de e termést egy szép napon a gazda a két Laboda tudta nélkül szépen eladta, őket szántókat pedig a já­randó pénzösszegből kijátszotta. Úgy ál­lottak ezért bosszút a Labodák, hogy Nagy Balázstól ekét, kocsit, jármot s amit csak megfoghattak, egy éjjelen elvittek. Nagy Balázs később igazolni tudta, hogy a búzáért járó pénzt mért fogta el tőlük s ők igy , mint közönséges tolvajok szerepeltek a kir. törvényszék előtt. A tárgyalás során azonban kitűnt, hogy a „kárpótló tolvajlásban“ csak egyik Laboda t. i. a László járt elől, igy a másik La­­bodát, t. i. az Eleket felmentették, Lász­lót pedig 8 napi fogházra ítélte a kecs­keméti kir. törvényszék. — Állami kedvezmények a marha­tenyésztés és gyümölcs­­termelés érdekében. Még alig né­hány éve, hogy a só­jövedék által a marha­tenyésztés előmozdításának czél­­jából mérsékelt árú úgynevezett marhasó lett forgalomba hozva, mely intézkedés teljesen bevált, a­mennyiben a marhát tenyésztő gazda­közönségnek lehetővé

Next