Kecskeméti Közlöny, 1935. július (17. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-30 / 172. szám

1935. július 30. KECSKEMÉTI KÖZLÖM Nem hirdetjük árainkat! Személyesen meggyőződhet arról, hogy legolcsóbban mégis csak az EXCELSIOR harisnyaházban vásárolhat. Sándor Mihályné halálos betegen feküdt otthon, nem mehetett ki három gyermeke vasárnapi térné­­tésére. „Megtámadta a szivét a fájdalom“ — mondja a férj, aki egyedül állt a ravatalnál. El/eme//ék a vérhas öt áldozatát. Az 1935. év vérhasjárványának szomorú álló- — Mit ettek a gyerekek? mása volt a vasárnap délelőtti temetés. A Szentház — Csak ami a rendes, amit mi, uborkát, romság-temetőben egyszerre helyezték korai örök meg kenyeret. Nagyon szegények vagyunk, heten pihenőre Sándor Mihály, Szentkirály 1015. sz. alatt voltunk az öt hold földre, lakó bérlőnek három­­kisgyermekét, akiket egy- _ orvosnál voltak-e? szerre ölt meg a vérhas. Emésztő forróság ül a temetőn, mégis nagy­számú közönség mozog néma lassúsággal a halot­tasház körül. Bent megállnak egy ravatal előtt, amelyen három kis koporsó fekszik, fehér oldalán arany betűkkel áll­ .Sándor Gyulácska, élt 1 és fél évet. Sándor Mariska, élt 7 évet. Sándor Győző, élt 4 és fél évet. A ravatal melletti padon magába roskadva ül Sándor Mihály, az apa. ötholdas bérlete van, sze­gény ember, öt gyermekkel áldotta meg az Isten a házasságukat. Három most várja a temetést, a negyedik az elmúlt héten halt meg szintén vérhas­ban. — Még egy 8 éves kislányom maradt — mondja könnyek között, ahogy melléje ülünk a padra. Vigasztalni próbáljuk, de nem találunk sza­vakat ... — Elment ez a négy drágagyöngy... A fele­ségem otthon fekszik betegen, orvos van mellette, megtámadta szívét a fájdalom, a temetésre sem tudott kijönni. — Mit ettek a gyerekek? — Csak ami a rendes, amit mi, uborkát, meg kenyeret. Nagyon szegények vagyunk, heten voltunk az öt hold földre. — Orvosnál voltak-e? — Alpárra, meg Lakytelekre hordtam át őket. 145 pengőbe került a betegségük és haláluk, ebből 80 pengőt már kölcsönkértem. Gyászhuszár lép a ravatalhoz, lezárja a ko­porsókat, összegyűl a rokonság. Sírnak. Cservenka József lelkész végzi a szertartást, Lengyel Gyula gyászéneket énekel. A könnyeit ontó apa kezébe veszi — mintha dajkálná — a legkisebb koporsót, a másik kettőt pedig a rokonság s így indulnak a nyitott sír felé, amely örökre befogadja a három apróságot... Ezután egy fiatalembert temetnek, majd újra kettősen szomorú temetés következik. Gyúrás: István Nagykőrösi­ úti­ napszámos ikergyermekét egyszerre ölte meg a vérhas. — Egyszerre születtek, egyszerre hagytak itt bennünket... — mondja az apa. 13 hónaposak voltak. Mindenki megnézi a két nyitott koporsót, ahol a két bájos gyerek alszik: Gyurász Ilonka és Gyú­rás­ Esztike ... Még két gyermek maradt otthon az egyszerű napszámos családnál. Jér súg néhány bókot a mellette ülő hölgynek. Pattognak az akkordok. Strausz lapoz — de rosszul. Egyszerre két lapot hajt el. Tarnóczyné nem veszi észre, hiszen kívülről tudja a darabot. Liszt azonban — kotta szerint üti a zongorát. Kész a skandalum. Megállnak. Liszt mosolyogva szól Straus­znak (persze németül): —­ János, maradj te csak a komponálásnál. Mint kottaforgató megbuktál! Azután halkan odasúg Tarnóczynénak: — Fogadjunk, mindenki meg van győződve, hogy maga rontott. Ki gondolná, hogy a zseniális Liszt volt a hibás?! (mvsk.) A Kecskeméti Sertéshizlalók Gőzmalmi Részvénytársasága kereskedelmi, vám és daráló-malom gőz és kád fürdő „Eutura“ a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi rt. főbizományosa Vámőrlésben kitűnő minőségű lisztjeit minden elvonás nélkül a legnagyobb százalékban kiszolgáltatja. Idegen kereskedelmi (bér) őrlést minden igényt kielégítő minőségben és olcsó fel­tételekkel végez. Beraktározást vállal a legkedvezőbb fel­tételekkel, teljes garancia mellett. Vásárol és elad gabonát és terményeket a mindenkori napi áron. A „FUTURA“ ügykörébe vágó minden üzletet mint főbizományos közvetít. 3164 HIRDETMÉNY 4 és fél millió kiadás... Elkészült az 1936-ik évi költségvetés nyers tervezete. A jövő évi költségvetés nyers tervezete, amelyet Kiss Endre dr. polgármester át­revideált, a nyomdában van és példányai ha­marosan szétküldésre kerülnek. A költségve­tés kiadási oldala négy és fél millió pengő körül van. A hiány pótlására százharminchat százalékos pótlás kellene. Természetesen ez még változni fog és a pótadószázalék remél­hetőleg kisebb lesz. Javulás mutatkozik, mert tavalyelőtt százötvennyolc, tavaly száz­­negyvenhat pótadószázalékkal indult a pénz­ügyi bizottsági tárgyalás. iA*AAAAAAi*AAAAflái***iAAi*AAtAtAiAAHtiAAAAAAtAtiAaAiAAAAiiAiAAtAAAá* Négykezes Liszt Ferenccel —­­ kottaforgató: Johann Strauss. Beszélgetés Schütz Ágostonná alezredesnév­el, akinek édesanyja jóbarátságban élt Liszttel. Liszt-zongora a máriavárosi lakásban. Szerdán lesz 49 éve, hogy Liszt Ferenc, az első világhírű magyar zenevirtuóz meghalt. Az 1936. évi jubileumot az egész világ készül megünnepelni. Harsányi Zsolt Petőfi­, Madách, Munkácsy életé­nek megírója — Liszt-életrajzregényt készül írni. Liszt Ferenc Kecskeméten sohasem járt. Mégis a Máriavárosban, az egyik ódon ház szalonjában néhány dokumentum őrzi a nagy zenefejedelem emlékét. A régi házban, amely a Téglagyár­ utca és a Szent Miklósi­ utca sarkán áll, Schütz Ágoston ny. alezredes éli egyéni életét feleségével született tar­­novszki Tarnóczy Idával. Már az előszobában érzi az ember, hogy régi emlékek között jár. Ha­talmas ötszárnyú szekrény, öreg foliánsok között szinte groteszkül hat az alezredes modern kardja. Bent a szalonban altwhen porcellánok, dúsan ara­nyozott barokkos hajlású bútorok között fogad Schützné. A falakon óriási Endrei-vásznak, Schütz Ádámné szüleinek esküvői képe. A sarok­ban áll a művésziesen elkészített ,.Bösendörfer- zongora, amelyen egykor Liszt Ferenc ját­szott. Iparművészeti remek. Lakkozott japán mo­dorú rajzok díszítik. Megrendelésre készült. Liszt a család jóbarátja személyesen ügyelt föl rá, hogy tökéletes munka legyen. Azt mondta Bösendorferéknak annak idején, hogy „úgy csinálják, mintha nekem csinálnák“. Schütz­­Ágostonná beszélni kezd. Hangja fino­man cseng az öreg nippek között, mint a serresd váza kongása. Ő maga nem nagyon emlékezik a zeneköltőre, hiszen akkor még kislány volt. Leg­feljebb homályosan él benne még egy ősz, nagy­hajú bácsinak a képe. Édesanyja azonban sokat beszélt neki Lisztről.. . Pestre szállunk gondolatban a 80-as évek tá­jára, Tarnóczy Gusztáv volt nyitrai főispán, most országgyűlési képviselő házába. A fiatal Tar­­nóczyné japán motívumokkal ékes budoárjában zsúrra, illetőeg „joux“-ra gyűlt össze a társaság. Az előkelő dámák ,,turnor“-remek­ben pompáznak. Az akkor még új Bösendorfer-zongora billentyűje fölé Tarnóczyné és A Kecskeméti Vadásztársaság választmánya az 1936—36. vadászati évre a vadászat rendjére vonat­kozólag a következő intézkedéseket teszi: 1. Erre a vadászati évre teljes tilalom alá he­lyezi a nagynyíri­ út, lajomizsei vasútvonal, lajosmi­­zsei és nagykőrösi határ, nagykörös—szentlőrinci út és szolnoki út közötti területet. 2. Társasvadászatra tartja fenn: a) nagynyíri út, lajosmizsei vasútvonal, ladánybenei határ, kerekegy­házi határ, köncsögi határ, ágasegyházi út és izsáki út közötti területet, b) Alsószentkirálynak az ugr­óti erdő belső vonalától kifelé eső részét, c) Szikrát, Kis­­rétet, Füzes és Sziget kivitelével, d) Bugacmonostort. Hogy ezen helyek közül melyiken lesz társasvadászat, azt a választmány későbbi időben fogja megállapí­tani. 3. Egyéni vadászatra felszabadítja a választmány az összes többi területeket, annak megjegyzésével, hogy az egyéni vadászatot Felsőszentkirálynak a Szolnoki­ út és a nagykőrösi határ közti részén is megengedi A társasvadászatra fenntartott területek közül egyedül Bugacmonostoron szabad a fogolyvadászat. 4. Egy vadász egy héten egy db nyulat, 0 db foglyot és egy db fácánt lőhet. Bugacmonostoron 10 db fogoly lőhető. Egy vadász egy héten csak egyszer mehet va­dászni. Ha azonban ez alkalommal az engedélyezett 1 db nyulat nem tudta volna elejteni, úgy kizárólag a nyúl meglövése végett még egyszer kimehet vadász­ni. A második alkalommal azonban már sem fácán, sem fogoly nem lőhető. A hét hétfővel kezdődik. 5. Foglyot augusztus 16-tól, nyulat szeptember 16-tól, fácánt október elsejétől kezdve lehet vadászni a törvényben meghatározott időpontig. A vízi vadászat nincs korlátozva. 6. Üregi nyúlra a társasvadászatokra fenntartott területeken szeptember 16-ig szabad vadászni. Négy­nél többen egyszerre üregi nyúlra sem vadászhatnak, hajtás tilos. Az üregi nyúlvadászat újból való meg­kezdésének ügyében később dönt a választmány. Liszt ősz, markáns, intelligens feje hajlik. Négykezest játszanak. Persze Tarnóczyné kí­vülről tudja a darabot. Máskép le sem ült volna Liszttel játszani. A zenefejedelem azonban a kot­tát figyeli, amelyet a hátuk mögött álló fiatalem­ber lapoz. A fiatalember, a kottaforgató sem utolsó ember: Strausz János, a legendás emlékű Johann Srauss, a bécsiek világhírű valcerkomponistája. Az ő nevéhez fűződik a boldog, békebeli Bécs roman­tikájának megteremtése. A háttérben csendben figyelik a játékot. Legfeljebb az egyik ifjú gaval­yárkás amerikai olajok legolcsóbban SZIGETI gépraktárban. . . , Essolube egyedárusitasa. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék