Kecskeméti Közlöny, 1928. augusztus (10. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-03 / 175. szám

1928 augusztus 3. Kecskeméti Közlöny 3 NAPI_HIREK. A , ft Róm. kát.: István vt. Prot.: AugusztusJ Hermina. — Napkelte 4 óra 3 | 40 perc, napnyugta 7 óra Péntek 8 ^ perc. Milyen idő várható ? Lé* nyeges változás nem várható. Megindult az első „bicsér­­dista uálópör A bicsérdista asszony eladta az egész konyhaberendezést és dato­lyával akarta férjét táplálni. Sok csudabogárt szültek már a paré­­apostol, Bicsérdi mester megváltó tanai Ezekhez méltóképpen sorakozik a legújabb prima eset. Egy férj válópört indítóit fele­sége ellen, mert ez bicsérdista lett. Jobban mondva, nem nagyon kese­rítette voina haléira a férjet őnagységa koplaló hajlama, hanem inkább azt nem tudta akceptálni, hogy őt is meg akarja téríteni minden eszközzel a paréeszméknek. A debreceni törvényszéken adta be az odavalósi férj a válókeresetei, melyben elmondja, hogy eleinte, amikor felesége hangoztatni kezdte, hogy bicsérdista lesz, nevetett rajta, mert azt gondolta, hogy csak órákig, esetleg napokig fog tartani. Fele sége azonban nemhogy felhagyott volna az uj tanok szerinti életmódjával, ellen­kezőleg : férjét is ráakarta bírni, hogy ő is sorakozzon be Bicsérdi hívei közé. így többször előfordult, hogy hivatalába ebédre 3 darab sárgarépát, egy nyers káposztát, két almát és 10 szem datolyát küldött. Amikor azután a férj végül is szenvedé­lyesen kikelt a bicsérdista koszt miatt, a feleség azzal válaszolt, hogy másnap el­adta a konyhaberendezést s kijelentette, hogy a házban főzés többé nem lesz. Ennek pedig a folytatása az lett, hogy a férj összepakolta holmiját és el­hagyta bicsérdista feleségét. A házas párnak van egy 7 éves gyermeke s a férj már lépéseket tett, hogy a gyámható ság neki adja át nevelni a fiút, ez eset­ben is a bicsérdista életmódot hozta fel indokul, ugyanis a gyermek életét látja veszélyeztetve az apa, ha az anyánál ma­rad s ha a bicsérdista életmód mellett nevelődik. E válókereset azért is érdekes, mert az első eset Magyarországon, hogy a bi­­csérdizmus miatt indult meg s különösen jogászkörökben nagy érdeklődéssel tekin­tenek a per elé, — Sürgősen be kell jelenteni a lakáaváltozáíokat. A rendőrség bejelentő hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lakbérnegyeddel kapcsolatos lakás változást a büntető következmények terhe mellett záros határidőn belül jelentsék be. — A tűzrendészet! óvóintézkedések betartását szigorúan ellenőrzik. A belügy­miniszter körrendeletben hívta fel a ható­ságok figyelmét arra, bogy a íüzrendészeti óvóintézkedések betartását a lehető leg­szigorúbban ellenőrizzék, mert ezeknek be nem tartása a rendkívüli meleg és száraz időben igen nagy károsodásokat okozhat. A minisztériumhoz érkezett jelentések sze­rint nagyon sok helyen hiányzik a köte les gondosság és elővigyázatosság az épü­letek karbantartása körül. Nem tartják be az előirt óvóintézkedéseket. A tatarozást nem szakképzett egyénekkel végeztetik s az ilyen egyének e legtöbbször elmulaszt ják az előirt Íüzrendészeti óvóintézkedések megtételét. A vasút mentén learatott ga­bona elhelyezésénél sincsenek tekintettel az előírásokra. Legtöbb helyen a vízzel telt hordó, vagy kád sincsen kéznél a ház körül. Éppen ezért a miniszter most szigorúan utasította a hatóságokat, hogy a tűzrendészek óvóintézkedések betartását kisérjék élénk figyelemmel s a mulasztók ellen a legszigorúbban járjanak el. A hiá­nyos ellenőrzés miatt támadható bajokért az eljárásra illetékes hatóságokat is fele lőssé teszi a miniszter.- BAJBAN A VÁROSI UDVAROS. Nagy bajban van mégpedig szegény feje, amint az alábbiakból napnál fénye­sebben kiderül. Nagykőrösi őkelme, a nagykőrösi városházának városi udvarosa, egyébként napszámos. Ámbátor saját en­­maga keverte bajba magát, merthogy lopó lett, pálinkalopó s még hozzá nem akárki pálinkás hordóját csapolgatta, hanem éppenhogy egyenest nemes Negy­­kőrös városának páiinkáshordóját, ott, helyben, a nagy körösi városháza pincéjében. Szigeti Ferenc városgazdának fel­tűnt, hogy Kasza István udvaros csak a kora reggeli és a késő esti órákban sze­ret a városháza udvarán tartózkodni. Figyelni kezdie Kaszát, akit azután 27 én reggel 6 óra után rajtacsipett, amikor a városháza pincéjéből 3 liter pálinkát fel­hozott. Szigeti városgazda kileste, hogy hová viszi az üvegeket s látta, hogy egy közeli kereskedésnek vette útját. A kereskedő elmondotta Szigeti Ferenc szives érdeklődésére, hogy a kér­déses egyén többször járt náluk, kocséri gazdának adta ki magát és saját termés gyanánt adta el a palinkét. Miután szok­tak átvenni a termelőktől, Kaszától is vet tek néhányszor, 27 én reggel azonban gyanúsnak találták a feltűnően idegesen viselkedő Kasza modorát, aki minden áron, még pár pengő előlegért is ott akarta hagyni a pálinkát. Hanem a baj nem jár egyedül. Egyéb hiba is esett a becsületben nagy hirtelen. Feljelentés érkezett ellene szénalopásért, Hát ez eztán már öreg hiba Bizony. — Ahol 2o fillérért két és fél órán át lehet nevetni. Kabos László búcsú pengőestje, mely változatos, nívós műso­rával a forró sikerű téli színházi esték emlékét eleveníti fel. olcsó helyáraival is méltán rászolgál a figyelemre. Zsöllye első öt sora 2 pengő, az összes földszinti ülő hely 1 pengő, proscenium páholy 10, oldalpáholy 8 és 5 pengő. Erkély első két sora 60 fillér, többi sor 40 fillér. Állóhely 20 fillér. A műsor, melynek érdekességét növeli a színház kitűnő művészegyüttesén. Zemplényi Zoltán, Horányi Vally, Kabos László kívül dr. Bodócsné Antal Ida, Kardos Ilka, Kálmán Péter fellépte, két és fél órán át kacagtatja a publiku­mot. A bucsuesten kerül bemutatásra Joszt Ferenc ötletes egyfelvonásos bohózata, a „Ha férfi vagy, légy férfi“, mely nek szereposztása a következő : dr. Barna —Zemplényi Zoltán, Gina a felesége—Ho­rányi Vally, Tulipánné—B. Antal Ida, Tulipán—Kabos László, József—Kálmán Péter. Ezenkívül még négy egyfelvonásos bohózat teszi teljessé a kitűnő műsort. Eladó földbirtok. KÖNCSÖGÖN a Kiskőrösi-ut mellett ifj, Szappanos Elek ur szomszédsága* ban, néhai özv. Muraközy Józsefné hagyatékából Eisinger Ferencné szül. Lukács Emma ügyfelünkre jutott örök­rész egészben, vagy részletekben sza­badkézből eladó. — Részletes felvilá­gosítás nyerhető Dr. Markó Imre és Dr. Markó József ügyvédek irodájában. Rákóczi-ut 2. földszint. 4517 — Napi egy dollárba kerQI az autó. Az elmúlt esztendőben az átlagos ameri­kai automobil fenntartása napi egy dol­lárba került. így állapítja meg az Ameri­­rican Motorists Association. A fenntartás maga 229 dollárba került, a gép érték­­csökkenése pedig 136 dollárt tett ki. A becslés szerint egy autónak hét eszten­deig kell szolgálni. Az átlagos autó már az elmúlt esztendőben 953 dollár volt. Gazolinra és olajra a fenntartási összeg 44 százaléka ment el. . * Dr. Szívós József orvos külföldi út­járól hazaérkezett és orvosi rendelését folytatja IV. Nagykőrösi u. 13. sz. (Telefon 3-46). — Amikor a cigány mókából pénzt kér a mulató vendég figyelmeztetésére. Ravasz kis eset került a rendőrség elé teg­nap egy feljelentés kapcsán. Domokos István Jász-utca 37. sz. alatti lakos panaszt tett a rendőrségen, hogy tegnap éjjel az egyik korcsmában a cigányok ellopták 61 pengő készpénzét — ravasz fondorlattal. Történt pedig az eset a következőképen : Domokos csendesen iszogatott az egyik sarokban, a cigány meg húzta a talp alá valót. Húzta, de nem neki és a mulatság­ért mégis ő fizetett. Éjfél felé egyik cigány azzal közeledett Domokoshoz, hogy adna nekik tanuk jelenlétében pár pengőt — mókából olyanformán, hogy azt a szom­széd asztalnál ülő mulatérozó vendég is lássa. Vissza fogja kapni. Csak azért, hogy néhány pengőt kihúzzanak az „uraságtól \ aki eddig még nem nagy hajlandóságot mutatott a fizettségre. Domokos rá is állt és először 50 pengőt majd két ízben 10 és 1 pengőt adott a cigánynak. Már zárás idő következett, de bizony a cigány a füle­­botját sem mozgatta a pénz visszafizetése erényában. Sőt mikorra már Domokos sem vette tréfára a dolgot, a cigányank bandájával együtt hült helye volt. Meg­léptek a pénzzel. A mókának most a rend­őrség előtt lesz folytatása. * Burdács Rezső ügyvéd, ny. kir. járásbiró, a Kecskeméti Magyar Bank R. T. ügyésze, irodáját Rákóczi-ut 17—19. sz. városi uj bérpalotába földszint 5. ajtőszám alá helyezte át. Bejárat a VakBottyán­­utcai kapun. — A hátára tetováltatfa a végrende­letet. Bizonyos, hogy a végrendelet elvesz­het, vagy tűz esetén eléghet az asztalfiók­ban. Esetleg gonosz kezek lophatják el, vagy semmisíthetik meg, Ilyesmire gondol­hatott az a Slosson nevű newyorki polgár is, aki furcsa módját eszelte ki a végren­delet megőrzésének. Hogy akaratát meg ne hamisíthassák s ő maga abban a tu­datban halhasson meg, hogy végrendelete biztosan átszármazik az utókorra, — egy­szerűen a hátára tetováltatta az egész végrendeletet. Az operációt julius elején végezte Newyorkban egy specialista. A derék Mister Slosson azóta öntelten sétál a kitörölhetetlen, kétszáz szónyi szöveggel a lapockái között. * Fogmüterem. Kemény Ede áll. vizsg. fogász értesíti a nagyérdemű közön­séget, hogy fogászati rendeléseit Zimay László u. 5. szám alatt beszüntette és Lestár tér 1. szám l em. (Postaépületben) újból megkezdte. Foghúzás, fogtömések, müfogak, arany koronák, arany hidak készítése. Részletfizetésre is. BH ff A f m. kir. Földmivelésügyi Miniszter által engedélyezett lg IIírBflP® összes kedvezményekkel bárki tehát (fiIIíPplIllM■■ 1 évi kamatmentes hiteire ! fillMII ifiBj MM A KECSKEMÉTI MAGYAR BANK RT-nál hhmmíh Sm h Kohári-utca. vásárolhat Ugyanott mezőgazdasági gépek .... * ft* SftSHk” S a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók 4541 I Szőnyegek, függönyök, sezlonteritök, | I“ LEGOLCSÓBBAN, LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN » lintTOUfíIUSI ié^SSEM UFÓT kárpitosnál, Nagykőrösi-u. 15, !m[22|9 ........junjj.i,. .........................................................Ilii IMI I III |g |,,,,MM^nu„auBwaw.lÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék