Kecskeméti Közlöny, 1932. április (14. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-26 / 93. szám

1932. április 26. KECSKEMÉTI KÖZLÖNY mrea,f *»H h'triscya-, sapka-, kesztyű-,­­ férfi ing-,nyakkendő-, zokni-, VllabK gyermektrikó szükségletét fodor DIVdláram­37313R (Beretvás szállóval szemben) szerezte be, mert az elismert olcsó áraimon felül a készpénzszelvényakció révén külön 5 százalék kedvezményben részesül. — Búzaszentelés. A hivek hatalmas se­regének­ részvételével végezte ma reggel Ko­vács Sándor apátplébános a hagyományos szép f­úzaszentelő szertartást a Szentháromság-te­metőben. — Áramszolgáltatás szünetelése. A nagy­feszültségű hálózaton végzendő munkálatok miatt az áramszolgáltatás szünetelni fog f. hó 26-ám, azaz kedden délelőtt 12-től fél 2 óráig az I. kerület egy részében a Darojanich­­­utcáig, Honvéd­ téren, Máriavárosban, Széktó és Kiskecskemétem, továbbá a III., IV. és V. kerületben. Városi villamosmű. — HALÁLOZÁSOK. Sztankovics László borbélymester szef. 28 éves, VII., Szegedi­ ut 1. sz. — Lusus Juhász Jánosné szül. Bakó Má­ria Magdoln­a rkl 25 éves, Belsőbal­lószög 329. sz. — Pintér György kisbirtokos rkl­ 65 éves, Lakytelek, VIII. u. 14. sz. — Szabó József földműves rkl 17 éves, Városföld 246­ a. sz. — A Kereskedő Ifjak feisnyik­ kirándu­lása. A Kereskedő Ifjak Egyesülete jtmius 5-i kisztyir; kirándulására már folynak­ az előkészületek. — Szabó József előadása a Mérnök Egyletben. A Magyar Mérnök- és fépítész Egylet Kecskeméti Osztálya szombaton vetített képes előadást tartott a skat egyház díszter­mében. Cs. Szabó József főmérnök tartott elő­adást a robbanó­motorok és az automobil cím­mel a modern géptechnikáról. Előadását jól sikerült felvételekkel, vetített képekkel tette szemléltetővé. Az igen értékes, nagysikerű elő­adást szép­ számú közönség hallgatta végig és melegein ünnepelte a kitűnő előadót. Haydn - emlékhangverseny. A városi zeneiskola felügyelő bizott­sága vasárnap este nagyszabású hang­versenyt rendezett a Tisza-kollégium dísz­termében Haydn József születésének 200-adik évfordulója alkalmából. A ter­­­­met megtöltő zeneértő közönség soraiban s ott láttuk fájl Fáy István főispánt, Zirnay­­ Károly polgármestert és a város közéleté-­­ nek számos tényezőjét Az Eszterházy hercegek kismartoni házizenekarának kommenciós karmesteré­ről és zeneszerzőjéről Nyúl Tóth Pál dr. városi tanácsnok emlékezett meg beveze­tőül Méltatta Haydn József zeneszerzői és zenekarszervezői képességének jelentő­ségét és ismertette a zeneköltő pályafutá­sát a Szt. István-templom gyermekkóru­sától az I. Napóleon rendezte temetésig. Haydn híres Gyermekszimfóniájával nyitotta meg a műsor zenei részét a ref. reálgimnázium ifjúsági zenekara. A köny­­nyű muzsika, háttérben tréfás gyermek­­hangszerekkel tavaszi hangulatot vará­zsolt a terembe. M. Bodon Pál zeneisko­lai igazgató, a zenekar vezetője megmu­tatta, hogy milyen feladatok elé lehet ál­lítani egy kezdő zenekart úgy, hogy pro­­­­dukciója igazi zenei élvezetet nyújtson. Vásárhelyi Zoltánné az F-moll variáci­ók előadásával újabb bizonyságot tett fi­nom művészi megérzéseiről A mester be­hízelgő melódiáit sok melegséggel és tö­­í­kéletes technikával interpretálta. — A jj Vásárhelyi Kiss Szilágyi — dr. Feszler­­ vonósnégyes Haydn F-moll quartettjének­­ pompás előadásával aratott zajos sikert, jj Négy hemes hangú vonóshangszer fran­­­­ciás könnyedségű, de mégis szivig ható mélységeket érintő muzsikája a magyar maecenás főurak meseszerűnek tetsző ko­rába ringatta a hallgatóságot Szünet után a zeneiskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán vezényletével, Sántha Rózsi­­zongora kísérete mellett az «Esti ének az Úrhoz» c. hatalmas­­karművet ad­ta elő. Tökéletes kidolgozás és gondos előkészítésről tanúskodó biztosság jelle­mezte az előadást. A mesternek a XVIII. század utolsó tizedében Londonban írt alkotásai közül a Hetedik londoni szim­fónia került bemutatásra a műkedvelők zenekara előadásában M. Bodon Pál ve­zényletével A végig csupa derű műnek különösen az utolsó tétele a skót dudajá­­tékot utánzó Finale ragadta magával a kö­zönséget (I L) 19 festéküzlet! Tisztelettel értesítem a d. é. vásárló közönséget, hogy KéKÖCZi Út 3. SZ. alatt (Úri Kaszinó-palota) tCSttl­ ÉS IldZtartóSl Gzlf.tCt fitat­tattam­. Raktáron tartok száraz-, olajos- és lakk-festékeket, azonkívül minden 44 háztartási cikket a legolcsóbb napi árban. Tegyen egy próbavásárlást. 44 Szíves pártfogást kér Eszeim Sáver A Kecskeméti Vásár alkalmával küön engedményt adok. A megkárosított munkások feljelentésére letartóztatták a Kláber-telep tulajdonosát, Oppler Edgárt. Ismeretes az a botrányos ügy, amely immár évek óta kavarog a Kláber-telep körül s amelynek legfelháborítóbb moz­zanata a többszáz szegény munkás kiját­szása volt. Ezek a szegény emberek, akik ott hosszú időn át dolgoztak, máig sem tudtak nehéz munkával kiérdemelt béreik­hez hozzájutni. Eddig hiábavaló volt úgy­szólván minden foglalás, árverés, stb. Most aztán érdekes fordulat következett be­. Oppler Edgárt, az egykor dúsgazdag gyá­rost, a Kláber-telep tulajdonosát a buda­pesti ügyészség a megkárosított munkások feljelentésére letartóztatta. A letartózta­tás országos feltűnést keltett s a közvéle­mény kíváncsian várja a fejleményeket Hat ittas d­efaktoner összeszorkotta, mert nem ment velük maiatni. Véres verekedés történt az éjszaka ! Kocik nem­ akart menni, mert reggel mun­­folyamán a Máriaváros külső részén,ú­j­kába kellett volna állnia. Akkor azt m­ond­ Kocik József 36 éves kazánfűtő, Cse- I­ta az egyik: «Hát akkor igazitsuk el­­az rép-utca 37. e. számi alatti lakos az éjjel úgy­­ útját.» Fellökték Kocikot és több helyen 11 óra körül hazafelé tartott, amikor fá­r megszűrték és megütötték. A fején, nya- Tatár-soron találkozott hat ismeretlen fia­­j­kán és a hátán szenvedett igen súlyos falemberrel. Azok cigarettát kértek tőle,­­ szúrt sérüléseket. 20 nap alatt gyógyul, majd mikor adott nekik, mulatni hívták. ■ . ­*» Hangos mezt «► * Divatotró­verek, gyermek tavaszi zok­nik legolcsóbbak a Héjjas-harisnyaházban. — Az országos vásár csütörtökön, április 28-án lesz Kecskeméten. — Gyümölcskereskedők és szálfifék figyelmébe. A Kecskeméti Sport Club a KMAC-on keresztül a magyar és­ osztrák autóklubok megegyezése révén 223 schil­ling ellenében egy évig az osztrák hatá­ron át teherautóközlekedést tud biztosíta­ni. Érdeklődők forduljanak Dunay Ró­­berthez, a KSC elnökéhez. * Harisnyát minden minőségben leg­olcsóbban vehet Héjjas - harisnyaházban, Nagykőrösi­ utca 10. szám. — TALÁLTAK ma, hétfőn reggel a Gróf Teleky-utcában egy kapukulcsot. Iga­zolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhi­vatalában. MONTE CARLO BOMBÁZÁSA. Hangulatos, jóizű, eredeti humora és iz­­­­galma nagyon jó film. Hans Albers szim-­­ patikus játéka, alakja, lelke egyszerre megfogja s viszi a néző figyelmét. Érdek­­feszítő, feledhetetlen a miliő is. — Van Miki film ism­éisztgete­l telepünket az alsó­ pályaudvar mellett üzembe he­lyeztük. — Naponta fával égetett, por­mentes, friss mész kapható ( ICBOICSÖM) HilPl ÚrON­. Szállítás díjmentes. Tel 368. Első Kecskeméti Mészégető.­m ellenségeimen a mezei eszi, Mert mindenki a Klestyértcípőt veszi, Mert, aki egyszer megpróbálta, Az a más cipőjét nem használja,­­ márcsak azért is, mert garantált minőséget ■ adok. Nőit 8—12-ig, férfit 9—12-ig, gyermek­­i cipőt már 2.50-tőL Megrendelések elsőrendű I anyagból precízen és ízlésesen, közismerten * a legolcsóbban, mert elvem. Nagy forgalom, s csekély fiaszon. Mindenkinek érdeke, jó és olcsó cipőt venni. Tessék nálam próbát tenni még mai tisztelettel: Hiesiger József cipészmester Uj postapalota mellett. Téglaeladás. A róm. kat. egyháznak nagyobb mennyiségű téglája 1 jutányos áron eladó. Ez­ 2077 tekezni lehet az egyház pénztári hivataléban, j * Inget, lábravalót vegyen végela­dói áron Kovács-cégnél, Luther-palota. — Három őzbakot lőttek eddig. A Kecskeméti Vadásztársaság által engedé­lyezett őzbakvadászaton eddig három­ ál­latot ejtettek. Kettőt Bugacon Bachraty József erdőmérnök és dr. Dobos István al­jegyző, egyet Szikrában Szentkirályi Tóth József állampénztári tiszt. Lap­­d a V­II. Borvold A Kaf. Egylet jó minőségü, 13 fokon felüli, tisztán kezelt borokat vásárol. Eladók bor­mintával jelentkezzenek Kisfaludig-QL 6. szám alatt a 2079 Kaf. Egylet vendéglősénél 4 HIRDETMÉNY. Értesíttetik a jószágtartó gazdakö­zönség, hogy a bugaci közlegelőre bevál­tott szarvasmarhák és lovak f. hó 30-án, szombaton vezetnek ki. A belső tehén csordák pedig május hó 2-án. Gazdasági osztály. 5

Next