Kecskeméti Lapok, 1945. július-december (78. évfolyam, 53-105. szám)

1945-09-16 / 75. szám

1945. szeptember 16 KECSKEMÉTI LAPOK Előszó a szept. 16-i magyar-orosz díszhangversenyhez Vasárnap délután 6 órakor, ha nem is egészen új, de mégis ünnepies kön (ősbe öltöztetett Katona József szín­házban felgördül a. függöny, hogy nemcsak művészei értékében, de kül­sőségében is ünnepies módon kö szöntse Kecskemét felszabadulását Ünneplő közönségét. Színházunkban az ünnepi estre el tűnnek a legfájóbb sebek. Az illeté­kesek összefogtak és minden erő be­dobásával rohammunkával egy hói alatt színházunk becsületes ,,dolgozó hoz“ illő új köntöst kapott. Ez az est túlnő a szokásos hang­versenykereteken. Ez nemcsak jó és kellemes szórakozás, hanem mély magunkbanézés is kell, hogy legyen. Látnunk kell, hogy akik egy év előtt ránk kényszerített „szentséged­ként“ itt jártak, csak a rombolás gyászos képét hagyták maguk után- A saját hibánkból ellenségként jövő Vörös Hadsereg pedig néhányhóna­­pos ittlétük alatt baráti kezet nyújt­va, építeni segítenek és egy gyönyö rű estén velünk együtt ünnepelnek. Legyen ez az est a jövőre nézve is biztatás. Higyjünk a magyar tudásban és akarjunk dolgozni egy szíwel-lélek­­kel a szabad Magyarországért Az előadásról távozó közönség vi­gye magával ünneplő lelkét a hét­köznapokba is és az ott magába szí­vott fényt fáklyaként hordozza a még bolyongók és kishitűen más utat ke­resők között Mondják meg azoknak, akik nem tesznek ott, tekintve, hogy csak egy este kerül előadásra a műsor, hogy a magyar nép szabadságszerető tö­megei élnek és felszabadult bátor lélekkel dolgoznak és ünnepelnek, hi­tet téve a magyar szabadság mellett. A műsor: 1. Magyar és orosz himnusz, zene­kart vezényli: Lengyel Gyula. 2. Ady Endre: Az öt szegény; Jó Esef Attila: A város peremén, Eédey Ibolya szavalatai. 3. Magyar népi tánc. 4. Liszt: Ha álmom mély, énekli Pászti Tibor. 5- Csajkovszkij: a) Consolation! b) Chant 'sans paroles. A zenekart vezényli: Lengyel Gyula. 6. Csajkovszky—Auer: Andante Cantabile. Hubay: Májusi virágzás. Bartók—Szigeti: Magyar népdalok, hegedűn játssza: Szabadi Sándor. 7. Erkel F-: Bánk bán „Tiszaparti jelenet“, énekli Mihó Ida. 8 Liszt Ferenc: Legenda, zongorán előadja Puky Margit. 9 Katona József: Bánk bán, jele­net. előadja Zemplényi Z. és Csap­iár V. 10. Lehár F.: Mosoly országa, ket­tes, énekli Mihó Ida és Pászti Tibor 11. Forbáth György Jazz-fantázia 12. Jávor Antal és Virányi László Vidám jelenete.. 13 Török Rezső: Magyar dalegyve­leg, előadja a polgári és munkás dal­kör, vezényli: Kremán S. 14. Toborzó, táncolja Zemplényiné, Tubay Sára és Szánd Katalin. 15. Karácsonyi Kálmán magyar nó fákat énekel, kíséri Zsákai László és cigányzenekara. 16. Internationale, vezényli: Len gyei Gyula. Konferál: Rázsó Ernő Zongorán kísér: Puky Margit zon­goraművésznő és Jatzkó Rezső. le kell szolgáltatni a kukoricát is az olajosmagvakat is fl föld nagysága szerint emelkedik a beszolgáltatás mennyisbe A közellátási miniszter legújabb rendeletc alapján a polgármester megbízásából Tóth Dezső tanácsnok az alábbi rendelkezést adta ki: 1. kukorica Minden gazdálkodó köteles az 1945. évben betakarításra (törésre) kerülő kukoricaterü. lete után 1945. évi ok ober hó 21. nanjáig valamely vásárlással megbízott kereskedő­nek a hatóság által megállapított áron az alábbi szemeskukorica mennyiségeket fel. ajánlani: Fél kát. holdtól 1 holdig- 50, 1 kát. hold­tól 2 holdig 100, 2 kát. holdtól 4 kát. holdig 150, 4 kát. holdtól 6 holdig 200, 6 kát. hold. tói 8 hóidig 250, 8 kát. holdnál nagyobb te rület után 300 kg. Ha a betakarításra kerülő kukoricaterü. let a fél kát, holdat nem haladja meg, a gazdálkodónak kukoricát beszolgáltatni nem kell. A fent kimutatott beszolgáltatandó meny. nyiségek májusi szárazságú morzsolt kuko. ricára vonatkoznak, 2. Oiajosmagvat. Minden gazdálkodó köteles 1945. évi ter­méséből származó olajosmag készletét, annak betakarításától számított 15 nap alatt vala_ melyik vásárlással megbízott kereskedőnek megvételre felajánlani. A gazdálkodó olajosmag terméséből visz­­szatarthat vetési célokra az 1946. évben be. vetni kívánt terület után holdanként: olaj­lenmagból 60, rastlenniagból 80, kendermag, ból 40, napraforgóból 8, ricinusból 10, szója, babból 50 tökmagból 3, repcemagból 8 kg.ot. Amennyiben a gazdálkodó egy éven be­lül zsíradéksziikségletének fedezésére sertést levágni nem fog, úgy saját háztartási és gazdasági szükségletére olajosmag készleté, bői visszatarthat háztartásához tartozó min. den éves kommeneiós cseléd és annak csa. ládtagjai után egy évre 50 kg napraforgó­­magot, vagy 40 kg tökmagot, az időszaki (sommás) munkások élelmezésére és tenné, szetbeni járandóságára munkavállalóként egy évre 15 kg napraforgómagot, vagy 12 kg tökmagot. Nyomatékosan felhívom a város gazdakö. zönségét jelen hirdetményemben foglaltak szigorú betartására. * I OTTHON MOZI Szept 15—18-ig — Szombattól—keddig Előadások 3, 5 és 7 órakor NAGY AMERIKAI FILM ! A fény kialszik Kipling Nobeldijas regényének filmváltozata 6205 Főszerepben : Ronald Colimán és Ida Lupino 6 pengő 20 fillér a krumpn > Híreit. Budapestről Csütörtöktől kezdve az eddigi 5.6C helyett 10 pengő a kenyér ára a fő­városban. A budapesti telefongyárban meg­kezdték a telefonkészülékek, kismo zik és zippzárak gyártását Zaróra-túllépés és borjúhús ;"ru sitása miatt több espresso tulajdo­nosa e’ien eljárást indított a rend­őrség ( A kOO szoros gyilkos nyilas Vörös­­vari Árpád népbírósági tárgyalását el kellett halasztani, mert a vádlott — megszökött a fogházból. A A budapesti városházáról eltávo. lították a pártok agitációs plakátjait. A Gazdaságkutató Intézet kimuta fása szerint az élelmiszerek augusz­­tusban 110 százalékkal drágultak. I A renoválás előtt álló tőzsdepalotá' j ban jó időjárás esetén az udvaron, I esős időben a lépcsőházban bonyolít- $ ják le a forgalmat. Tárgyalások indultak meg Roma- ! niával nagyobb mennyiségű ablak'- í üveg behozatalára. A közlekedésügyi minisztérium ed- * dig több, mint 10 000 gépkocsi részé- ' re adta ki a forgalmi engedélyt. Pesten 8 pengő lesz a kapupénz és ' 9 pengő a liftpénz. jj A kormány rendeletek útján való s kormányzásra kapott felhatalmazást a nemzetgyűléstől- | Ilovszky Jánost, a Baross Szövet’ J ség volt elnökét hétévi kényszermun. ­­kára és vagyonelkobzásra ítélték. t Az Angol-park vállalatvezetőit le- i tartóztatták, mert 30 milliót sik kasztottak. j A közellátási miniszter Nagybuda" \ pest területére 16 pengő 20 fillérben állapította meg a burgonya fogyasz. tói árát. ­A Máv. Istvántelki főműhelyében most építik újjá az ezredik vasúti kocsit. A Newyork Times jelentése szerint ■ angolszász küldöttség kíván Magyar­országra utazni az állapotok tanulmá­nyozására. A Budapest ostrománál elesett szovjethősök emlékét törvényben örökítette meg a nemzetgyűlés, j A Parasztpárt Andrássy-úti szék­­házában titokzatos módon bomba robbant, egy asszonyt megölt, három személyt súlyosan megsebesített. I Egy budai villában földalatti fa­siszta összeesküvőket leplezett le a rendőrség, az összeesküvők ekrazitos terrorcselekményekre készültek. A nemzetgyűlés törvényerőre emel te a földreformot és a népbírósági rendeletet. * NagybacoDi Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter deportálásból J hazaérkezett Budapestre. A Széchenyi-strandfürdőben téli ) uszodát is létesítenek-ÍA kormány legújabb rendelete ér. telmében vissza kell adni a zsidóktól . elvett üzlethelyiségeket, áru- és Í anyagkészleteket. Béldy Alajos előtt kihirdették az j életfogytiglani kényszermunkáról (szóló jogerős népbírósági ítéletet. Hivatalos közlés szerint egy Csehi . mek László nevű magyar százados) >[ vezetése alatt álló repülőraj bombáz./ ta Kassát a Bárdossy-féle hadüzenet! előtt. jf*. (qiiZ,,*. v0. j Jüresék Béla, a volt hírhedi köz.elyf | látási miniszter Ausztriában agyon/ lőtte magát. I Budapest és Becs között gyorsvo­natközlekedés indult meg, páros na pokon Becsből, páratlan napokon j Budapestről indul.- Bornemisza Géza volt iparügyi mi nisztert letartóztatták németbarát miniszteri tevékenysége miatt. A 25.000 sérült háztető közül eddig ' 6000-et állítottak helyre Budapes­ten. | A Beszkárt villamosvonalain 8 P lesz a vonaljegy és 10 pengő az át­szálló. | Szitnyay Zoltán nyilas újságírót ; ötévi kényszermunkára ítélte a nép l bíróság. A tanulók irka-szükségletének elő- $ - állítására 160 vagon papír kellene, de j 1 csak 8 vagon van. j Pl Csives teaser t vásárolunk! II || Sertés m ff ? o m. mmmmmm § || iUtskttníltH. Z?0 yilfTfy£ <x házassági UitcUtts atáí a felmentés dUa A törvényhatósági bizottság aug. havi közgyűlése a házassági kihirde­tés alól való felmentés díját a 20 pengős állami illetéken felül 250 pen. gőben állapította meg. Ugyanakkor ugyanekkora összegben szabta meg a születendő gyermek vallására nézve a különböző hitfelekezetekhez tartozó jegyesek részére kiadott meg­egyező nyilatkozat díját is. \z új díjak szepfetuber 15-en lép­nek életbe. • 10.000 pengő a hadifoglyoknak Gyenes Pál cukrász, a Reretvás bérlője, a Kecskeméti Lapok útján tízezer pengőt adományozott a hadi­foglyok megsegítésére. A példátmutatóan nemeslekű adó. mányt eljuttattuk rendeltetési he­lyére.-*ÖOCXXXXXXXXXXXXX<«XXXXXX>-'. Mondja Kedve* Fülöp igazgató úr. igaz-e, hogy a meginduló tanév első órája u-'m^t nveívok-atás volt az iskolában? Igaz é, hogy külön katolikus és kit. lön orotestáns osztályt állított fel, megfeledkezve arról. hogy 1945-t írunk? Ezek után rendkívül kíváncsian várjuk, hogy miként gondolja el az új demokratikus oktatást, ami olyan sokat jeleni a jövőben a fiatalság nevelésében. « ) '•'■'XV.W-V* PQ» A Kommunista Párt is felvonul a Parasztpárt nagygyűlésére. (A Magyar Kommunista Párt fel­kéri tagjait, hogy a Nemzeti Paraszt­­párt nagygyűlésére a Párt egysége­den felvonul. Gyülekezés a Pártház­ban vasárnap d. e. fél 10 órakor. — Mindenki ott legyen! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vasárnap: Q labdarugóbajnok­ság nyitánya A DLASz-bajnok«ág indulását igen nagy' érdeklődés kíséri sportkörökben. A csapatok, nál nagy a fogadkozás és a készülődés. A KAC.nál Várszegi Lajos hazatérésének örülnek. A népszerű „Dacos“ kint volt a keddi edzé­sen s ha egészségi állapota megengedi, va­sárnap már részivé«® a KTK elleni mérkőzé. sen. A csapat összeállításának érdekessége: Kávai irányítja vasárnap a csatársort. A ki_ tűnő játékos márvegy hónapja edzésben van s Szabó Zoli és Boros közölt minden bizony­nyal jó játékkal mutatkozik be az új id^ny.. ben. -s A KMTE.nél nagy a titkolódzás. A vezetők igen bízásod, nak, hogy Félegyházáról győzelemmel tér­nek haza. A csapatban lehetséges a változás. A KM \ V is igen serényen készülődik az indulásra. Já. tékosgárdája majdnem a régi, „legfrissebb“ játékosuk Kőrös, aki már védte egy időben a vasutasok báloEját. A csapat vasárnap baj. naiban negyed 5 órakor indul Kistelekre a nagyállomásról. Mi n vidéken? Sopronban lelepleztek egy valutacsempé. sző cigánybandát és többmillió pengő értékű dollárt, fontot koboztak el tőlük. Vccsés és Üllő közúti az állomási'«.! vig.v ázó. fegyelmezetlensége következtében kél vonat ö-szeiiközótt, 3 ember meghalt. 15 megs be. sült. Szegeden óriási arányú rohammunkaval építik fel a Tisza gátjait, mert télre olyan árvízveszély vau kilátásban, mint 1879-ben. Szentes városa nagymennyiségű szérumot szerzett be, mert a környéken fellépett a diftéria. Szegeden ői izeibe vették a politikai n u i. őrség egyik vezetőjét, mert jogosa la liánul doktori címet viselt. 3. o dal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék