Kecskeméti Lapok, 1948. január-június (81. évfolyam, 1-147. szám)

1948-06-04 / 126. szám

hírek m 1111''k Bit.: Jctos sz. Szive lűfiíUt ■ Prot.: Keróny m 5 Jíapkelte: 4,19 Q ff Napnyugta; 20.86 Pintail Ü Ügyeletes patikák: rviiiEH if Székely, Csongrádi-m ^MPBMÍ Szabó, Mária-körút — .4 Mária Kongregáció értesíti tagjai, hogy 4-én, pénteken regjei tó 8 órakor a nagytemplomban kö­zös engesztelő *>zeutildozást végez-Ugyanaznap délután ó órakor les» az évbezáró gyűlés. Mindenki pon­tos nw.'gJ etenősót kéri a vezetőség. — Bel. házi bibliaóra lesz június 4-én, pénteken délután 6 órakor Víz­­kelethy-utca 6. szám alatt B- GáiL Andráséknál. — 4 órakor pedig Nagykőró»i’utca 34 szám alatt Szász Mátyásoknál­— Ha jól akar szórakozni, jöjjön ej « Kereskedők kirándulására Jú­nius ó-án a Tőserdőbe, ahol szóra­kozásról, ételről, Kairól, gondoskodik a rendezőség- Autóbuszjáratok reg­gel 7-tól a Cifra-palotától. Jelené keseás a KLSOSz Arany János-utea 10. szám alatti irodájában és a Fü­­szerkereokedök Egyesületében. Bu­­dai-ytea 15. 4376 — Kecskemét tihj. város adóhivata­lától. Árverési hirdetmény. A KKMÖ 69, paragrafusa 3, pontja értelmében 69ZO forint köztartozása fejében le­foglalt 4300 forintra becsült tároló boroshordók ingóságot helyszíni nyil­vános árverésen elárverezi az adóhi­vatal. Az első árverés helye; Kisfa­­lydy-utea 15. számú húz pincéje. Az első árverés ideje: 1948 június 6-án délelőtt 10 Óra. A második árverée hely©: városi anyagraktár (Dózsa György-lak tanya). A második árverés ideje: 1948 június 16.4n délelőtt 10 óra- Az eleő árverésen a beoaértók há­­romneeyed részén alul a lefoglalt in­gók nem adhatók el. A második ár­verésen azonban. a legtöbbet Ígérőnek minden esetben eladatnak. A vétek ár és az «táua járó illeték azonnal készpénzben fizetendő. Kecskemét, 1948. évi júijiag 2-án- Mahliry László ML végrehajtó. 4411 — A szem a legnagyobb kincs. Vigyázzon pál Szemüvegét csak Márkus szaklátszerésznél készíttesse «4. Minden szemüveg garanciával készük Réthey üvegüzletben. 823 —• Megalakult a Hírlapterjesztő Munkások Szabad Szakszervezete helyi csoportja. Elnök: Zsákai János pénztárkezelő: Fodor Ietváané, pénz­­táreKenör: Tóth Gyuláné, titkár: Veres Melánia, jegyző: Prokovica Mihály. — KECSKÉMET Ülj. Vfíroá adóhi­vatalától. Árverési hirdetmény. A KKHÖ 69. paragrafusa 3. pontja ér­telmében 33.150 forint koztartoaá» fc. jében lefoglalt 42.000 forintra be­csült. bútorok, boroshordók, kocsik, Javak, tehenek, rádió, esztergapad, kerékpár, teherautó stb, ingóságokat nyjlvánes árverésen elárverezíeti az .adóhivatal. Az első árverés helye: városi anyagraktár (Dózsa György­­laktanya. Az első árverés ideje: 194S júniys 4-én délelőtt 10 óra- A máso­dik árverés helye: ugyanott. A má­sodik árverés ideje: 1948 június 15-én délelőtt 10 óra. Az első árverésen a böc«é*t% háromnegyed r&zeo aim a lefoglalt ináról; nem adhatók el. A második árverésen azmhan a legtet»., bet ierórónek minden c«e+be« eladat­nak. A vételár és az utána járó ille­ték azonnal készpénzben fizetendő. — \ Kecskemét, 1948. évi Június hó 2-án. j Maklí-ry László ML végrthaifcó. 4412 4 HÍREK BUDAPESTRŐL ! A Magyar Vöröskereszt gyermek­­nyaraltatáéi akciója keretében teg­nap délután 20 kocáiból álló szerel­vényein 500 magyar gyermek utazott Dániába. Többszáz múzsa olcsó marhahúst dobnak piacra a fővárosban a hét végén: ára 30 százalék csofnttel mér­ve 8.40 forint tesz. Ma kerül Budapesten a stotáriáljs bfró&ág ©lé három SS-legény, akik egy század fölszereléséhez elegendő lőszert rejtegettek lakásukon-A kereakedricm’áíryi mmisrtérlujn* tón tervezet készül, amely szerint csak eredetiben bemutatott tparága­­zoívánnyal lehet majd árusítani or­szágos, vagy heti vásárokon. Magyarországon mindössze 100.000 hold a felszántott, de még be nem vetett terület. Az iskoJakerüJés meggállása vé­gett 3 főváros arra kérte a rendőr­séget, hogy szüntessék meg a dél­előtti moz ieföa dósokat. ' I“- Felhívás a volt hadifoglyom ho*. A Volt Hadifosíyok Baj társ* Szövetsége kecskenveti csoport.» június 6-án délelőtt 10 órai kezdet­tel tartja a^kute közgyöíését a Cif­­rúpalotában. Tárgysorozat: Alapsza­bályok ismertetése. Vezetőség meg­választása, Minden volt hadifogly ,fr, bajtársi szeretettel vár & szervező* bizottság. —■ A budapesti Sztárai isuiar:­­kónje június 0-án dédutóji 5 órakor szerepe] Balia Péter vezetésével » ref. tenvplom egyhiteteTiei 'haagveiv senyén. Kerisla jimiális: júti» i-éa. — Árverést hirdetmény. Kecske­mét thj- város adóhivatalától. A tó K. H. ö. 60. paragrafvisa 3. pontja értelmében 5069.37 Ft. köztartozás fejében Mosd alt 8000 forintra be­­esőit bútorok és zonítora iragóságc kát nyilvános árverésen elárverezi a» adóhivatal. Az első árverés helye: Anyagraktár. Az első.árverés ideje: 1948. június 4. 10 óra.. A másod’, k árverés helye: Anyagraktár. A «iá sexük árverés ideje: 1948. jún, 15- 16 óra. Az első árverésen a bocsérti: k hánomnegyed részén aiul a lefogja t ingék nem adhatók «4. A másocL s árverésen azonban a legtöbbet egéré­nek minden esetben öladatnak. A vé­telár és á* ütápa járó ijtetek azon­nal készpénzben fizetendő. — Kuct­­komót, 1948. évi. június bó 3 napján. Koncz István a. S. végrehajtó. 4431 — t'jjivarieoljik pisgkus, fű­ltél! rabiját, ha Kanyarnál „Tri ­­rd tkzltlthja. Gyűjtőhely Burr liadt szűcsnél. Szabadság-tér. 3501 — Árverési hirdetmény. Kecske­mét thj- ráros adóhivatalától. A K­­K. H. ö. 69. paragrafusta 3. portó » értelmében 75.218.64 Ft. köyiarto-zás fejben lefoglalt IÓ4500 forintra he. csőit 2 személyautó, 4 da.rab teíier­­autó, 1 Jó, 1 táblán székét Ingóságo­kat nyilvános árverésen ciáfVöiczi az adóhdvatel. Az első árverés helyei Tűzoltóudvar. Az Gaß árverés ideje: 1948. június 4-ón reggel 8 óra. A második árverés helye: Tűzoltóid­­var. A második árverés ideje 1948 évi június hó 15-én röggel 8 éra­kor. Az efcő árverésem « becsérték háromrjogyed részén alul a tofogia't ingók nem adhatók el. A második árverésen azonban a legtöbbet icrétó­tiek minden esetben eiadatnak, A vé­telár ©s a* utána járó ijteték azon­nal készpénzben fizetendő. — Kecs­kemét, 1948. éri. júmue hó 3 napján. Koncz István a. ü- végrehajtó. 4432 - Ma, cstitörtőkttn este 8_érai kozdettej az drOfttett házas&íjjok-ó? „Téves utakon*' cknmel les* előadás a KfE-ben, Bnwczky Fermc-ntca \. szám alatt. — Piarista kertiönnepély: fűnte G-ún. — Árverési hirdetmény. Kecske mét thj- város adóhjvata!átói. A K K. H. ö. 69. paragrafusa 3. pocija értőimében 81.000 forint köztartetzáh főjében lefoglalt 41800 forintra he­­becsült asztelolí, székek, pultok, iro­dai berendezés és ssobaberendez*®* bútorok ingóságokat nyilvános ár­verésen elárverezi az adóhivatal. Az* első árverés helye: Kecskemét, Nag%­­kőröíű-utca 1—3. Az első árverés­­ideje: 1948. június hú 4- 9 óra. A n»á­­sodSk árverés hcfye: Kecskemét. Nagykőrösi-tdea 1—3. A második árverés idője; 1948. júniuó !»ó 15. 9 óra. Az első árverése® a becsértek -háromnegyed részei alul a tefogktlt Ingók nem adhatók «4L A mtaodik árverésen szon’-an a legtöbbet »éré­nek rnifiden ftsetben fl!adatnak. A vé­telár és az utána járó ip«ték ozoüí­­naf kév-vpénzbön fizetendő. — Kw»­­kémét, 1918. éri. jünfos hő 3-napján • Pogány áll- végrehajtó. 443' Megütötte a rendült, mert felis­merték nála a lopott holmit Parázs jelenetek színhelye volt tegnap délelőtt az ócskapiac. M. J.-né gazdasszouy » piacon' jártábap nagy meírlepetésrö felis­merte Elok Sára Máriahegy 91. sz. alatt} lakos, alkalmi árus holmijai között saját edényét, amely a zűr­zavaros időkbe® tjint el lakásáról. M- J.-bó rendőrt hívott és igazol­tatta Etek Sárát. Etek Sára nem hagyta magát, nagy patájját csapott, Ui szövőtan folyam kezdődik " A háziipari f^ügs’eiőség új szövő­tanfolyam indításit engedélyezte. A tanfolyam jüajju^ kezdődik- Je­lentkezni lehet a szociális felttgyelő­­gógen (Katona József utca 5.). A kecskeméti gyermkek öröme lesz a Katona József.parkban mögt létesítendő gyermekjátszótér. Fehér Sándor pénzügyi főtanácsos .GííOO f°- í rintért vásárolt tegnap a fővárosban * játékokat: négy billenő hintát, gör­gőket és egy 12.5 méter hosszú, 3.5 méter magas vasszerkezetű függőin- ; tát nrószórudakkaL. A já* éltszereket egyidősen 30 gyermek hasanulhatja. fl városi zeneísko a nóvendeKha n gv srsenye A Városi Zeneiskola évzárö hapg- 5 versenyén a 108 növendék közül 24 szerepelt. Darabválasztás és előadás szempontjából egyaránt magas a színvonal. A művek szerzőinek 66 százaléka magyar (Kodály, Bartók, Veress, Weiner, stb.), a többi kül­földi (főleg klasszikus). Az arány helyes. Míg a kezdő növendékek ré­­fAkjj idegen, különösen német da­lokon és táncokon keresztül ismer­ték vagy unták ipóg a komoly zenét, um majdnem kizárólag magyar nép­dalok é» népdalsfcldoigozásak révén szereik mog a zenei műveltséget. A darabok előadása pedig arról tanús­kodik, hogy M- Bodijm Pá] igazgató, Sz. Mihó Ida, Puky Margit, Vásár­helyi Zoltánná és Szabad» Sándor lelkiismeretes és alapos munkát vé- j géznek s nőm egy tehetségnek bon | fogatják szárnyát- Kékesi Gizella. ^ Csongor Attila, Kuczka Klára, Raj* | nni János, Mészáros Klára, Bállá Er- . zsebet, Mészáros Katáim, Adóm Sándor, Adára Klára, Csongor Lilla, Horváth Erzsébet, Varsányi Rózsa, . VaszücsjivLujza, Horváth Gabriella Kecskés Ilona, Szabadi László, Sza­badi Ends®, Horfci Irén, Dér Gab­riella, Virág Iptvón, B. Kiss László­dé, Fazeka^ Ida; Tmx Láazlóné és Ambrus Mihály dr, mutatkozott be a hálás közönségneíf- A növendék­­hangversenyen látottak és hallottak ' + - " - > • -r - ­majd amikor látta, hogy hegye® nyelvével nem boldosuí, nokiofirott a rendőrnek és öklével az arcáfca sújtott. Az összecsődült kiváncsiak alig tudták megfékezni a harcias amazont. Etek Sára most a rendőrségi fog­dában ü:l és holnap kerül át az ügyészségre, ahod hatósági közeg el­leni erőszak miatt vofnják majd fe­lelősségre. után bátran leszögezhetjük: a Vá­rosi Zeneiskola minden erkölcsi és anyagi támogatást megérdemel a várostó. U. L. — A Kisgazdapárt június 13-án, vasárnap rendez kirándulást Bu­gáéra- Jelentkezni a pártirodáhan leliet, ahol a kedvezményes retúr­jegyre is felveszik az előjegyzést. — Minden dolgozó kezébe egy künyvnapi könyvet a eenfenári» könyv napról Kaské Ilona könyv­éi papirkcrcskedéséJíől, ref. temp* lom mellett- 4447 i — Pénteken dói után 4 órakor ,,Korunk gazdaság problémái és a máj magyar g'özdaságpolitjíka'‘ tá' men tart előadást Jócsik Laioe ál­lamtitkár a Nemz*ti Parasztpárt gftzdntáfii ankétsorozata keretiben. Az előadás a Városháza közgyüjési termében lesz.- Sajátkészítésű dió, modem fa­zon hálószoba, kiváló minőségben, olcsón eladó Bajcsi műa»ztek>smcs­­teroél, László Károly-u. 18. 4442 — Gőzfürdő nőknek pénteken, férfiaknak szombaton 9—6-is nyit­va. Kádfürdő mindkét napon férfiak­nak, nőknek 9—4 óráitf- 4387 T Karikagyűrűk ar^nyékszgrek, órák legolcsóbban. Órajavités ®Sy éri jótállással Altnál Lajos órás­mesternél. A Beretvással szemben, _________ 3497 ir«slal»kéc;!-ft29« Irodai órák 8-10. 13-15, 18 t<M ELADÓ BIRTOK 3 lioldas jót«fajú zöldséges, két berendezett kúttá!, cseréptetőéi tanya, szép Vi-temsteiyej­­vel egyijtt, nagykőrösi beton köze­iében, óO.OCO. ELADÓ HÁZHELY: Piac közdé­­ben, köves uteán 225 öles 25.000. ELADÓ SZÓLÓ: Szarkádban 4 Eold .jó szőlő, 300 fiatal nemes gyümölcs­­fa, 2 épület, előnyös vétel, 29.000. WylMér~ _ * fi rovatban közűitekért leni a 21- •dóhivatal, 8*-m g. merkWönég tele­­l&séget nem rillál. Neveit fiamat, ifj. Vainőr Jánost én hűtlen érdemtelensége mkitt fej. tagadóin és értő .semminemű tóe­­lősséget nem vállalok és helyette semmit kj nem íizelek. , 4433 ösév- Vajnár Jínosnc. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék