Kecskeméti Közlöny, 1932. május (14. évfolyam, 99-120. szám)

1932-05-26 / 117. szám

1926. május 26. KECSKEMÉTI KÖZLÖNY Áriegtizek mdlns no 2001 május no mg Nyugágtg lenvászon huzattal, lábtartóval, teljesen felszerelve ..................... 6.5 P-fél Nyári (akarók, mosható, színtartó, gyönyörű mintákkal, kockás és virágos 5.40 P-fél Meri! (tarka) abraszek, mosható, színtartó, nagy választékban............... 3.40 P-fÖR SzORQCO, erős, strapabíró, modern minta, cca. 70 cm, széles méterenként 1,20 P*IO­ TOrfUSiOzO, kenderszőttes, méterenként ......... ....................................... .10 P-fÖS SialáBOZSék, erős, cca. 2 méter hosszú...................................................... 2.00 P-fOi répokrécoli 6.70 P-16I. ceOonáS ZSttOk, cca. 70 dgr.-os, 100 literes 1,25 P­fOi $zG tök$f6ző fonalak, BEES soha nem tapasztalt olcsó árban LANTOS ISTVÁN ZSÁKÜZLETE, RÁKÓCZI-ÚT 5. SZÁM. TELEFON 262. SZ. — AZ ÚRNAPI KÖRMENET. Holnapi. Űr­napján regé® 1­8 órakor ünnepélyes apáti szent­mise kezdődik­­a nagytemplomban, majd —­­az általunk tegnap, már közölt program sze­­­rint — megindul a körmének — Úrnapján az egyházi körmeneten a négy felállított lombsátor oltárnál a Katoli­kus Egyházi Énekkar vegyeskara klasszikus régi egyházi énekeiket ad elő Póta Aladár karnagy vezetése mellett. Sorrend szerint a következő énekszámokat adják­ elő: Beethoven:­­«Dicsőit Téged nagy égi Teremtő», Oberhoffer Henrik: «Jubilate Deó», Bozóky, Anscalffy—Zsí­ros: «Csodákkal tündöklő», Mozart Amadé: «Ave verum corpus». — A Katolikus Egylet vezetősége kéri a tagokat, hogy az Urnaipa szentmisén és kör­­meneten való részvételre fél 8 órakor gyüle­kezzenek az egylet helyiségében, ahonnan zászló alatt fognak felvonulni. — Elkobzott tárgyak árverése. A köz­igazgatási kihágási bíróság elkobzott tárgya­kat árverez péntek délelőtt 9 órakor a város­háza I. em. 15. ajtószám­ alatt — A Szent néves Leányklub pén­teken délután 5 órakor klubgyűlést tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri az elnök. ( i ) — Középiskolai céllövőverseny. Hol­nap, csütörtökön délután 3 órakor a hely­beli középiskolák céllövő versenyt tartanak a KAC-pályán. Példátlan olcsó áraival és megbízható jó áruival már eddig is szép­ forgalmat csinált fürdőruhában, sap­kában, és fürdőcipők­ben a Héjjas-harisnyaház, ahol az összes fürdőcikkek elismerten legol­csóbban kaphatók. Birói árverésen Bencsik Lajosáé Szabó Mária, Szarkás 50. szám alat 4 e* Ifil Hold, lantja@ ingatta Au 1932. évi május hó 31. napján délelőtt fél órakor a járásbíróság földszint 21. szám alatti szobái­ban eladlásra kérdi. * A Gazdasági Gőzmalom kád- és gőz­fürdője csütörtökön délig nyitva van. 80 fil­léres kedvezményes áru jegyek a Kecskeméti Közlöny kiadóhivatalában (Arany János­ u. 8.) kaphatók. A GYÁSZHÍR. Részvéttel értesül­tünk, hogy Magyar Béla papnövendék 22 éves korában Nagykörösön elhunyt. Ma­gyar Béla a kecskeméti piarista gimnázi­umban érettségizett 1929-ben. * Kútgyűrű és tégla kapható Ro- Genbaum~cégnél. — FELHÍVÁS. A kőműves, ács és fa­zekas munkaadókat és munkásokat kér­jük, hogy az arnapi körmenetben a temp­lomi céhzászló alatt vegyenek részt. A munkások vezetősége. * Fürdőruhát, fürdőcipőt és fürdő­­sapkát legolcsóbban vehet Héjjas Ha­risnyaházban. — Betörtek egy Bethlen-városi lakásba. Kiss József, Bethlen-város 45. sz. alatti la­kásnál az éjszaka betörők jártak. Az utcai ablakot benyomták, azon keresztül hatoltak a szobába és egy kabátból 80 pengőt, továbbá egy pár cipőt, fehérneműt vittek el. * Dr. SZEKÉR DALMA a fog és száj­betegségek szakorvosa, a csecsemő- és gyermekgyógyászati tankönyv írója és az összes orvostudományok tudora rendes Nagykőrösi­ utca 35-a szám alatt bár­miféle betegségben­ szenvedőknek d. e. 8— 11-ig és d. u. fél 3—5 óráig. — Fájdalomnélküli foghúzás, arany, amalgám és porcellán tömé­sek, fogápolás, ara­nyhidak, porcellán fogsorok kaucsuk szájpadlás nélkül is, legújabb módszer szerint, legfinomabb­­anyagból, művészi kivi­telben. Mozgó fogak megfinezése, gyulladásos beteg foghús gyógyítása, kipróbált és jól be­vált saját találmánya módszerével) Vérvizsgálatok! Q­uar­z fény­kezelés! Jutányos árak! Valószínűleg Lafesn­ise és Őrként­ kötött ftujból Kiss József merénylője. A borzalmasén sérült gazda állapota kissé javul i s a vizsgölöbb­é kihallgelk. A esendőnél i­atromaban van az onnamadónak. Kiss József állapota keddre javult valami kicsit s Hatvany László dr. vizsgálóbíró kihall­gathatta. Kiss részletesen elbeszélte a borzal­mas éjszaka, a szörnyű bosszú előzményeit. A pünkösd utáni kedden sertését kocsin behozta Kecskemétre eladni. A sürgős utón lovai megizzadtak, piszk­osak lettek s paran­csot adott­­az uj béresnek, hogy fürdesse meg és mossa le őket Ez azonban a pocsolyában úsztatta meg a lovakat s azok még sárosabbá, piszkosabbá váltak­. Ezért leszidta, de az visz­­szafeleselt, sőt végül ököllel is arcba ütötte­­ Kisst. Mint mondja, orrát, szemét elöntötte ,a Vér s a béres közbeni elszaladt. Kiss József szerint ezek voltak­ az eset előzményei. Felesége ismét azt vallja, hogy amikor ura hörgésére felébredt, a holdfémában határozottan felismerte az elcsapott bérest. Kiss József állapota egyébként­ a mai napon is igen súlyos. A csendőrség kiküldött járőre nyomában van a tettesnek. Megállapításuk szerint Trom­bitás Jánosnak hívják. Valószínűleg Örkény és Lajosmizse között bujkál. Elfogadása min­den órában várható. A textilfázis leltározá­sának módosítását kérik a kecskeméti kereskedők. Kedden este népes gyűlést tartott az OMKE helyi szervezete a Kereskedői Ka­szinó nyári kerthelyiségében. Kecskeméti Mihály elnök üdvözlő szavai után Bodrogi József dr. egyetemi magántanár, az OMKE ügyésze tartott ma­gas színvonalú előadást az adóterhekről, az adóztatási rendszer hibáiról s a fázis­­rendszerű forgalmiadó, közelebbről a most aktuális textilfázis bevezetéséről. Beszéde elején kegyeletes szavakkal emlékezett meg a repülés magyar hősi halottairól. Végezetül szomorúan emlékezett meg a kecskeméti jégkatasztrófáról, amely — mint mondotta — óriási csapás a kereske­delemre is. Nádor Jenő, az OMKE titkára a ma­gyar kereskedelemi speciális és a világvál­ságtól és a trianoni átoktól független pa­naszainak orvoslását hangsúlyozta. A ma­gyar kereskedelemnek vámrevízióra s a magyar gyárak túlzott védelmének mér­séklésére van égető szüksége. A kecskemétiek közül felszólalt Schillinger Dezső, aki kérte az OTI-auto­­nómiát, a textilfázis leltározási módjának a kereskedői érdekekhez való simítását. Majd Frank Pál azt a kérést terjesztette elő, hogy a kereskedők és alkalmazottai között felmerülő vitás esetekben az OMKE által megállapítandó szerv, esetleg válasz­tott bíróság döntsön. Az ülést Schönber­ger Dezső dr. felszólalása zárta. fiane Mahiréh divatos mintákkal 4-4-Lipm­aS ififi cégnél, Kőrösi­ utca 5. sz. 5 Kecskemétiek látogatás© a szegedi Csillag börtönben. Ma délelőtt Orbán János törvényszéki bíró, a törvényszéki csütörtöki joggyakorló órák vezetőjével élén mintegy negyven tagú kiránduló csoport utazott szegedi tanulmány­útra- A kirándulók közt van Bardócz Árpád ügyészségi elnök, azonkívül bírák, ügyé­szek, ügyvédek, törvényszéki fogalmazók és ügyvédjelöltek. A tanulmányút résztvevői déli háromnegyed 12 órakor érkeztek Szegedre, hol Csernák Elemér fogadalmi temploma karnagy szívesen vállalta kalauzolásukat. Megtekintet­ték a fogadalmi templomot, a Dóm-tért majd d. u. 2 órakor a híres szegedi Csillagbörtönt, később pedig a klinikákat látogatják meg. A kirándulók­ este 9 órakor érkeznek­ haza. * A hadirokkantak majálisán mindenki ott legyen, mert ennyi látni való még sehol nem volt A majális kezdete csütörtökön d. u. 4 órakor. Este 7-től autóbuszjárat A Vigalmi Bizottság. mn«► Hétköznap csak egy előadás fél 9 órakor Vasárnap és ünnepnap három előadás fél 5, háromnegyed 7 és 9 órakor Jó idő esetén az esti előadás a Kert­moziban. Szerdán háromnegyed 9 órakor. Csütörtökön 4, fél 7 és 9 órakor. Hangos változatban DNN« Loris Wallace regénye 2 részben, 12 fejezetben. Főszerepben RAMON NOVARRO, nativor hiratitó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék