Kecskeméti Lapok, 1872. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1872-09-08 / 36. szám

HIRDETÉSEK. Árverési hirdetmény. Néhai özv. Zsámboki Ferenczné szül. Göncz Karolina hagya­tékához tartozó 7 darab kecskeméti takarékpénztári részvény, a kibocsájtandó új részvényekre elővásárlási joggal együtt; továbbá 3 darab kecskeméti keres­kedelmi ipar-hitelintézet és népbanki részvény, szinte a kibocsájtandó új részvé- 1 nyekre elővásárlási joggal; valamint 4 db. kecskeméti iparhitelintézet és nép­banki kötelezett takarékbetéti könyv; végre különféle bátorok és házi eszközök f. évi szeptember ho 11. napján délelőtt !) órakor örökhagyó házánál (5. tized 135. sz. alatt, a ref. főiskola szomszédságában), nyilvános árverésen a leg­többet Ígérőknek azonnali készpénz lefizetése mellett eladatnak. Miről a venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy a mennyiben az árverés a kitűzött napon be nem fejeztetnék, a következő napon folytat­­tatni fog. Kecskemét, 1872. szeptember hó 5-én. Papp Sándor, hagyatéki zárgondnok. Értesítés. A „Kecskeméti takarékpénztár“ igazgató választmánya ezennel érte­­siti a t. ez. helybeli és vidéki közönséget, miként 12,000 frt. alaptőkéjét és 30,000 frt. tartaléktőkéjét — különösen a mező gazdászat emelése érdekében — hosszabb idejű betáblázással biztosítandó kölcsönre jelölvén ki; — a mai naptól kölcsönöz földbirtokra, szilárd építésű házakra és üres háztelkekre, valamint betáblázott követelésekre feltilkeblezéssel. Ezen kölcsön 10 év alatt tiz egyenlő részben törlesztendő, vagy j félévenként 10 év alatt 20 részletben; különben mind a törlesztésre, mind a kamat fizetésre a feltételek alku útján megállapíthatók a törlesztési módo­zatokhoz képest. A kölcsön iránti kérvények naponként elfogadtatnak. Kecskeméten, 1872. évi szeptember 6. Lestár Péter, igazgató. Előleges üzletnyitás jelentés. Alolirottak mély tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy folyó évi szeptember hóban megnyitjuk jól felszerelt divat- és posztó-kereskedésünket, a r. e. egyház új épületének sarokboltjában, melyről azon tiszteletteljes kijelentéssel ér­tesítjük a nagyérdemű közönséget, miszerint, különösen az őszi és téli idényre szükséges árúczikkekre, u. m. a legjobb minőségű brími és angol gyapjúszövetek és kitűnő finom női schavrokra és általában min­den divat-czikkekre forditandjuk legfőbb gondunkat, és főfeladatunk leend a leg­jobb minőségű árúczikkekkel a lehető leg­­jutányosabb árért szolgálni és a bennünk helyezendő bizalmat minden kitelhető mó­dón megérdemleni és gyarapítani. Kecskemét, 1872. augusztus 28. Mély tisztelettel 2_3 Fóliák és Goldberger. Hirdetmény. A Beniczky család tulajdonához tartozó — a kecskeméti csődöri pusztára dűlő 1200 □ öllel 260 holdat tevő földbirtok — akár 3 évi haszonbérbe — eladás esetére 1 évi fölmondás mellett — haszonbérbe ki­adandó , akár pedig szabadkézből örökáron megvehető. Értekezhetni ez iránt Kecskeméten Csá­­nyi István úrnál, (templom-útcza 349. sz. a.), vagy tettes Ebeczky F. úrnál Tápió-Szelén, Kecskemét, 1872. September 3-án. Figyelmeztetés Gombos „Er ő s i tő italára“ a földbirtokosokhoz! Miután a munkások mezei munkák közben többféle okokból hasmenést, vérhast, görcsöt, hányást, hideglelést szoktak kapni, mi őket rendesen kosz­­szú időre munkaképtelenekké teszi; mindezen bajokat Gombos erősitő-itaia által oly gyorsan lehet megszűntetni, hogy a szenvedőt még a munka szin­­helyéről sem kell eltávolítani. — Meg­előzőleg szeszes italok helyett napon­ként két kanalat foglaló pohárban adva, a munkást ép erőben lehet megtartani. Kecskeméten raktál': Fejér István kereskedőnél. 10—12 fifo Árverési hirdetmény. A kecskeméti királyi törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerént Fuchs Péter felperes ré­szére öli frt. tőke követelése és járulékai kielégítése végett, végrehajtást szenvedett Turjánszki Istvánnak biróilag lefoglalt a kecskeméti 472. számú telekkönyvben 516. részlet szám I alatt foglalt s neve alatt beirt házából őtet illető felére nézve, mely ház rész az egész után 480 frtra becsültetett, j a nyilvános árverés elrendeltetett és árverési határidőül 1872. ! évi szeptember 13. és szükség esetében 1872. évi október 14. i napjának mindig délelőtti 9 órája a telekkönyvi hivatalban I akként tűzetett ki, hogy elsó alkalomkor az árverés alá bo- I csájtott ingatlanság becsáron alul el nem adható. Venni szándékozó tartozik a becsértéknek 10°/0-át kész­­j pénzben vagy értékpapírban bánatpénzül az árverési kiküldött kezeihez letenni, különben az árverésben részt nem vehet. Az árverési feltételek, melyek az árverés előtt felolvas­talak , az árverést megelőzőleg mindenki által a telekkönyvi hivatalban megtekinthetők. Felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen te­­j lekkönyvi törvényszék székhelyén avagy ennek közeliben lak­­! nak, az iránt, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésök végett, a törvényszék székhelyén megbízottat ren­deljenek, és azok nevét s lakását az eladásig jelentsék be, j mert ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. A perrendtartás 433. és 466. §§-hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb kijelölt javak iránt tulajdonjogi vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy kereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekkönyvi törvényszékhez adják be, különben azok az árverés foganatosítását nem gátolhatván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt a kecskeméti kir. törvényszék telekkönyvi osztályá­nak 1872. évi Aug. 7-én tartott üléséből. 3—3 Nyomatott Kecskeméten, Tóth Lászlónál. 1872. f|f l Hirdetmény. A helybeli állami alreáltanodának f. évi okt. 1-én megnyitandó 111-ik osztálya számára, több ne­mű iskolai bútorok s felszerelvények lévén szük­ségesek, azoknak beszerzése, a folyó évi augusztus 30-án tartott tanácsülésből 5297. sz. végzéssel el­rendeltetvén , elkészíttetésére árlejtési határidőül folyó szeptember hó 12-ik napjának reggeli fél 9 órája a gazdászati hivatalba kitüzetik, melyre a vállalkozni kívánók ezennel meghivatnak. Az elkészítendő darabok következük: 5 darab 7 láb hosszú 24" .széles, 3 íiókú fes­teren rajzasztal. * 20 db. festetlen iskolai puhafa szék támlával. 1 db. 85" hosszú, 75" széles fiókos festett asztal, ez alá 5 láb hosszú, 4 láb széles, 1 láb magas puhafa dobogó. 1 db. 5 láb hosszú, 4 láb széles fekete iró­­tábla állványnyal. 2 db. 61/2 láb magas, 5 láb széles, 2 1. mély festett üvegszekrény, 4 tetszés szerint állítható keresztdeszkával. 1 db 6 1. magas, 4 1. széles, 1 */2 1. mély, festett üvegszekrény, 5 tetszés szerint állítható deszkával. 1 darab 4 1. hossszú, 3 1. széles, 8 1. mély tolható üvegajtóval és 6 tetszés szerint állítható deszkával ellátott falra akasztható szekrény. 1 darab 4° hosszú, 24 fogú, és külön 2*/2 1. hosszú 3 fogú ruhatartó fogas, a helyiséghez al­kalmazott darabokban. Kecskemét. 1872. Sept. 6. A gazdászati hivatal által.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék