Kecskeméti Lapok, 1947. július-december (80. évfolyam, 112-263. szám)

1947-12-12 / 249. szám

továbbra is 24 fillér a gyufa Lapunk egyik múlt heti­­ számában közöltük a Gazdasági Főtanács gyufa­­áremelési tervezetét. Eszerint a rendes dobozos gyufa új ára 30 fillér lett volna. A közellátási felügyelőtől nyert ér­tesülésünk alapján közölhetjük, h­ogy az áremelés nem lépett életbe, a gyu­fa továbbra is 24 fillér. Aki az árat túllépi, árdrágítást követ el. ismeretter­esztó előadás a Kisgazdapártban A Kisgazdapárt ismeretterjesztő előadássorozata keretében vasárnap délelőtt 11 órakor Dugár Sándor mező­­gazdasági középiskolai tanár tart elő­­adást a burgonyatermesztésről. Az elő­adás a Kisgazdapárt nagytermében lesz. Az érdeklődő párttagokat szíve­sen látja a vezetőség. Pamutszövetet kapnak a gazdasági munkások Az iparügyi miniszter a mezőgazda­­ság körében foglalkoztatott nincste­len mezőgazdasági munkások, kubiko­sok és öt holdon aluli kisbirtokosok részére karácsonyi pamutszövet akciót rendez. Az igényjogosultak mielőbb jelentkezzenek az UFOSz és a FÉKOSz kecskeméti szervezeteiben, mert a közellátási hivatal csak a fent­­nevezett­ szervek elbírálása alapján ad­­ja ki ez utalványt. Tilos a juklegeltetés a közlegelőkön A város gazdasági ügyosztálya fel­hívja az érdekeltek figyelmét, hogy közlegelőkön a juhlegeltetés március 15-ig tilos. Egyben felhívjuk az érde­kelt állattartók figyelmét arra­ is, hogy a gyenge korai vetéseket ne le­geltessék, , mert ez nemzetgazdasági szempontból rendkívül káros. Az­ ál­landó sertéslegelőkön a sertést legel­tetni továbbra is szabad. A rendelkezések megszegői ellen a város mezőrendőri kihágás címen el­járást tesz folyamatba. Xlskbtk a Nagyvilágból Anglia és a Szovjetunió között létrejött a megegyezés brit gépek, valamint szovjet gabona és épület­fa kicserélését illetően. Berlinben a szövetséges katonai bizottság a hatóságok karácsonyi szünetét két hétben állapította meg.­­ A Szuezi csatorna bejáratánál Adenben véres összecsapás volt az arabok és zsidók között: a fegyve­res harcnak többszáz halálos áldo­zata volt és a romok még ma is füstölnek az utcákon. Londonban derűlátóan ítélik meg a külügyminiszterek tanácskozását és azt hiszik, hogy a hét végére meglehetősen, tiszta kép fog ki­­alakulni. E­gy amerikai professzor újfajta besugárzás alkalmazásával megöl­­­tottaa az elhízás megakadályozását, úgyhogy nincs szükség többé sová-­­ nyitó kúrára. Kedden este a brit katonaság száll­i meg Palesztina főbb útvonalait. A román földművelésügyi minisz­­t­r megtiltotta, hogy fenyőfát kará­csonyfa céljaira levágjanak és for­galomba hozzanak. Nincs petróleum, nincs gyertya! Mivel világít a kültelki és a tanyai lakosság ? A­­Kecskeméti Lapok­ tudósítójától A hirtelen támadt és szórványosan jelentkező petróleumínség Kecskeméten is érezteti hatását. Említésre méltó mennyiséget már több mint egy hó­napja nem lehet az üzletedben, vagy az elosztóktól kapni. A petróleumín­ség újabb feketézési ágat teremtett, ami burjánzik is vígan. Az élelmes felhajtók minden mennyiséget szállí­tanak, de csak 12 forintért literen­ként. A petróleumínség fő oka a rossz el­osztási rendszer. A rendelkezésre álló készletek nagy részét Budapest kapja­, ahol minden petróleumfőzőre havi 20 litert utalnak ki. Nem tudni, miért e nagy kedvezmény, amikor a pesti la­kosságnak a gáz és a villany is ren­delkezésére áll. Kérjük a rossz elosztási rendszer megreformálását, de először is na­gyobb mennyiségű petróleumot, mert a kültelki és tanyai lakosság petró­leum és gyertya hiányában a huszadik századot meghazuttoló világítási esz­közök használatára kényszerül. A leg­több helyen faggyúval, vagy olajba­­mártott kanóccal „világítanak". De már ez is fogytán van­ . . LANYHA•A FORGALOM, 7 -9 forint a hízottsertés Nem lesz baj a A­­Kecskeméti Lapok­ tudósítójától Egyre nagyobb kínálat mutatko­zik hízottsertésből, a forgalom azon­ban továbbra is lanyha. A közepes helyi fogyasztás mellett a kiszállí­tás nem nagyon jelentős- A hízott sertésárak változatlanok, csak a húspiacon mutatkozik némi drágu­lás. 100—160 kilós sertés 7—8 forint, zsírellátással , de szép kihízott sertésért 9 forintot is fizetnek kilónként. A piacon továbbra is korlátlan mennyiségben kapható a sertéshús és a szalonna. Megkötésre nincs is szükség és így remélhetőleg nem lesz baj a zsírellátással. A zsírsza­lonna és a háj jelenleg 17—18 fő­forint.­­ Ifja este budapesti művészek vendlzetté­de ,Megsértették a minisztériumot“ A Katona József Színházban ma este ritkán látott művészi élmény­ben lesz része a színházat szerető közönségnek. Színrekerül a „Meg­sértették a minisztériumot“ című rendkívül vidám vígjáték. A fővárosi vendégegyüttes ma délelőtt megérkezett Kecskemétre. A főszerepeket: Ráday Imre, Ka­marás Gyula, Lénárt Béla, Fellegi Tamás, Komlós Juci és Murányi Lili alakítják- j Jegyek ma délután 5 órától kezd­ve még válthatók a színházi pénz­tárnál. Az előadás este fél 8 óra­kor kezdődik­ Major Emánuelt ismét őrizetbe vették Lapzártakor jelentik lapunknak, hogy Major Emánuelt, a városi adóhivatal főnökét a rendőrség is­mét őrizetbe vette. Major Emánuel jelenleg a rend­őrségi fogdában van. A vizsgálat folyik, a kapitányság hivatalos je­lentést még nem adott ki. Magán­forrásból úgy értesülünk, hogy Ma­jor Emánuel ellen internálási eljá­rás indult meg ismeretes politikai ügyéből kifolyólag. Osztják az adományokat 3000 kérvény futott be eddi® a Vöröskeresxl­ex Kalocsa „adagja*4 is nálunk marad? — Kecskeméti Lapok tudósítójától — Az amerikai vöröskeresztes adomá­nyok osztása gyors ütemben folyik, bár nagy munkát vesz igénybe a kiza­­tott 3000 kérvény elbírálása és a ké­relmezők életkörülményeinek kivizsgá­lása. Sok az olyan kérelmező is, ahol az UNRRA tól már kap­ott nagyobb adományt. Természetesen ezek nem­ részesülhetnek mégegyszer. A családvédelmi akció gondozottjai ne­kr mind megkapták az odaítélt ru­haneműt. Jelenleg a jólét­ bent lak­ós intézmények (árvaház, gyermekmen­­hely stb.) vannak soron. Örvendetes lehetőségről kaptunk ma­ hírt az adományokkal kapcsolatban. Kalocsa ugyanis valószínűleg vissza­küldi a neki juttatott ruhamennyisé­get, mert állítólag nem tudja a kiosz­tás munkáját elvégezni. (Nem baj, mi szívesen visszafogad­juk És a Vöröskereszt ki is turja osztani.) Börtönbüntetésre ítélték a helybeli üzletek rémét Bayer László dr. büntető egyes­­bíró előtt tegnap délelőtt állott özv. Szőke Sándorné többrendbeli üzlet­fosztogatásokkal vádolva. Szőkénének a trükkje az volt, hogy vásárlás ürügyével bement az üzletekbe. Fontoskodva válogatott és válogatás közben ügyesen el­emelt pár értékesebb holmit. A bíróság előtt tisztázódott, hogy a vádlott már 15 esetben volt bün­tetve lopásért. A bizonyítási eljárás lefolytatása után jogerősen 1 évi börtönre ítélték Szőkénét. Városi Mozi Csütörtöktől-szerdáig. December 11—17. Előadták hétköznap VaS és V«8 órakor. Vasárnap Va4, s/40, */»9 órakor. Budapesttel egyidőben. Mopex óriásfilm! Utolsó emberig Monumentális film az amerikai honfog­lalók hősi kalandjairól — Custer tábor­noknak, az Indiánok legyőzőjének filmje. Főszerepben: Errol Flynn, Olivia de Havilland. Otthor^JozI Csütörtök-keddig. December 11—16. Előadások hétköznap 5 és V*8 órakor. Vasárnap Va4, 8, V/19 órakor. MOPEX FILMÓRIÁS IRENE DUNNE legújabb káprázatos kiállítású filmjében: Anna és Isziámi király Többi főszerepben: REX HARISON, LINDA DARIEL. Árpád Mozi Csütörtöktől-vasárnapig, December 11—14 Előadások hétköznap 5 és 7 órakor. Vasárnap 4, 6 és 8 órakor. A legizgalmasabb bűnügy: MR. COCKRILL ESETE /WWVWWt^‹/ο AAA/›AA/W­ AA^ A műtőben operáció közben ölt a min­denre elszánt gyilkost Mindenki gyanús, aki éli Nyomoz a Scotland Yard­­ HÍRADÓI_______________________ Ifjásadik adventi Misét Vasárnap, december 14-én d. 1­ 5 órakor rendezi a Katolikus Egy­let Kisfaludy­ utcai székházában a következő műsorral: 1. a) Schubert: Szállj szivünkbe szent igazság; b) Bárdos Lajos: Ó, dicsőült Szép kincs. Énekli a Kát. Egyházi Énekkar. 2. a) Liszt: Vi­gasztalás; b) Brahms: Bölcsődal; c) Schubert: Rögtönzés (f-moll). Zon­gorán előadja: Puky Margit zene­tanárnő. 3. A Krisztust váró em­ber. Ünnepi beszéd, elmondja Szath­­máry Kálmán­ 4. Hubay: Magyar téma variációik. Hegedűn játssza­: Szabadi Sándor zenetanár, zongo­rán kisér: Puky Margit. 5. Krüger Aladár: Saul levele Damaszkuszba. Szavalja: Nemes József joghallgató. 6. a) Kodály Zoltán: Ave­­Maria; b) Bárdos Lajos: Nyújtsd ki menny­ből. Énekli a Katolikus Egyhézi Énekkar. Belépődíj nincs. Önkéntes adomá­nyokat a Kát. Egylet kulturális cél­jaira köszönettel fogadna! Szlovákiából áttelepített állításkötelesek jelentkezése A Szlovákiából áttelepített 1924., 1925., 1926-ben állításkötelesei de­cember 15-ig bezárólag feltétlen je­lentkezzenek a katona ügyosztályon. (Városháza, I. em. 17.) Betlehemi előadás a Független Ifjúságnál A Független Ifjúság kecskeméti szervezetének műkedvelő csoportja de­cember 14-én, vasárnap délután fél 4 órakor az ifjúság helyiségében (Rá­­kóczi­ út 5., I. em­ 4.) betlehemi já­­tékot mutat be-Kérjük a tagokat, hogy a fenti idő­pontban teljes számmal jelenjenek meg, Elnökség,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék