Kecskeméti Közlöny, 1933. május (15. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-03 / 99. szám

2 KECC KEMBTI KÖZLÖNY 1933. május 3. tes dolognak tartaná.. Maurer Frigyes, a Nemzeti Bank kecske, méti fiókjának igazgatója a yalutakérdések. ben adott felvilágosítást Igen sok könnyítés történt. Horváth Ödön <fr. azt térte, hegy a kül­földi /päaook iára it és helyzetjelentését végre rendszeresen tegye közzé az Exiportintézpfc Kecskeméten- A külföldi kereskedők közvet­len kecskeméti vásárlásainak újbóli biztosí­tása is igen nagy előnyt jelentene. Buchwald Károly állomásfőnök a szállí­tási kedvezményeket ismertette. Ä kecskeméti gyümölcsexport biztosítá­sára vonatkozó kívánságokat a Mezőgazdasági Kamara haladéktalanul küldöttségjileg juttatja az Exportintézet elé. Beszélgetés Failoni Sergio­­val, a Didó és Aeneas elő­adásáról. A Didó és Aeneas előadását M. Bodon Pál zeneiskolai igazgató páholyából végig­hallgatta Failoni Sergio, a m. kir. opera­ház ismert, olaszszármazásu karmestere is. A maestro Kerényi György zeneszerző, Tóth Aladár dr. és Váradi Miklós dr. ze­nekritikusok társaságában volt. Munkatár­sunk a II. felvonást követő szünetben lá­togatást tett a kitűnő karnagy páholyá­ban, hogy megkérdezze véleményét a zene­iskolai énekkar vállalkozásának jelentősé­géről. A beszélgetés, mivel a mester csak olaszul beszél, Tóth Aladár dr. szives köz­vetítésével folyt le. A mester köszönettel fogadta a Köz­löny által képviselt kecskeméti közönség üdvözletét. Elébetártuk, hogy értékes di­rigensi munkáját a bpesti operaházat lá­togató kecskemétieken kívül a rádióhall­gatók is ismerik. Arra a kérdésünkre, hogy városunk zenei életére annyira megtisztelő látoga­tásának mi volt az indítéka, azt felelte, hogy Kodály Zoltán irányította figyelmét Kecskemétre. Kodály látogatásai szülővá­rosában önkéintelenül azt a kérdést éb­resztették benne, hogy mi vonzza a nagy zeneszerzőt egy vidéki városba. Akkor ér­tesült Kecskemét fejlett zenei kultúrájá­ról. í A Didó és Aeneas előadása jó alkal­­mul szolgált a mester számára, hogy sze­mélyesen is megisemrkedjék ezzel a «vi­déki» zenei kultúrával. Az előadás, mely a rendelkezésre álló szerény eszközöket felfokozva, igazi értéket mutatott be, meg­győzte a mestert, hogy nemcsak a főváros, hanem a magyar vidék is méltóképpen t,udja munkálni a zeneművészetet. Kérdé­sünkre hozzáfűzte még, hogy egy város ilyen fokú zenei fölkészültsége kétségte­len jele annak, hogy avatott, lelkes kezek­ben van zenei nevelés ügye. rwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Teljes rend és nyugalom volt május elsején. Május elseje teljes rendben^ nyugalom ­­han telt el. A rendőrség két nap, mint irtuk, permanenciában volt, a karhatalom közbelépésére nem volt szükség. Útban a nyár. 6 D3p alatt 19 fokkal ment fölfelé s max imumhőmérő. — Virágos, zöídbe­­borult határ. Útban vagyunk a nyárhoz, a pár nap óta tartó meleg idő színes, virágos .pa­lásttal borította be a határt, szépen zöl­dülnek a városban levő fák is. Április 27- én a maximum hőmérő még csak 7.6 C„ fokot mutatott, ma viszont már közel 26 fok meleget mértek, tehát hat nap alatt 19 fokkal emelkedett a hőmérséklet. INGATLANFORGALOM. Komlósi István és neje Baracsi Eszter IV., Bethlen-kr. 4. sz. házát megvette Pász­tor Pálné Kovács Judit 3.000 pengőért. Kovács Sándor IL, Szalag-u. 26. sz. há­zát 1640 pengőért, Szilágyi Gábomé IL, Sörház-u. 20. sz. házát 2820 pengőért meg­vette a Kecskeméti Takarékpénztár Egye­sület. .................... ■ . .. ( 12 oldalnyi cikksorozat és 12 kép Kecskemétről egy országosan ismert folyóiratban. Szabó Kálmán, Szappanos Jenő, Horváth Ödön, Merétey Sándor, Cserey-Pechány Albin, KovátsSándor és M. Bodon Pál cikkei a „Városkultura“ kecskeméti számában. — A Közlöny tudósítójától. — Az ismert, kitűnő városfejlesztési fo­lyóirat, a Szegeden megjelentő «Városkul­­fura» legújabb száma «kecskeméti szám.» Csaknem az egész folyóirat Kecskeméttel foglalkozik. Szabó Kálmán dr. múzeumigazgató a «Pégi Kecskemét» címén irt kétoldalas pompás cikket, amelyhez mellékletül Kecs­kemét XVIII. századbeli térképét s két XIX. századbeli látképet ad a folyóirat^ «A mai Kecskemét »-ről Szappanos Jenő műszaki tanácsos > tollából »kapott rendkívül érdekes cikket a Városkultura. Képmellékletek: Székely Bertalan «Vér­szerződés» freskója a városháza közgyű­lési terméből, a Katona József színház, a rk. nagytemplom főoltára, a villanegyed, a Rákóczi-ut s a Szabadság-tér, a Széktó és Katona József síremléke. «Kecskemét a gyümölcs városa» címen Horváth Ödön dr., a Kecskeméti Közlöny felelős szerkesztője irt másféloldalas cik­ket. Képmellékíet: Barackcsomagolás. Az avatott toliból származó színes, értékes cikk dióhéjban ismerteti és méltatja Kecs­kemét gyümölcskultúráját. Minden tekintetben kitűnő Merétey Sándor dr. főorvos cikke. Cime: «Kecske­mét a gyermek városa.» A legteljesebb figyelmet váltja ki az a cikk, amely Cserey-Pechány Albin dr. kitűnő tollát dicséri s amelynek címe: «Kecskemét közegészségügye.» «Kecskemét közoktatásügyé»-ről Ko­váts Sándor városi tb. aljegyző irt igen szemléltetően. j A pompás cikksorozatot M. Bodon Pál zeneiskolai igazgató érdekes cikke fejezi be. Cime: «Kecskemét zenei élete.» Megemlékezik benne többek közt azokról a kiemelkedő kecskeméti zenei események­ről, amelyek az utóbbi időben országos feltűnést keltettek. A kecskeméti vcikksorozaí 12 oldalt tesz ki. A tanítók májusi értekezlete és kirándulása a Mezőgazda­­sági Szakiskolába. A pusztai tanítótestület május havi értekezletét tanulmányi kirándulással kap­csolatban a méheslaposi iskolánál tartotta meg ma délelőtt Joszt Ferenc felügyelő­­igazgató elnökletével. A tanév befejezésé­vel kapcsolatos folyó ügyek letárgyalása után a belterületi tanítótestület számos tagja is csatlakozott a pusztai tanítókhoz. A méheslaposi iskola falában elhelyezett Klebelsberg-Révész emléktáblához vonul­tak, amelyet rövid beszéd kíséretében Joszt Ferenc felügyelőigazgató a testület nevében megkoszorúzott. A szerény, de lélekemelő ünnepség után a testület híg­jai a méheslaposi iskolától a szomszédos Mezőgazdasági Szakiskola megtekintésére indultak. Aigner Gusztáv igazgató és a szakiskola tanári kara fogadta és kalau­zolta az érdekes tanulmányi kiránduláson résztvevő tanítóságot, akik között megje­lent Hoffmann K. István dr. tanfelügyelő. Városi háiigos mozi. A vágyak éjszakája. Az ostoba cím távolról sem érzékelteti a probléma nagysze­rűségét Ez nem «gáláns kaland» — mint a plakát mondja, hanem, igen komoly dolog, af­féle kis tragédia, ami egy 13 éves f,u lelkén sö|pör keresztül. Az anyát a «Donzsuán» majd­nem megszéditi, fia azonban öntudata alatt felismeri a veszélyt és közbelépi. — Szép filml. kissé sok a beszéd, de hát az ilyen természetű filmeket nehéz másként megcsinálni. A sze­replők közül a két gyermek pompás. — Jó híradókat láttunk. Kedden és szerdán fél 5, fél 7 és fél 9 órakor rínom erotika ( Tökéletes művészi élmény l Stefan Zweig világhírű regénye: fiijgpH (£# AM) Egy gáláns kaland története. SZEMÉLYEK : A távollevő férj . . . Alfred Abel Az asszony...............Hilde Wagen er a Burgtheater tagja A donzsuán...............Willy Forst A gyermek...............Hans Schaufuss Történik egy svájci szállodában. nofgyor nirotfO. éjszakája t Cs UiöriöKön víssq ásznak a főszőisRola „növendéKei.” Március 24.-én nyílt meg a főzőiskola a MANSz égisze alatt 42 „növendék­kel,“ Waczkovszky Rezső főszakács és feleségének vezetésével. A tanfolyam befejeződött és május 4-én, csütörtökön vizsgázni fognak a növendékek. A Kaszinó helyiségében Zi­­may Károlyné, özv. dr. Kiss Jánosfoíé, Pócsy Györgyné, Farkas Béla dr. és a Magyar Szakácsok Országos Egyesületének két megbízottja előtt zajlik le a vizsga, dél­után 6 8 óráig, utána tánc lesz. Belépti­­dij 50 fillér. rwwwww~w^wwwwwwwwwwwwww^rwwwW „A két testvér-város, Makó és Kecskemét szive össze­dobog a szegények, elesettek segítésében..." Bensőséges ünnepély zajlott le vasár­nap Makón a városháza közgyűlési ter­mében. A telt széksorokban ott láttuk Fáy István főispánt, Tamay Ivor alispánt a papságot, a megye és város tisztviselői ka­rát, továbbá Fáy Istvánínié főispánnéval élén Makó előkelő hölgyközönségét. A makói kéthónapos szegénygondozás — amely Fáy Istvánné főispánná lelkes, oda­adó munkája után indult meg tartotta első beszámoló ülését. Nicholsky polgár­mester mondott lelkes megnyitót. Lovag Áshass Sándor min. tanácsos beszéde s egy szavalat után Petró Kál­mán egri képviselő beszélt s a kecskeméti szegénygondozást követendő példának ál­lította a gyűlés elé. Vitéz Szathmáry Kálmán mondott ez­után hatásos beszédet: — A két testvérváros szive összedobog a szegények és elesettek támogatásában, — mondotta. ^_szegéaxy. jés_gazctegj£ö­­zötti vagyoni különbséget csak az irgal' más szeretet tudja áthidalni. n S a S T" mezőgazdasági és konyhaker­tiek, legmegbízhatóbb minő­ségben, valamint HQflmölcsla es növényvédelmi szeren minden mennyiségben, gyári árakon Kertész Dezső cégnél WIIM1II III 111--- ---IHM ~ ........

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék