Kecskeméti Lapok, 1947. február-június (80. évfolyam, 15-111. szám)

1947-05-23 /81. szám

HÍREK Híülj I 23 I PiniiK 'mwnmmm* ■ Rk.: Dwsfl PrOt.: Dezső Napkelte: 4.5« N*p«yugU:: 20 23 Ügyelet*« patika: Báco Béla (Ba jcsy-Zailinszky-nt) — A ref. trén?{ghtináziain igaz­­{íatősága kcri a leánygimnázium IV, és Vili. osztályát végzett és hely­ben tartózkodó volt növendékeit, hogy pünkösd vasárnapján isten­tisztelet «tán * Icánygirtmábíu® üjkollégiuTni épületében az I. eme­leten rövid megbeszélésre jelenje­nek meg. — HÁZASSÁG, üry László hírlap­író rk. 6« Sebők Éva városi tisztviselő ref. — A büntető egyrshiró tegnap vonta felelősségre Picsa Mária, Sző­ke Margit kecskeméti lakosokat. A vádlottak 1947. február 24-én a Vá­rosi Moziban, előadás közben, be­rúgott állapotban botrányt rendez­lek. A szolgálatban lévő rendőrnek ellenszegültek. A tárgyaláson ta­gadták bűnösségüket. A tanuk val­lomásából azonban 8 vád bizonyí­tást nyeri. Szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték őket. Férfi divatnyakkendőt nagy választékban ifj. Gerber és Halász 4058 Kőrősi-utca 7. — A városi nemlbeteggondozé intézetben 1947. május 27. napjától kezdődően, szombat kivételével minden hétköznap délután fél 6 órától fél 8 óráig ÓTl-cagok részéi® rendelési idő lesz. — Krém- é« gyógydaaerl felelős­séggel készít Hegedős. 4038 — Gép- és gyorsírást egyéuileg gyorsan és olcsón tanítok. László károly-utca 3. 4097 — Dauert géppel és gép nélkül felelősséggel Hegedűsnél. 4039 — Befogni való árlány disznók és 15 literes hasastehén eladó. L, Bagi László-utca 3. 4107 — Karikagyűrű, legszebb arany, ékszer legolcsóbban Almás! és Pásztor órás és ékszerész regtől. (Csak a Berci v ássál szemben ) 3428 — Szakértők gondos és tüzetes vizsgálata után megállapítást nyert bogy a Bodolin bőrpuhító és feketí­­tőben békeminőségü anyagok van­nak. 3564-— Hány fokos a pálinkái Meg­mérheti egy pálinkamérővel, melyet Márkus íátszerészmesternél vá­sárok — Mindenféle fokotok raktá­ron. , 3435 — A Lőfogaló Teherfuvarozók Egyesülete kéri « tagakat, hogy május 26-án fontos ügyben megje­lenni szíveskedjenek. Elnökség. 4335 — A* arcbőr ápolása és szépi ese, kisebb szépséghibák végleges eltá­volítása kozmetikámban. Klapka-n. 21, szám- 4021 — Kevés forintért jó* és soka* vss^r üji Bódogh festékraktárban. 3567 — SZÜLETÉSEK. Kerekes György kbirt .és Katona Juliánná fia Sándor ref. — Héheei Béla fűsaerkereskodő­­aegéd és Majtien Juliánná fia Gyula rk. — Kocsis János kbirt. és Bódog Eszter leánya Erzsébet rk. — Dohi György kömüvessegéd és Sziládi Ilona fia György ref. — Olcsó és jó munkát FekeK Mi­hály kovácsmester csinál. Kisfái 163. szám, gátéri iskola melle;t. 3878 — Mindenfajta rádió szakszerű javítása Vidóknál. Lutber-udvar. 3%1 HÍREK BUDAPESTRŐL A fővárosi rendőrség cigány ban­ditákat fogott el, akik hét rabló­gyilkosságot, 17 rablást, 80 betörést és 42 vetkőrtetést ismertek cl. A pesti pékek aat kérik a kor­mánytól, hogy az amerikai lisztből engedélyezzék a zsemlye sütését. A nagyvásártelepre nagy tömegű hízott liba cs kacsa érkezett, agy nap alatt egy forinttal csert J z ára kilónként A köztársasági elnök Vas Zoltán miniszterelnökségi államtitkárt mi­niszteri ranggal, a második fizetési osztályba léptette elő. Elkészült a vádirat Mistéth End­re, az összeesküvésben rész'.vett miniszter ellen. Decemberre megindul a forgalom az újjáépülő Margit-hídon. Nyárády Miklós pénzügyminisz­ter, Róuai Sándor kereskedelemügyi miniszter és Szeli Hí Gyula követ részvételével tegnap megkezdődött Moszkvában a szovjet és magyar gazdasági bizottságok tárgyalása. A Szent János kórházból megszö­kött két kopaszra nyírt közveszé­lyes örült. I1 FIGYELEM! Nagyon olcsó 3 tonnás Opel Blitz és V—8-as Ford-teherautók, üzemképes állapotban, már 16—16.000 forintig eladók. Gáti Ferenc, Batthyány-u. 1. Tel.; 135. Megtekinthetők Trombita utca 3. 4017 — A Színház most megjeleni szenzációs pünkösdi albumának tel­jes «jzfadarabmelléklete a szezon egyik legnagyobbsikerű darabja, Priestley: Váratlan vendég-e. Kétol­dalas kotta mellékletet is közöl a pünkösdi szám. Horváth—Halász Három boci című slágerét. A rend­kívül érdekes lap tudósít a buda­pesti színházi élet minden esemé­nyéről, beszámol a Művész Színház Satre-bemutatójáró}, zenei levelet ad az összes fővárosi hangversenyek­ről, képriportokat valamennyi ké­szülő darab próbáiról, a futballder­­biről, a Margitsziget és a Palatínus­­strand megnyitásáról, szobrászaink és festőink tavaszi munkájáról. A remek pünkösdi szám ára 3 forint. Gysimek lehercipot es szandált ifi. Gerber es Halasztói Kőrősi-utca 7, 4060 _ Kellermann Sándor állatorvos Kisfaludy-utca 20. sz. alatt állator­vosi gyakorlatot foly-a*. Miskáro lást vállal. 3582 — A városföldi gazdaifjúság a Kisgazdapárt helyi ifjúságával együtt pünkösd szombatján bá.at rendez a Kisgazdapárt nagytermé­ben. Tánc regigeiig. Kitűnő búffé. A zenét a Vincze jazzenekar szolgál­tatja. — Toldi Miklós alkalmi n.unkás a molt hónap közepén Somodi Ist­vánná Közép-utca 30. szám alatti lakásába erőszakkal behatolt A megrémült háziasszonyt bántalmaz­ta és durva hangon pénzt követelt zsarolni akart. Magánlaksértés bűn­tettében találta bűnösnek a biróság és 1 hónapi fogházra ítélte. — Fózőmijidenest felvesz Bódogh festékkereskedő. 3563 — A l EKOSz pünkösd vasár­napján nagygyűlést tart, amelyre kéri a tagok minél nagyobb szám­­bani megjelenését. — Végre megérkeztek a „Smar!" kozmetikai készítmények. Míntsck drogéria. 3939 — A KOKSz 24-én fél 7 órakor taggyűlést tart, melynek tárgya a jövedelemtöbbleta.dó kivetéséhez a javaslatok elkészítése. — Halálos Ítélet végrehajtója a poloskákon, annak petéin is a „Doli“ poloskairtó. 3565 _ Dr. Bndinszky József állat­orvos rendelőjét Széchenyi-tér 22. szám alá helyezte át, a Kertmozi rodlet*. — Gyermekáayak, konvhik. há­lók, székek, kertibútorok legolcsób­ban a Fészek bútorüzletben. Rákó­­czi-űt, a Városi Mozi mellett 3789 SIKERES VOLT a lUftciskola U<XHg.ueistHtft Tegnap délután tartotta a Kecs­keméti Városi Zeneiskola évzáró növendékhangversenyét az újkollé­gium dísztermében. A zeneiskola 27 növendéke számolt be tudásáról és előrehaladásáról. Egymásután léptei a színpadra Mihó Ida, Puky Margit, Vásárhdymé és Szabadi tanítvá­nyai és mindannyian bebizonyftot. ták, hogy a tanítómesterek munká­ja nem volt hiábavaló. Egyaránt sok ég lelkes lapsot váltottak ki az ének-, begedű. és zongoraszámok. Különösen nagy gyönyörűséggel hallgatták a szülök a 8—10 évesek zongoraszámait, akik között nem egy igazi tehetség és reménység csillantotta meg ébredését. A hu­szonhét szám közül nem is tudjuk melyiket kiemelni, mert minden vizsgázó nagy felkészültséggel éa tudásai lépett a közönség elé. Min­denesetre a hangverseny nagy élve­zetet okozott azoknak, akik szere­tik nyomon kísérni a jövendő mű­vészeinek fejlődését. És örömet okozhatott a tanároknak, akik Bő­dön Pál igazgató vezetésével fárad, ságos munkával iparkodnak tudá­sukat a tanítványokba átplántálni és őket a muzsika, valamint az ének lélekemelő magasságával megis­mertetni. Nqí és térti cipőt ifj. Gerber és Halász cégtől 4059 Kőrösi-utca 7. — Hajt'estést, szőkítés, színezést, divatos frizurákat csak Hegedűs­nél. 4040 — HALÁLOZÁSOK, özv. Fried­rich Zsigmondné Kiss Gizella ág. hr. ev. 72 éves. — özv. Mészáros Autal­­né P. Fekete Erzsébet rk. 88 éves. — Vizet lágyít súrol és tisztít a Földi szóda. Bódogh festékrak ár­ban szerezhető be. 3563 Rádió PÉNTEK: Budapest L 6.30: Fain. rádió. 7: Hírek. 7.30: Reggeli zene. 8.15: Operettrészletek. 10: Hirek. 12: Hírek. 12.15: Könnyű zene. 13: Sza­lonzene. 14: Hírek. 14.30: Liszt mü­vei. 16: Tavaszi muzsika. 17: Hírek. 17.25: Hadifogoly híradó. 18: Zon­gora .19: Hangverseny. 20: Hírek. 20.20: Rádiózenekar. 22: Hírek. 22.36: Tánczene. 24: Hírek. — Buda­pest II. 17: ötórai tea. 18: Hírek. 18.30: Előadás a Stúdióban. 21: Hí­rok. 21.25: Cigányzene. 22.15: Mű­vézsleroezek. Városi Worf Csötörtöítól-vssAraiptg, május 22—26. Előadások hétköznap 3/«7, V:9, vasárnap d. o. 1: és d. u. 5, 3/<7, VzO órakor.* DANTE, a világ legnagyobb bűvészének főszarepléséval! STAN és PAN A KÉT BŰVÉSZINAS A két IegnépsBéiűbb a merik«; iílwiomi­­kusn&k legújabb burleszkvigjátéka. 15. Amarikai világhiradó. A legújabb magyar híradó. Otthon Mozi Sserdán éa csütörtökön, május 21— 22-íg Előadások fél 5, fél 7, fél 9 órakor Magyarul beszélő film! izgalma* jelenetekben mutatja be, ami történt: Párisiéi-Rajnáig Eredeti fflmvételekke! iÁrpád Moael Cs&törtöktól-vaaarnapig, májúé 22— 25-ig Előadások hétköznap 6 és 8 órakor, vasárnap 4, 6 éa 8 órakor Most érkeztünk Amerikából, új nagy kalandnak címe: TARZAN TITKOS KINCSE Főszereplők a közönség kedvencei: Johny Weismüller ás Mauren O’Sullivan Kisérő njüsor: Szenvedő macskák. Rúgd, nem apád. Francia híradó. irodai órák: 8—10, 1Ä—15, 18-tól ELADÓ HAZAK: Máriavárosban 2 6aobás, beköllö*hető új, magán, nagy udvar, 13.000. — Apoam* közelében, Daróczi-közben beköltözhető 3 szo­bás komfortos vili.i, kisebb belső hely­reállítás kejl, 350 öles szép kert. gyü­mölcsös és szőlő, 19.500. — Yacsii közben beköltözhető, modern, 2 szoba­­fürdőszobás villa, szép kerttel, gyü­mölcsös , 22.000. — Sziget-utcában be­költözhető 2 szobás családi, sok mel­léképület, kerttel, 25.000. — Piac közelében beköltözhető, 3 szobás, ma gán, fürdőszoba motoros vízzel, 30.000. — Váeári-utcában nagy üzletház, 45 ezer. — Főtéren üzletház, 60.000. ELADÓ HÁZHELYEK: Arvatiáii v'l, lanegyedben bekerített 400 öles, hen­na gyümölcsös, 13.000. — Piac mel­lett több telek olcsón. ELADÓ SZŐLŐK: Hegedűs-közbe», a temetőnél 900 öles jó szőlő, cserepes kunyhó, 9500. — Fözfásban, vasút mellett 1 kát- hold, fele beültetve, 80o0. — Beretváb-telep állomás köze­lében egy és fél hold jó szőlő, sok gyümölcsfával, cserepes kunyhó, 15 ezer. — Bogovics-faluban 1 holdas jó kadarkaszöíő, gyümölcsös, 12.000. •*— Helvécián 4 és fél hold príma gyü­mölcsös és szőlő berendezéssel, 45.000. Felsőjakabszállásnál, kövesútnál öt­holdas szőlő.gyümölcsös. 25.000. VÉTELRE KERESEK: Jótermci sző. löket, minden nagyságban beköltözhe­tő magánházakat, ELADÓ ÜZLETHÁZ: Kecskemét környéki, jólmenő kocsma, üzletház, nagy telekkel, 25.000. Níil szandálitöfönletpsit#!?*!* Iff, Gertsar ésjlajászfál Kőrösi-utca 7 (volt Széchenví-üz'et). — A BESzKRT birkózóiv ű mér­kőznek « KMTE birkózói min kösd másnapján. URYiagatiaiximtiy Rákócz!-ut2(l, Tel.7*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék