Kecskeméti Közlöny, 1932. április (14. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-22 / 90. szám

4 Látogassa net a Budapesti Nev­zetközi Vásárt május 7 16 Több mint ezer kiállító, 260 szakmai Élelmiszer, textil, bútor, építő­ipari, bőr, vas és gép, turisz­tikai és számos egyéb csoport. Kézműipari és háziipari csoportok. Nézze­nek a PIVOVArR HAZAT! Rádiójafi_2_£JLÍIL£-JLJLiLLJ 5« százalkos utazási heg­yCiffigni iRisiss 2-101 21-14 Natb­érik­ kedvezményes gyógyfürdőkbe, színházakba és szó­rakozóhelyekre. Vásárigazolvány és felvilágosítás kapható BH- rapetteo : a vásárirodánál, V., Alkotmány­ u. 8., Hecskeméten: Gera Miksa textilkereskedőnél VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY A 28163—1931. számú polgármesteri uta­sítás alapján Kecskemét th. város mérnöki hivatala pályázatot hirdet a th. város összes hivatali helyiségei és intézményei fűtésére az 1932 33. fűtési idényre szükséges tüzelőanyag szállítására. A részletes feltételek Kecskemét th. város mérnöki hivatalában (városháza L­em- 31. ajtó szám) szerezhető be gépelt oldalanként 12 fill., összesen 72 filléres árért. Pályázati határidő 1932 május 14-én dél­előtt 12 óráig. Ajánlati felhívás. A 28163—1931. számú polgármesteri utasí­tás alapján Kecskemét th. város mérnöki hi­vatala pályázatot hirdet 40 drb hazai barnaszén tüzelésre konstruált folyton égő kályha szállí­tására. A részletes feltételek Kecskemét, th. város mérnöki hivatalában (városháza I. em. 31. ajtó­szám) szerezhetők be 24 filléres árért. Pályázati határidő: 1932 május 17 déli 12 óra. Kecskemét, 1932. évi ápri­lió 18. napján. Kecskemét th. város mérnöki hiv. Pfesz f. felsőgallai úgy, mint eddig is az legfőbb minőségben és a mindenkori legolcsóbb naptárban a Rosenbaum h. szerezhető be. Batthyány­ u. 1., Jókai­­utca 5., Szolnoki-uti telepein. Tele­fon: 16. és 32. Szolnoki-uti telefon: 70. A Kecskeméti Hitelszövetkezet mint az O.K.H. tagja, kellő számú jelentkező esetén vetstburgonyát oszt ki a legrövidebb idő alatt tagjai részére. A Szövetkezet tagja bárki lehet. Métermázsánként befizetendő 3 pengő a jelentkezés alkalmával, míg a hátralék augusztus hó végéig tetszés szerinti rész­letekben megfizethető. Jelentkezni lehet a Szövetkezet helyi­ségében, Kálvin tér. Főpostával szemben. NAPI­UIREK Április 22. Péntek. Rám. kat.: Szótér, Kat. Prof.: Szótér. Napkelte 4 ó. 59 p. Napi nyugta 6 ó. 59 p. Április hóban a következő gyógyszeré­szek tartanak éjjeli szolgálatot: Bács Béla, Mezei-utca, Csorba János, Gás­pár András-utca; dr. Farkas Béla, Szabadság­tér. A Haydn-emlékhangverseny műsora. Vasárnap­­este 8 órai kezdettel lesz a Haydn-emlékhangverseny az Újkollégium dísz­termében. Műsor: 1. Megnyitó beszédet mond Nyúl Tóth Pál dr. tanácsnok. 2. Gyermek-szimfónia. L Allegro. II. Me­nuetto. III. Finale Előadja a ref. reálgimn. ifj. zenekara M. Bődön Pál vezetésével. 3. F-moll variációk. Előadja Vásárhelyi Zoltánná. 4. F-moll vonósnégyes apr. 20. I. Allegro. II. Menuetto. III. Adagio. IV. Finale. Elő­adják: Vásárhelyi Zoltán, Kiss Gyula, Szilá­gyi Mihály és Feszler György dr. Szünet 5. Esti ének az Úrhoz. Előadja a zeneis­­kóla vegyeskara Vásárhelyi Zoltán vezetésével. 6. Hetedik londoni szimfónia (D-dúr). I. Adagio és Allegro. II. Andante III. Menuetto. IV. Finale. Előadja a Műkedvelők Zenekara M. Boden Pál vezetésével. Jegyek 1 pengős árban kaphatók Szél Nándor, Kovács Sándor és a Kultúra könyv­­kereskedésében. Az emlékhangverseny közreműködői. 1. Megnyitó beszédet mond Nyúl Tóth Pál dr. tanácsnok. 2. Haydn: Gyermekszimfónia Előadja a ref. reálgimnázium ifjúsági zenekara M. Bo­­don Pál vezetésével. A zenekar tagjai: Aug­­­­ner János, Baum László, Bender Levente, Be­­retzky Tibor, Dávid Gyula, Dávid Sándor, Garzó György, Halász József, Harcsa János, Háy-Rózsa Iván, Hegedűs Zoltán, Kardos Ele­mér, Karátsony Kálmán, Keresztes János, Kéri Menyhért, Kis Boáz, Klucsár János, Kon­koly Iván, Kovács István, Kovács Vilmos, Ma­rek Sándor, Pataki János, Sárközi Jenő, Soós Béla, Szabó László, Szabó Ottó, Szabó Pál, Szigethy Lehel, Tauber Miklós, Tótha Ján­os. 3. Haydn: f-moll variációk. Előadja Vá­sárhelyi Zoltánné. 4. Haydn: f-moll vonósnégyes. Előadják: Vásárhelyi Zoltán, Kiss Gyula, Szilágyi Mihály és Feszler György dr. 5. Haydn: Esti ének az Úrhoz. Előadja a zeneiskola vegyeskara Vásárhelyi Z. vezetésé­vel. Az énekkar tagjai: Szoprán: Babrik Ilona, Baranek Mária, Csemnitzky Kornélia, Csillag Magda, Farkas Jolán, Farkas Máriás, Hévizy Olga, Kardos Hana, Ketskeméti Ilona, Kovács Margit, D. Kovács Mária, Leskó Gyöngyi, Ma­kula Rózsi, Nyikos Hedvig, Orbán Erzsébet, Orbán­­ Margit, Pál Margit, Schwartz Rózsi, Simon Margit, Stark Klára, Szmodiss Elza, Zsilka Erzsi. Alt: Bódi Margit, Botocska Mária, Garzó György, H­ent­er Kata, Heverdler Klára, Hideg Márta, Kepler Rózsi, Márton Mahtid, Moskovits Magda, Nagy Lidia, Pintér Aranka, Prácser Mária, Puky Margit, Rózsa Béláné, Sántha Rózsi, Tímár Juliska, Vásár­helyi Z.-né, Virányi Zsuzsa. —■ Tenor: Hideg László, Juszt Ferenc, Krenner Zoltán, Laskó Emil, Sántha György, Schultz József. — Pasz­­szus: Bódi Béla, Grósz Emil, Feszler György, Feszler Lajos, Mester László, Soós Kálmán, Tauber Miklós. I­I. Haydn: 7-ik londoni szimfónia. Előadja a Műkedvelők Zenekara M. Bodon Pál veze­tésével. A zenekar tagjai: I. hegedű: Vásár­helyi Zoltán, Szabadi Sándor, Garzó Béla dr., Kerekes László dr., Kiss Gyula, Kepler Ró­zsi, Szívós Béla dr., Sztrnád Alajos dr. — II. hegedű: dr. Váry Istvánné, Csillag Ármin, Burián László, Fuhrmann Artur, Iványosi Szabó László, Csillag Magda. — Viola: Szilágyi Mi­hály, Leichner Hermann, Dékány Zoltán, Szí­vós József dr. — Gordonka: Feszler György dr., Kiss Kálmán dr. — Gordon: Székely Jenő, Fazekas­­Viktor. — Fuvola: Jersey Zoltán, Bender Levente. — Oboa: Mikus János. — Klarinét: Szabó László, Harcsay János. — Fa­gott: Karátsony István. — Kürt: Balla Sán­dor, Langermann Jenő. — Trombita: Ham­­­merschmid József, Kovács István. — Üstdob: Wogrincsics Géza. A hangverseny vasárnapi (ápr. 24.) este 8 órakor lesz a Tisza-kollégium dísztermében. Belépőjegyek 1 psengős árban kaphatók a köz­reműködőknél, Szél Nándor, Kovács Sándor és a Kultúra­­könyvkereskedésben. * F. C. Heinemann Erfurttá mag­­termelő világhírű zöldség-, virág-, me­zőgazdasági magvai Gyenes István vi­rág- és magkereskedésében kaphatók. Kőrösi­ utca 3. szám. — A „Zrínyi Ilona“ Leánykör vasárnap délután 5 órakor a Kat. Legényegylet Katona József­ utcai helyiségében műsoros délutánt tart. Az ünnepély műsora: 1. Nyitány. Játsza az iparoscserkészek vonós zenekara Lengyel Gyula karnagy vezényletével. 2. Elnöki meg­nyitót mond Bartha Juliska vezető elnök. 3. «Tóni néni fogadónapja». Előadják: Barta úr, házasságközvetítő: Kasza Mihály. Tóni néni: Vincze Terika. Mama: Szabó Marika. Vilike, leánya: Vincze Ica. Vigözvegy: Csorba Ma­riska. Modern leány: Váczi Teca. Szobaleány: Vincze Rózsi. Ficsur: Kovács Sanyi. Méla ur: Bálla Menyhért Vidéki ur: Bálla János. 4. «Mint Jákob». Papp Váry Elemérnétől. Sza­valja: Szabó Mariska. 5. Magyar dalok. Énekli: Tóth Ilus. 6. «Forog vagy nem forog.» Vígjáték. Előadják: Mama: Magyar Ilus. János gazda: Ginder Károly. Felesége: Kati: Váczi Teca. Antal, bátyja: Fehér Mihály. 7. Magyar­ tár­salgó. Táncolják: Körösi Teca, Marton Ma­riska, Nagy Ilus, Szalontai Böske, Váczi Teca, Vincze Terike, Vincze Rózsi és Vincze Ica. Konferál: Váczi Mariska. A magyar társalgó­hoz az ipariskola cserkészvonós zenekara ját­szik Lengyel Gyula karnagy vezényletével. Be­­lépő­díj nincsen. Műsor ára 50 fillér, megvál­tása kötelező. * Parkett, fayence, keramit kapható Rosenbaum cégnél. — Hirdetmény: Kecskemét th. város erdő­gazdaságának Szikrában a Tőserdőben lévő erdei rakodón bognár és szerszámfának alkal­mas kőris-műfaja van eladás céljára raktá­rozva. Bármely kis mennyiség vásárolható. A fa a helyszinen megtekinthető és kiválaszt­ható. A vétel vagy az erdőhivatalban, vagy a helyszínen minden hét szerdáján délután az erdőgondnokságnál­­eszközölhető. Mielőtt a város erdőgazdasága azt vidéken hirdetné, a helybeli iparosok és fakereskedőik figyelmét kívánja felhívni ezen fára és csak azon eset­ben bocsátkozik vidéki kereskedővel vagy iparossal érintkezésbe, ha annak értékesítését helyben biztosítottnak nem látja. * Ne dobja el gyűrött, kopott, ki­fakult kalapját, mert ebből kevés pénzért újat csinál Gáspár kalaposmester, Arany János­ utca 8. szám. Az ellenségeimet a méreg eszi. Üzletemet május 1-én ban földszint, főlépcsőház — áthelyezem, neigen leszállítói t­árban vesznek táramon levő szövetekből öltö­nyöket, felöltőket és átmeneti kabátokat elsőrendű kivitelben. + Berendezés ClQdA.n AN­GNTR TfjlÖP mi SZABÓ isse Fülöp Béla ^ legolcsóbban krd/síren drólhcrllésch eiseh KEDESEBEN________________________________________rás-u. 3. Telefon 11. Mert mindenki a Klessyer-cipőt veszi, Mert, aki egyszer megpróbálta, Az a más cipőjét nem használja, márcsak azért is, mert garantált minőséget adok. Nőit 8—12-ig, férfit 9—12-ig, gyermek­cipőt már 2.50-től. Megrendelések elsőrendű anyagból precízen és ízlésesen, közismerten­­a legolcsóbban, mert elvem. Nagy forgalom, csekély fiaszoc. Mindenkinek érdeke, jó és olcsó cipőt venni. Tessék nálam próbát termi még mai tisztelettel: fflestuér JOzseí cipészmester Uj postapalota mellett. Földmérési Iroda. Birtokosztás, felmérés, mesgyekltüzés, birtok­­rendezés, parcellázás, összes kataszteri munkák stb. végzését vállalom. + Iroda Fecske­ u. 5. sz. a törvényszék mögött. Díjtalan felvilágosítás. POLITZER REZSŐ, FÖLDMÉRŐ. 1020 1.p.1 Hifogastalanul,olcsón szolgálom Ki Gnlis, szivesked|ek felkeresni ♦ Eller József, m­ es nöi fodrász ♦ ] A I g Beretválás 24 fill. Hajvágás 50 fill. Bubi ondolálás 50 fill. Női hajvágás 50 fillér. Kisbudai­ u. 3. sz. (Schenk­sgtödével szemben.) | KECSKEMÉTI KÖZLÖNY 1932. április 22.

Next