Kecskeméti Lapok, 1947. július-december (80. évfolyam, 112-263. szám)

1947-12-12 / 249. szám

Nincs petróleum, nincs gyertya! Mivel világít a kültelki és a tanyai lakosság ? továbbra is 24 fillér a gyula Lapunk egyik multhetí ' számában közöltük a Gazdasági Főtanács gyufa­­áremelési tervezetét. Eszerint a rendes dobozos gyufa új ára 30 fillér leit volna. A közellátási felügyelőtől nyert ér­tesülésünk alapján közölhetjük, h >gy az áremelés nem lépett életbe, a gyu­fa továbbra is 24 fillér. Aki az á'af túllépi, árdrágítást követ el. ismereí/er/essiö előadás a Kisgazdapártban A Kisgazdapárt ismeretterjesztő előadássorozata keretében vasárnap délelőtt 11 órakor Dugár Sándor mező­­gazdasági középiskolai tanár tart elő. adást a burgonyatermesztésről. Az elő­adás a Kisgazdapárt nagytermében lesz. Az érdeklődő párttagokat szíve­sen látja a vezetőség. Pamutszövetet kapnak a gazdasági munkásak Az iparügyi miniszter a mezőgazda, ság körében foglalkoztatott nincste­len mezőgazdasági munkások, kubiko­sok és öt holdon aluli kisbirtokosok részére karácsonyi pamutszövet akciót rendez. Az igényjogosultak mielőbb jelentkezzenek az UFOSz és a FÉKOSz kecskeméti szervezeteiben, mert a közellátási hivatal csak a fent­­nevezett. szervek elbírálása alapján ad. ja ki ea utalványt. Tilos a jaklegeltetés a küzlegelökőn A város gazdasági ügyosztálya fel­hívja az érdekeltek figyelmét, hogy közlegelőkön a juhlegeltetés március 15-ig tilos. Egyben felhívjuk az érde­kelt állattartók figyelmét arra' is, hogy a gyenge korai vetéseket ne le­geltessék, , mert ez nemzetgazdasági szempontból rendkívül káros. Az, ál­landó sertéslegelőkön a sertést legel­tetni továbbra is szabad. A rendelkezések megszegői ellen a város mezőrendőri kihágás címen el­járást tesz folyamatba. Xlskbtk a Nagyvilágbál Anglia és a Szovjetunió között létrejött a megegyezés brit gépek, valamint szovjet gabona és épület­fa kicserélését illetően. Berlinben a szövetséges katonai bizottság a hatóságok karácsonyi szünetét két hétben állapította meg. / A Szuezi csatorna bejáratánál Adenben véres összecsapás volt az arabok és zsidók között: a fegyve­res harcnak többszáz halálos áldo­zata volt és a romok még ma is füstölnek az utcákon. Londonba# derűlátóan ítélik meg a külügyminiszterek tanácskozását és azt hiszik, hogy a hét végére meglehetősen, tiszta kép fog ki. alakulni. f.gy amerikai professzor újfajta besugárzás alkalmazásával megöl­­•fottj, az elhízás megakadályozását, úgyhogy nincs szükség többé sová- 1 nyitó kúrára. Kedden este*brit katonaság száll­s meg Palesztina főbb útvonalait. A román földművelésügyi minisz­­b r megtiltotta, hogy fenyőfát kará­csonyfa céljaira levágjanak és for­galomba hozzanak. A .Kecskeméti Lapok’tudósitójátől A hirtelen támadt és szórványosan jelentkező petróleumínség Kecskeméten is érezteti hatását. Említésre méltó mennyiséget már több mint egy hó­napja nem lehet az üzletedben, vagy az elosztóktól kapni. A petróleumín­ség újabb feketezésj ágat teremtett, ami burjánzik is vígan. Az élelmes felhajtok minden mennyiséget szállí­tanak, de csak 12 forintért literen­ként. A petróleumínség főoka a rossz el­osztási rendszer. A rendelkezésre álló készletek nagy részét Budapest kapja1, A Katona József Színházban ma este ritkán látott művészi élmény­ben lesz része a színházat szerető közönségnek. Színrekerül a „Meg­sértették a minisztériumot“ című rendkívül vidám vígjáték. A fővárosi vendégegyüttes ma délelőtt megérkezett Kecskemétre. Lapzártakor jelentik lapunknak, hogy Major Emánuelt, a városi adóhivatal főnökét a rendőrség is­mét őrizetbe vette. Major Emánuel jelenleg a rend­őrségi fogdában van. A vizsgálat — Kecskeméti Lapok tudósítójától — Az amerikai vöröskeresztes adomá­nyok osztása gyors ütemben folyik, bár nagy munkát vesz igénybe a bitó. tott 3000 kérvény elbírálása és a ké­relmezők életkörülményeinek kivizsgá­lása, Sok az olyan kérelmező is, a'd az UNRRA tói már kap -tt nagyobb adományt. Természetesen ezek neu. részesülhetnek mégegysze*. A családvédelmi akció gondozottjai ne ár mind megkapták az odaítélt ru­ahol minden petrőleumfőzőre havi 20 litert utalnak ki. Nem tudni, miért e nagy kedvezmény, amikor a pesti la­kosságnak a gáz és a villany is ren­delkezésére áll. Kérjük a rossz elosztási rendszer megreformálását, de először is na­gyobb mennyiségű petróleumot, mert a kültelki ős tanyai lakosság petró­leum és gyertya hiányában a huszadik századot meghazuttoló világítási esz­közök használatára kényszerül. A leg­több helyen faggyúval, vagy olajba­­mártott kanóccal „világítanak". De már ez is fogytán van- . . A főszerepeket: Ráday Imre, Ka­marás Gyula. Lénárt Béla, Fellegi Tamás, Komlós Juci és Murányi Lili alakítják- j Jegyek ma délután 5 órától kezd­ve még válthatók a színházi pénz­tárnál. Az előadás este fél 8 óra­kor kezdődik­folyik, a kapitányság hivatalos je­lentést még nem adott ki. Magán­forrásból úgy értesülünk, hogy Ma­jor Emánuel ellen internálási eljá­rás indult meg ismeretes politikai ügyéből kifolyólag. haneműt. Jelenleg a jóiét! bent lak ós intézmények (árvaház, gyermekmen­­hely stb.) vannak soron. Örvendetes lehetőségről kaptunk ma. hírt az adományokkal kapcsolatban. Kalocsa ugyanis valószíaűY.g vissza­küldi a neki juttatott ruhamennyisé­get, mert állítólag nem tudja a kiosz­tás munkáját elvégezni. (Nem baj, mi szívesen visszafogad­juk Es a Vöröskereszt ki is .uija osztani.) Városi Mozi Csütörtöktől-szerdáig. December 11—17. Előadtok hétköznap VaS és V«8 órakor. Vasárnap Va4, s/40, */»9 órakor. Budapesttel egyidőbenl Mopex óriásfilm! Utolsó emberig Monumentális film az amerikai honfog­lalók hősi kalandjairól — Custer tábor­noknak, az Indiánok legyőzőjének filmje. Főszerepben: Errol Flynn, Olivia de Havilland. Otthor^JozI Csütörtök-keddig. December 11—16. Előadások hétköznap 5 és V*8 őrakor. Vasárnap Va4, 8, '/j9 órakor. MOPEX FILMÓRIÁS IRENE DUNNE legújabb káprázatos kiállítású filmjében: Unna és»sziámi király Többi főszerepben: REX HARISON, LINDA DARNEL. Árpád Mozi Csütörtöktól-vasárnapig, December 11—14 Előadások hétköznap 5 és 7 órakor. Vasárnap 4, 6 és 8 órakor. A legizgalmasabb bűnügy: MR. COCKRILL ESETE /WWVWWt^>/>AAA/>AA/W>AA^ A műtőben operáció közben ölt a min­denre elszánt gyilkost Mindönki gyanús, aki éli Nyomoz a Scotland Yard 1 HÍRADÓI_______________________ Iflásadik adventi Miiéi Vasárnap, december 14-én d. u- 5 órakor rendezi a Katolikus Egy­let Kisfaludy-utcai székházéban * következő műsorral: 1. a) Schubert: Szállj síivünkbe szent igazság; b) Bárdos Lajos: Ö, dicsőült Szép kincs. Énekli a Kát. Egyházi Énekkar. 2. a) Liszt: Vi­gasztalás; b) Brahms: Bölcsődal; c) Schubert: Rögtönzés (f-moll). Zon gorán előadja: Puky Margit zene­tanárnő. 3. A Krisztust váró em­ber. Ünnepi beszéd, elmondja Szath­­máry Kálmán- 4. Hubay: Magyar téma variációik. Hegedűn játssza-: Szabadi Sándor zenetanár, zongo­rán kisér: Puky Margit. 5. Krüger Aladár: Saul levele Damaszkuszba. Szavalja: Nemes József joghallgató. 6. a) Kodály Zoltán: Ave -Maria; b) Bárdos Lajos: Nyújtsd ki menny­ből, Énekli a Katolikus Egvbézi Énekkar. Belépődíj nincs. Önkéntes adomá­nyokat a Kát. Egylet kulturális cél­jaira köszönettel fogadna! Szlovákiából áttelepített illltáskStelesek jelentkezése A Szlovákiából áttelepített 1924.. 1925., 1926-beÜ állitáskötelesei de­cember 15-ig bezárólag feltétlen je­lentkezzenek a katona ügyosztályon. (Városháza, I. em. 17.) Betlehemi előadás a Független Ifjúságnál A Független Ifjúság kecskeméti szervezetének műkedvelő csoportja de­cember 14-én, vasárnap délután fél 4 órakor az ifjúság helyiségében (Rá­­kóczi-út 5., I. em- 4.) betlehemi já. tókot mutat be-Kérjük a tagokat, hogy a fenti idő­pontban teljes számmal jelenjenek meg, Elnökség, Börtönbüntetésre ítélték a helybeli üzletek rémét Bayer László dr. büntető egyes­­bíró előtt tegnap délelőtt állott özv. Szőke Sándorné többrendbeli üzlet­fosztogatásokkal vádolva. Szókénének a trükkje az volt, hogy vásárlás ürügyével bement az üzletekbe. Fontoskodva válogatott és válogatás közben ügyesen el­emeit pár értékesebb holmit. A bíróság előtt tisztázódott, hogy a vádlott már 15 esetben volt bün­tetve lopásért. A bizonyítási eljárás lefolytatása után jogerősen 1 évi börtönre ítélték Szókénét, LANYHA^AJORGALOM, 7-9 forint a hízottsertés Nem lesz baj a A .Kecskeméti Lapok* tudósítójától Egyre nagyobb kínálat mutatko­zik hizottscrtésből, a forgalom azon­ban továbbra is lanyha. A közepes helyi fogyasztás mellett a kiszállí­tás nem nagyon jelentős- A hízott sertésárak változatlanok, csak a húspiacon mutatkozik némi drágu­lás. 100—160 kilós sertés 7—8 forint, zsírellátással ? de szép kihízott sertésért 9 forintot is fizetnek kilónként. A piacon továbbra is korlátlan mennyiségben kapható a sértéshús és a szalonna. Megkötésre nincs is szükség és így remélhetőleg nem lesz baj a zsírellátással. A zsírsza­lonna és a háj jelenleg 17—18 fo­forint. i Ifla este budapesti művészek vendl^ettéyde ,Megsértették a mmisztériumot“ Major Emánuelt ismét őrizetbe vették Osztják as adományokat 3000 Kérvény fuíolt öe eddi® a VörosKere&xl&ex Kalocsa „adagja*4 is nálunk marad?

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék