Kecskeméti Közlöny, 1933. április (15. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-27 / 94. szám

2 KECSKEMÉTI KÖZLÖNY 1933. április 27. 22 hónapra visszamenőleg akarja megadóztatni a posta a mellékállomással rendelkező 60 kecskeméti telefonelőfizetőt. Az általános modernizáláskor egyetlen szóval sem mondták, hogy pénzbe kerül az uj kapcsoló, most pedig visszamenóleg havi 2 pengős dijat vetnek ki rá. —• A mellékállomás előfizetői dija csak 50 fillérrel olcsóbb, mint a főállomásé. Nagy az elkeseredés az érdekeltek között. Egy hét múlva megkezdik az állványozást a ferenc­­rendiek temploma belső átfestéséhez. Hét napja folyik a kőművesmunka az ol­dalhajóban. Egy hét óta folyik a kőművesmunka a ferencrendlek templomában, az oldal­hajó falát a tövig leverték, nedVességmen­­tes anyaggal fogják bevonni. Ez a munka egy hét múlva befejeződik. Ekkor vissza- j helyezik az oltárokat és itt lesznek a mi- j sék, ugyanekkor megkezdődik az állványo- j zási munka a főhajóban. A villanyvezeté­kei'eí is ujjal cserélik föl. Az oldalhajó értékes, Szent Annát ábrázoló képét fel­szí íliíotíák Budapestre, ahol Fundschler Móric feiíőművész átfesti. A központositott végrehajtás eredménye: Gyorsabb munka. A februári adónegyinádiéi kezdődött mieg a köziplontositott végrehajtás. Á premierről Révéez Sándor tanácsnok ezekief mondotta: Az eddigi fajpiasztalat azt mutatja), hogy az uj rendszer hasznos. A munka meggyorsult A végrehajtók kis kivételt. 1 mtjris befejezték kerületeikben az adánegyedrs ceő munkát — A Közlöny tudósItójátóL — Az uj telefonrendszerré való áttéréskór a kecskeméti telefonjslőfizetők mellékállomá­sainak kapesolókészüléidét is modemizáltá|k. Olyan kapcsolót szereltek fe], amelynek se­gítségével a csengetés egyenesen átvihető a hiel léká llomásra. A kecskeméti előfizetők akikor egyetlen: szó figyelmeztetést sóm kajpíak, hogy ez a kezelőátszerelés pénzbe kerülne. Most aztán súlyos meglepetés érte a mJeíléká 1 lármással óiró mintegy 60 kecskeméti teléfonelőfizefőt. értesítést kaptak a szegedi postaigazgatóság­tól, hegy haladéktalanul fizessenek be 22 hó­napra visszamenőleg havi 2 pengőt, össze­sen tehát fejenként 44 pengőt, mert ennyi a modern kapcsolóké szülék havi használati dija. A postaigazgatóságnak ez az eljárása ter­mészetesen nagy felháborodást keltett az ér­dekeltek körében, annál is inkább, mi; rí a 44 pengőket a kapott felvilágosítások szerint még akkor is meg kell fizetniük, ha a változott helyzetre való tekintettel most le ajkarják sze­relni a mellékállomást. -Ugy anis az a helyzet, hogy a mellékállomás eddigi előfizetési dija havi 3.50 P volt, ehez járul most a kapcsoló havi 2 pengős dija, a mellékállomás előfize­tése tehát 50 fillérrel olcsóbb, mint az önálló telefonállomás. Lehetetlen dolog különben, hogy a posta olyanért szedjen visszamenőleges díjat, amely­ről az előfizetők joggal hihették az egész (kecskeméti telefonrendszer modernizálása kaipcsán hogy díjtalan szolgáltatásként kap­ják. Valószínű, hogy nagyrészük lemondott volna már két év ejőtt, ha az indokolatlan drágítást akkor tudomására adják. Értesülé­sünk szerint a 60 kecskeméti érde&filt egyön­tetű fellépésre készül. Kérdést intéztünk Dús postai önök hoz, hogy remélhető e a sérelme/ intézkedés meg­változtatása. Kijelentette, hogy tudomása szerint legfeljebb részletfizetést fog engedé­lyezni a szegedi postaigazgatóság a Hátralé­kokra. Már a színházban folynak a zeneiskola előadásának próbái. A legteljesebb siker reményével biztat az előadás. Szombaton lesz a Zeneiskola Didó és Aeneas című operaelőadásának premier­je. Az énekkar és zenekar nagy ambíció­val készül a bemutatóra. Most már a szín­házban folynak a próbák. Az előadás do­rt láthatóan nagy sikert hoz és még csak növeli azt az eredményt, amelyet zeneis­kolánk eddig Schütz, Josquin, Kodály mű­veinek előadásával elért Az énekkar kó­rusai elsőranguak, a szólisták biztosan állják helyüket A ref. leányliceum, a le­­ánykereskéddmi, a kispolgári és a piaris­ta gimnázium növendékeinek pompás tán­cai tarkítják a felvonások egyes jeleneteit. A szombati előadás este 8 órakor kez­dődik. A földszinten már csak az utolsó serokban van néhány hely. Az erkély és karzati jegyekkel együtt Korda, Kultúra és Kovács Sándor-féle könyvkereskedések­ben kaphatók. A vasárnapi előadás a TEVE céljait szolgálja. Kezdete 6 órakor, jegyek a Me­netjegyirodában (Kőrösi-utca) kaphatók. Ma délelőtt volt a római kato­likus papság kecskeméti kerü­letének tavaszi konferenciája. A Keoskemét-kerület rcuu. kát papsága ma tartotta tavaszi konfej-enci ájiáf ai ferenc­­rondj zárdában. A Kecskéméiről teljes szám­ban és a környékből nagy számban megjelent plébánosok és lelkészek reggel 9 órakfir a ferencrsndiekrél misén vették részt, almélyet P. Keresztes Kreszdöns mondott, majd a zár­dában megkezdődött a konferencia. Kovács Sándor ajpiát-plétános a katolikus házassága jogból és ßalyi János lelkész, kecskeméti !k|á|pr Ián az -akció kaíolika» ísjmeretes mozgalmá­ról tartott előadást. Beszédeiket vjta követte. Délben ebéd volt. A honvédhuszárok ezrediinnepélye. Az I. Ferenc József jászkun 1. hon­védhuszárezred mint irtuk — pénte­ken délelőtt 10 órai kezdettel «Ezredün­­nepélyt» rendez a lovassági laktanya ud­varán. A fogadtatás, elvonulás után tábori mise lesz, majd ünnepi beszédet mond Bonyhádi Perczel Olivér ezredes ezred­parancsnok. Díjugratások, lövészverseny, lovagi torna szerepelnek a látványos prog­ramon. Az ünnepély után társasebéd lesz a Kaszinóban. Az ünnepélyre nincs belép­­tidij. Nem hatósági tanácsra állapították meg az útépítés munkabéreit. Zimay Károly polgármester nyilatkozata. — A heíényl kubikosok panasza. Irtuk tegnap, hogy Bodócs Gyula th. .biz. tag interpellációt nvujfotf he a közgyűléshez, amelyben felvilágosítást kér azon elterjedt hírekre, hogy a nemzetközi uí építésénél ál­lítólag hatósági tanácsra állapították meg ala­csonyabban a munkabéreket. Az interpelláció, mint értesülünk, elkésett, azonban Zimay pol­gármester a polgármesteri jelentés kapcsán választ fog adni az elterjedt hírekre és kap­csolatosan kérdésünkre az alábbi nyilatkozatot adta: — Az elterjedt hir minden alapot nélkü­löző valótlanság. A városi hatáságnak éppen az volt és az (tehetett a törekvés©, hogy a kecskeméti munkások' nemcsak jelenlegi el­tartásukról tudjanak gondoskodni a munka­bér bő! , hanem a lehetőséghez! képfisf tartalé­kolhassanak is arra az időre, amikor nincs munkájuk. Meg kell itt említenünk, begy a h'-tényí kubikosok bent jártaki ma. a városban és pa­naszolták. hogy egyetlen embert sémi alkal­maztak közülük a munkánál. 50 kubikos várja hogy munkához jusson. 'Tudomásuk szerint egyébként összesen 17 kecskeméti munkás van alkalmazásban a Palatínusnál, 10 nap­számos és 7 kőmunkás. Ezzel szemben 33 vj­­'déki munkás. 25 kubikos 'és 8 kőmunlkás Irta: KEREKES JÓZSEF ny. felügyelő igazgató. dl „tiszeá" elnevezés, a város fekvése, a kecskeméti iáösszámiiás, a napáelelés. (4) Ä vidékiek a 11-ik tized idején élcelőditek igy Kecskemét kiterjedése fö­lött: hogy már önmagánál is nagyobb, mert 11/10-ből álL A tized elnevezés tehát nálunk hosz­­szu múltba nyúlik és tradició-tiszteleííből a hatóság most is meghagyta ezt az elne­vezést, mikor legutóbb (1931-ben) ismét rendezte a belterületnek részekre osztá­sát. Ma ismét 10 tized van. Budapesti majmolásbói terjed már a nép közt is a «kerület» név. Az iskoláik dolga, köztudatba vinni a helyes elneve­zést. Igaz, hogy a számok mellett Árpád síb. város nevek is hivatalosan adottak, de a tájékozódás könnyebbsége mindig a számokban marad. Még csak azt említem meg, hogy a ti­zedek élén hajdan tizedesek állottak te­kintéllyel és elég tágaskörü hivatással. 1 Ma már más névvel és megváltozott sze- I repkörrel a «kézbesítőket» tarthatjuk a fi­­[ zedesek hivatali utódjának. Városunk fekvését úgy szokták föld­rajzilag vázolni, hogy Kecskemét a Duna- Tiszaközti vízválasztó homok dombhát élvonalán van. De egyszerű, talán tájéko­­zóbb ez a megjelölés: Pest-megyének csak­nem a közepén fekszik. Budapesttől légvo­nalban mérve 83 km-re, a vasúti fővona­lon pedig 105 km-re s igy gyorsvonatom a fővárossal egy és háromnegyed óra alatt közlekedik, személyvonattal 3 óra alatt. A tőlünk 85 km-re levő Szegeddel gyorsvo­naton 1 óra 20 perc alatt. Ez a vasútja 1852-ben épült s ez maradt a fővonalnak., Azóta 7 más irányban épültek mellék­ágak, Kecskemét egész területén 57 megál­lóval. Egész területét behálózó vasútvona­lainak hossza összesen 150 km. A kecskeméti nagytemplom tornyán az északi szélesség 4ó fok 54 perc (39.8 mp.) párallelje, valamint a grenwichi keleti hosszúság 19 fok 41 perc (54 mp.) meri­diánja egymást meíszőleg vonulnak át. Eb­ből következik, hogy az egységes idő dol­gában Kecskemét a középeurópai időzó­nába esik (mert a II. zónában fekszik). A zónák t. i. a földgömb 15 fokos gerezdjei grenwichtől számítva akként, hogy az ot­tani csillagvizsgálón átvonuló délkör a 0 fok s ettől nyugatra 7.5 és keletre is 7.5 fok, együtt teszi az első zónát. A zónage­rezd közepén átvonuló délkör helyi ideje az egész zónára érvényes. A mi zónánk közepén a 15 fok vonul át, tehát annak helyi órája nekünk is érvényes, pedig mi ettől Keletre vagyunk (4, sőt majd 5 fok­kal.) Ezért a mi helyi óránk előbb jár a hivatalos zónaóránál és pedig 18 első és 24 mpt-cel előzi meg ez a középeurópai egységes időt. Helyi napdelelése tehát ki­­kerekiíye 18.5 perccel előbb van a hiva­talos időpontnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék