Kecskeméti Lapok, 1945. július-december (78. évfolyam, 53-105. szám)

1945-09-16 / 75. szám

1945. szeptember 16 KECSKEMÉTI LAPOK 3. o dal Előszó a szept. 16-i magyar-orosz díszhangversenyhez Vasárnap délután 6 órakor, ha nem is egészen új, de mégis ünnepies kön­tösbe öltöztetett Katona József szín­házban felgördül a­ függöny, hogy nemcsak művészei értékében, de kül­sőségében is ünnepies módon kö­szöntse Kecskemét felszabadulását Ünneplő közönségét. Színházunkban az ünnepi estre el­tűnnek a legfájóbb sebek. Az illeté­kesek összefogtak és minden erő be­dobásával rohammunkával egy hét alatt színházunk becsületes ,,dolgozó­hoz“ illő új köntöst kapott. Ez az est túlnő a szokásos hang­versenykereteken. Ez nemcsak jó és kellemes szórakozás, hanem mély magunkbanézés is kell, hogy legyen. Látnunk kell, hogy akik egy év előtt ránk kényszerített „szentséged­ként“ itt jártak, csak a rombolás gyászos képét hagyták maguk után. A saját hibánkból ellenségként jövő Vörös Hadsereg pedig néhány hóna­­pos ittlétük alatt baráti kezet nyújt­va, építeni segítenek és egy gyönyö­rű estén velünk együtt ünnepelnek. Legyen ez az est a jövőre nézve is biztatás. Higyjünk a magyar tudásban és akarjunk dolgozni egy színes­ lélek­­kel a szabad Magyarországért Az előadásról távozó közönség vi­gye magával ünneplő lelkét a hét­köznapokba is és az ott magába szí­vott fényt fáklyaként hordozza a még bolyongók és kishitűen más utat ke­resők között Mondják meg azoknak, akik nem tesznek ott, tekintve, hogy csak egy este kerül előadásra a műsor, hogy a magyar nép szabadságszerető tö­megei élnek és felszabadult bátor lélekkel dolgoznak és ünnepelnek, hi­tet téve a magyar szabadság mellett. A műsor: 1. Magyar és orosz himnusz, zene­kart vezényli: Lengyel Gyula. 2. Ady Endre: Az öt szegény; Jó­zsef Attila: A város peremén, Bédey Ibolya szavalatai. 3. Magyar népi tánc. 4. Liszt: Ha álmom mély, énekli Pászti Tibor. 5- Csajkovszkij: a) Consolation! b) Chant­­sans paroles. A zenekart vezényli: Lengyel Gyula. 6. Csajkovszky—Auer: Andante Cantabile. Hubay: Májusi virágzás. Bartók—Szigeti: Magyar népdalok, hegedűn játssza: Szabadi Sándor. 7. Erkel F.: Bánk bán „Tiszaparti jelenet“, énekli Mihó Ida. 8 Liszt Ferenc: Legenda, zongorán előadja Puky Margit. 9 Katona József: Bánk bán, jele­net, előadja Zemplényi Z. és Csap­lár V. 10. Lehár F.: Mosoly országa, ket­tes, énekli Mihó Ida és Pászti Tibor 11. Forbáth György Jazz-fantázia 12. Jávor Antal és Virányi László Vidám jelenete.. 13 Török Rezső: Magyar dalegyve­leg, előadja a polgári és munkás dal­kör, vezényli: Kremán S. 14. Toborzó, táncolja Zemplényiné, Tubay Sára és Szánd Katalin. 15. Karácsonyi Kálmán magyar nó­tákat énekel, kíséri Zsákai László és cigányzenekara. 16. Internationale, vezényli: Len­gyel Gyula. Konferál: Rázsó Ernő Zongorán kísér: Puky Margit zon­goraművésznő és Jatzkó Rezső. le kell szolgáltatni a kukoricát is az olajosmagvakat is f A föld nagysága szerint emelkedik a beszolgáltatás mennyisbe A közellátási miniszter legújabb rendelete alapján a polgármester megbízásából Tóth Dezső tanácsnok az alábbi rendelkezést adta ki: 1. kukorica Minden gazdálkodó köteles az 1945. évben betakarításra (törésre) kerülő kukoricaterü­­lete után 1945. évi ok­ober hó 21. napjáig valamely vásárlással megbízott kereskedő­nek a hatóság által megállapított áron az alábbi szemeskukorica mennyiségeket fel­­ajánlani: Fél kát. holdtól 1 holdig­ 50, 1 kát. hold­tól 2 holdig 100, 2 kát. holdtól 4 kát. holdig 150, 4 kát. holdtól 6 holdig 200, 6 kát. hold­­tól 8 holdig 250, 8 kát. holdnál nagyobb te­rület után 300 kg. Ha a betakarításra kerülő kukoricaterü­­let a fél kát. holdat nem haladja meg, a gazdálkodónak kukoricát beszolgáltatni nem kell. A fent kimutatott beszolgáltatandó meny­­nyiségek májusi szárazságú morzsolt kuko­­ricára vonatkoznak, 2. Olajosmagval. Minden gazdálkodó köteles 1945. évi ter­méséből származó olajosmag készletét, annak betakarításától számított 15 nap alatt vala­­melyik vásárlással megbízott kereskedőnek megvételre felajánlani. A gazdálkodó olajosmag terméséből visz­­szatarthat vetési célokra az 1946. évben be­­vetni kívánt terület után holdanként: olaj­lenmagból 60, rastlenm­agból 80, kendermag­­ból 40, napraforgóból 8, ricinusból 10, szója, babból 50 tökmagból 3, repcemagból 8 kg­ ot. Amennyiben a gazdálkodó egy éven be­lül zsíradékszü­kségletének fedezésére sertést levágni nem fog, úgy saját háztartási és gazdasági szükségletére olajosmag készleté­­ből visszatarthat háztartásához tartozó min­­den éves kommenetes cseléd és annak csa­­ládtagjai után egy évre 50 kg napraforgó­­magot, vagy 40 kg tökmagot, az időszaki (sommás) munkások élelmezésére és tenné­­szetbeni járandóságára munkavállalóként egy évre 15 kg napraforgómagot, vagy 12 kg tökmagot. Nyomatékosan felhívom a város gazdakö­­zönségét jelen hirdetményemben foglaltak szigorú betartására. *­Z OTTHON MOZI Szept 15—18-ig — Szombattól—keddig Előadások 3, 5 és 7 órakor NAGY AMERIKAI FILM ! A fény kialszik Kipling Nobeldíjas regényének filmváltozata 6205 Főszerepben : Ronald Colimán és Ida Lupino 6 pengő 20 fillér a krumpn > Híreit. Budapestről Csütörtöktől kezdve az eddigi 5,60 helyett 10 pengő a kenyér ára a fő­városban. A budapesti telefongyárban meg­kezdték a telefonkészülékek, kismo­zik és zippzárak gyártását Zaróra-túllépés és borjúhús .áru­sitása miatt több espresso tulajdo­nosa ellen eljárást indított a rend­őrség . A KOt szoros gyilkos nyilas Vörös­­vári Árpád népbírósági tárgyalását el kellett halasztani, mert a vádlott­­ megszökött a fogházból. A A budapesti városházáról eltávo­­lították a pártok agitációs plakátjait. A Gazdaságkutató Intézet kimuta­tása szerint az élelmiszerek augusz­­tusban 110 százalékkal drágultak. " A renoválás előtt álló tőzsdepalotá­­­­ban jó időjárás esetén az udvaron, s esős időben a lépcsőházban bonyolít-­t­ták le a forgalmat. Tárgyalások indultak meg Roma-­­ miával nagyobb mennyiségű ablak"- 1 üveg behozatalára. A közlekedésügyi minisztérium ed-­­­dig több, mint 10 000 gépkocsi részé-­­ re adta ki a forgalmi engedélyt. Pesten 8 pengő lesz a kapupénz és­­ 9 pengő a liftpénz. 1j A kormány rendeletek útján való­s kormányzásra kapott felhatalmazást a nemzetgyűléstől-­­ Ilovszky Jánost, a Baross Szövet­­­­ség volt elnökét hétévi kényszermun­­­­kára és vagyonelkobzásra ítélték.­­ Az Angol-park vállalatvezetőit le i­­­tartóztatták, mert 30 milliót sik­kasztottak.­­ A közellátási miniszter Nagybuda­­­­pest területére 16 pengő 20 fillérben állapította meg a burgonya fogyasz­­tói árát.­­A Máv. Istvántelki főműhelyében most építik újjá az ezredik vasúti kocsit. A Newyork Times jelentése szerint ■ angolszász küldöttség kíván Magyar­országra utazni az állapotok tanulmá­nyozására. A Budapest ostrománál elesett szovjet hősök emlékét törvényben örökítette meg a nemzetgyűlés.­­ A Parasztpárt Andrássy­ úti szék­­házában titokzatos módon bomba robbant, egy asszonyt megölt, három személyt súlyosan megsebesített.­­ Egy budai villában földalatti fa­siszta összeesküvőket leplezett le a rendőrség, az összeesküvők ekrazitos terrorcselekményekre készültek. A nemzetgyűlés törvényerőre emel­te a földreformot és a népbírósági rendeletet. * Nagybaconi Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter deportálásból­­ hazaérkezett Budapestre. A Széchenyi-strandfürdőben téli­­ uszodát is létesítenek-. A kormány legújabb rendelete ér­­telmében vissza kell adni a zsidóktól­­ elvett üzlethelyiségeket, áru- és f­­­­anyagkészleteket. Béldy Alajos előtt kihirdették az­­ életfogytiglani kényszermunkáról szóló jogerős népbírósági ítéletet. Hivatalos közlés szerint egy Csehi­­­mek László nevű magyar százados­­­[ vezetése alatt álló repülőraj bombáz­­­ta Kassát a Bárdossy-féle hadüzenet­ előtt. jf*. (qiiZ,,*. v0. j Jurcsék Béla, a volt hírhedt közhelgi­­ látási miniszter Ausztriában agyon­­lőtte magát.­­ Budapest és Bécs között gyorsvo­natközlekedés indult meg, páros na­pokon Bécsből, páratlan napokon­­ Budapestről indul.­­ Bornemisza Géza volt iparügyi mi­nisztert letartóztatták németbarát miniszteri tevékenysége miatt. A 25.000 sérült háztető közül eddig­­ 6000-et állítottak helyre Budapes­ten. | A Beszkárt villamosvonalain 8 P lesz a vonaljegy és 10 pengő az át­szálló. | Szitnyay Zoltán nyilas újságírót­­ ötévi kényszermunkára ítélte a nép­­­bíróság. A tanulók irka-szükségletének elő- $­­ állítására 160 vagon papír kellene, de­­ 1 csak 8 vagon van. | Pl Csives teaser­t vásárolunk! N­ || Sertés m ff ? o m.­mmmmmm­m || iUtskttníltH. Z?0 yilfTfy£ <x házassági UticUtts atát a felmentés dUa A törvényhatósági bizottság aug. havi közgyűlése a házassági kihirde­tés alól való felmentés díját a 20 pengős állami illetéken felül 250 pen­­gőben állapította meg. Ugyanakkor ugyanekkora összegben szabta meg a születendő gyermek vallására nézve a különböző hitfelekezetekhez tartozó jegyesek részére kiadott meg­egyező nyilatkozat díját is. Az új díjak szeptem­ber 15-én lép­nek életbe. • 10.000 pengő a hadifoglyoknak Gyenes Pál cukrász, a Beretvás bérlője, a Kecskeméti Lapok útján tízezer pengőt adományozott a hadi­foglyok megsegítésére. A példát mutatóan nemeslekű ado­­mányt eljuttattuk rendeltetési he­lyére.­ ­*ÖOCXXXXXXXXXXXXX<«XXXXXX>-'. Mondja Kedve* Fülöp igazgató úr, igaz-e, hogy a meginduló tanév első órája n­­mit nyelvoktatás volt az iskolában? Igaz­­, hogy külön katolikus és kü­­­lön protestáns osztályt állított fel, megfeledkezve arról, hogy 1945-t írunk? Ezek után rendkívül kíváncsian várjuk, hogy miként gondolja el az új demokratikus oktatást, ami olyan sokat jelent a jövőben a fiatalság nevelésében. '•'■'XV.W­V* PQ» « ) A Kommunista Párt is felvonul a Parasztpárt nagygyűlésére.­ ­A Magyar Kommunista Párt fel­kéri tagjait, hogy a Nemzeti Paraszt­­párt nagygyűlésére a Párt egysége­sen felvonul. Gyülekezés a Pártház­ban vasárnap d. e. fél 10 órakor. — Mindenki ott legyen! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vasárnap: Q labdarugóbajnok­ság nyitánya A DLASz-bajnokság indulását igen nagy­ érdeklődés kíséri sportkörökben. A csapatok­­nál nagy a fogadkozás és a készülődés. A KAC-nál Várszegi Lajos hazatérésének örülnek. A népszerű „Dacos“ kint volt a keddi edzé­sen s ha egészségi állapota megengedi, va­sárnap már résztvevz a KTK elleni mérkőzé­­sen. A csapat összeállításának érdekessége: Kávai irányítja vasárnap a csatársort. A ki­­tűnő játékos már négy hónapja edzésben van s Szabó Zoli és Boros között minden bizony­nyal jó játékkal mutatkozik be az új idény.. ben.­­s A KMTE-nél nagy a titkolódzás. A vezetők igen bírásod­­nak, hogy Félegyházáról győzelemmel tér­nek haza. A csapatban lehetséges a változás. A KM­­­V is igen serényen készülődik az indulásra. Já­­tékosgárdája majdnem a régi, „legfrissebb“ játékosuk Kőrös, aki már védte egy időben a vasutasok báb­­ját. A csapat vasárnap haj­­nalban negyed 5 órakor indul Kistelekre a nagyállomásról. Mi a vidéken? Sopronban lelepleztek egy valutacsempé­­sző cigánybandát és többmillió pengő értékű dollárt, fontot koboztak el tőlük. Vecsés és Üllő közúti az állomásigt.­ vig­ v­ázó. fegyelmezetlensége következtében két vonat összeütközött, 3 ember meghalt, 15 megs­be­­sült. Szegeden óriási arányú rohammunkával építik fel a Tisza gátjait, mert télre olyan árvízveszély van kilátásban, mint 1879-ben. Szentes városa nagymennyiségű szérumot szerzett be, mert a környéken fellépett a diftéria. Szegeden őr­izetbe vették a politikai n­e­g­­őrség egyik vezetőjét, mert jogosu­la­l­ánul doktori címet viselt.

Next