Kecskeméti Lapok, 1945. július-december (78. évfolyam, 53-105. szám)

1945-09-27 / 78. szám

2. ©Ida! 1945. szeptember 27 KSCSKiMFTl TÁPOK Két évi börtönre Ítélte a Népbíróság a nagykőrösi nyilas szerkesztőt ^ Hubay, a nyilas föhőhér kecskeméti „rokona“ néfjy évi •---------------------------—bmtbW-Rapoir Kedden tárgyalta a Népbíróság V. Szües Sándor nagykőrösi újságíró riépellenes bűnügyét. A népügyész­­eőg vádja szerint a Nagykőrösön megjelenő volt kormánypárti, később nyilaslapban a háborúban való fo­kozottabb részv-te re uszított, — valamint gyűléseken deinokráciaelle­­res kijelentéseket tett. A Népbíróság közel húsz tanú meghallgatása után kétévi börtönbüntetésre ítélte- A nép­ügyész súlyosbításért fellebbezett. Ugyancsak a napokhan hozott! ítéletet a Képbiróság Hubay MiklóJ vizvezetekszerelo, a nyilas part kecsJ beméti főkortese ügyében. Hubay J német megszállás alatt azzal kérkeS dett, hogy Hubay Kálmánnak, a nyifj las főhóhérnak unokaöccse és iparkol dott annak nyomdokaiban cselei kedni. Négyévi börtönt kapott, J népügyész súlyosbításért fellebbezett! Szabályozták az üzletek nyitvatartási idejét Az alábbiakban részletesen közöl­jük a polgármester rendelkezését az üzletek nyitvatartási idejéről. A ren­delet a következő: A helyi viszonyokra, helyesen a helyi áruforgalomra és beszerzési vi­szonyokra, továbbá az új idők széllé mének megfelelően szociális szem­pontokra figyelemmel az 1942. évi VI, ft- 2. $-a alapján nyílt árusítási üzletek nyitási és zárási idejét az alábbiakbau szabályozom. Kecskemét thj. város területén olyan nyílt árusítási üzletek, amely, ben kizáróan vagy túlnyomórészt élelmiszert (ideértve a fűszer- cse­mege, cukorkát) vagy tüzelőanyagot árusítanak, köznapon reggel 7 óra előtt kinyitni és este 18 órán túl nem szabad (szatócs is)­Az 1. bekezdésben említett nyílt árusítási üzleteket köznapokon réggé’ 7 órától déli 12 óráig és délután 15 óráig pedig zárva tartani kötelesek. \y. említett nyiít árusítási iizle (eket riójvius 15-én, május 1-én aug 20-án, karácsony, husvét és pünkösd első napján egész napon ót zárta 1{el! tartani. Ha az előbb említett ünnepek és vasárnapot megelőzi vagy köve­tik. ezeken az ünnepnapokon az em­lítet; üzleteket reggel 7 órától dél­előtt. U óráig nyitva lehet tartani. (Kettős ünnepet.) "Nyílt árusítási üzleteket kará­csony, husvét és pünkösd második napján délelőtt 9 órán túl Gergely naptár »szerinti ünnepeken és nagy­pénteken déli 9 órán túl nyitva tar­tani nem szabad. Kivételesen adhat az I- fokú ipar­hatóság arra engedélyt, hogy a nyílt árusítási üzletek köznapokon reggel 6 órakor kinyithassanak. Ilyen enge délyt a körülmények alapos mérle­gelése után, csak kivételesen indo­kolt esetben olyan üzlet tulajdonosa kaphat, aki igazolja, hogy üzlete na­gyobb ipari iizpm (gyár) közelében van és üzletének reggeli 6 órai nyi­tása szociális szempontokból sziiksé. ges. Az engedély megbatározott idő­­re és legfeljebb 1 évre jogosít. Kecskemét thj. város területén azo. kát. a nyílt árusítási üzleteket, ame­lyek nem tartoznak a kizáróan vagy tályomörészt élelmiszer, tüzelőanyag árusító üzletek körébe és nem irodai és raktárhelyiségek, köznapokon reg­gel 7 óra előtt kinyitni és délután 18 órán túl, szombaton délután 14 órán túl nvitva tartani nem sznlted. Március 15-éft, május 1-én, aug 20-án, karácsony mind' ót napián.hus­­vét és pünkösd második napján eg-’sr. napon át zárva Jartandók a nyilt áru­sítási üzletek, a Gergely naptár sze­rinti ünnepnapokon és nagypénteken sem szabad nvitva tartani Virágkereskedésre általában ugyan­ezeket a rendszabályokat alkalmazom MUSTOT * lígmaggsabb n*pi áron vásárolunk Katz és Schnitzer Vakbottyán-utca Üö. 6952 azzal a kivétellel, hogy szombati na­pokon délután 7 óráig, kettős ünne­pek második napján pedig délelőtt 9 órától délután 17 óráig nyitva tart­hatnak. Kivételesen indokolt esetekben en­gedélyt adhatok arra, hogy a nyílt árusítási üzletek reggel 7 óránál ko­rábban, de lcfoljebb 6 túrakor nyit­hassanak- Az engedélyt a körülmé­nyek alapos mérlegelése után, kivéíe. Lesep indokolt esetekbeu csak az olyan üzlet tulajdonosa kaphatja meg, aki igazolja, hogy üzletének üzleti verseny kizárásával korábbi nyitva­tartásiit a háborúokozta károk hely­' rehozatala érdeke szükségesnek tart­ja. Ez az engedély azonban csak ha­tározott időre, de legfeljebb 1 évre szólhat és meghosszabbítható. Azok az üzletek, amelyek reggel 7 óránál korábbi nyitásra kaptak enngedélyt kötelesek annyi órával korábban zárni, amennyivel korábban nyitot­tak, vagy a déli szünetet annyi idő­vel meghosszabbítani. Nagykereskedők üzletüket tekin­tet nélkül az üzlet tárgyára és gép­járművek árusítására berendezett üzleteknek reggel 7 óra előtt kinyit­ni és délután 18 órán, szombaton délután 14 órán túl nyitva tartani mein szabad. Kiskereskedők üzletüket reggel 7 órától 18 óráig tarthatják nyitva, túl­nyomórészt élelmiszerkereskedők reg­gel 7 órától 18 óráig. Raktárhelyiségek, amelyek üzlet­­hely v-ógek tői oly képen vannak eltá­­voiítva, hogy átjárón kell közleked­ni, reggel >7 órától 18 óráig tarthatók nyitva Gyárak telepei és raktárai a meny­nyiben nem esnek az önálló keres, ködői tevékenység hatáskörébe, nem esnek jelen rendeletem hatálva alá. Jelen rendelkezésemet az 1942. évi VI. te. alapján ennek végrehajtásá­ról szóló 184 000-1942. K- K. M. sz r. 1., 8—24. és 30. §-ainak figyelembe- 1 ételével hajtottam végre. A rendelkezés már életbe lépett. A ninuyuítt» gaxdáH kötelesek repcét termelni fl 15 holdnál nagyabb területek 7% át repcével kell bevetni nyesebb növények közé tartozik, mert jó táperőben levő, talevénydús, kertileg megmunkált földet kíván, olt tehát, ahol a repce termesztésének feltételei fennforognak, hazafias kö­telessége a gazdálkodóknak repcének termesztése. A polgármester ezért felkéri a 15 holdat meghaladó területű szántó­földi művelés alatt álló ingatlanon gazdálkodókat, hogy a repce termesz­tésének ismertetett fontosságára való tekintettel, repcetermesztési szerző­déseiket mielőbb megkötni szív^sked­jc.nek. / A Kecskeméti Lapok tudósítójától A földművelésügyi miniszter utó-» lagosan az őszi káposztarepcét is fel. vette azoknak az ipari növényeknek sorába amelyeket a 15—100 kát- hol­don szántóföldi művelést folytató gazdálkodók szántóterületüknek 7 százalékán termelni kötelesek. A repceolaj rendkívül fontos ipari segédanyag az acél- és gumigyártás­nál. valamint tekintélyes a Máv repceolaj szükséglete is. ami együtt­véve évente mintegy 160 -190 vagont tesz ki. Tény ugyan, hogy a repce az igé-Ori&si stlcer, J&aialtnas (tfimegi a Magyar-Orosz, cfísx hangverseny en Virág- és zászlódíszbe öltözött vendégek a legnagyobb elismeréssel színház fogadta 16-án este az orosz— nyilatkoztak a magyar szereplőkőről, magyar díszhangversenyre érkező A magyar és orosz himnusz elhang­­balalmas tömeget. zása után Rázsó Ernő — ki a mű-Külsőségében is olyan pompá- sort végig ragyogó szellemességgel val ünnepelte Kecskemét az első kö- konferálta — magyar és orosz nyel­­zös hangversenyt, amilyenre a leg. ven köszöntötte a megjelenteket, régibb színházi látogatók sem emlé- Napsugarasan gyönyörű volt a pa keznek. raszíparti kislányok népi tánca a A fényözöuben úszó színházban rendkívül tehetséges Csősz Ilonka ott volt Kecskemét minden számot- vezetésével. tevő személyisége. A zenekar finom előadásában el-Tótli László. Bánó Mihály főkupi- hangzó két Csajkovszkij száma tény, a pártok vezetői teljes számban után Pászti Tibor tökéletes kultúrá- és a Kecskeméten székdő összes ál- val előadott Liszt: „Álmom mély“ c. land hivatalok vezetői is. dala következett Szabadi Sándor Természetesen teljes számban meg- hegedúszámai a szokott jók voltak, jelent az orosz várospnranesnokság Hatalmas sikere volt Mihó Ida opera­­tiszti kara a paracsnok vezérőrnagy énekesnő Bánk bánból előadott nagy. vezetésével. Külön Ünnepi színt uria.iaval. adott színházunknak a fényesen de- ' iharos tetszést keltett Jávor An­karái t jelenlevő magasrangú orosz ,a1 és Madócs Géza páros jelenete­­tisztikar, akik lelkesen tapsolták vé Kimagasló száma volt a bangver­­gíg a pompás magyar műsort is. senynek Puky Margit országosan is \ műsor minden egyes száma rop- elismert zongoraművésznő Liszt: rezontativ képviselője volt a magyar „Legendá“-jának előadásával, művészetnek. Mély hatást váltott ki a hallgató-A rendezőség legfőbb szempontja Ságból Zemplényi Zoltán Tiborca, ki­­az volt, hogy az orosz vendégek a _ - -■ i ...... magyar művészeten keresztül ismer- I Borszőlőt és MUSTOT jék meg a magyar leiket. Nem VÉSZÉ K. batásvadász gíecseken. hanem a ko- ’ r /% -n fc moly művészeten volt a banesúlv. i /* JCIV/IO A műsor célját elérte. Az orosz filSZ.almiklos,-utc« 12. Tisztelettel -értesítjük a t. szőlősgazda közönséget, hogy Grünfeld Gyula borkereskedő cég ismét megkezdte működését. • • 691« Mustot és ó-bort legmagasabb napi árban vásárol. tűnő Bánk bán volt Csapiár Vilmos. Mihó Ida és Pászti Tibor kettős® operai színvonalon mozgott. Fokozódott a siker Forbáth György, a világ metropolisainak ünnepelt zon goristájának szédületes technikával előadott jazz-fantáziájánál-Régi hírnevéhez méltó volt a Pol­gári és Munkás Dalkör Kremán Sámuel vezényletével. Z. Tubái Sára és Szánd Katalin magyar toborzójával a közönség nem tudott betelni, úgyszintén fergeteges újrázásban volt része Karátsonyi Kálmán magyar nótáinak is. Külön elismerés illeti Lengyel kar­mestert a munkájáért, valamint a zongorakíséretet művésziesen ellátó Puky Margitot és Jatzkó Rezső karmestert. A műsor második részét a Vörös Hadsereg kecskeméti helyőrsége ad, ta. Szem- és szájtátva nézte a kö­zönség azt a hallatlan kultúrát el­árasztó művészetet, amit a szovjet­­hősök bemutattak. Hivatásos művészeket megszégye­nítő bravúros tárcáik nyelvet nem értők számára is kifejező prózai elő­adások, mind-mind élmény volt a je­lenlevők számára, nem beszélve utol­érhetetlen kórusművészetükről. Nesze neked suttogó propaganda, most láthattad, csak egy parányi, egészen elenyésző részét az orosé művészetnek. Most képzeld hozzá azt, amit ez a nagy nép hivatásos művé. szei produkálni tudnak. Köszönjük a városparancsnokság­­aak azt az előzékenységét, amivel az est megrendezéséhez hozzájárult. Lát­hatta mindenki, hogy a felmentő hadsereg nem ellenségként, hanem egyenragú félként kezel minket. Más­képen egy ilyen meleg baráti este el­képzelhető sem lenne. Kedves orosz művészeink; viszont­látásra a legközelebbi magyar­­orosz hangversenyen-A függetlenségi frontba tömörült pártok szerencsés munkájához gra­tulálunk és több ilyen estét kérünk a jövőben is. * P Mustot b era leíár ozásra kecskeméti és lakiteleki pincénkben átveszünk és vásárlunk. Őstermelők Szövetkezete, Rákóczi-út 5. szám. 6920 ftauetCHctö példa. Vasárnap délután rendezte a Szo­ciáldemokrata Part vacsihegyi szer­vezete nagy, vidám, műsoros szüreti mulatságát. Előtte az ottani párt­vezetőség áldozatkészségéből 84 sze génysorsú, munkássgzülők gyermekét vendégelték meg- Öröm volt nézni a kipirult arcú apróságokat, amint jó­ízűen fogyasztották el a ma oly rit­ka tejeskávét az ízletes kenyérrel. A vacsihegyi pártvezetőség e szép, ne­­mes kezdeményezése például szolgál­hat, hogy a táncos mulatságokat nagyszerűen Összhangba lehet hoz«! a proletárgyermekek segítségévei s tá­mogatásával. Az uzsmjna és a jólsi­­került műsor után késő esti órákig tartó, nagyszerűen sikerült tánemn- I latság következett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék