Kecskeméti Közlöny, 1934. október (16. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-27 / 243. szám

2 KECSKEMÉTI KÖZLÖNY 1934, október 27 feni cs női fOiős sporfdpOk Xmímk IDardraex Gilt I ny. zeneiskola! h, Igazgató 1868-1931 || Megtörtént a döntés a tűzoltószeríár és a kétemeletes ugrótorony építéséről. Mély részvéttel vesszük a hírt, hogy Bor­deaux Géza, a Városi Zeneiskola első tanára ma hajnali 2 órakor az izsákiuti kórházban végelgyengülésben elhunyt Bordeaux Géza 1868-ban rz"l:t?tí Vajda­­hunyadoa B’ér Gergely kclozsváti tanár vö t első tanára hegedűben! és zongorában. 1890- ben Kecskemétre telepedett, a Szabados-féle vár osilag segélyezett magánzeneiskoláná! tanár­kodéit. majd önállóan működött 1894-ig. 1894-ben nyílt meg a Vá/osi Zeneiskola s annak Szenígály Gyula igazgató mellett ő lett az első tan-ára. Tizennyolc;vi 1 iü-éges szol­gálata alatt az intézetnek sokoldalúságával nagy hasznára volt mert — ha a körülmények úgy kívánták — a zongorán kivül nemcsak a hegedű,, de a gordonka, cimbalom, ma gán­cs karének, zeneelmélet és ö szhangzatfan ta­nítására is vállalkozott. Ä Zeneiskolán kívül tanított a reálban és a kegyesrendi gimná­ziumban is. Figyelemreméltó munkásságot fej­tett ki társadalmi és kulturális mozgalmakban, sokat szerepelt felolvasásokon, hangversenye­ken, kultiválta az egyházi zenét, igyekezett irá­nyítani a közönség zenei felfogását, de leg­nagyobb gonddal tanári hivatásénak élt. Érde­meit méltányolta a tanács, ámiiker helyettes igazgatói címmel tüntette ki. A túlfeszített munkával megerőltetett sZ'-te­­idegeinek nulyos megbetegedése korám! nyu­galomba kényszeritette, még a háború előtt, 1912-ben nyugdijazták. Kolozsvárra költözött, a román megszállás után optált, azonban ez­zel a nyugdiját elvesztette, a románok viszont az aktív tistrtviselőj&lat tetem f.zeítík s az öre­gedő és mindinkább1 munkaképtelenné váló zenetanár nehéz anyagi viszonyok közé került. Nagynehezera sikerült megszereznie a magyar állampolgárságot, vlsszakö.t. Zöft Kecskemétre, a város előbb kegydijat szavazott meg neki, majd nyugdijat kapott s abból éldegélt. Er­délyből fiatal feleségével fért vissza, azonban elváltak. Haláláról Kiss Endre dr. polgármester táviratilag értesítette Atkáron lakó- testvérét, Bordeaux László igazgafótanitóf. Temetése fe­löl még nem történt intézkedés. A mai tanácskozó ülés Kiss Endre dr. polgármester elnöklésével az inségmunka­­programot tárgyalta. Megtörtént a döntés az általunk már közölt uj tüzoltószertár és kétemeletes ugróforony építéséről is. A 40 méteres szertárt és kétemeletes ugrótomyot a inségmunkák során használt anyagból megépítik. Hitelmeghosszabbitási tár­gyalásokat folytatott Budapesten a polgármester. A Hirsc£>-féle Kövezés félmilliós, 9 és fél százaléKos Követeléséről szerdán tárgyalnak. Kiss Endre dr. polgármester tegnap Hirsch-féle kövezés félmilliós hagyatékát, Budapesten tárgyalt a város kölcsönügyei- lamely után tudvalévőén még ma is 9 és ről. Több kölcsönt ugyanis meg kell hosz­­szabbifani és ennek módozatairól tárgyalt a polgármester. Meg kell hosszabbítani többek között a város legominózusabb adósságát, a fél százalékos kamatot kénytelen fizetni a város. Ebben az ügyben szerdán újabb tár­gyalás lesz, amikor valószínűleg döntésre érik az ügy. r Motorszin épül az Átrakó-állomáson. Az inségmunka során garázst kapnak a bugaci vasút uj motorjai. — Ä Közlöny tu dós it ó j ától. — A bugaci vasút májusban megkapja a két nagy tel j esitményü Ganz-Jend'rassik-motcrt és ezzel uj éra kezdődik a kisvasút életében. A motoroknak azonban megfelelő' hely kell. Er­ről az inségmunkák keretében történik gondos­kodás. Az átrakó-állomáson tágas szint építe­nek, amely teljesen elegendő helyet biztosit két motorállásnak. Az építés hamarosan megkezdődik. r'ITTTT—WW i Félezerrel több beteget ápoltak az idén a kór­házban, mint az elmúlt év első tiz hónapjában. A helyset sürgeti a kőrházkérdés végleges rendezési. Pótágyas, szaSmazsákos j szülőszobák... Kitelepítik a gazdasági ud­varból a bitartgistáílót A tűzoltó szertár és gyakorlatozó to­rony megépítésével a gazdasági udvarból ki kell telepifeni a bikaistállót és az úgy­nevezett lomraktárt. A bikaistálló a széktói bikaistállónál lesz, uj helyet kap a lomraktár és másho­vá költözködik a mentőkészlet is. Kecskemét th. város I. f. állategészségügyi hat. 9010—1934. sz. HIRDETMÉNY. Értesítem a város közönésgét/hogy Kecs­kemét th. város L állategészségügyi kerületé­ben — idetartozik: a város I—X. közigazgatási kerülete, Mária-, Budai-, Szolnoki-, Körösi-, Vacsi-hegy, valamint Alsó- és Felsőszéktó — egy ujatb ebveszeftségi eset előfordulása mi­att az ebzárlatot további 90 napra meghosz­­szabbitom. Ä zárlat alá helyezett területen az ebeket rendes tartási helyükön megláncolva, vagy biz­tos helyen elzárva kell tartani úgy, hogy azok más ebekkel ne érintkezhessenek. Közutakon, utcákon és tereken kutyák csupán pórázon, harapás ellen biztosan védő szájkosárral ve­zethetők. Az ebzárlat ideje alatt a macská­kat is ei kell zárná A szabadon tartott kutyákat és macskákat befogatom és azokat azonnal leöletem, illetve az idevonatkozó- törvényes, intézkedés érteimé­ben a tulajdonosok költségére 90 napra meg­figyelés alá fogom helyeztetni. Az ebzárlat ellen vétőket szigorúan meg fogom büntet fetni, Kecskemét, 1934. okf. hó 24. 4222 Füredy tanácsnok, mint I. f. állategészségügyi hat. I Ä közismerte» h&fslmas példányúén bisfotiijel I Kec#fee»iéfi MOZldHg hirdetéseíack «Ikerét.|j ■■M-aBIBiMMMMH——i A kecskeméti kórház1 problémáiról irt a Kecskeméti Közlöny és a modem uj kecskeméti közkórház építésének gondo­­tát állandóan ébren tartotta. A kórház­problémák végleges és közelégedésre való megoldása napról-napra a legsürgetőbb formában lép elő. A kói*ház kisebb-na­­gyobb bajaira felesleges volna újból és újból kitérni. Elég legyen most egy számra hivatkozni: Az idén az év első tiz hónap­jában 3.168 beteget ápoltak a kecskeméti kórházban, ami 478 beteggel lépi túl a ta­valyi beteglétszámot Ez a 478-as szám a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kór­ház egyes osztályain állandóan túlzsúfolt­ság van s nem egyszer nem lehet felvenni a jelentkezőket. Bár a legújabb rendelke­zések szerint szigorítva van a kórházi fel­vétel. Különösen rendkívül sok a beteg a szülészeti osztályon. Az év folyamán számtalanszor előfordult, hogy pótágya­kat kellett betenni, vagy bárom beteg fe­küdt két ágyon, túlzsúfoltság esetén pedig megesett, hogy egy szál szalmazsákra ke­rült a beteg anya. Igen sok a beteg a fér-HIRDETMÉNY. A kecskeméti m. kir. pénzügyigazga­­íósági kirendeltség megkeresése folytán ismételten tudomására adom a város la­kosságának. hogy belföldön termelt és vá­gott dohány forgalomba hozatala és vá­sárlása a legszigorúbban tilos. Kit ilyen cselekményen tetten érnek, jövedéki ki­hágást követ el s ellene a törvény teljes szigorával járnak el. Különösen a dohánytermelők és ker­tészek figyelmét hívom fel erre, kikkel szemben a jövedéki és büntető eljáráson kivül a termelésből való kizárást is javas­latba hozza ilyen esetekben a pénzügy­­igazgatóság. Dr. KrSS ENDRE polgármester. főző osztályon is. A bővítés nagyon cél­irányosnak bizonyult. Állandóan felt a se­bészet is. KEZET A SZÍVRE. Székesfehérváron, mint az ottani «Ujfehérvár» című lapban olvassuk, mozgalom indult a köszönés moderni­zálására Az urak maradinak, kényelmet­lennek és célszerűtlennek találják a ka­­lapemelgeíést és valami uj módszer be­vezetésén törik a fejüket Egyesek kéz­feltartást ajánlanak, mások a szalutá­­lást. A legújabb indítvány az, hogy az urak a jobbkez'ükeí tegyék a kábát gomblyukába tűzött jelvényükre — hi­szen egyesületi, nemzeti, cserkész, párt-, vagy más valamilyen jelvényt csaknem mindenki visel — s a jelvény a balolda­lon lévén, a mozdulat egyszersmind ki­fejezné a «szívből jövő» üdvözletei. Ami a kérdést illeti, Kecskeméten is nagyon sokan szívesen fogadnák a kalap len getés eltörlését Egy-egy térze­nén, esti, vagy vasárnapi korzón 50 60 —100 ismerőssel találkozik az ember, ugyanennyi kalapemelés nemcsak az uj kalapot feszi zsírossá és kajlává, hanem a mostani ködös napokban hülést is okozhat. A magam részéről teljes mértékben pártolom a székesfehérvári legújabb in­dítványt, a jelvény-ötletet, különösen hölgyekkel szemben. Kecskeméten se szeri, se száma a szebbnél szebb asszo­nyoknak, lányoknak, láttukra készörö­mest tennénk a kezet a szívre. Sőt Ajánlok egy még kedvesebb, még kife­jezőbb hódolati köszönésmódot. Kezet az ajkra. (A cikket nem irhafom alá. Nagy a terror Macedóniában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék