Kecskeméti Közlöny, 1931. november (13. évfolyam, 248-271. szám)

1931-11-07 / 252. szám

1931, november 7, KECSKEMßTIKÖZLÖNY 3 NAPbUiMk A«v. /. a«Oinoi!i. Róm. kát Engelbert. Prot: Rezső. Napkelte 6 óra 51 p. Napnyugta 4 óra 35 p. November hóban a következő gyógyszer­­tárak tartanak éjjeli szolgálatot: Dr. Farkas Béla, Csorba János és Bács Béla. Az éjjeli szolgálat este fél 8-tól reggel fél 8 óráig tart. A Mezőgazdasági Szakiskola jelenti: Az elmúlt 24 órában a hőmérséklet maximuma 14.6, minimuma —1.8 C. fok volt A talaj men- j tén a radiációs talajmenti hőmérő —2.5 fok hideget mért Ma reggel 7-kor —1.2 C. fok hideget mértek. A ma reggeli idő jellege: Bo­rult, hideg idő, éjjeli fagy és dér. — UJ PÁRTFOGÓK. Dr, Horváth Mi­­hályné, Széchenyi-tér. — Cserevits István, Krszap-u. 4. sz. — özv. Bencsik Elekné* Gáspár András-u. 9. sz. — Dr. Feszler György orvos, Wesselényi-u. 8. sz. özv. Gyenes Gyuláné, Batthyány-u. 3, sz. — Kiss Dezső fakereskedő, Vizkeleíhy-u. 5. sz. Dr. Damó Zoltán tiszti orvos, jókai-utqa, — özv. Nemesszeghy Dezsőné, Jókaim. 4. szám. * íljdOíiSéfi 1 NWK szőnyeggyapju­­fonál Fekete Soma könyv-, papír- és kézimunkaüzletébe megérkeztek. 1 kgr. 12 P. Nagyobb vételnél árengedmény. — Az iparos és kereskedő ifjak cser­készcsapatának, a 853. sz. .Katona József“­­csapatnak f. hó 15-én délután 4 órakor tar­tandó csapatünnepélye iránt az érdeklődés napról-napra fokozódik. A gazdag műsorból különösen kiemelkedik az örsi vándordijat nyert Örs bemutatkozása, tábori beszámoló, két cserkészszindarab előadása, előlépési és pró­baigazolványok kiosztása. A díszes emlékpla­kettet, melyet Imre Gábor iparművész tervezett és Tiringer Ferenc aranykoszorus mester ké­szített, Balázs Sándor dr. tanár, cserkészpa­rancsnok fogja az idei nyertes őrsnek átadni. — Ugyanő tartja a nagytábori beszámolót is, melyen kívül monológ, cserkészénekszámok!, tréfák szerepelnek a műsoron. Belépődíj nem lesz, csak a műsor megváltása címén fize­tendő 50 fillér a csapat felszerelési és táboro­zási alapja javára. — Szent Erzsébet-ünnep. A róm. kát. leányliceum f. hó 8-án, vasárnap d. u. 5 órai kezdettel a róm. kát. egyház dísztermében Szent Erzsébet-ünnepséget rendez, melyre a tisztelt szülőket és érdeklődőket ezúton hívja meg az igazgatóság. Az ünnepi beszédet Ko­vács Sándor apát-plébános mondja. * Dr. F'uuoicier József fogorvos rende­lőjét Lcstár-tér 1., I. em. (régi posta épfl­­lef, a városháza mellett) helyezte át. Ren­del d. e. 8—12-ig, délután 2—5-ig­— A Gazdasági Egyesületben folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 és fél óra­kor Szabó Lajos, a Mezőgazdasági Kama­ra főtitkára előadást tart a mezőgazda­­sági termelés átszervezéséről. A nagy fon­tosságú megbeszélésen kívánatos volna a gazdaközönség minél nagyobb számú meg­jelenése. Érdeklődőket szívesen lát a ve­­jsctősé^. — A Katolikus Egyházi Énekkar ma — pénteken — délután félhat órakor összpróbát tart. A közeli szereplésre való tekintettel az összes énekesek megjelené­sét kéri a karnagy. * P. Kovács Pál bérautó garázsa Batthyány-u. 17. sz. alatt Melegvizfü* téses «utó a nap bármely szakában ol­csón rendelhető. Telefon 455. * Nagyszabású képkiáMitás nyílik meg az új református bérházban (pos­tával szemben). Vasárnap reggel igen ní­vós képki állítás nyílik meg, melyet 40 ne­ves magyar festőművész elsőrangú alko­tásaiból válogattak össze. A rendezési munkálatok már megkezdődtek és vasár­nap reggel meg is nyílik a kiállítás. E ní­vós gyűjteményt régi ismerősünk, Vastagh Gyula hozta városunkba, ki minden év­ben válogatott gyűjteménnyel gyönyörköd­teti- városunk műszerető közönségét. Is­mertetésére visszatérünk. — HALÁLOZÁS. Langó Mihályné szül. Laci Magdolna 54 éves, rk, III. Szé­­cbenyi-város 1. sz. Eddig 600 munkanélküli jelentkezett. Ma délig 600-ra emelkedett a jelentkezett • nyak közül még mindig nincs több jelentkező munkanélküliek száma. Érdekes, hogy a cigá- » annál a legutóbb említett egyetlen szálnál. A kecskeméti cserkészet nagy napjai. Holnap délután érkezik Teleki Pál gróf főcserkész. — Ünnepélyesen fogadják. — Az egész ország cserkészve?etősége városunkban. — Este társasvacsora a Beretvásbao, amely alkalomból Teleki gróf előadást tart az 1933. évi nagytáborról. A kétnapos ünnep részletes programja. A kecskeméti cserkészet vezetői hetek óta készülnek a helybeli cserkészet nagy napjai­ra, amikor Teleki Pál gróf tb. főcserkész, az 1933. évi gödöllői Nagyfa bor parancsnoka ér­kezik városunkba. Látogatása kiszélesült s a gazdag programról Erzbucker Aladár kegyes­­rendi tanár, a VIII. cserkészkerület ügyvezető elnöke az alábbiakat mondotta munkatársunk­nak: ' —A kegyelmes ur kecskeméti látogatása egy része az országot felölelő programjának. Az ország nagyobb városait látogatva Szeged után (most Kecskemétre jön. Látogatásának hármas oélja van. A helyi társadalmat akarja előadá­saival bevonni a Nagytábor eszmekörébe. A jamboree eszméit akarja a sajtó utján js szol­gálni, hogy az újság nagy nyilvánosságát meg­nyerje a cserkészetnek s harmadszor magát a cserkészmunkát óhajtja erősíteni. — Teleki Pál gróf szombat délután 4 óra­kor érkezik. A nagyállomáson ünnepélyes fo­gadtatás lesz. Megjelenik a VIII. cserkész­­kerület egész tisztikara, egy diszszázad cser­kész. A kegyelmes urat és a társaságában érke­zőket Fáy István főispán, a Cserkészkerület felnöke üdvözli. Zimiay Károly polgármesterrel élén a város vezetősége is megjelenik. Teleki Pál gróf elmegy a diszszázad előtt, miközben a piarista gimnázium fúvós zenekara a «Fiuk fel a fejjel a harsona zeng...»í-cserkészindülót játsza. A főcserkész kíséretében városunkba i érkezik vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt, j Vidovszky Kálmán országos elnök, Zsembery I Gyula dr. országos társelnök, vitéz Farkas Fe- f renc vezérkari főnök, Major Dezső dr. országos i ügyvezető főtitkár. A megérkezés után a kol­légium dísztermébe vonulnak az érkezők. Itt cserkészfiu-gyülés lesz, amelyen megjelennek az összes helybeli' cserkészek. Vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt tart előadást. Hat órakor az országos vezetőség részére Fáy Ist­ván főispán teát ad. Este nyolc órakor a Beret­­vás éttermében társasvacsora lesz. a város tár­sadalma részére, amely alkalomból Teleki Pál gróf előadást tart a cserkészetről és a jalmf­­b-cree-ről. A vacsorára iveken lehet jelentkezni Iveket köröznek egyes intézményeknél, de alá­írás végett bárkinek a részére iv van a főis­pán! hivatalban, a Kaszinóban és a Farkas gyógyszertárban. — Vasárnap reggel istentiszteletek vám­nak: Fél 9-kor a piaristák templomában, 9-ko.r a református templomban, 9 óra 15 perckor az evangélikus templomban. — 10 óra 20 perckor a VIII.. cserkészkb­­riilet tisztigyülést tart a városháza dísztermé­ben. Ide is szeretettel meghívjuk a nagyközön­séget. Az ülés programja: 1. Az ülést megnyitja az elnöklő Fáy István főispán. 2. Teleki Pál gróf térképek és rajzok alapján szakszerű elő­adást tart a jamboree-ről. 3. öt perc szünet- 4. Borsiczky Sándor dr. előadása. 5. Vitéz Fa­ragó Ede előadása. 6. Sztilich Pál dr. előadása-7. Esetleges hozzászólások. Délután negyed 2- kor ebéd a Beretvás téli kertjében, ahol a tisztikar, az intézőbizottság és a cserkészet barátai vesznek részt Ebéd után sajtófogad­tatást tart a kegyelmes ur. A vendégek az öt órás vonattal utaznak eL A közel egyórás késés, a szibériai hideg s a használhatatlan zongora miatt nehezen született meg, de végül is teljes volt a siker Mocsányi és Lakos kecskeméti bemutatkozásán. A késés ellen fütyüléssel tiltakozott a diák hely, a hideg ellen nagykendővel, nagy kabáttal és bundával védekezett a közönség. — Feltűnően kevés tisztviselőt láttunk a zsúfolt házban. Zsúfolt ház várta tegnap este fél 9 órakor a Katona József-színházban a rádi­óból megismert és megszeretett zenehu­moristákat. Minden jegy elkelt s népsze­rűségük jele, hogy a közönség nagy több­ségét nem is a megszokott színházi pub­likum adta, sőt éppen ennek.jórésze hiány­zott, főleg a tisztviselő osztály, melynek tagjaiból csak szórványosan láttunk isme­rősöket. Sajnosán gyanítható, hogy a fi­­zetésleszállitásokat nagyon meg fogja érezni a színház. A szegényen fűtött színházban a kö­zönség eleinte türelmesen várta a kezde­tet, de amikor már 9 órát is elütötte s a didergés általánossá lett, mind sűrűbben hangzott fel a kezdetet követelő türelmet­len taps. Lakos, majd Mocsányi bejelen­tette, hogy a zongorával baj van, a tet­szés és nem tetszés nyilvánításának leg­őszintébb és legfontosabb tényezője: a di­ákhely azonban megírnia a tespedést és jónéhány velőírázó fütty már már bot­rányt ígért, amikor negyed 10 után pár perccel felgördült a függöny. A nagy késés oka a zongoraválság volt. Mocsányi és Lakos a 8 órás gyorssal érkezett s az előre bérelt zongora használ­hatatlannak bizonyult. Ki kellett cserélni, ami huzamos időt vett igénybe. Sajnos, a sebtében szerzett másik zongora is íüzre­­való rossz láda volt s nagyon sokat levont a sikerből. Pedig a két kiváló zenehumorista min­dent elkövetett, hogy a közönséggel fe­ledtetni tudja a szibériai levegőt s a kö­zönség is szívesen nevetett és sokat tap­solt. Igen sokan nagykabátban, bundában ültek a nézőtéren, de végül mégis nem a téli öltözködéstől, de Mocsányi és Lakos na C$IE SZEGEDI ÜALASZLt UCHUNECKCBI kaszinó éttermeiben pompás humorától, páratlan ritmusérzé­­kétői, nagy összetanulíságon és egyéni tehetségen alapuló speciális előadásmód­jától melegedett föl a hangulat Sikerük jó zongorával teljes lett volna. — A Prof. Ass2oaykör által vasárnap délután 5 órakor az Ujkollégium dísztermében a szegénysorsu lelkészjelöltek felsegélyezésére rendezendő műsoros kávédélután programja a következő: 1. A műsoros délutánt megnyitja Hetessy Kálmán dr. ref. lelkész. 2. Énekszám, előadja Bárány Ilus. 3. Hegedűszóló, előadja Szabadi Sándor, orgonán kiséri Lovass László. 4 «Az élet és szolgálat» címen előadást tart Vass Vinoe dr. enyingi ref. lelkész. A műsoros kávéuzsoimára belépődíj nincs, a kávéjegy ára 50 fillér. Tekintettel a nemes célra, fel ül fize­tésekéi köszönettel fogad és nyugtáz az Asz­­gzonykör. — A gazdasági cselédek költözködés! idejét a földművelésügyi miniszter országosan akarja rendezni s ma leiratban kérte a várost, hogy az idevonatkozó kecskeméti szokásokat,, esetleg szabályrendeletet vele tudassa. — Folynak a beiratkozások a Rose­­nyelvtakoiába. Rose nyelvtanár tegnap Kecs­keméten tartózkodott Igen sok uj tanítvány jelentkezett nála. További beiratások ma dél­után 4—9 óra között eszközölhetők az Ófcollé­­gium II. emeleti 4. számú termében. A tandíj igen mérsékelt s a Kecskeméti Közlöny elő­fizetői még ebből a mérsékelt tandíjból is 20 százalékos kedvezményt élveznek. Jelentkezni egyébként a Kecskeméti Közlöny kiadóhivata­lában (Arany János-u. 8. sz., Köícsönkönyv­­fár helyiség) bármikor lehet. Rose tanár tanit németet, angolt, franciát, olaszt Módszere a közvetlen csevegés. * Télálló burgonya legolcsóbban a Hangya üzleteiben szerezhető be. A Mezőgazdasági Szakiskola jelenti: Az időjárásban lényeges változás nem vár­ható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék