Kecskeméti Közlöny, 1932. április (14. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-26 / 93. szám

1932. április 26. KECSKEMÉTI KÖZLÖNY 5 19 iestéküzief! Tiszteletiéi értesítem a d. é. vásárló közönséget, hogy KéKÖCZi Úl 3. SZ. alatt (Úri Kaszinó-palota) tCSttli ÉS IldZtartäSl Gzlf.tCt fltjt­tattain. Raktáron tartok száraz-, olajos- és lakk-festékeket, azonkívül minden 44 háztartási cikket a legolcsóbb napi árban. Tegyen egy próbavásárlást. 44 Szives pártfogást kér Eszeim Sáüer A Kecskeméti Vásár alkalmával kdön engedményt adok. A megkárosított munkások feljelentésére letartóztatták a Kláber-telep tulajdonosát, Oppler Edgárt. mrea,f *»H h'trlscya-, sapka-, kesztyű-, 1 férfi ing-,nyakkendő-, zokni-, VllabK gyermektrikó szükségletét fodor DIVdlárani3Z3>3R (Bereívás szállóval szemben) szerezze be, mert az elismert olcsó áraimon felül a Készpénzszelvényakclé révén külön 5 százalék kedvezményben részesül. — Búzaszentelés. A hivek hatalmas se­regének' részvételével végezte ma reggel Ko­vács Sándor apátplébános a hagyományos szép fsyzaszenfelő szertartást a Szentháromság-te­metőben. — Áramszolgáltatás szünetelése. A nagy­feszültségű hálózaton végzendő munkálatok miatt az áramszolgáltatás szünetelni fog f. hó 26-ám, azaz kedden délelőtt 12-től fél 2 óráig az I. kerület egy részében a Darojanich)­­utcáíg, Honvéd-téren, Máriavárosban, Széktó és Kiákecskemétem, továbbá a III., IV. és V. kerületben. Városi villamosmü. — HALÁLOZÁSOK. Sztankóvlcs László borbélymester jref. 28 éves, VII., Szegedí-ut 1. sz. — Sufus Juhász Jánosné szül. Bakó Má­ria Magdolnfa rkl 25 éves, Belsőbal lószög 329. sz. — Pintér György kisbirtokos rkí- 65 éves, Lakytelek, VIII. u. 14. sz. — Szabó József földműves rkl 17 éves, Városföld 246-a. sz. — A Kereskedő Ifjak fcisnyiri kirándu­lása. A Kereskedő Ifjak Egyesülete jtmius 5-1 kisttyir; kirándulására már folynak) az előkészületek. — Szabó József előadása a Mérnök Egyletben. A Magyar Mérnök- és fcpltész Egylet Kecskeméti Osztálya szombaton vetített képes előadást tartott a rkat egyház díszter­mében. Cs. Szabó József főmérnök tartott elő­adást a robbanó-motorok és az automobil cím­mel a modem géptechnikáról. Előadását jól sikerült felvételekkel, vetitettképekkel tette szemléltetővé. Az igen értékes, nagysikerű elő­adást szép1 számú közönség hallgatta végig és melegein ünnepelte a kitűnő előadót. Haydn - emlékhangverseny. A városi zeneiskola felügyelő bizott­sága vasárnap este nagyszabású hang­versenyt rendezett a Tisza-köllégium dísz­termében Haydn József születésének 200-adik évfordulója alkalmából. A ter- 1 met megtöltő zeneértő közönség soraiban I ott láttuk fájl Fáy István főispánt, Zirnay j Károly polgármestert és a város közéleté- 5 nek számos tényezőjét Az Eszíerházy hercegek kismartoni házizenekarának kommenciós karmesteré­ről és zeneszerzőjéről Nyúl Tóth Pál dr. városi tanácsnok emlékezett meg beveze­tőül Méltatta Haydn József zeneszerzői és zenekarszervezői képességének jelentő­ségét és ismertette a zeneköltő pályafutá­sát a Szt. István-templom gyermekkóru­sától az I. Napoleon rendezte temetésig. Haydn hires Gyermekszimfóniájával nyitotta meg a műsor zenei részét a ref. reálgimnázium ifjúsági zenekara. A kőny­­nyü muzsika, háttérben tréfás gyermek­­hangszerekkel tavaszi hangulatot vará­zsolt a terembe. M. Bodon Pál zeneisko­lai igazgató, a zenekar vezetője megmu­tatta, hogy milyen feladatok elé lehet ál­lítani egy kezdő zenekart úgy, hogy pro- : dukciója igazi zenei élvezetet nyújtson. Vásárhelyi Zoltánné az F-moll variáci­ók előadásával újabb bizonyságot tett fi­nom művészi megérzéseiről A mester be­hízelgő melódiáit sok melegséggel és tö- I kélefes technikával interpretálta. — A jj Vásárhelyi Kiss Szilágyi — dr. Feszler j vonósnégyes Haydn F-moll quartettjének ! pompás előadásával aratott zajos sikert, jj Négy hemes hangú vonóshangszer Iran- : ciás könnyedségü, de mégis szivig ható mélységeket érintő muzsikája a magyar maecenás főurak meseszerünek tetsző ko­rába ringatta a hallgatóságot Szünet után a zeneiskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán vezényletével, Sántha Rózsi 'zongora kísérete mellett az «Esti ének az Úrhoz» c. hatalmas ‘karmüvet ad­ta elő. Tökéletes kidolgozás és gondos előkészítésről tanúskodó biztosság jelle­mezte az előadást. A mesternek a XVIII. szárad utolsó tizedében Londonban irt alkotásai közül a Hetedik londoni szim­fónia került bemutatásra a műkedvelők zenekara előadásában M. Bodon Pál ve­zényletével A végig csupa derű műnek különösen az utolsó tétele a skótdudajá­­tékot utánzó Finale ragadta magával a kö­zönséget (l L) Ismeretes az a botrányos ügy, amely immár évek óta kavarog a Kláber-telep körül s amelynek legfelháboritóbb moz­zanata a többszáz szegény munkás kiját­szása volt. Ezek a szegény emberek, akik ott hosszú időn át dolgoztak, máig sem tudtak nehéz munkával kiérdemelt béreik­hez hozzájutni. Eddig hiábavaló volt úgy­-*> Hanges mezt «► MONTE CARLO BOMBÁZÁSA. Hangulatos, jóizü, eredeti humoru és iz­­j galmu nagyon jó film. Hans Albers szim- I patikus játéka, alakja, lelke egyszerre megfogja s viszi a néző figyelmét. Érdek­­feszitő, feledhetetlen a miliő is. — Van Miki film isi ntsztgetö > telepünket az alsó-pályaudvar mellett üzembe he­lyeztük. — Naponta fával égetett, por­mentes, friss mész kapható ö ICßOlCSÖM) HflPl ÚrOII. Szállítás díjmentes. Tel 368. Első Kecskeméti Mészégető. m ellenségeimen a merei eszi, Mert mindenki a Klestyérrcípőf vesai, Mert, aki egyszer megpróbálta, Az a más cipőjét nem használja, j márcsak azért is, mert garantált minőséget ■ adok. Nőit 8—12-ig, férfit 9—12-ig, gyermek­­j cipőt már 2.50-íőL Megrendelések elsőrendű I anyagból precízen és ízlésesen, közismerten * a legolcsóbban, mert elvem: Nagy forgalom, I csekély Jiaszon. Mindenkinek érdeke, jó és olcsó cipőt venni. Tessék nálam próbát tenni még mai tisztelettel: Hiesiger József cipeszmesier Uj postapalota mellett. Tcglaeiadás. A róm. kát. egyháznak nagyobb mennyiségű téglája I jutányos áron eladó. Er- 2077 tekezni lehet az egyház pénztári hivataléban, j szólván mindén foglalás, árverés, stb. Most aztán érdekes fordulat következett be1. Oppler Edgárt, az egykor dúsgazdag gyá­rost, a Kláber-telep tulajdonosát a buda­pesti ügyészség a megkárosított munkások feljelentésére letartóztatta. A letartózta­tás országos feltűnést keltett s a közvéle­mény kíváncsian várja a fejleményeket * DivafptBó verek, gyermek tavaszi zok­nik legolcsóbbak a Héjjas-harisnyaházban. — Az országos vásár csütörtökön, április 28-án lesz Kecskeméten. — Gyümölcsksreskedők és szálíifék figyelmébe. A Kecskeméti Sport Club a KMAC-on keresztül a magyar és.osztrák autóklubok megegyezése révén 223 schil­ling ellenében egy évig az osztrák hatá­ron át íeheraufóközlekedést tud biztosíta­ni. Érdeklődők forduljanak Dunay Ró­­berthez, a KSC elnökéhez. * Harisnyát minden minőségben leg­olcsóbban vehet Héjjas - harisnyaházban, Nagykőrösi-utca 10. szám. — TALÁLTAK ma, hétfőn reggel a Gróf Teleky-utcában egy kapukulcsot. Iga­zolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhi­vatalában. * Inget, lábravalót vegyen végela­dói áron Kovács-cégnél, Luther-palota. — Három őzbakof lőttek eddig. A Kecskeméti Vadásztársaság által engedé­lyezett őzbakvadászafon eddig három' ál­latot ejtettek. Kettőt Bugacon Bachraty József erdőmémök és dr. Dobos István al­jegyző, egyet Szikrában Szentkirályi Tóth József állampénzfári tiszt. Lap td a V N. Borvdd A Kai. Egylet jóminőségü, 13 fokon felüli, tisztán kezelt borokat vásárol. Eladók bor­mintával jelentkezzenek Kisfaludig-QL 6. szám alatt a 2079 Kaf. Egylet vendéglősénél 4 HIRDETMÉNY. Érfesitfetik a jószágtartó gazdakö­zönség, hogy a bugaci közlegelőre bevál­tott szarvasmarhák és lovak f. hó 30-án, szombaton veretnek ki. A belső tehén csordák pedig május hó 2-án. Gazdásági osztály. Hat ittas tlefakioPcr összeszorkéila, mert nem ment velük maiainl. Véres verekedés történt az éjszaka I Kocik nemi akart menni, mert reggel mun­­folyamán a Máriaváros külső részén.^ j kába kellett volna állnia. Akkor azt nuond- Kocik József 36 éves kazánfűtő, Cse- I ta az egyik: «Hát akkor igazitsuk el (az rép-utca 37. e. számi alatti lakos az éjjel úgy ' útját.» Fellökték Kocikot és több helyen 11 óra körül hazafelé tartott, amikor iá f megszűrték és megütötték. A fején, nya- Tafár-soron találkozott hat ismeretlen fia- j kán és a hátán szenvedett jgen súlyos talemberrel. Azok cigarettát kértek tőle, ! szúrt sérüléseket. 20 nap alatt gyógyul, majd mikor adott nekik, mulatni hívták, ■ —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék