Kecskeméti Lapok, 1948. január-június (81. évfolyam, 1-147. szám)

1948-03-17 / 63. szám

1948. március 17., szerda Ara 60 fillér 81. évfolyam 63. szám fi Független Kisgazda, Fidi Am­ekás és Pak­ári Párt politikai napilapja M­OMIESSI A magyar nép milliói ünnepelték tegnap szerte az országban mindeg­nütt aljongó lelkesedéssal a szabad­ságharc százéves évfordulóját. Teg­nap, a történelmi évfordulón tör­vénybe iktatta a magyar országgyű­­lés az 1948. évi XXIII. törvénycik­ket az 1848—49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökí­téséről. A törvénycikk ünnepélye­sen kijelenti, hogy 1848. nagy ha­gyom­ányait , szellemét hűségesen megörzi és mindennemű elnyomás ellen következetes harc s a népek közötti békés együttműködés je­gyében fejleszti tovább. Az ország­gyűlés diszülésén Dinnyés Lajos miniszterelnök mondotta az ünnep, beszédet és felszólalt, a Szovjetunió képviselője, Vomsilov marsall is, kijelentvén, hogy „Magyarország elfoglalta méltó helyét az élen járó demokráciák családjában.“ Az Országház előtti Kossuth Lau 500­ téree száz- és százezrek előtt mondott beszédében Tildy Zoltán köztársasági elnök kifejtette, hogy mai küzdelmünk iránya a haladás és a teljes emberi szabadság felé mu­tat Kossuth Lajos szelleméből szár­mazott a magyarságnak az a fedél­mérése, hogy az egy szomszédságban élő népek szabadságának ügye kö­­zös ügy és nekünk nem egymás erőit pusztítva, hanem ezeket az erőket összefogva kell kivívnunk és megszilárdítanunk szabadságunkat A Toto vasárnapi fordulóján 1,262-347 darab Toto-szelvénnyel pá­lyáztak az ország minden részéből. A szelvények közül 40 volt tizenkét, találatos, tulajdonosai 16.000 forin­tot nyertek fejenként. Tizenegy talá­latot 1700-an értek el és 370 forin­tot kapnak. A tíztalálatosok száma 19.000 volt, jutalmuk 33 forint. Parisban összeült a Marshall, tervben résztvevő 16 európai állam értekezlete a Marshall-terv megvi­tatására. Az értekez­és első napján világosa® kitűnik a tanácskozás két l­eg­jellemzőbb vonala: Nyugat-Németország fontosságának és a 'Marshal'-te­rvben elfog­ult kiváltsá­gos helyzetének szüntelen emlegeté­­se és annak hangsúlyozása, hogy a­­Marshall-terven túl Amerika nyu­gateurópai katonai blokkról tár­gyal. Bidault francia külügyminisz­ter kijelentette: Németországnak el kell foglalnia helyét az újjáépülő világban. Ezzel egyidejűen Clay tábornok a németországi amerikai övezet parancsnoka Frankfurtban bejelentette, hogy az USA, Anglia, Franciaország és a Benelux-államok hozzájárultak Németország részvé­teléhez és rövidesen német gazda­sági szakértők utaznak Párisba.­­ Szalonikiben tegnap különleges szabadságharcos robbantó a Bakula- Lak­a város központjában több rajz­s­taütésszerű támadást ha­jtottak vég­­re. Diroifov bolgár miniszterelnök vezetésével bolgár kormán­yküldött­­ség indult a szovjet fodrásba ba­rátsági, együttműködési és kölcsö­Március 14-én ét, 16-én zásdódíszbe öltözött a város. Derült, szeles idő­ben hatalmas tömegek ünnepelték a szabadságharc centenáriumát. Vasár­nap este 5000, hétfőn délelőtt lo­o06 ember gyűlt össze a nagytemplom előtti téren. Az Ifjúság Ünnepén a ceglécy tűz­­oltózenekar és a kecskeméti tan­­,a zenekar vezetésével 600 f­áklya­vivővel az élén vonult fel az iskolák, üzemek és egyesületek fiatalsága. A Himnusz után Kovácsréti Imre és Mikus Jámes tárogatózott. • András? Jenő, & Josán'-egylet fő­­titkára megvilágította a 43.as ifjúság valódi szellemét. __ A szabadságharc győzelemre ju­tásaiból merített hitünk felemel és megsokszorozza erőnket mai nagy fel­adataink teljesítésére. Petőfi: Háború volt című versét szavalta Urbán Pál joghallgató. Rácz Gyula, a 48-as Ifjúsági Bi­zottság titkára emlékbeszédében a már­­ciusi eseményeket ismertette és az if­júsági egységre hívta fel a­ figyelmet. Majd emléklapokat nyújtott át a Ma­­gyar Ifjúság Országos Tanácsa nevé­ben azoknak, akik a centenáriumi év­ben a szabadságharc fiatal hőseinek szellemében jó munkát v­égeztek. Ezután a cserkészek tábortüzet gyújtottak, táncszirmokat mutattak be és népi énekeket énekeltek. Az Ifjúság Ünnepét a Szózat zárta be. Március 15-én délelőtt fél 11 órakor mintegy 10.000 ember jelenlétében került sor a nagytemplom előtt a Nemzeti Bizottság emlékünnepélyére. A Nemzeti Bizottság nevében Va­dász Ferenc elnök üdvözölte a közön­séget. A Polgári és Munkás Dalkör Kremán Sámuel karnagy vezényleté­vel elénekelte a Himnuszt. Házy Árpád pestmegyei alispán az Országos Nemzeti Bizottság nevében is beszélt. — A mai népi demokrácia a ter-­­­mészetes folytatása annak, amit apáink, nagyapáink és dédapáink a 48-as szabadságharcban elkezdtek, hogy felszabadítsák népünket, bizto­­sítsák függetlenségét, szabadságát, jogait és jólétét.­­ Nemes József joghallgató Petőfi: A nemzethez c. költeményét adta elő. Kodály: Székelyekhez c. művét éne­kelte a Polgári és Munkás Dalkör vel­­­nös segélynyújtási egyezmény meg­kötésére. Sanghaj jelentés szerint a kínai néphadsereg csapatai elfoglalják Hepinkait, Mandzsúria ipari köz­pontját és Csang-Csung előtt állnak e­gyeskora Kremán Sámuel országos karnagy vezényletével. Vad­ász Ferenc, a Nemzeti Bizott­­ság elnöke ünnepi beszédében a kora­beli kecskeméti eseményekkel foglal­kozott. — Éreznünk kell a történelmi fe­lelősséget, amely bennünket Kecske­mét szolgálatában kötelez. Ezért he­lyeztünk­­ el koszorút a nagytemplom falán levő 48-as emléktábla alá. A vá­rosháza falára illesztett Petőfi em­lékt­ábla pedig azt hirdeti, hogy ennek­­ a városnak a népe megtanulta a tör­­t­­énelmet és tudja, hogyan kell élni és harcolni jogaiért. , s­­ Következett a Petőfi-emléktábla le­leplezése. Majd a Nemzeti Bizottság, a rendőrség, a honvédség, a 48-as Ifjú­sági Bizottság, a MNDSz és az OTI vezetői koszorút helyeztek el a Kos­­suth-szobor alapzatának A város közönsége nevébe® Czagány Ferenc főispán vette át a Petőfi-em­­léktáblát. — Az előző évtizedekben a magyar­ság fénybeborította 48 külsőségeit, de nem értette meg és nem élte át az eszméket. 4. mai magyarság Petőfi ál­mainak megvalósulása. Kodály__Petőfi: A magyar nemzet c. művét a Kecskeméti Dalárda éne­kelte el. Vezényelt Lőrincz Béla. Pe­tőfi Nemzeti dalát az ált. fiúsiskola és az I. ker. ált. iskola szavalókórusa adta elő Miegáll József igazgató veze­tésével. Az emlékünnepélyt a Kecske­méti Dalárda zárta be a Szózattal Március 15-én este fél 8 órakor a Katona József Színházban a Kerületi Szabadművelődési Tanács ünnepi hangversenyt rendezett. A Himnuszt és Hubert Petőfi: Csa­tadalát a Polgári és Munkás Dalkör énekelte. Vezényelt Kremán Sámuel,­­ Ady: A tűz márciusa c. versét Mám- J m­ustch Zoltán piarista diák szavalta.­­ Fehér Sándor számvevőségi főtaná-­­ esős ünnepi megemlékezésében han­ * goztatta, történelmi korszerűség, hogy * a szabadságharc kitörése után száz évvel felépülhetett a harmadik ma-­­ gyar köztársaság. A ref. tanítónőképző intézet énekka- r­ra Kodály—Ady: Felszállott a páva c. művet énekelte. Vezényelt Kálmán Lajos. Puky Margit Kodály-műveket zongorázott. Az árvahasz fiúnövendékei népi táncokat mutattak be. Kodály, és Bárdos-dalokat- érekért az Angol- i ®as®sszonyok leánygimnáziumain énekkara. Vezényelt Craboi Éva, Er­kel- és Gárdonyi-műveket énekeit a Polgári és Munkás Dalkör vegyeska­ra. Vezényelt Kremán Sámuel. Petőfi: A nép nevében c. versét Ipsics Béla piarista diák szavalta. A belsőnyiri legények citeraegyüttese népdalokat adott elő. Szabadi Sándor Bartók­­művet hegedült. Gábor Éva Kodály­­dalokat énekelt. Az árvaház leányod, vendékei három népi táncot mutattak be. Karátsony Kálmán népdalokat énekelt. A­ Kecskeméti Dalárda a Ré­­tea, réten c. dalt, majd a Szózatot énekelte el. Vezényelt Lőrincz Béla. 10,000 ember ünnepelte m­árcius 15-ét a nap ptem­piám tratt Március 15. a­­Kisgazdapártban A Független Kisgazdapárt vasár­­nap ünnepelte meg 1848 március 15-ének százéves fordulóját. Délelőtt 11 órára a párttagok teljesen megtöl­tötték a pártház nagytermét. A nagy hagyományokhoz méltó ünnepség a Himnusz hangjaival kés­­lődött, majd Kis Károly Kfr. nyitotta meg rövid bevezetőjével az ünnepi gyűlést. Nemes József joghallgató, a tőle már megszokott nagy lendülettel és mély átérzéssel szavalta el a Talp­ra magyart. Révész László dr. országgyűlési képviselő emelkedett ezután szólásra. Beszéde elején vázolta az európai tár­­sadalmi alakulások és forradalmak hatásait, mint buzdítást a mi száz év előtti küzdelmeinkhez. Részletesen is­­mer­tette a döntő napok eseményeit, Kossuth bécsi Útját, a pozsonyi or­szággyűlés határozatait és a pesti if­júság forradalmi megmozdulásának mozzanatait Kossuthot méltatta ez­után képviselőnk. Kossuthot, mint az alkotmányosság, a jog és törvény em­berét, aki a forradalom gondolatától mindig idegenkedett és aki mégis nemzete és hazája iránti forró szere­­tetétől áthatva élére­ állt a nemzeti szabad­ságharcnak. —­ Gondoljunk kegyelettel száz év előtti nagyjainkra, akik mindig a sza­­badságért küzdöttek. Igyekezzünk ma és mindenkor méltók lenni a nagy időkhöz és akkor megsegít bennünket az Isteni — fejezte be ü­nnepi meg­emlékezését Révész László dr. Nagy tetszéssel fogadta a közönség a hazafias dalokat, amelyeket K. Sza­­bó Marika énekelt. Hangjából igazi énekes tehetség csendült ki. Fr. Kiss Károly zárószavai Után a Kossuth­­nóta hangjaival ért véget az ünnep­ség. Kerekemet nevfissii Czagány Ferenc főispán és Bárány János tanácsnok tették le vasárnap délután Alsódabason a nagy cen­tenáriumi ünnepségen az emlékezés koszorúját Kossuth László sírjára Az ünnepségen a köztársasági elnök­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék