Kecskeméti Lapok, 1914. július-december (47. évfolyam, 147-304. szám)

1914-11-08 / 263. szám

263. szám. A vitéz Mollináryak. — Folytatás és vége. — És az éjjeli harcban ismét volt alkalma a századnak, hogy kapitánya életéért resz­kessen. Aki nemcsak kötelességét teljesítette e rettenetes helyen, hanem festői impresszió­kat is gyűjtött. Ezen éjjeli tüzérharcról szép színvázlatot vetett papírra itthon üdülése közben. Reggelre kelve a sok szerb hulla bi­­­­zonyította az éjjel 1 óráig tartó harc nagy eredményeit. A katonák és Clock százados csakúgy égnek a lelkesedéstől. A szerb sereg vesztesége nagy volt ugyan, de azért nem adta fel az reményt, másnap, 16-án, újból támadott. És egész nap folyt az irtó harc. A 38-as ezred e nap délelőtt egy erős demonstrációt intézett a szerb sereg azon része ellen, amely a Bosznia felől jövő sere­günket akarta visszaverni. Ezt kötötte le a 38-as hősök vitézsége és ügyessége. E harc­ban Glock százada s főképen a vakmerő kapitány hősi elszántsága, halálmegvetése az egész seregnek feltűnt. (A reggeli órák­ban pl. előszedi borotváló készülékét. Tükrét egy fa törzsére erősiti. S borotválkozik. Hogy kartács, srapnel, gépfegyver, golyó­fütty zenélnek a borotvatartó két ritmikus, könnyed járásához, azt nekünk elképzelni is izgalom, az ő halálmegvetése azonban hallatlanná tette,ezt a zenét. És megvolt a nagy »műtét«. És Glock boldog volt, hogy legalább így adhatod kifejezést a vasárnap megünneplésének.) És a harc folyik tovább. A kapitány nem »takar«. Itt is, ott is meg­jelen s »takarásra« nógatja a legénységet, mintha őtet nem is érdekelné a golyók füttye, az ágyuk bömbölő haragja és a srap­nel utálatosan gyilkos ropogása. Egy srap­nel-szilánk mellette csap le. Fölveszi s em­lékül elteszi. Figyelmét ezerfelé szórja, de higgadt­ságát egy pillanatra sem veszíti el. Az ezred erős tüzérségi és gyalogsági tűzben fejlő­dik. A szerbek velük szemben szinte látha­tatlanok. Kukoricásban ásott és cementezett gödrökből lövik a halált a mieinkre. Bokrok mögül küldik a sortüzeket a vitéz 38-asokra. Fákra mászva pusztítják lövéseik a mieinket. A halál ezerféleképen száll szembe a hős magyar bakákkal. Vigyorgását kikacagni, vál­tozatait találékonysággal megkerülni a foly­ton figyelő kapitány dolga. Teszi is emberül. S ha a furfang nem használ a furfang ellen, a golyó nem hat a golyó ellen: ro­hamra viszi századát. .Ettől aztán — s leg­többször csakis ettől — meghátrál a szerb, aki bátor és kitartó katona s emellett szinte hóborttá nevelték benne az irántunk való gyűlöletet és utálatot. Ez teszi őket foly fana­tikus harcolókká. S ez az oka, meg a ret­tenetes terepviszonyok és az uj fegyverek tökéletessége, hogy hős seregeink minden kitűnősége dacára olyan hosszasan kényte­lenek küzdeni. Az uj fegyverekkel t. i. az győz, aki a másikat végkép kimeríti. Ezért lett a mai katona hősiségének a halál­megvetés mellett egyik lényeges kelléke a kitartás. Ez mind a mi seregünk balszárnyán történik. Délután észreveszi a vezetőség, hogy a jobb szárny erősen veszedelemben forog. Annyira, hogy ott csak a legelszán­tabb, leghősebb, legkitartóbb csapat képes elhárítani a veszedelmet, Glockékat tehát átteszik a jobb szárnyra. Helyettük a 94-esek folytatják a 38-asok munkáját. A parancsot végrehajtják. A 38-asok a kijelölt helyre mennek. Rémítő golyózápor­ral mennek szembe. Ők is osztják a halált bőven. És elfoglalják a kijelölt magaslaton a helyüket és küzdenek emberfeletti kitar­tással és halálmegvetéssel délután három óráig. Glock ekkor előveszi gukkerét és nézi a golyók hatását. Eközben könnyebb, tompa ütést érez a jobb mellén. Odatekint s egy ceruza vastagságának megfelelő nyí­lást lát a zubbonyán. Közben a hátán va­lami melegérzés terjed lassan. Tudja, mit jelent: lövés. A tüdejét ütötte át. Meg van győződve, hogy itt a halál. A legénység felé kiált: — Fiuk, Isten veletek! Harcoljatok tovább is bátran! S aki valaha Kalocsára kerül, vigye el feleségemnek és gyermekeim­nek utolsó üdvözletemet. Ezzel egyet fordult­­ Albrecht, máso­dik ezredeshez megy. Katonásan összeüti bokáját. — Jelentem, ezredes úr, kötelességem teljesítésének — sajnos — végére értem. Az ezred kezet fog a hőssel. Az még mindig áll előtte s érzi, mint fokozódik a vérzés. Még hallja, hogy embereket rendel az ezredes, akik a kötöző helyre vigyék. Azután inogni kezd. Szerető katonái átölelik. Az előkeritett ponyvára fektetik, sebét a hely­színen bekötik s négyen a kötöző hely felé indulnak vele. A század hősi küzdelmének lelkét elviszik, de a reábizott nagy feladatot megoldotta. Az elalélt sebesült arra ébred, hogy erősen a domb sziklájához vágódik. Körül­néz. A ponyva rúdját fogó egyik katona a földön hever. Az ellenség golyója terítette le. Az elesettet az egészségügyi osztály el­látja, helyét pedig új emberrel töltik be Glock hordágyénál. Később egy fa törzséhez vágódik a sebesült. Az ok ugyanaz. És harmadszor is ismétlődik ez a vad rettenetesség. És a kö­tözőhely vörös keresztje sem menti meg a sebesülteket és az emberszeretet munkájá­ban kimerülésig fáradozó katonákat és orvo­sokat a vérszagon még jobban nekivadult, embertelen ellenség golyózáporától. Szeren­csére nem találtak a golyók. A demonstrálás sikere után az ezred Sabácba tér. Útjában több falut lángokba borít, mert lakóik — asszonyok, férfiak, gyermekek, ifjak és vének — katonáinkat orvul lövöldözték. Ez a körülmény nehezí­tette a sebesült szállítását. Preiss szakasz­vezető felügyelete mellett, vállukon vitték a körözőhelyről a sebesültet a katonák 25 kilométernyi távolságra, míg kocsira tehették s éjjelre Sabácba érve, az ottani segéd­kór­házban helyezték el ideiglenesen. Ahol aztán egy kevés ételt és friss vizet vehetett ma­gához. A küzdelmes harcok alatt t. i. ösz­­szesen két szem szilva volt a tápláléka. Augusztus 17-én többedmagával a Vö­rös Kereszt szállító kocsijába fektetik s 18-án hajnali 2 órakor Rumára érnek. Itt vasútra helyezik s reggelre Újvidéken vannak, ahol a közkórházban Trifkovics doktor gondos kezelése, az otthelyi úrhölgyek odaadó ápo­lása és a később hozzáutazott feleségének önfeláldozó őrködése visszaadta az életnek. S most itthon üdül. Fönnjár. Csende­sen dolgozgat. Lelke azonban a nagy küz­delem gondolatától van átitatva. Minden pillanata a háborúé. Minden reávonatkozó betilt átolvas, képeket átél s híreket szíve­sen vesz. És a festőibb jeleneteket vázlatban örökíti meg. Ilyenek: a Csernus szakasz­vezető ügyes tüzelése, a sakáci éjjeli tüzér­harc stb. És hogy mennyire benne él a háború gondolatában, mutatja az, hogy a Timok-divízió mitrovicai átkelését képzeletből papírra vetette, hogy így még tökéleteseb­ben élhesse át hadseregünké fényes diadalát. És tervez. Képekről álmodik, amelyek­hez motívumokat a háború rettenetes füzé­ben is gyűjtögetett a magával vitt gyors­fényképező gépével. És álmodozik nagy diadalainkról és a végső nagy és teljes győzelemről, amelyről senki tökéletesebben nincs meggyőződve, mint ő. " KECSKEMÉTI LAPOK 3. oldal. Csak a Kecskeméti Lapok ad teljes tudósítást a háborúról! /VA/WWWWWWWWWUWWWWWWW A kecskeméti m. kir. állami gyermekmenhelytől. Versenytárgyalási hirdetmény. A kecskeméti m. kir. állami gyer­­mekmenhely 1915. év január hó 1-től 1915 év december hó 31-éig felmerülő közszükségleteinek biztosítása tárgyá­ban verseny hirdettetik: a) Kenyér és sütemény, b) Tej, c) Marha- és borjúhús, d) Hentes-áruk. A felsorolt szükségleti ágak mindeni­­kére csak külön-külön tehető ajánlat. A szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett aján­latok — akár közvetlenül, akár posta útján 1914. év november 18-ig déli 12 órájáig — a kecskeméti állami gyermekmen­­hely gondnoki hivatalába nyújtandó be. A borítékon jelzendő a címezésen kívül, hogy kinek mi iránt tett ajánlatát tartalmazza. A szállítás közelebbi módozataira és feltételeire vonatkozólag részletes felvilágo­sítás nyerhető a kecskeméti állami gyermek­­menhely gondnoki hivatalában, naponkint délelőtt 9—12 óra között. Kecskemét, 1914. november hó 7-én. Állami Gyermekmenhely Igazgatósága. Nagykőrösön egy jóforgalmu vas- és fűszerüzlet (haláleset miatt) áruval együtt kiadó, azonnal át is vehető. — Nagyforgalmu helyen, a piachoz harmadik ház. Értekez­hetni özv. Szdraveczky Ferencznével, Nagykőrös, VI. ker., Kecskeméti­ utca 43. sz. a. A háború tartama alatt tanitok úrileányokat és családos anyá­kat szabni-varrni női és gyermekru­hákat, kis kabátokat stb. Mindenki a maga szükséges dolgait készítheti csekély díjazá­sért. Jelentkezni lehet Weisz Mihálynénál, év­tized, Beniczky Ferenc­ utca 10. sz. 10804 Kész postaláda — katonáknak szállításra alkalmas — minden nagyságban, könnyű, vékony desz­kából, 50 fillértől kezdve kapható Körösi Adolf üvegesnél Vásári­ utca 2. sz. alatt, a gyógyszertárral szemben. 10816 Szőlőtrágyázásra kőbányai szárított sertéstrágyát ajánl Mayerfi Zoltán műtrágya-raktára. Kiadó lakások. Széchenyi-körút 45. sz. alatt, most épülő és az ugyanott levő régibb házban két, egyen kint 3 szobás lakás kiadó, érte­sítést ad özv. Dömötör Gergelyné tu­lajdonos, III., Kápolna­ utca 3. sz. alatt. 10230 ! Kecskeméten, a Széchenyi-téren Traber-féle nagy higiéniai kiállítás| | |­­7 r­incni Kiállítás a népbetegségek* | * íl | | Ilii ||| || | és az azok elleni küzdelem szemléltetésére. | * ■ li/Lii \ • A bölcseség, tapasztalat és megismerés óriási tárházát mutatja be | 4 e kiállítás világos magyarázatokkal és plasztikus szemléltetéssel. % | Népszerű, tudományos előadások d. e. 10,11, d. u. 2, 4, 6 és 8 órakor. | Az előadásokon ismertetik az egész emberi test alkatát, úgy, hogy a néző meg­ ♦ % ismerheti azt a csodálatos és komplikált szervezetet, mely az életfolyamatot végzi. £ % Nyitva minden nap reggel 8 órától este 9 óráig urak és hölgyek számára.­­ 4 Belépő-dijak: Felnőtteknek az első és második osztályba 50 fillér. — Diákok 40 fillér. — x ♦ Külön osztály 20 fillér. — Katonák őrmestertől lefelé 30 fillér. — Külön osztály 10 fillér. ♦ X 18 éven aluliak csak az első osztályt tekinthetik meg 30 fillérért. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék