Kecskeméti Közlöny, 1937. április (19. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-18 / 87. szám

1937. április 18. 9 Zsúfolt ház lesz az„Éneklő Alföld“ hangversenyén. Bartók Béla és Bulla Elma autóval érkeznek. Az „Éneklő Alföld“ Bartók-ünnepe — mint már többízben jelentettük — vasárnap délelőtt 11 órakór lesz a Katona József színházban. A hang­versenyt, amely eredeti Bartók bemutatók soroza­tából áll, óriási érdeklődés kíséri. A jegyek nagy­­része már elővételben elkelt és előreláthatóan zsú­folt ház fogja tapsolni a számokat Bartók Bélával együtt, aki valószínűleg feleségével együtt érkezik Kecskemétre. Az érdeklődés középpontjában áll Bulla Elma szereplése is, aki elsőízben fog Kecs­keméten személyesen a közönség elé lépni. A Bar­tók bemutatón 10 énekkar működik közre. Bartók Bélát, az illusztris, világhírű zeneköltőt a színház­ban a város nevében Harkay Béla üdvözli a város nevében.__________________________ Házasságot kötne budapesti 2 rendelővel, minden információt kibíró FOGORVOS (45 éves, elvált) oly szép finomlelkű hölggyel (lehet elvált vagy özvegy is), kinek vágya budapesti boldog asszony lenni. Igényem ; földbirtok, vagy saját maga fix, nyugdíjas állása, esetleg apanagekéjoe.n benősü­­lés is lehetséges, csalódjanak vállal­kozásába, gyarvállalataba. Bizalom­mal megirt (fényképes) választ a legtitoktartóbban megőrzőm. Leveleket „SURSUM CORDA“ jeligére Blockner J hirdető irodájába, Budapest Vilmos császár-ut 33. kérlek. HIRDETMÉNY Dr. Fenyő Béla Kecskeméten X., Hunyadi­város 25. sz. a. létesítendő vegyészeti (vas, réz, cink és nátriumsulfát, glaubersó, fakarbólineum, kocsikenőcs, kristályszóda) gyár részére ipái Itató­sági telepengedélyt kért. Mielőtt e kérdés érdemében határoznék, az 1884. évi XVII. te. 27. §-a alapján f. évi április 28-án (szerdán) délelőtt 10 órára helyszíni tárgya­lás megtartását tűztem ki. Erről az ingatlan közvetlen szomszédos birto­kosait és város érdekelt lakosságát azzal értesí­tem, hogy a létesítendő telep helyszínrajzát a helyszíni tárgyalás napjáig, a hivatalos órák alatt, a város iparhatóságánál: Városháza II. emelet 11 ajtó, a helyszíni tárgyalás napján pedig, a szemle befejezéséig, a helyszínen megtekinthetik és ugyan­akkor kifogásaikat is előterjeszthetik. Amennyiben ezen határidőn belül a telepen­gedély ellen kifogás nem merülne fel s köztekin­­tetből sem volna akadálya a kérelem teljesítésé­­-nek, a telepengedélyt ki kell adni. Kecskemét, 1937 április 13. A hatóság vezetője: 1795 ___________________Füredi, tanácsnok.. Ha nincs megelégedve szabójával, keresse fel Hegedűs Pál úriszabót. Kéttémplom-köz. iwr Mindennemű vasesztergályozás, szivaty­­tyuk,motorok és gőzgép javítása felelősség mellett készül Baloalt-gépmühelvben S* Í,T20 Szállíttatok figyelmébe! Tisztelettel értesítem az igen tisztelt szállít­tató közönséget, hogy vállalatomat f. évi május hó 1 napjától Rávágy-tér 6 szám alól Csongrádi-utca 35 szám alá helyeztem át Reiszmann Oyula autófuvarozási vállalata. Telefon 249. Költözködők figyelmébe. HSü^l Szakszerű bútorszállítást helyben és vidékre olcsón vállalok Magó János Kada Elek-utca 16 CUKORKA, CSOKOLÁDÉ legolcsóbb beszerzési forrása SZABÓ CUKORKAÜZEM Klapka-utca 2. Telefon 159 KECSKEMÉTI KÖZLÖM Balról jobbra a dalárok: Kertész Miksa bosszús Héjjas István bosszús II., Kardos Elemér karnagy, Hajdu Ernő főbosszús és Szabó Győző, a „kopoltyús tengerészek“ szólistája. Fent a malomban Kuczka János. 4 fiáború előii 409 pengő, most 123 pengő esik fefenteéní minden laKosra a város Icölcsöníarfoszásából. Az összes vagyon 14.17 százaléka a tíz millió pengő kölcsönösszeg. A város összes kölcsöntartozása a múlt év fo­lyamán 442.555 P 12 fillérrel csökkent. 1935-ben 10,525.604 P 60 fillér, a múlt évben 10,083.049 pengő 48 fillér volt. Az adósság fogyatkozása részben a kölcsöntör­­lesztés (12.168 P 47 fillér), részben pedig a svájci frank devalvációjának következménye (318.712 P). A városnak 995.000 svájci frank kölcsöne van. A város kölcsöntartozása — olvassuk a zárszá­madási jelentésből — a vagyonhoz viszonyítva megnyugtató képet mutat. Ha összehasonlítjuk a város mai és a háború előtti, tehát teljesen nor­mális gazdasági viszonyok melletti eladósodását, a következő képet kapjuk: 1913-ban a város összes kölcsöntartozása 28,554.711 pengő 13 fillér volt, az összes vagvon 48.46 százaléka, 1936. évben 10,083.049 pengő, az összes vagyon 14.17 százaléka. A kölcsöntartozás­ból 1913. évben 409 pengő esett a város minden egyes lakosára, a múlt évben pedig csak 123 pengő. A városi kölcsönök után fizetett kamatok szá­zaléka még mindig túl magas. Még ma is 7.5 szá­zalék kamatot kell fizetni a kölcsönök jórésze után. A hosszúlejáratú kölcsönök a transzfermora­tórium rendelet alapján 5.5 százalékkal kamatoz­nak. Évi átlagban a vállóilletékkel együtt 6.84 szá­zalék kamatot fizetett a város kölcsönei után. A súlyos kamatteher csökkenése csak a köl­csönök kedvező konverziója, az összes kölcsönök­nek hosszúlejáratú kölcsönökké való átalakítása mellett érhető el. A jelenlegi kölcsöntartozásnak mondjuk 5 százalékos hosszúlejáratú kölcsönné való átalakítása is 185.844 pengő megtakarítást je­lentene, mely 30 százalékos pótadócsökkenést tenne lehetővé. ff 1937-es új modell Zündapp“ Motorkerékpár már 990P-1ŐI IFJ. PAPP SÁNDOR kerékpárüzletében Arany János.utca 2. ■ ] A legmodernebb bel- és külföldi férfi- és női szövet-, selyem, kosztüm es ruhaanyag, divatujdonságok legolcsóbban Géni Ignác és Fia céggel, Kossuth-tér. A Bevásárlási Központ szelvényeit készpénzfizetésül elfogadjuk. ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nyisd ki babám az ajtót... A becsukott gőzfürdő után epedő v í z-hang dalárda szerenádja. (Az „Éneklő Alföld“ rendkívüli műsorszáma.) Král Ervin rajza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék