Kecskeméti Lapok, 1914. július-december (47. évfolyam, 147-304. szám)

1914-11-08 / 263. szám

2. oldal. _______________________________KECSKEMÉTI LAPOK __ •• Örömmámor Berlinben. (A K. L. eredeti távirata.) Berlin, november 7. A lakosság köré­ben leírhatatlan az öröm a Chile mellett le­folyt tengeri csatában aratott győzelem fö­lött. A város zászlódíszt öltött. — A sajtó örömteli megelégedéssel ír arról a súlyos csapásról, melyet a német haditenge­részet mért az angol flottára és hang­súlyozza, hogy az első nyílt tengeri csatán a német flotta győzött a világ legnagyobb tengeri hadereje fölött. Albion világhatalmi pozíciója állandóan és mindinkább veszít nimbuszából. Az olasz flotta is beavatkozik? (A K. L. eredeti távirata.) Augagneur francia miniszter Toulonba érkezett, állítólag a kikötői védelem és egy megerősített tábor létesítése miatt. Olasz­országban ez visszatetszést fog kelteni, mert ez az intézkedés nyilván csakis Olaszország ellen irányul. A »Vita« című lap már arról beszél, hogy az olasz, az osztrák-magyar és a török flotta együttesen fog működni, hogy a Földközi-tengeren megdöntse a francia­angol tengeri uralmat. Törökország beavat­kozása mindenesetre elérte azt, hogy a hangulat a hármas szövetség javára fordult. Háborús kavarodás a Balkánon. Görögország elrendelte az általános mozgó­sítást? Bulgária farkasszem­et néz a göröggel. Törökország támadó szándéka Görögország ellen. (A K. L. eredeti távirata.) Szófia, november 7. Szófiai lapjelenté­sek szerint Görögországban elrendelték az általános mozgósítást. A hangulat és hely­zet igen kritikus. Venizelosz görög mi­niszterelnök kijelentette, hogy ha Bulgária megszakítaná a diplomáciai viszonyt Görög­országgal, úgy ezzel megsértené a hármas antant érdekeit. Szófia, november 7. A három vezető orosz lap, a Novoje Vremja, a Birsevija Vjedomnoszti és a Rjetsch vezető helyen foglalkoznak egyik legutóbbi számukban Bulgária helyzetével az orosz­török háborút illetőleg. Ezek a lapok azt írják, hogy eljött az idő arra, hogy most már Bulgária is határozzon. Felszólítják Bulgáriát, hogy álljon Oroszország mellé, avagy forduljon ellene, de vall­jon szint. A várakozásnak nincs értelme és figyelmeztetik Bulgáriát a szlávság egye­temes értékeire. (N. T. H.) Szófia, november 7. Radoszlavov miniszterelnök és az el­lenzéki pártok vezére két óra hosszat ta­nácskoztak. A tanácskozáson Radoszlavov ezekben foglalta össze a kormány állás­pontját : — Bulgária semmi tekintetben sincs lekötve Törökország irányában és ha a tö­rök birodalom a hármas antanttal háborúba keveredik, nincs kötelezve támogatásra. Bul­gária minden körülmények közt semleges marad, amíg létérdekeit nem veszélyeztetik. A kormány csak akkor tenne háborús intézkedést, ha más megoldás nem lenne számára. Teljes egyetértéssel várják az új vereségeket. (A K. L. eredeti távirata.) A párisi lapok titokzatos célzásokat tesznek egy értekezletre, amely Dünkirchen­­ben Poincaré, Kitchener lord, Millerand, Joffre, Ribot és Broqueville részvételével folyt le és amelyen teljes egyetértésre ju­tottak a további hadműveletekre nézve. Az Angliába való német invázió ellen újabb tervet minden részletében megállapították. Ribot közvetítésével szabályozták Belgium­nak az entente részéről való támogatásának kérdését is. Kitchener rendkívül megelége­detten tért haza Angliába. Használjunk hadisegély Tifco fp9­V postabélyeget!! /WWVWWWWWWWWVfVNAAAAAAAA A Vörös­ Kereszt elnöksége ezúton tudatja­ a t. közönséggel, hogy az összes kórhá­zakban nagyon szívesen fogadnak el, úgy mint ezelőtt, tejet, kávét, ételneműket, amelyeket kérünk lehetőleg Katona József úrnál (Csongrádi-nagy-utca 20-ik szám. Telefon: 192-ik szám) bejelenteni, aki a kórházak lét­számáról mindig informálva lévén,pontosan kijelölheti, hogy hová szíveskedjenek az adományokat küldeni. AAAAAAAAAAAAAAAAAA/VWVWWWWVX Telefon 141 NAPI HÍREK. Telefon 141 Szerkesztőség és Kiadóhivatal 1. k. Arany János­ utca 8. Naptár: 1914. év, november hó 8, vasárnap. — Róm.kath.: Gottfried pk.— Protestáns: Gottfried. — Görög-orosz: 1914. év, október hó 26., Demeter. — Izraelita: 5675 év, Markhesz 19. — Napkelte 6 óra 55 perc. — Napnyugta 4 óra 32 perc. — Nap­hossza 9 óra 37 perc. — Holdkelte 8 óra 18 perc, este. — Holdnyugta 12 óra 20 perc, délután. — Utolsó negyed 11-én 12 óra 37 perc, éjjel. Időjárás: A központi meteorológiai intézet Kecskemétre érkezett jelentése szerint a következő idő várható: Enyhe, nyugaton, délen csapadék. — A Protestáns Egyesületben va­sárnap délután 5 órakor dr. Darzó Béla tart szabad előadást, utána Szappanos Giziké szaval. — A Kada Gyermek­otthon veze­tősége, mint vezércikkünkben találják olva­sóink, elhatározta, hogy a szegény gyerme­kek karácsonyát örvendetessé teszi s ruhá­kat és játékokat oszt ki számukra egy ka­rácsonyi ünnepély keretében. A mozgalom élén özv. Kada Elekné, Sándor Istvánná és dr. Fodor Jenőné állanak. Az ő kérésüket tolmácsoljuk e helyen s bízunk benne, hogy közönségünk áldozatkészsége meg fogja va­lósítani ezt a szép és hasznos sokokra ál­dásos tervet. — Itt említjük meg, hogy a Kada Gyermek­otthonban csütörtökön dél­után 400 drb ruhát osztott ki a vezetőség a szegény gyermekek között. A kiosztásnál megjelent özv. Kada Elekné védnöknő is. — Nem büntetik az iskolakerü­lőket. A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter rendeletet küldött az illetékes hatósá­goknak, mely szerint nem kívánja, hogy a tanköteles korban levő, de az iskolába be nem iratkozottak névsora összeállittassék s az ily gyermekek szüleit megbüntessék. A rendelet indoka az iskolahiány, mert az is­kolák nagy többségét tartalékkórházakká ala­kították át, valamint a tanerőkben beállott szükség, mert igen sok tanító vonult be a katonasághoz a mozgósítás folytán.­­ A Vörös Kereszt Egylet részére koszorú megváltás címén s egyéb adomá­nyok nyilvános nyugtázását hálás köszönete mellett a következőkben közli az egylet ve­zetősége : Koszorúmegváltások: Daróczy István 20 kor., Zsámboki Gábor 30 kor., Vásárhelyi József 5 kor., Homoki Nagy Mihályné 3 kor., özv. B. Kiss Mi­­hályné 5 kor., özv. Tóth Istvánná 5 kor, Holkó Te­réz 4 kor., Holkó Judit 1 korona. Adományok: Fuchs Samu 100 kor., Brachfeld Vilmos (fóárából) 100 ko­rona, Jogász-segély egylet 15 kor., Csorba Károlyné 10 kor., Bóka Péter 50 korona. Halálozás. Részvéttel értesültünk, hogy Kondor János asztalos, városunk köz­ismert és tekintélyes iparosa, életének 58-ik évében, folyó hó 6-án elhunyt. Temetése vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a budai­ úti római katholikus temető halottasházából. — Vörös Kereszt. A napokban le­folyt Vörös Kereszti csetepaté alatt egyik cikkünk azt is állította, hogy a V. K. meg­késett a tartalékkórházak körül mutatkozó hiányok orvoslásával. A vezetőség ebből tévesen azt az állítást olvasta ki, mintha a V. K. elmulasztott volna valamit. Pedig mi azt minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy a V. K. nagy áldozatkészséggel teljesíti vál­lalt feladatát. Ebben a passzusban is mi annyit mondtunk, hogy a hivatott felelős parancsnok már erélyesen intézkedett a hiányok pótlásán. Reményünket fejeztük ki, hogy az intézkedés hatásos lesz s igy ebben az irányban már nem lesz szükség ezutáni közbenjárásra. 263. szám. — Felhívás. Felkérem a vadásztár­saság azon t. tagjait, kik tagsági kötelezett­ségüknek még mindezideig eleget nem tet­tek, hogy ebbeli kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek, mivel az új alapsza­bályok értelmében igen kellemetlen hely­zetbe juthatnak. Kerekes Dezső pénztárnok. — Adományok. A polgármester ke­zelése alatt levő s a sebesülteket segélye­zését szolgáló különalapra a mai napon adományoztak: 2 kecskeméti polgár 40 K, Tamás Istvánná 10 K, N. N. kereskedő 30 K, Kovács János városföldi gazda 10 K. Katonai beszállási díjaikat felajánlották a fenti alapra: Keresztes Imre 3 K, Sz. Tóth Pál 3 K, Kegyesrendi ház főnöksége 10­­, Bodnár Sándor és neje 10 koronát bocsá­tottak a polgármesteri hivatal rendelkezésére, a nyomorékká lett katonák segélyezése cél­jából. Az ily irányú akció nemsokára bizo­nyára nagyobb lendületet fog venni, mert el fog jönni az az idő, midőn a háborúra csakis az értünk nyomorékká és keresetkép­telenné vált hősök fognak emlékeztetni. De minden segélynyújtás kevés lesz ahhoz, hogy a szenvedést és nélkülözést el tudjuk tüntetni, igyekezzünk tehát már most, hogy tőlünk telhetőleg legalább enyhíthessük vi­tézeink nyomorát. Reméljük, Kecskemét vá­rosának minden polgára már most hozzáfog ahhoz, hogy fillérjeit összetegye e nemes célra, mely a háború legmaradandóbb és leggyászosabb következményét lesz hivatva eltüntetni. „Pufi“ egyike a legnépszerűbb buda­pesti neveknek ma, melynek hallatára min­denki nevet. Pufi a budapesti Omniában 3 hétig folytonosan játszott »Hogyan lett ün­nepelt hős egy jámbor, pesti férjből« című kacagtató aktuális vígjátéknak a főszereplője, becsületes neve pedig Huszár Károly, (a Magyar Színház kiváló művésze), aki vasár­nap és hétfőn nálunk fogja könnyekig meg­kacagtatni a közönséget és aki már hétfőn kedvelt színésze lesz a kecskeméti publi­kumnak. A 3 felvonásos vígjáték, amely háborús aktualitásokat felölelő rendkívül kacagtató történet keretében nyújt alkalmat Tábori Kornél művészi iróniája érvényesü­lésének, végtelen kedves modorban mutatja be, hogy egy jámbor pesti férj, — aki más­különben elég gyáva — hogyan lesz a látszat által ünnepelt hős. Szellemes iróniával mu­­­tatja be a dagadó keblű sebesült katona mintáját, aki annyira bele­éli magát a hős szerepébe. Hisszük, hogy az első Pufi kép, a kiváló Tábori Kornél e szellemes, klasz­­szikus vígjátéka, épen úgy mint Pesten, nálunk is példátlan sikerre tarthat számot. /WWWWWWWWWWWUWWWWWWN Hadisegély bélyegek. Annak idején hírt adtunk arról, hogy a postaigazgatás az özvegyek és árvák részére külön hadisegély postabé­lyegeket hozott forgalomba, mégpedig egyenlőre 5 és 10 fillér értékben olyformán, hogy ezek mindegyike után az eladás al­kalmával a frankójegy értékén kívül a vevőtől még 2 fillér beszedendő. A szóban levő jótékony célra a postaigazgatás az árvízbélyegek elnevezése alatt ismert bélyegeket használta fel. Amint értesülünk, a szóban levő árvízbélyegek felhasználásával kiadott 5 és 10 filléres hadisegély bélyegeken kívül most az árvízbélyeg többi értékfajai is mint hadisegély bélyegek kerül­tek forgalomba. Ezekre is a „Hadisegély özvegyeknek és ár­váknak kettő (2) fillér­ jelzés van nyomva. Míg az 5 és 10 filléres hadisegély bélyegeket minden postahivatal és érték­cikkárus köteles árusítani, addig a többi értékfajokat csak a postahivataloknál kapni. Használjunk tehát hadisegély postabélye­get. Akárhányszor levelezőlapot vagy levelet adunk a postára, gondoljunk derék katonáink hátramaradottjaira és ne sajnál­juk azt a 2 fillér többletet, amellyel e nemes cél eléréséhez hozzájárulunk. Ne felejtsük el, hogy nemcsak a 100 és 1000 koronás adományok biztosítják a magyar társadalomban meg­indult jótékonycélú akciót, hanem tartsuk szem előtt, hogy éppen ez a 2 fillér, amely még a szegény ember zsebét sem terheli meg,­­ óriási összeget tehet ki, ha milliók és milliók gyűjtik. ftAnAArtAAAA/WWVWWWWWWVWWN Prémet a katonáknak A téli háború borzalmai ellen kato­náinknak prémre, szőrmére van szük­ségük, akiknek van, küldjék azt be. Hadsegélyző hivatal Budapest, Váci­ utca 38. címre. A küldeményeket a posta díjtalanul szállítja. AAAAA/WWWWWXAAAAAAAAAAAAAAAA Anyakönyvi kivonat. Születések: Tóth István rk. Prikkel Lídia ref. Németh János András rk. Görög Mária Julianna rk. Somodi Julianna Irma ág. h. ev. Holcz Ferencz rk. Schmidt János Zoltán ág. h. ev.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék