Kecskeméti Közlöny, 1922. augusztus (4. évfolyam, 175-200. szám)

1922-08-31 / 200. szám

1922 augusztus 31. Kecskeméti Közlöny ­ A kecskeméti városi zeneiskola múlt tanévről szóló értesítője most hagyta el a sajtót. Az intézet az elmúlt évben meglehetős nehézségekkel küzdött. Ennek egyik oka az volt, hogy a javadalmazás elégtelensége miatt a megüresedett tanári állásokra hirdetett pályázatok eredmény­telenek maradtak. A tanév az iskola köl­tözködése miatt késedelemmel kezdődött. Később tüzelőanyag hiány miatt akadozott a tanítás. A tanári kar túlóraadással pó­tolta évvégéig a mulasztásokat és így az eredmény teljesen kielégítő. Az intézetnek összesen 138 növendéke volt, akik közül év végéig a járt 122. — A postások méhészeti tanfolyama. Tegnap este meglátogattuk a postások szá­mára rendezett méhészeti tanfolyamot. A jogakadémia egyik termében gyülekeztek az érdeklődők már hat óra előtt. Vannak közöttük postatisztek, postaaltisztek és egyéb tisztviselők. Valamennyieket az a gondolat vezérli, hogy a méhészeti ismere­tek elsajátításával olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, amelynek segélyével pótol­hatják majd az állam szegénysége miatt szűkösen megszabott fizetésüket. A tan­­folyamot Ignácz Sándor rákospalotai tanító, mint a földmivelésügyi miniszter kiküldöttje vezeti. Ignácz Sándor maga is kiváló mé­hész. A méhészet terén szerzett gyakor­lati ismereteit összegyűjtve, könnyen át­tekinthető, nagy szaktudásról tanúskodó könyvben is kiadta. Tegnap esti előadásá­nak meghallgatása után azzal a tudattal távoztunk, hogy a tanfolyam ilyen vezetés mellett a legszebb eredményekre nyújt ki­látást. Az esti elméleti előadáson kívül a hallgatók a tanfolyam előadójának vezeté­sével napközben megtekintik a városban levő ismertebb méhészeteket, itt aztán gyakorlati példákon is megismerik a tanul­takat. A tanfolyam a múlt pénteken kez­dődött, 18 napra van tervezve. A hallga­tók az elvégzés után bizonyítványt kap­nak, mely, ha gyakorlattal egészítik ki tu­dásukat, nagyobb méhészetek vezetésére is képesíti őket. — Az áll. el. leányiskolában Dénesné Boga Janka, Ferencziné Jakab Eleonóra és Füvessy Rózsa elbocsátott tanerők visz­­szahelyezése következtében az új tanévben ismét végig párhuzamos lesz mind a négy osztály. A szept.­­ én délután 2-- ig kez­dődő és 2 án, 4 én és 5 én tartó beiratá­sok alkalmával tehát ezen iskolának min­den volt növendéke felvételt nyerhet. A két első osztályba pedig mindazok beirat­kozhatnak, akik kellő időben jelentkeznek. A tolongás elkerülése végett az I. osztály sorszámai aug. 31-én, a II­.osztályéi szept. 1-én, a III. osztályéi szept. 3-án és IV. osztályéi pedig szept. 4-én — mindig d. u. 5 órakor — osztatnak ki az intézet Mezei­­utcai bejáratánál az udvarban. A javító­­vizsgálatok szept. 1-én délelőtt 8 órakor kezdődnek. — Beírások a zeneiskolába. A vá­rosi zeneiskola (III., Csányi­ utca 3. szám) zongora- és hegedűtanszakán a régi nö­vendékek beírása szeptember 4, és 5 én (hétfőn és kedden), az új növendékeké pe­dig szeptember 6-án (szerdán) délelőtt 10 —12 és délután 3—5 óra között lesz. Be­­írási díj 50 korona. Rendes tandíj évi 810 korona, mely 9 havi 90 koronás részletben fizethető. Tisztviselői kedvezményes tandíj évi 315 korona, mely 9 havi 35 koronás részletben fizethető. A beírásnál a tandíj­­kötelezvény aláírása végett a szülő vagy helyettesének jelenléte szükséges. A tan­­díjmentesség iránti kérvények a beíráskor nyújtandók be. Bővebb felvilágosítás a ze­neiskola hirdetőtábláján.­­ Majdnem 2 milliárddal emelke­dett az államjegyforgalom. A jegyintézet­nek augusztus harmadik hetéről most közzé­tett kimutatása szerint az államjegyforga­lom 191, 6 millióval emelkedett. A jelen­leg forgalomban levő államjegyek értéke 43­9 milliárd korona. — A KTE összes játékosait felhí­vom, hogy a csütörtöki tréningen pontosan megjelenjenek. A mutatott formák alapján lesz a vasárnapi csapat összeállítása. Intéző. — Csak finoman. A Kecskemét és Vidéke tegnapi száma a következő neki­keseredett élőben jelentette be virágnyel­ven a kecskeméti sajtóban általa óhajtott változásokat : „A papír­ínség — Hallotta? A borzasztó papírínség miatt a kecskeméti újságok csak egy ol­dalon fognak megjelenni. — ??? — Igen, úgy, hogy az egyik oldalon a Kecskeméti Közlöny-t, a másikon a Kecs­keméti Lapok­at fogják nyomni.“ Minthogy a viccecske csak a Kecs­keméti Közlöny­t és a K. L.-ot jelöli meg a jövőben is megjelenő lapoknak, a sorok közül kiolvasható, hogy a harmadik meg­szűnik. A közölt vicc, ha nem volna is olyan világosan érthető, magán hordja a végelgyengülés minden tünetét, — A hivatalos lapból. A Budapesti Közlöny augusztus 29-i száma közli: A kormány 1922. évi 7053. sz. rendeletét a mozgósitás folytán tényleges katonai szol­gálatra bevonult és a polgári szolgálatba mindezideig vissza nem tért állami állam­­vasúti és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek szabályozásá­ról. A kormány 7200/1922. sz. rendeletet a nem hivatásos állományból származó hadirokkantak, özvegyek és árvák ellátása tárgyába kibocsátott rendelet módosításá­ról. A pénzügyminiszter 36.709/1922. sz. rendeletét a behozatali tilalom alól kivett áruk jegyzékének módosításáról. — Beiratkozások a szegedi egye­temen. A jelenleg Szegeden működő ma­gyar királyi Ferenc József Tudományegye­tem az 1922—23-ik tanév első felére a beiratkozások 1922. évi szept. hó 1 - től ugyane hó 12-ig bezárólag tartanak. Azokra nézve, kik első­ ízben iratkoznak be egye­temünkre, 1922. évi szept. 9-én kezdőd­nek és ugyane hó 15 ig bezárólag tarta­nak. Akik e határidőn belül valamely el­háríthatatlan akadály miatt személyesen nem jelentkezhetnének és ezt igazolják, az egyetem rektorának külön engedélyével október hó 14 ig iratkozhatnak be. Mind­azoknak, akik egyetemünknek az előző félévben nem voltak hallgatói, beiratkozási engedélyért kell folyamodniok; az eziránti kérvényeket annak a karnak a dékánjá­hoz kell benyújtani, amely karba a folya­modó beiratkozni kíván. Köztisztviselők gyermekei féltandijmentesek. Az egyetemi „Horthy Miklós“ internátusba leendő fel­vételért az internátus igazgatóságához kell folyamodni. Lakásdij havi 200 kor., napi étkezés (reggeli, ebéd és vacsora) 30 kor. Szeged, 1922. aug. hó 28. A m. kir. Fe­renc József Tudomány Egyetem Rektora. Kosutány, e. i. Rector h. — Az internacionálét énekelték. Folyó hó 21-én a helybeli államrendőr­ségre feljelentés érkezett, hogy Soós Pál asztalos és Ogrizek Ferenc szobafestő a Králik féle vendéglőben a cigánynyal az internacionalét hozzaták és énekelték. Soós Pált és társát letartóztatták, ellenük az állam és társadalmi rend védelméről szóló törvénybe ütköző bűncselekmény miatt az eljárás megindult. Soós Pál szocializáló hivatalnok volt a kommün alatt s nagy vezető szerepet játszott, amiért már 20 hó­napot ült. Most jól menő asztalos műhelye volt. A polgárság megrendeléséből jól ké­résért. S igy fizetett érte. — Állítólag télre megszüntetik a kecskeméti gyorsvonatot. A háború ki­törése óta csak az idén tavasszal jutott Kecskemét a mi helyzetünknek mindenké­­pen kitűnően megfelelő vonat­párhoz, a gyárvonat beállítása és megfelelő menet­rendje folytán. Most az a hír terjedt el, hogy a salgótarjáni vörös bányász-sztrájk következtében beállott szénhiány miatt rö­videsen be fogják szüntetni. Ez az intéz­kedés rendkívül kellemetlenül érintené Kecs­kemétet, ami ellen illetékes köröknek min­den lehetőt el kell követni. Így okozott a vörös szociáldemokraták nem bérjavítást, hanem tisztán hatalmi célból szított sztrájkja az egész országra nyomorúságot és vissza­fejlődést. — Kiskőrösi FC—KTE bajnoki mér­kőzése vasárnap lesz a KTE-pályán. Te­kintve, hogy a KFC legutóbbi két döntet­len eredménye révén a KTE­ igen erős el­lenfelének látszik, a mérkőzés izgalmasnak ígérkezik. Ez lesz az őszi szezon első baj­noki mérkőzése. A verseny d. u. 4 órakor kezdődik. — A zsiványok köszönete. (Levél a szerkesztőhöz.) Tekintetes Szerkesztő Úr! Engedje meg, hogy nagybecsű lapjában mondjak köszönetet a „Kecskeméti Lapok“ tudós szerkesztőségének, amiért az utóbbi időben szép eredménnyel folytatott iparunk további ütéséhez bátorságot és új erőt adott. Az utóbbi időben ugyanis meglehe­tős rettegés közben folytattuk dúsan jöve­delmező mesterségünket, mert féltünk a rendőrség által nagy felkészültséggel meg­indított nyomozástól. A K. L. tegnapi szá­­­mában „A termények zsiványait fékezni kell" c. cikkéből megtudtuk, hogy mind­össze „mezőrendőri kihágás“ a napi pár ezer korona jövedelmet hozó mesterségünk, amelynek büntetése 1 50—100 K. Hát ezért érdemes dolgozni. És még azt merik han­goztatni a konstruktívok, hogy a liberális lapok nem kultur- és felvilágosító missziót végeznek. íme több száz zsivány nyert uj erőt és bizodalmat. Köszönet érte a K. L.­­nak. — Tisztelettel (Aláírások). Gailatz Irma zongoratanitó óráit szeptember 1-én megkezdi. Értekezni lehet délelőtt 9—­11 ig, délután 3—5 ig, lutherá­nus bérház II. emelet 4. szám alatt. — Fölmentették a gyújtogatás vádja alól. A kir. törvényszéken Rág Miklós el­nöklésével ma délelőtt Gazdik Mihály és Szabó István szabadszállási legények ügyét tárgyalták, akik ellen gyújtogatás bűntette miatt emelt vádat a kir. ügyész. A vádirat szerint ugyanis Simon János szénakazalját 1917. november 27-én felgyújtották. A tár­gyalás folyamán kihallgatott tanuk vallo­másából kitűnt, hogy a vádlottaknak nem lehetett részük a kazal felgyújtásában, sőt mikor a hírt hallották, siettek a tüzet ol­tani. A bíróság mind a kettőjüket felmen­tette a vád alól. — Fegyházra ítélt tolvaj. Malényi Dudás Sándor fülöpszállási lakost a bíró­ság lopás bűntette miatt 2 évi fegyházra ítélte. Városi Mozgó. Előadások hétköznapokon 7 és 9, vasárnap fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Elővételi pénztár hétköz­nap délelőtt 11-től fél 1-ig, vasárnap 10—12-ig. Szerdán és csütörtökön Píntó, a sheriff lánya Regényes történet egy rakoncátlan kisleányról és annak öt apjáról. Moziszínész amerikai burleszk 2 felvonásban. ! A feltüntetett áraidban a 3u/a forgam­ii adó | MT bennfoglaltatik című felírások kemény papiroson, szép kivitelben, a, kiadóban (Széchenyi­ tér 5.) darabonként is kapható. T é­s 8 Q­E, 1922 augusztus 31­. Budapest. (Hivatalos valuta-jelentés.) Napoleon 7100 (pénz), font 8323—8525, leva 10­60—11, dollár 2865 1915, francia frank 144—147, márka 1‘55—1 '65, líra 82’50— 84'50, osztrák korona 0'0225—0’0235, lei 17—17'50, szoko 1­66—68, svájci frank 355— 370, korona dinár 20'20—20'40, lengyel márka 0'24 —0'26'5. Zürich. Magyar korona 030, márka 6'46, líra 23'30, dollár 5251­ '4, font 2346, szokol 18'40, francia frank 4065. Budapesti árupiacok. Sertésvásár. Felhajtás 800 drb. Árak még nem alakultak ki. Irányzat lanyha. 3

Next