Kecskeméti Lapok, 1945. július-december (78. évfolyam, 53-105. szám)

1945-09-27 / 78. szám

2. © Ida! 1945. szeptember 27 KICSKIMFTI TÁPOK Két évi börtönre ítélte a Népbíróság a nagykőrösi nyilas szerkesztőt • Hubay, a nyilas fehőhér kecskeméti „rokona“ néfjy évi •---------------------------—bmtbW-Rapok­ Kedden tárgyalta a Népbíróság V. Szücs Sándor nagykőrösi újságíró k­épellenes bűnügyét. A népügyész­­ség vádja szerint a Nagykőrösön megjelenő volt kormánypárti, később nyilaslapban a háborúban való fo­kozottabb részvéte­le uszított,­­ valamint gyűléseken dem­okráciaelle­­nes kijelentéseket tett. A Népbíróság közel húsz tanú meghallgatása után kétévi börtönbüntetésre ítélte­ A nép­ügyész súlyosbításért fellebbezett. Ugyancsak a napokban hozott­ ítéletet a Képbíróság Hubay Miklós vízvezetékszerelő, a nyilas párt becsi­keméti főkortese ügyében. Hubay a német megszállás alatt azzal kérke­­dett, hogy Hubay Kálmánnak, a nyilj­­as főhóhérnak unokaöccse és iparko­­dott annak nyomdokaiban csele­­kedni. Négyévi börtönt kapott, a népügyész súlyosbításért fellebbezett! Szabályozták az üzletek nyitvatartási idejét Az alábbiakban részletesen közöl­jük a polgármester rendelkezését az üzletek nyitvatartási idejéről. A ren­delet a következő: A helyi viszonyokra, helyesen a helyi áruforgalomra és beszerzési vi­szonyokra, továbbá az új idők szelle­mének megfelelően szociális szem­pontokra figyelemmel az 1942. évi VI. st- 2. §-a alapján nyílt árusítási üzletek nyitási és zárási idejét az alábbiakban szabályozom. Kecskemét b­j. város területén olyan nyílt árusítási üzletek, amely­­ben kizáróan vagy túlnyomórészt élelmiszert (ideértve a fűszer- cse­mege, cukorkát) vagy tüzelőanyagot árusítanak, köznapon reggel 7 óra előtt kinyitni és este 18 órán túl nem szabad (szatócs is)­Az 1. bekezdésben említett nyílt árusítási üzleteket köznapokon reggel 7 órától déli 12 óráig és délután 15 óráig pedig zárva tartani kötelesek. Ay. említett nyílt árusítási ü­zle­teket m­árcius 15-én, május 1-én aug 20-án, karácsony, húsvét és pünkösd első napján egész napon át zárta f­el­ tartani. Ha az előbb említett ünnepek és vasárnapot megelőzi vagy köve­tik, ezeken az ünnepnapokon az em­lített üzleteket reggel 7 órától dél­előtt. 0 óráig nyitva lehet tartani. (Kettős ünnepet.) "Nyílt árusítási üzleteket kará­csony, húsvét és pünkösd második napján délelőtt 9 órán túl Gergely naptár­a szerinti ünnepeken és nagy­pénteken déli 9 órán túl nyitva tar­tani nem szabad. Kivételesen adhat az I- fokú ipar­hatóság arra engedélyt, hogy a nyílt árusítási üzletek köznapokon reggel 6 órakor kinyithassanak. Ilyen enge­délyt a körülmények alapos mérle­gelése után, csak kivételesen indo­kolt esetben olyan üzlet tulajdonosa kaphat, aki igazolja, hogy üzlete na­gyobb ipari ü­zem (gyár) közelében van és üzletének reggeli 6 órai nyi­tása szociális szempontokból szü­ksé­­ges. Az engedély meghatározott idő­­re és legfeljebb 1 évre jogosít. Kecskemét thj. város területén azo­­kat­ a nyílt árusítási üzleteket, ame­lyek nem tartoznak a kizáróan vagy zályomórészt élelmiszer, tüzelőanyag árusító üzletek körébe és nem irodai és raktárhelyiségek, köznapokon reg­gel 7 óra előtt kinyitni és délután 18 órán túl, szombaton délután 14 órán túl nyitva tartani nem szab­ed. Március 15-é­t, május 1-én, aug 20-án, karácsony mindk­ét napján,hús­­vét és pünkösd második napján eg­ész­ napon át zárva tartandók a nyílt áru­sítási üzletek, a Gergely naptár sze­rinti ünnepnapokon és nagypénteken sem szabad nyitva tartani Virágkereskedésre általában ugyan­ezeket a rendszabályokat alkalmazom azzal a kivétellel, hogy szombati na­pokon délután 7 óráig, kettős ünne­pek második napján pedig délelőtt 9 órától délután 17 óráig nyitva tart­hatnak. Kivételesen indokolt esetekben en­gedélyt adhatok arra, hogy a nyílt árusítási üzletek reggel 7 óránál ko­rábban, de lefeljebb 6 túrakor nyit­hassanak­ Az engedélyt a körülmé­nyek alapos mérlegelése után, kivéve. Lesep indokolt esetekben csak az olyan üzlet tulajdonosa kaphatja meg, aki igazolja, hogy üzletének üzleti verseny kizárásával korábbi nyitva­tartásait a háború okozta károk hely­­­rehozatala érdeke szükségesnek tart­ja. Ez az engedély azonban csak ha­tározott időre, de legfeljebb 1 évre szólhat és meghosszabbítható. Azok az üzletek, amelyek reggel 7 óránál korábbi nyitásra kaptak e­ngedélyt kötelesek annyi órával korábban zárni, amennyivel korábban nyitot­tak, vagy a déli szünetet annyi idő­vel meghosszabbítani. Nagykereskedők üzletüket tekin­tet nélkül az üzlet tárgyára és gép­járművek árusítására berendezett üzleteknek reggel 7 óra előtt kinyit­ni és délután 18 órán, szombaton délután 14 órán túl nyitva tartani nem­ szabad. Kiskereskedők üzletüket reggel 7 órától 18 óráig tarthatják nyitva, túl­nyomórészt élelmiszerkereskedők reg­gel 7 órától 18 óráig. Raktárhelyiségek, amelyek üzlet­­hely­s­égek­től oly képen vannak eltá­­volítva, hogy átjárón kell közleked­ni, reggel­­7 órától 18 óráig tarthatók nyitva Gyárak telepei és raktárai a­meny­nyiben nem esnek az önálló keres­­kedői tevékenység hatáskörébe, nem esnek jelen rendeletem hatálya alá. Jelen rendelkezésemet az 1942. évi VI. tc. alapján ennek végrehajtásá­ról szóló 184 000-1942. K- K. M. sz­­. 1., 8—24. és 30. §-ainak figyelembe- v­ételével hajtottam végre. A rendelkezés már életbe lépett. MUSTOT * legmagasabb napi áron vásárolunk Katz és Schnitzer Vakbottyán­ utca 0ö. 6952 A ninnyuítta gazdák kötelesek repcét termelni és 15 holdnál nagyobb területek 7% át repcével kell bevetni A Kecskeméti Lapok tudósítójától A földművelésügyi miniszter utó-­­lagosan az őszi káposztarepcét is fel­­vette azoknak az ipari növényeknek sorába amelyeket a 15—100 hát­ hol­don szántóföldi művelést folytató gazdálkodók szántóterületüknek 7 százalékán termelni kötelesek. A repceolaj rendkívül fontos ipari segédanyag az acél- és gumigyártás­nál, valamint tekintélyes a Máv repceolaj szükséglete is, ami együtt­véve évente mintegy 160 -190 vagont tesz ki. Tény ugyan, hogy a repce az igé­nyesebb növények közé tartozik, mert jó táperőben levő, tűlevénydús, kertileg megmunkált földet kíván, ott tehát, ahol a repce termesztésének feltételei fennforognak, hazafias kö­telessége a gazdálkodóknak repcének termesztése. A polgármester ezért felkéri a 15 holdat meghaladó területű szántó­földi művelés alatt álló ingatlanon gazdálkodókat, hogy a repce termesz­tésének ismertetett fontosságára való tekintettel, repcetermesztési szerző­déseiket mielőbb megkötni szívesked­je­nek. / Óriási sik­er, J&atalm­as­­tsimegi a Magyar-Orosz, cfísz hangverseny­en Virág- és zászlódíszbe öltözött vendégek a legnagyobb elismeréssel színház fogadta 16-án este az orosz— nyilatkoztak a magyar szereplők­ről, magyar díszhangversenyre érkező A magyar és orosz himnusz elhang­­hatalmas tömeget. zása után Rázsó Ernő — ki a mű-Külsőségében is olyan pompá­­sort végig ragyogó szellemességgel val ünnepelte Kecskemét az első kö- konferálta — magyar és orosz nyel­­ves hangversenyt, amilyenre a leg­­yen köszöntötte a megjelenteket, régibb színházi látogatók sem emlé- Napsugarasan gyönyörű volt a pa­keznek. rasztparti kislányok népi tánca a A fényözönben úszó színházban rendkívül tehetséges Csősz Ilonka ott volt Kecskemét minden számot­ vezetésével­ tevő személyisége. A zenekar finom előadásában el-Tóth­ László, Bánó Mihály főkupi- hangzó két Csajkovszkij száma tény, a pártok vezetői teljes számban után Pászti Tibor tökéletes kultúra- és a Kecskeméten székdő összes ál- val előadott Liszt: „Álmom mély“ c. land hivatalok vezetői is. dala következett Szabadi Sándor Természetesen teljes számban meg­ hegedűszámai a szokott jók voltak, jelent az orosz városparancsnokság Hatalmas sikere volt Mihó Ida opera­­tiszti kara a paracsnok vezérőrnagy énekesnő Bánk bánból előadott nagy­ vezetésével. Külön Ünnepi színt­urta­iával, adott színházunknak a fényesen de- v­iharos tetszést keltett Jávor An­karát­g jelenlevő magasrangú orosz dal és Madács Géza páros jelenete­­tisztikar, akik lelkesen tapsolták vé Kimagasló száma volt a hangver­­gig a pompás magyar műsort is. Menynek Puky Margit országosan is­­ műsor minden egyes száma rap- elismert zongoraművésznő Liszt­ rezentatív képviselője volt a magyar „Legendá“-jának előadásával, művészetnek. Mély hatást váltott ki a hallgató­ A rendezőség legfőbb szempontja Ságból Zemplényi Zoltán Tiborca, ki­­az volt, hogy az orosz vendégek a _ - -■­­­ ...... magyar művészeten keresztül ismer- I Borszőlőt és MUSTOT­jék meg a magyar lelket. Nem VÉSZÉ­K. hatásvadász grecseken, hanem a ko- ’ r /% -n fo moly művészeten volt a bangsúly. i /* JCIV/IO A műsor célját elérte. Az orosz filSZ.almiklos,­utca 12. Tisztelettel­­értesítjük a 1. szőlősgazda közönséget, hogy Grünfeld Gyula borkereskedő cég ismét megkezdte működését. • • 6910 Mustot és a-bort legmagasabb napi árban vásárol. tűnő Bánk bán volt Csaplár Vilmos. Mikó Ida és Pászti Tibor kettős® operai színvonalon mozgott. Fokozódott a siker Forbáth György, a világ metropolisainak ünnepelt zon­goristájának szédületes technikával előadott jazz-fantáziájánál­ Régi hírnevéhez méltó volt a Pol­gári és Munkás Dalkör Kremán Sámuel vezényletével. Z. Tubás Sára és Szánd Katalin magyar toborzójával a közönség nem tudott betelni, úgyszintén fergeteges újrázásban volt része Karátsonyi Kálmán magyar nótáinak is. Külön elismerés illeti Lengyel kar­mestert a munkájáért, valamint a zongorakíséretet művésziesen ellátó Puky Margitot és Jatzkó Rezső karmestert. A műsor második részét a Vörös Hadsereg kecskeméti helyőrsége ad­­ta. Szem- és szájtátva nézte a kö­zönség azt a hallatlan kultúrát el­árasztó művészetet, amit a szovjet­­hősök bemutattak. Hivatásos művészeket megszégye­nítő bravúros tárcáik nyelvet nem értők számára is kifejező prózai elő­adások, mind-mind élmény volt a je­lenlevők számára, nem beszélve utol­érhetetlen kórusművészetükről. Nesze neked suttogó propaganda, most láthattad, csak egy parányi, egészen elenyésző részét az orosz művészetnek. Most képzeld hozzá azt, amit ez a nagy nép hivatásos művé­­szei produkálni tudnak. Köszönjük a városparancsnokság­­nak azt az előzékenységét, amivel az est megrendezéséhez hozzájárult. Lát­hatta mindenki, hogy a felmentő hadsereg nem ellenségként, hanem egyenragú félként kezel minket. Más­képen egy ilyen meleg baráti este el­képzelhető sem lenne. Kedves orosz művészeink, viszont­látásra a legközelebbi magyar­­orosz hangversenyen­ A függetlenségi frontba tömörült pártok szerencsés munkájához gra­tulálunk és több ilyen estét kérünk a jövőben is. * P Mustot b­úra letár­ozásra kecskeméti és lakiteleki pincénkben átveszünk és vásárlunk. Őstermelők Szövetkezete, Rákóczi­ út 5. szám, 6920 stauet CHd­e példa. Vasárnap délután rendezte a Szo­ciáldemokrata Párt vacsihegyi szer­vezete nagy, vidám, műsoros szüreti mulatságát. Előtte az ottani párt­vezetőség áldozatkészségéből 84 sze­génysorsú, munkáss­zülők gyermekét vendégelték meg- Öröm volt nézni a kipirult arcú apróságokat, amint jó­ízűen fogyasztották el a ma oly rit­ka tejeskávét az ízletes kenyérrel. A vacsihegyi pártvezetőség e szép, ne­­mes kezdeményezése például szolgál­hat, hogy a táncos mulatságokat nagyszerűen összhangba lehet hozni a proletárgyermekek segítségével s tá­mogatásával. Az uzsoana és a jól si­­került műsor után késő esti órákig tartó, nagyszerűen sikerült tánema- i­gatság következett.

Next