Kecskeméti Közlöny, 1933. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-29 / 221. szám

jjÄWgmn Szeptember 29. Péntek. Róm. kát.: Mihály főan. Prot.: Mihály. Napkelte 5 ó. 55 p. Napnyugta 5 ó. 44 p. Szeptember 16-tól 30-ig a következő gyógy­szertárak tartanak éjjeli szolgálatot: Katona Zsigmond, Kemény és dr. Dömötör. — Átdolgozzák a zeneiskola szervezeti szabályzatát. Hirt adtunk róla, hogy a vá­rosi zeneiskola látogatottsága ijesztő mér­tékben megcsökkení az uj tanévben s az aggasztó jelenség a leggyorsabb intézke­désekre ösztönzi a várost. A kérdésben a napokban összeült a zeneiskola felügyelő bizottsága- és az ülésen az a vélemény alakult ki, hegy az elavult szabályrendele­tet feltétlen módosítani kell, hogy lehe­tővé váljanak azok a változtatások, ame­lyek a zeneiskolai tanulás megkönnyité­­(Sére tffengedhefeílenül szükségesek, így elsősorban is a tandíjkedvezmények ügyét kell rendezni. A felügyelő bizottság kiad­ta a megbízást a szabályzat átdolgozására. * A maródi Móra. Nagy Endre meglá­togatta Szegeden a súlyos operációja után most lábbadozó Móra Ferencet és rend­kívül érdekes cikkben számol be a Szín­házi Élet legújabb számában erről a láto­gatásáról. Rengeteg érdekes cikk, száz és száz gyönyörű kép van még az uj Szín­házi Életben, amely darabmellékletüi a rá­dió műsorának két legnagyobbsikerü da­rabját közli, kotíamellékletén pedig az «Azért se fáj...» cimü népszerű tangót hoz­za. 64 oldalas Rádióvilághiradó, 32 oldalas gyermekujság és kézimunkaiv egészíti ki a Színházi Élet uj számát, amelynek ára 60 fillér. * Bélrenyheség, a máj és az epeutak bántalmai, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok esetén a természetes «Ferenc József» keserüviz gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasiszervek pangását. — ADOMÁNY. Iványosi Szabó László dr. kormányfőtanácsos 3 kosár gyümölcsöt ado­mányozott a Kada Otthonnak, melyért ezúton mondanak köszönetét. * Megérkeztek a női- és férfi legújabb kötött pullover- és kabáf-ujdonságok, me­lyeket szezonelőtti olcsó árban árusítja a Héjjas harisnyaház. 3621 Üzletberendezés, SÄmS-tett mahagóni) minden célra alkalmas és 2 drb vasrdmás üveg cégtábla, 2 drb nagy tükör eladó Kovács Menyhért,Vlzkclethy-u. 2. 3736 Csillárok nagy választékban, a legújabb kivitelben, eddig mtg nem letezO alttá árban. Tekintse meg vételkényszer nélkül KERTÉSZ PJU Vlllono­­ts rádió mukk,lettben. Arany János-ufca 4. szám. MlndesuneinO szerelési munhálafoftaf _________szahszerfle« vtgez.______3508 MÁRTON LÁSZLÓ slrtförafttárábon IV, Arak-n. 6. sz alatt művészi síremlékek és sirszegélyek a LEGOLCSÓBBAN BESZEREZHETŐK. Uj nevek bevésése, régi betűk aranyo­zása és feketére festése A LEGJUTÁNYOSABB ÁRON. 3477 Dundájál Ariiig janos-u 2. Mepfranh epQietebew a legkényesebb ízlésnek megfelelően átalakítja, meghosszifjw, javítja, OLCSÓÉRT Oinűcr szlcs. 4070 Rendbehozzák a vasúti át­járókat. Megállóhely épül a Széktónál. Az államvasutak pálya ja vitájával kapcso­latban sor kerül a vasúti sorompóknál levő átjárók rendbehozátára. Tegnap helyszíni szem­le volt a MÁV, a város és a rendőrség 'ki­küldöttének részvételével. Motorhajtánnyal bejárták az egész vasútvonalat a Széktóig. A sorompóknál levő átjárókat feltöltik, kijelöl­ték a gyalogjárók vonalát s a feltöltéshez a MÁV kavicsot ad, a város pedig elvégezteti a munkát. Kijelölték a széktói feltételes meg­álló helyét is, ahol padokat fognak elhelyezni A kecskeméti róm. kát. egyházközség bérházaiban im w* €§ IlIIClÜCillSClCl Kiadók i Érdeklődni a főgondnoki hivatalban lehet Tisztelettel b. tudomására hozom az ér­dekelt szülőknek, hogy magőaovoűámat 1933. évi október 2-án reggel 9 érakor BOCSKAY - UTCA 10. SZÁM ALATT 3—6 éves gyermekek részére megnyitom. Beiratás ugyanott naponta délelőtt 9—10 és délután 5—6 óra között. 3338 Német társalgási Torna! Gondos felügyelet! Tisztelettel Komit* E^idrÉiitg «»hlevelcs évén®. isfcoli” & cipók 3 30 pengéért a MAGYAR ÁRUCSARNOKBAN Kecskemét (Kétíemplom - köz) Gondolkozott e már rajta? Hogy cipője milyen fajta! Bozontos hajfürtje az égnek áll, Ha nem Klestyér-cipőí használ. Homlokán egy ránc se marad, Ha Klestyér-cipőbe szalad. Ha ül, ha áll, ha megy, ha szól, Sokszor a Klestyér-cipőre gondol, Mert a lába többé nem fáj, Amíg Klestyér cipőt használ. Cros hkoxicipöh ttap&afóic. Tisztelettel: * Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bélzavarok, máj- és lépduzza­­dás- hát- és derékfájás ellen a természet­adta «Ferenc József» keserüviz napon­ként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beiga­zolták, hogy a Ferenc József viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és min­dig /enyhén hat * Férfi-nyakkendő és ing újdonságok­ban nagy választék található az olcsó árai­ról közismert Héjjas harisnyaházban. 3621 Mosó-pác minden ffiszerüzlefben kopható. 3769 — FALOPÁS. A Blum-cég feljelentést tett a rendőrségen, hogy fatelepének kerítését ki­törve tolvajok lopkodják a raktárában felhal­mozott famennyiséget. A nyomozás megindult * Holländer Mondo iidfi dlvütsz&ionjál recshe-n. 9. a. sz, alatt mefngiloila. 4171 * Ne dobja el gyűrött, kopott, kifakulf kalapját, mert abból kevés pénzért újat csinál Gáspár kalaposmesíer, Arany Já­­nos-utca 8. 4094 — ADOMÁNYOZTAK A SZEGfNYEK­­NEK: ifj. Polgár Antal 5 kg., N. N. 10 kg. burgonya, N. N. 10 kg. burgonya, Kapos János 10 kosár rozs, 2 tojás, Polgár Antal 30 kg. burgonya, Farkas István 20 kg. alma, dr. Bauer Henrik 20 kg. bab, Polgár János 10 kg. burg., Lenkes Elek 20 kg. burg.. Farkas Ferenc 1 zsák burg., Varga László 1 kosár alma, 1 kosár burg., Domonkos Istvárné 2 kg. burg Rózsa János 10 kosár bürg., Gabonyák Anna 2 sza­kajtó rezs, Szilvás! Ferenc 15 kg. rozs, Pólyák Péter 6 kg. rozs, Ö. Kovács János 30 kg. rozs, Farkas János 25 kg. alma, ó. Kalán Józsefné 10 kg. krumpli, Nagy István 5 kg; alma, Banáki János 25 kg. rozs, Juhász József 10 kg. alma, Kiss Pál 50 fill., Balm Sándor 15 kg. rozs, Mei­nlkor László 10 kg. barack, 20 kg. alma, Ádám Pál 15 kg. alma, Pálinkás László 10 kg. bur­gonya, Baksa István 10 kg. burgonya, Kovács Istvánná Széchenyi-város 15. 3 szakajtó rozs, Nyúl Ferenc Máriaváros 7. 1 kosár burgonya, 8 kg- 0-ás 1 iszt, Nyúl Sándomé Máriaváros 10. 20 kg. burgonya, Földi Pál Máriaváros 1 zsák burgonya. (Folytatjuk.) * Nőikabáíok, bundák, olcsó, elsőren­dű modeljaink megérkeztek. Kérjük a ked­ves vevőinket, hogy a vételt, vagy meg­rendelést most eszközöljék, mert később esetleg munkatorlódás lesz. Selyem- és szövefruhák 10 pengőtől. Pongyolák, fla­­íielruhák 7 pengőtől. Kemény József és társa. 4061 * BÚZÁRA, ROZSRA, árpá­ra, tengerire GABONAHITELT folyósít a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület. 4196 * Bodolin lószerszámot puhít, feketit és impregnál. Mindenütt kapható. 4056 Klestyér József cipészmesfer Uj posta mellett. 5635 mmtmummi Blrfokoszfás, felmérés, mesgyekltüzés, birtok­­rendezés, parcellázás, összes kataszteri munkák stb. végzését vállalom. Iroda Fecske u. 5. sz., j a törvényszék mögött. Díjtalan felvilágosítás. ROLITZíR REZSŐ, FÖI DMÉRÜ. 3238 880 P erl világhiril dei-ha cipőt vehet Ön is! NÉPBANK-PALOTA SAROK. 3641 ___________________ NÉPBANK-PALOTA SAROK. 4 KECSKEMÉTI KÖZLÖNY _____________________J935, szeptember 29 Babot máM, diói legmagasabb napi áron vásárol Kertész iezsD cég.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék