Kecskeméti Közlöny, 1938. április (20. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-05 / 76. szám

KISKERESKEDŐI! FIGYELMÉBE BJtlUI t KECSKEMÉTI B0RECET6YRR KFT. KRRTFL ÁRNáL LÉNYEGESEN OLCSÓBBIK KIViLÓ MINŐSÉGŰ, SZÍNTELEN KRISTÁLYTISZTA ECETESSEN CIÁJÁT FORGRLOMBR HOZATAL: KERTÉSZ D. PATAKI A. NAGYKERESKEDÉSEK UlRL. Éneklő Alföld\Kodály-ünnep. Beszélgetés Kodály Zoltánnak KÖZGAZDASÁG. * * 4 Országos vásárok. (Magyarázat.) A helységnevek után zárójelben a vármegye és a nem helyi vasútállomás van feltüntetve. Allatvásároknál 1— ló, m — marha, s — sertés, k — kirakodóvásár. A jelzöbetűk után következő számok a felhajtást tudatják. A pótvásárokat és a havi vásá­rokat külön tüntetjük fel. Kedd, április 5: Cegléd (Pest) 1 — 1000, m — 1500, s, k. — Egerág (Baranya, Szőkéd) 1 — 500, m _ 600, s, k. — Gyöngyösmellék (Somogy, Né­­metujfalu) 1 — 1500, m — 400, s, k. — Kölesd (Tolna, Kölesdtengelic) 1 — 400, m — 1200, s, k. _ Körmend (Vas) 1 — 800, m — 200, k. — Kutas (Somogy) 1 — 30, m — 50, k. _ Lengyeltóti (So­mogy) 1 __ 200, m — 400, k. — Mezőkomárom (Veszprém) 1 — 220, m — 300, k. (6-án). _ Nagy­kanizsa (Zala) 1 — 1000, m — 1200, k. — Szent­­gál (Veszprém) 1 ■— 80, m — 900, s, k. —- SziksztS (Abauj) 1 — 1000, m — 1000, s. — Teve! (Tolna) (Abauj) 1 — 1000, m — 1000, s. — Tevel (Tolna Szakály—Hőgyész) 1 —- 600, m — 1200, s, k. — Vásárosnamény (Bereg) 1 — 800, m — 1600, s, k. *— Zala (Somogy, Tab) 1 — 1500, m — 2000. k. Szerda, április 6: Gacsály (Szatmár) 1 — 200, m __ 300, s, k. — Jánosháza havi (Vas) 1 — 50, m — 300, s. — Kállósemjén (Szabolcs) 1 — 10, m 20, s, k. — Kunhegyes havi (Szolnok) 1 — 600, m _ 800, s. — Letkés (Hont, Szob) 1 — 20, m — 160, s, k. Miskolc havi (Borsod) 1 — 150, m — 200, s. — Püspökhatvan (Pest) 1 — 150, m — 200, s, k. — Vasegerszeg (Vas, Hegyfalu) 1 — 50, m — 800, k. Csütörtök, április 7; Celldömölk havi (Vasi 1 — 350, m — 1000, s. — Ónod (Borsod, Mezőnyék —Ládháza) 1 — 250, m — 500, s, k. -- Pacsn (Zala 7'alesztm.—Pacsa) 1 — 400, m 1600, k. Vénük, április 8: Csenger (Szatmár) I — 400, m — 400, s, k. — Gyöngyös lenyészáiluiv. (Heves) 1 — 400, m — 300, s. _ Mike (Somogy, Kadarkút) 1 __ 300, m — 200, k. — Mindszent (Csongrád.' 1 — 100, m — 200, s, k (9-én). — Somberek (Ba­ranya, Palotabozsók) 1 — 600, m — 700, s, k. —• Szakály (Tolna) 1 — 500, m — 1000, s, k. _ Vác állatvásár (Pest) 1 — 200, m — 600, s. Városi Mozi. Április 4—6. Hétfőn, kedden és szerdán fél 5, fél 7 és fél 9 órakor Mindenkit érdekeli Szülők harca (A GYERMEK HATALMA) Két asszony harca egy férfiért Nagyhatású film a modern családi élet válságáról A férj — Willy Fritsch, A feleség — Jutta Freybe, A barátnő — Gusti Huber, A gyermek — Peter Dann LIGETI DAL — Kis magyar film MAGYAR HÍRADÓ Csütörtökön nincs előadás OTTHON MOZI. nini mii ii wiii mi ....iiiimii» .....■unni in " ' híhtim Április 4—6. Hétfőn, kedden és szerdán fél 5, háromnegyed 9 órakor Csak 16 éven felülieknek! Francia filmújdonság: NinaPetrovna Egy orosz táncosnő regénye Fejezetek: 1. Lövészversenyen nyert táncosnő — 2. Eltűnt a szeretőm — 3. A villa titka — 4. Ahol szabad ai csók — 5. Rádbízom a barátnő­met — 6. Szökés a hegyekbe — 7. A boldogság kunyhója — 8. A titok kiderül — 9. Hazugság — szerelemből — 10. Az utolsó találka Rendezte: Tourjansky A címszerepben: Isa Miranda, partnere: Fernand Grarvey MAGYAR HÍRADÓ A Kecskeméti Városi Dalárda igazi dalos ün­nepséggé kiszélesítve rendezte meg Kodály műveiből összeállítóit tavaszi hangversenyét. Tíz Kecskeméti és két nagykőrösi énekkar mutatta be, tudásának és zenei ízlésének kifinomodottságát igazolva, a mester pompás kórusműveinek sorozatát. .4 Kodály-zene, jobban mondva a népi eredetű magyar zene hódító útjának újabb állomása volt a színházban tartott hangverseny. A krónikás örömmel könyvelheti el, hogy ismét újabb csoportok csatlakoztak az ellenáll­hatatlan, igazi magyar éneklés dalos katonáihoz. A virágokkal díszített proszcénium-páholyban Kotláig Zoltánt láttuk felesége és Lányi Viktor zene­szerző, író társaságában. A város képviseletében Nyúl Tóth Pál dr. h. polgármester és Szabó Jenő tb. városi tanácsnok jelent meg. A vendégeket Sándor József dr. tiszti főügyész, elnök és Gömöry Jenő törvényszéki bíró, ügyv. elnök fogadta. A kecskeméti Szeráfi-kórus néven alakult új ka­mat akórus, a Tantum er'go-val 1nyitotta meg a fényes műsort. A hajlékony, szép színárnyalatokkal dolgozó, biztos intonálásit kórust Nemesszeghg Lajos vezette rátermettséggel és lendülettel. Ugyancsak az ö veze­tése mellett szerepelt a kecskeméti szakirányú iparos­­tanonciskolai énekkar. Tartalmas, szép műsorszámo­kat adtak, köztük az itt először hallott A zsérei te­metőbe és Vásárhelyi piacon c. feldolgozásokat. Az énekkar biztos fellépése és fejlődése egyformán dicsé­rik a kar tagjainak szorgalmát és vezetőjük művészi felkészültségét. Kulturált énekesek élvezetet nyújtó teljesítmé­nyével mutatta be a kát. tanítónőképző énekkara a Vízkeresztet Gaüatz Irma zenetanárnő finom, fejlett ízlésű vezetése mellett. A három elemi iskolai énekkar könnyed, öntu­datos fellépése és jákedvű éneklése a legmeggyőzőb­ben bizonyította, hogy mennyire a népé már a Ko­­dály-muzsika. Az úttörő énekvezértanítók: Salamon Mária, Székely Jenő és Bodócs Etelka szívük meleg művészetszeretetével irányították gyermekénekeseik szereplését. Újdonság volt Kodály dalos népijátékai­nak megjátszásos bemutatása. A énekkel kísért páros- és tömegjelenetek tarka képe az éneken kívül is nagy tetszéssel találkozott. A ref. leánygimnázium kitűnő együttese az Uj­­esztendő köszöntő és az ÁBC-nóta kristálytisztán csengő, finoman kidolgozott előadásával vonta magá­ra a hallgatóság figyelmét. Sikerük nagyszerű diri­gensük, Mihó Ida kiváló és művészi énekpedagógiai munkájának eredményét sugározta vissza. Friss, bátor dalolásukkal, ami vezetőjük, Megáll József kitűnőségének érdeme, tűntek ki a polg. fiúis­kola dalosai, akik a Katalinká-t mutatták be. A nagykőrösiek két énekkarral vettek részt a magyar dal ünnepén. Példaképpen állítható szorgal­mukkal, egész nagy műsorszámokat dolgoztak fel és azokat hivatott vezetőjükről rájok szállt hévvel, lel­kesedéssel és odaadással énekelték. Az Arany János gimnázium vegyeskara a Rectius vives ódát, az inté­zet gyermekkara pedig a Garibaldi-csárdás kiskala pom és Hej, Vargáné népdal feldolgozásokat, vala­mint a csodaszép Lengyel László-játékot adta elő. Márton Barna másik kórusa, a nagykőrösi ref. képző férfikara ezúttal is nagy sikert aratott. Különösen a Karádi-nóták szindús bemutatása nyerte meg a kö­zönség tetszését. A kecskeméti ref. tanítónőképző énekkarát a nagy felkészültségű és kitűnő műízlésű Lovass Lászli vezette. A 150. zsoltárt és a Táncnótát mutatták be meleg színekkel és lendülettel. Az ünnepséget rendező dalárda a Liszt Ferene­­hez írt ünnepi ódát mutatta be. Vásárhelyi Zoltán plasztikusan energikus vezénylete a rendelkezésre ál­ló énekanyag minden lehetőségét kiaknázta a hatal­mas kórusmü minél teljesebb átéreztetésére. Ugyan­csak Vásárhelyi Zoltán vezette a teljes összkart is, mely feledhetetlen benyomásokat ébresztve elevenítet­te meg A magyarokhoz kánon szépen ívelő dallamát és pattogó ritmusát. Hatalmas himnuszként töltötte be a színház minden zugát az ezer torokból felszállá ének. Kodály Zoltánt az előadás alatt több ízben is melegen ünnepelte a jelen volt fényes hallgatóság, de a tömeg-kánon után egészen szokatlan arányokat öl­tött a tetszésnyilvánítás. Percekig tapsolták és élje­nezték a szemmel láthatóan meghatódott mestert. * Munkatársunk a szünetben felkereste vá­rosunk nagy szülöttét, hogy kérdést intézzen hozzá szülővárosának dalosünnepségével kap­csolatos benyomásait illetőleg. Kodály Zoltánt a látogatók és a legilletékesebb véleményre ki­váncsi karmesterek ostromolták. A rendelke­zésre álló néhány perc alatt klasszikus tömör­séggel foglalta mondatokba a hangversennyel kapcsolatos gondolatait. —- A mai ünnepnek jelentőségét abban látom, ha nem marad ünnep. A dalt a hétköznapok kincsévé és nem kivételes napok örömévé kell tenni. Itt a leg­jobb úton haladnak abban az irányban, hogy ez meg­valósuljon. A különböző társadalmi osztályokhoz tar­tozó énekkarok testvéries felvonulása egymásután, bi­zonyítéka annak, hogy a magyar dal nem kiváltságos osztályok tulajdona, hanem közös értéke minden ma­gyar embernek. Minél szélesebb körök énekelnek, an­nál inkább válik a dal a nemzet egyik összetartó láncszemévé. (j. f.) „Valvoline“ olajok „R. I. V.“ rördülőcsapágyak „Semperit“, Michelin, Metzeler autógumik „Aramit“ gumiszijak „Sidus“ akkumulátorok „Kühne“ mezőgazdasági gépek kizárólagos képviselete SZIGETI gépraktár Mész! Cement! Akácoszlop! és minden tüzelőanyag legolcsóbban Fodor Antal Tel. 416. Rákóczi-u. 28—30. 1938. április 5. KECSKEMÉTI Itt >11iniww iTfflwrnMraiiiiriHMi írnia i rmu mwHifiTTmnifWTimi iM"iHivi'iwnrrumion <WP hiiIHWHUMW1 w>1 V'i1 wi " ■ Harisnyát, selyem fehérneműt a László Áruházban vásároljon Megbízható minőség. Óriási raktár. Olcsó árak. Áruforgalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék