Kecskeméti Közlöny, 1934. szeptember (16. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-08 / 203. szám

1934. szeptember 8 KECSKEMÉTI KÖZLÖNY az őszi legújabb férfi divatszövetek, P9211*&ÁR11VÍ rilljll ilUllll felöltők és télikabátkelmék fii UM SQllKJl szőveffizletbe. Nfigykőrösi-nfca 2, Behívással szemben. Maradékok félárban. 5646 isKoiacipőh es Pszt divafdpMf ílpililelCliCH £ nagy választékban LUTHER-PALOTA 564i Megverték a kézbesítőt, mert ellenőrzött. MárMi János városi kézbesítő feljelentést tett a rendőrségen a Külső-Máriaváros 34. szá­ma ház tulajdonosának fia ellen, mert állítása szerint tegnap, (mikor engedélynélküli építke­zést ellenőrzött, megtámadta és összeverte. Ä nyomozás folyik. fVVVVTVWVVWTVTVWVTVVVVV A j&adirolcUanialcai soron JkivUl kell fogwtlni o fiivaictloicbaMí. A belügyiminiszter rendéletet adott ki, amelynek értelmében a hadirokkantak a ha­tóságok előtt, ha ott személyes megjelenésük szükséges, kérelmüket hivatalos fogjadási idői alatt soron kívül terjeszthetik elő. Mindazok­ban a hivatali helyiségekben, ahol nagyobb ügyfél forgialotmi van, a hivatali helyiséglek aj­tóira kifüggesztett táblák közük a hadirokkan­taknak ezt a kedvezményét. A táblázat a pol­gármester utasítására Kecskeméten is kifüg­gesztik a városi hivatalokban. A kecskeméti barack“ pálinka nagy sikere a szófiai követnél. Rendeléseket akar eszközölni. — A Közlöny tudósítójától. — Rudnay Lajos szófiai követ, meghatalma­zott miniszter a napokban levelet irt a pol­gármesteri hivatalhoz. Közli benne, hogy a Hírős Hét alatt Kecskeméten járt, barackpá­linkát vásárolt, amelynek nagy sikere volt a vendégeinél és (most kérdi, lehetne-e még kapni a jóízű pálinkából. A polgárimesteri hivatal azonnal igenlő választ küldött. Külön érdekessége a dolognak, hogy a kö­vet inkognitóban járt a Hirös Héten, csak leveléből tűnt ki, hogy látogatóban volt ná­lunk. INGYEN adtank próbára 1 adag 3515 7000 IfőMfMl Pécsi (áfás brikettet, mellyel bebizonyítjuk, hogy más szenekkel szemben 30-40 °/»-ot takaríthat meg. Használja ki az alkalmat! Pécs! Kőszén-, Koksz- és Fakereske­delmi R. T. képviselete. MÁV. teherpályaudvar, Rákóczi-uti kapu Cipőüzlet végkiárusitás. Bíró és Juhász cég (Koháry-uíca 6.) megszűnik. Raktáron lepő áruit f. évi smber ** MárnsHja. Valódi terpentines 5 deka RMhwpcipőkrém 28 f. 2 deka fi MŰM cipőkrém 14 f. Minden fűszer- és vegyesűzletben, vagy 4652 DOdogli icstéftrohldrbaii. XIII. századbeli község romjait tárják fel Móricgáton. November első vasárnapjáig marad nyitva a mnzenm. A imiuzeum folyamatban levő ásatásai, je­leztük, ismét rendkívül szép eredményeket ígér­nek. A bugaci ásatáshoz hasonlóan, ahol Bu­­gacházáí tárja fel a muzeum, Móricgáton is folytat a közeljövőben nagyobb szabású ása­tást Szabó Kálmán dr. muZeumigazg|aíó. Itt ugyanis egy XIII. századbeli községi nyűmáira vezettek a földmunkák során előkerült tár­gyi emlékek. A földtulajdonos szőlő munká­latai közben orsók kerültek elő, amelyek az egykori község fejlett «fonóipaiáról» tanúskod­nak. A ritka ársókból eddig már 25 drb. jutót# felszínre és igen ritka tárgyi emlékek, a mú­zeumban eddig mindössze 4 volt. Cserépből, vagy égétett agyagból készültek. A Imüzeum a téli szünet előtt még november első vasárnapjáig marad nyitva a látogatások' részére. ■MK««« Nemcsak az oicsú ár. a díszes k ívilelezís, hanem a kedvező fizetési módozat is natfQ ciórqi lelent «n&ak, aki ri*Slilf»lÍ szereiéit haloilla temetését ilíllliyi. 50545654 Újjászületés előtt a zeneiskola. M. Bodon Pél igazgató nyilatkozik a zeneiskola! élet uj útjairól, a játékos elő­készítő tanfolyamról, szsbadiskoláró!, a várható eredményről. A 10 legtehetségesebb szegény fiút kiválasztja és kitanittatja a város. Mindazok számiára, akik Kecskemét zene­kultúrája iránt valami kis szeretettel, csak a közömbösségnél valamivel nagyobb érdeklődés­sel is, viseltetnek, bizonyára nagy örömet je­lentett legutóbbi rövid híradásunk, almlely ar­ról számtolt be, hogy megtörtént az1 első- lépés « már-már haldoklásra Ítélt városi zeneiskola megmentésére. A részletekről itt adjuk M. Bő­dön Pál igazgató nyilatkozatát, aki az újjá­születéshez a tulajdonképpeni alapot, a terve­ket szolgáltatta és aki a remélhető szép ered­ménynek is, mindenben elöljáró harcosa ma­rad. „ — Az első lépés — mondotta — a tandij­toérséklés, ami bizonyára nagy befolyással lesz ja zeneiskolai élet fellendítésére. A mérséklés értelmében a behatási dij 8-ról 5 P-re, a pót­­dij 1.50-ről 1 P-re esik, a kezdő növendék felvételi vizsgadija 2.50 P Megszűnik, csak az uj haladó növendékek kötelesek ezt fizetni. A pótdij februárban is fizethető. A tandíj a havi 10 P-ről az első osztályban 6 P-re, a többiben 8 P-re szállt le. Kedvezmények: A szegénysorsu jó elcjmenetelü tanulók tandíj­­mentességet kaphatnak és a többgyermekes Szülők egynél több gyermekük után 10 száza­lék kedvezményben részesülnek. Ha a növen­dék 2 tanszakra iratkozik, csak egy behatási dijat és pótdijat fizet és mindkét tandíjból 10—10 százalék engedményt kap. — A másik lépés a zeneiskolai oktatás felleendifósére a két uj felvételi lehetőség: a játékos előkészítő osztály és a szabadiskola felállítása. — Mi célja a játékos előkészitő osztálynak? 7—8 éves gyermekeket veszünk fel ebbe az osztályba azzal a céllal, hogy zenei képességü­ket megismerjük és kifejlesszük a gyakorlati zene megkezdéséhez. Itt megtanulja a gyer­mek a zene alapelemeit, kóíaolvasást, üte­mezést, beosztást stb. a rendes tanszakon pe­dig már minden idejét a gyakorlatra, techni­kára fordíthatja. Igen kis áldozattal minden szülő előkészítheti ilyenformán gyermekét a zenére. A tandíj mindössze 1 pengő lesz itt, Ugyanannyi a behatási dij. Rendkívüli jelentő­ségét csak később fogja mérlegelni a közön­ség, almikor rájön, hogy ezzel az előkészítéssel igen hasznos tanácsot kap, érdemes-e tovább is foglalkoztatni gyermekét a zenével, amit ed­dig csak később s nagyobb áldozat után tudott meg. De másik nagy horderejű intézkedése az uj tervnek, a szegénysorsu tehetséges gyer­mekek kiválogatása. Tehetségkutatás a kecs­keméti szegény gyermekek között. A város ugyanis 10 szegénysorsu 7—8 éves gyermeket vesz fel ebbe az előkészitő osztályba Ingyene­sen s amennyiben ez az előkészítés sikerrel jár, az egész zeneiskolát tandíjmentesen elvé­gezheti. Előnye még ennek az is, hogy ameny­­nyiben a gyermek tehetségesnek mutatkozik nem kell bevárnia a 9 éves kórhatárt, az elő­készitő osztály (sikeres elvégzése után felve­hető a zeneiskola rendes tanszakára. — A szabadiskola célja lehetővé teszi azok számára, akik nem akarnak a zeneis­kola kötött tananyaga szerint haladni, a pe­riéi képzést. Idé bárki felvehetői, aki mos# kezd, vagy már haladó és inkább az előadási darabokra fekteti a súlyt. A szabadiskola nö­vendékei látogathatják a mellékórákat is, részt­­vehetnek a zeneiskola hangversenyein, azon­ban egyik sémi kötelező rájuk. A tandíj itf 10 pengő lesz havonként A szabadiskola nagy * előnye főként a középiskolai növendékek ré­­f szere mutatkozik, akik az iskolai tanulmányok miatt nem tudnak mellékórákat is látogatni. — Van !még egy szép terv, a zenei kölcsön­­könyvtár felállítása a zeneiskolai növendékek részére, amely lehetővé teszi majd az előadási darabokhoz, oktatási vezérkönyvekhez mérsé­kelt díjazás mellett hozzájutni. Erre is nagy feladat vár. — Az érdeklődés máris igen szép és re­! mélni lehet, hogy hamarosan kitűnő eredmény­ről számolhatunk be. — A tervezet jóváhagyás alatt van a anS- i nisztériutnban és ha megérkezik, azonnal kü­lön hirdteímiényben tesszük közzé az iratko­zási az előkészitő osztályra és a Iszabadiskolára. m fillérre szállítottam le az £kLÜ& Ondo!á!ás4, hajvágási. Szombaton éa ünnepnapon 5o fill. Hajfestés minden árnyalatban. Szőkítés 2 pengő. FEKETE, úri és célfodrész Csányl-utca 4. —5604 Árverési hirdetmény. Kecskemét th .város zálögíntézete az 1934« • évi március hó 1-től 1934. évi április hó 30-ig | elzálogosított 2485. sorszámtól 5001. sorszámig 5 terjedő számok közé esőarany-, ezüst- és ék­­| szertárgyakat, valamint a 2936 sorszámtól 6685. i sorszámig terjedő számok közé eső réz-, | ruha-, íollnemüeket és egyéb ingó tár- i gyakaí, ha az azokra nyújtott kölcsönügyle­­| fékét az árverés megkezdéséig nem rende­zik, folyó évi szeptember hó 15-én és foly­tatólagosan nyilvánosan elárverezzük, mely­re a venni szándékozók a városi zálogház he­lyiségébe ezennel meghivatnak. A fenti határidőn túli hosszabbításokért az intézet semminemű felelősséget nem vál­lal, miért is kérjük a feleket, hogy zálogje­gyeiket saját érdekükben idejében rendezzék. Az árverésre kerülő ékszertárgyak árve­rezése a f. évi szeptember hó 15-én reggel 8 ó. kezdődik és tart folytatólagosan addig, amíg az árverésre kijelölt összes ékszer-tárgyak árve­rezése meg nem történt. Az ékszer árverés befejezését követő napon reggel 8 órakor kezdődik a vegyes ingók ár­verése. Az árverésre kerülő zálogtárgyak jegyzéke az I. fokú iparhatóságnál, valamint a zálog­intézet helyiségében a hiv. órák alatt megte­kinthető. Az árverés kezdete délelőtt 8 órakor. Kecskemét, 1934. augusztus 23. 3285 A VÁROSI ZÁLOGHÁZ. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék