Kecskeméti Lapok, 1948. január-június (81. évfolyam, 1-147. szám)

1948-06-04 / 126. szám

hírek m 1111''k Bit.: Jd­os sz. Szive lufiíUt ■ Prot.: Kerény m 5 Jlapkelte: 4,19 Q ff Napnyugta: 20.86 Pintail II Ügyeletes patikák: rviiiEH if Székely, Csongrádi­ m ^MPBMI Szabó, Mária-körút — .4 Mária Kongregáció értesíti tagjai, hogy 4-én, pénteken reggel te 8 órakor a nagytemplomban kö­zös engesztelő *szent­ldozást végez­ Ugyanaznap délután 6 órakor lesz az évbezáró gyűlés. Mindenki pon­tos­an.­gr­etenését kéri a vezetőség. — Bel­­házi bibliaóra lesz június 4-én, pénteken délután 6 órakor Víz­­kelethy­ utca 6. szám alatt B- Gáll Andráséknál. — 4 órakor pedig Nagykőrösi’utca 34 szám alatt Szász Mátyásoknál­. Ha jól akar szórakozni, jöjjön el a Kereskedők kirándulására Jú­nius 6-án a Tőserdőbe, ahol szóra­kozásról, ételről, halról, gondoskodik a rendezőség- Autóbuszjáratok reg­gel 7-től a Cifra-palotától. Jelené­kese és a KLSOSz Arany János-utca 10. szám alatti irodájában és a Fű­­szerkereskedők Egyesületében. Bu­­dai-utca 15. 4376 — Kecskemét u­hj. város adóhivata­lától. Árverési hirdetmény. A KKME 69. paragrafusa 3. pontja értelmében 6970 forint köztartozása fejében le­foglalt 4300 forintra becsült tároló boroshordók ingóságát helyszíni nyil­vános árverésen elárverezi az adóhi­vatal. Az első árverés helye: Kisfa­­ludy­ utca 15. számú ház pincéje. Az első árverés ideje: 1948 június 6-án délelőtt 10 óra. A második árverés hely©: városi anyagraktár (Dózsa György-lak­tanya). A második árverés ideje: 1948 június 16.4n délelőtt 10 óra­ Az első árverésen a bevaértók há­­romnegyed részén alul a lefoglalt in­gók nem adhatók el. A második ár­verésen azonban­ a legtöbbet ígérőnek minden esetben eladatnak. A vételi ár és az utána járó illeték azonnal készpénzben fizetendő. Kecskemét, 1948. évi júljlág 2-án­ Mahliry László ML végrehajtó. 4411 — A szem a legnagyobb kincs. Vigyázzon pár Szemüvegét csak Márkus szaklátszerésznél készíttesse «4. Minden szemüveg garanciával készült Réthey üvegüzletben. 823 —• Megalakult a Hírlapterjesztő Munkások Szabad Szakszervezete helyi csoportja. Elnök: Zsákai János pénztárkezelő: Fodor Istvánné, pénz­­tárelenőr: Tóth Gyuláné, titkár: Veres Melánia, jegyző: Prokovics Mihály. — KECSKEMÉT Ill. Viíros adóhi­vatalától. Árverési hirdetmény. A KEHO 69. paragrafusa 3. pontja ér­telmében 33.150 forint köztartozás fe­­jében lefoglalt 42.000 forintra be­csült­ bútorok, boroshordók, kocsik, tavak, tehenek, rádió, esztergapad, kerékpár, teherautó stb. ingóságokat nyilvános árverésen elárverezteti az­­adóhivatal. Az első árverés helye: városi anyagraktár (Dózsa György­­laktanya. Az első árverés ideje: 1948 június 4-én délelőtt 10 óra­ A máso­dik árverés helye: ugyanott. A má­sodik árverés ideje: 1948 június 15-én délelőtt 10 óra. Az első árverésen a becsért­ háromnegyed rezeo aim a lefoglalt ináról­ nem adhatók el. A második árverésen azmban a legtet»,, bet­­ererenek minden c«e+be« eladat­nak. A vételár és az utána járó ille­ték azonnal készpénzben fizetendő. —­­ Kecskemét, 1948. évi Június hó 2-án.­­ Maklí­ry László ML végrehajtcó. 4412 4 HÍREK BUDAPESTRŐL ! A Magyar Vöröskereszt gyermek­­nyaraltatási akciója keretében teg­nap délután 20 kocsiból álló szerel­vényein 500 magyar gyermek utazott Dániába. Többszáz mázsa olcsó marhahúst dobnak piacra a fővárosban a hét végén, ára 30 százalék­oso­nttel mér­ve 8,40 forint lesz. Ma kerül Budapesten a statáriális bíróság elé három SS-legény, akik egy század felszereléséhez elegendő lőszert rejtegettek lakásukon-A kereskedelempáítyi minisztérium­ u­tán tervezet készül, amely szerint csak eredetiben bemutatott iparága­­zolvánnyal lehet majd árusítani or­szágos, vagy heti vásárokon. Magyarországon mindössze 100.000 hold a felszántott, de még be nem vetett terület. Az iskolakerülés meggállása vé­gett a főváros arra kérte a rendőr­séget, hogy szüntessék meg a dél­előtti moz­ielőa­dásokat. " Megütötte a rendürt, mert felis­merték nála a lopott holmit Parázs jelenetek színhelye volt tegnap délelőtt az ócskapiac. M. J.-né gazdasszony a piacon­ jártában nagy megrlepetésre felis­merte Elek Sára Máriahegy 91. sz. alatti lakos, alkalmi árus holmijai között saját edényét, amely a zűr­zavaros időkbe® tű­nt el lakásáról. M- J.-be rendőrt hívott és igazol­tatta Etek Sárát. Etek Sára nem hagyta magát, nagy patárját csapott. Új szövőtan­folyam kezdődik " A háziipari főügs­előség új szövő­tanfolyam indítását engedélyezte. A tanfolyam jóajjul kezdődik- Je­lentkezni lehet a szociális felü­gyelő­­ségen (Katona József utca 5.). A kecskeméti gyermkek öröme lesz a Katona József­ parkban mögt létesítendő gyermekjátszótér. Fehér Sándor pénzügyi főtanácsos .GJíOO f°- f­rintért vásárolt tegnap a fővárosban * játékokat: négy billenő hintát, gör­gőket és egy 12.5 méter hosszú, 3.5 méter magas vasszerkezetű függőin­­­­tát m­ászórudakkal. A ját­ék­szereket egyidősen 30 gyermek használhatja. 11 városi zeneisko­a növendékha­n­gv­ersenye A Városi Zeneiskola évzáró hang- 5 versenyén a 108 növendék közül 24 szerepelt. Darabválasztás és előadás szempontjából egyaránt magas a színvonal. A művek szerzőinek 66 százaléka magyar (Kodály, Bartók, Veress, Weiner, stb.), a többi kül­földi (főleg klasszikus). Az arány helyes. Míg a kezdő növendékek ré­­szkis idegen, különösen német da­lokon és táncokon keresztül ismer­ték vagy unták i meg a komoly zenét, ám majdnem kizárólag magyar nép­dalok és népdalffeldolgozások révén szerzik meg a zenei műveltséget. A darabok előadása pedig arról tanús­kodik, hogy M- Bodism Pál igazgató, Sz. Mikó Ida, Puky Margit, Vásár­helyi Zoltánná és Szabadi Sándor lelkiismeretes és alapos munkát vé­­­­geznek s nem egy tehetségnek bon­­­togatják szárnyát- Kékesi Gizella,­­ Csongor Attila, Kuczka Klára, Raj­­­­nai János, Mészáros Klára, Balla Er­­­­zsébet, Mészáros Katalin, Adám Sándor, Adára Klára, Csongor Lilla, Horváth Erzsébet, Varsányi Rózsa,­­ Vaszacsjlv Lujza, Horváth Gabriella Kecskés Ilona, Szabadi László, Sza­badi Ends®, Horfc­ Irén, Dér Gab­riella, Virág István, B. Kiss László­né, Fazekas Ida, Trix Lászlóné és Ambrus Mihály dr. mutatkozott be a hálás közönségnel.- A növendék­­hangversenyen látottak és hallottak . + - " - - • -r - -WylMér~ _ * fi rovatban közűitekért len­ a 21- •dóhivatal, 8*-m­g. merkWönég fele­­lőséget nem fillál. Neveit fiamat, ifj. Vajner Jánost én hűtlen érdemtelensége­­kitt fel. tagadóin és értő ,semminemű fóe­­lősséget nem vállalok és helyette semmit ki nem fizetek. , 4433 esév- Vajnár Jínosnc. majd amikor látta, hogy hegye® nyelvével nem boldogul, nekiosltott a rendőrnek és öklével az arcarca sújtott. Az összecsődült kiváncsiak alig tudták megfékezni a harcias amazont. Ezek Sára most a rendőrségi fog­dában ü­l és holnap kerül át az ügyészségre, ahol hatósági közeg el­leni erőszak miatt vo­nják majd fe­lelősségre, után bátran leszögezhetjük: a Vá­rosi Zeneiskola minden erkölcsi és anyagi támogatást megérdemel a várostó. U. L. — A Kisgazdapárt június 13-án, vasárnap rendez kirándulást Bu­gáéra- Jelentkezni a pártirodában leh­et, ahol a kedvezményes retúr­jegyre is felveszik az előjegyzést. — Minden dolgozó kezébe egy künyvnapi könyvet a centenári» könyv napról Kaskó Ilona könyv­ei papirkereskedésérről, ref. temp­­lom mellett- 4447­­ — Pénteken dél­után 4 órakor ,,Korunk gazdaság problémái és a mai magyar g'azdaságpolitiika's­zá' men tart előadást Jócsik Lajos ál­lamtitkár a Nemzeti Parasztpárt gszzdatáfii ankétsorozata keretében. Az előadás a Városháza közgyűlési termében lesz.­­ Sajátkészítésű dió, modern fa­zon hálószoba, kiváló minőségben, olcsón eladó Bajcsi műasztekismes­­ternel, László Károly­ u. 18. 4442 — Gőzfürdő nőknek pénteken, férfiaknak szombaton 9—6-is nyit­va. Kádfürdő mindkét napon férfiak­nak, nőknek 9—4 óráitl­ 4387 — Karikagyűrűk aranyékszerek, órák legolcsóbban. Órajavités ®gy­éri jótállással Alm­ár Lajos órás­mesternél. A Beretvással szemben, _________ 3497 i­«ssal»kéc.!-ft29« Irodai órák 8-10, 13-15, 18 t­M ELADÓ BIRTOK 3 h­oldas tót«fajú zöldséges, két berendezett kúttá­, cseréptető és tanya, szép Vi­temszeigei­­vel egyi­tt, nagykőrösi beton köze­lében, 6O.OCO. ELADÓ HÁZHELY: Piac közdé­­ben, köves utcán 225 öles 25.000. ELADÓ SZÓLŐ: Szarkádban 4 hold ,jó szőlő, 300 fiatal nemes gyümölcs­­fa, 2 épület, előnyös vétel, 29.000. I­ I “- Felhívás a volt hadifoglyom­hoz. A Volt Hadifoglyok Baj­társi Szövetsége kecskenyéti csoport.» június 6-án délelőtt 10 órai kezdet­tel tartja a Skute közgyűlését a Cif­­rapalotában. Tárgysorozat: Alapsza­bályok ismertetése. Vezetőség meg­választása. Minden volt hadifogly ,fr. bajtársi szeretettel vár & szervező* bizottság. —■ A budapesti Sztárai isuiar:­­könye június 0-án dédutáni 5 órakor szerepel Balla Péter vezetésével » ref. tenvplom egyhitetettei 'hangverr senyén. Kerisla jimiális: júti» i­ én. — Árverési hirdetmény. Kecske­mét thj- város adóhivatalától. A tó K. H. e. 60. paragrafu­sa 3. pontja értelmében 5069,37 Ft. köztartozás fejében Mosd­ak­ 8000 forintra be­­esett bútorok és zonítora h­atóságo­kat nyilvános árverésen elárverezi az adóhivatal. Az első árverés helye: Anyagraktár. Az első­ árverés ideje: 1948. június 4. 10 óra.. A másodi­­k árverés helye: Anyagraktár. A dia sextli árverés ideje: 1948. jún. 15- 16 óra. Az első árverésen a bocsért­­­k háromnegyed részén alul a lefogya­t ingek nem adhatók ki. A másodi­s árverésen azonban a legtöbbet egéré­nek minden esetben eladatnak. A vé­telár és á h utápa járó iszetek azon­nal készpénzben fizetendő. — Kud­­­komót, 1948. évi. június hó 3 napján. Koncz István a. S. végrehajtó. 4431 — t'jjivaried­jik pisgkus, fű­h­él! rabiját, ha Kanyarnál „Tri­­­rd trizl­i­hja. Gyűjtőhely Burr k­adt szűcsnél. Szabadság-tér. 3501 — Árverési hirdetmény. Kecske­mét b­í- város adóhivatalától. A K­­K. H. é. 69. paragrafusta 3. portá­l értelmében 75.218,64 Ft. köztarto­zás fejben lefoglalt 104500 forintra be­­csett 2 személyautó, 4 da­rab tehrer­­autó, 1 ló, 1 táblán székét Ingóságo­kat nyilvános árverésen csütlölözi az adóhivatel. Az első árverés helye: Tűzoltóudvar. Az­nap árverés ideje: 1948. június 4-én reggel 8 óra. A második árverés helye: Tűzoltóud­­var. A második árverés ideje 1948 évi június hó 15-én reggel 8 óra­kor. Az első árverésein­­ becsérték háromnjegyed részén alul a tofogia­t ingók nem adhatók el. A második árverésen azonban a legtöbbet k­zéte­ttek minden esetben eladatnak. A vé­telár és az utána járó illeték azon­nal készpénzben fizetendő. — Kecs­kemét, 1948. évf. június hó 3 napján. Koncz István a. v- végrehajtó. 4432 - Ma, csü­törtöktmn este 80 érai kezdettel az drőfttett házas­íjják-e? „Téves utakon*' cknmel lesz előadás a KfE-ben, Bawczky Fermc-utca 3. szám alatt. — Piarista kertiönnepély, fante G-ún. — Árverési hirdetmény. Kecske­mét thj- város adóhivatalától. A K K. H. é. 69. paragrafusa 3. pod­ja értelmében 81.000 forint köztartották fejében lefoglalt 41800 forintra be­­becsült aszterolt, székek, pultok, iro­dai berendezés és szobaberendez*®* bútorok ingóságokat nyilvános ár­verésen elárverezi az adóhivatal. Az* első árverés helye: Kecskemét, Nagy­­kőrösti­ utca 1—3. Az első árverés­­ideje: 1948. június hó 4- 9 óra. A n­á­­sodik árverés helye: Kecskemét. Nagykőrösi-idea 1—3. A második árverés ideje: 1948. június 1 h ó 15. 9 óra. Az első árverése® a becsértek­­háromnegyed részei alul a tefogad­t Ingók nem adhatók «4. A második árverésen szonb­an a legtöbbet »éré­nek m­ifiden fzsetben fl­adatnak. A vé­telár és az utána járó ipaték azoní­­nal kév­vpénzben fizetendő. — Kna­­kemét, 1918. évi. június hó 3-napján • Pogány áll- végrehajtó. 443"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék