Kecskeméti Lapok, 1948. július-december (81. évfolyam, 148-302. szám)

1948-10-28 / 249. szám

Találkoztak a régi haragosok , fia- tkísérték ez a feü­gyészségre az alpári gyilkos! A­ Kecskeméti Lapok tudósítójától Beszámoltunk már arról a borzal­mas gyilkosságról, amely A­lparon játszódott le az elmúlt héten- Fehér Sándor 45 éves gyilkost tegnap dél­előtt kísérte át a rendőrség az állam-­­ ügyészségre. Vallomásában Fehér elmondotta, hogy bérleti viszonytól kifolyólag régen haragban állott már a meg­gyilkolt Kiss Imrével. — Kiss állandóan fenyegetett, hogy kért családostól. A kérdéses­­ napon épen ebédeltünk, amikor Kiss megjelent nálunk, botrányt rendezett és fenyegetől­eg lépett fel. A helyzet annyira feszült volt, hogy elrohan­tam hazulról Kisst feljelenteni. Félóra múlva visszatért Fehér, ha­ragosa már az udvaron várta egy fél téglával a kezében. A házigazda hozzálépett és megkérdezte tőle: mit akar? Kiss felelet helyett megütötte. Erre Fehér kicsavarta kezéből a tég­lát és ezzel többször fejbeverte tá­madóját. Kiss­ véresen terült el a földön és a helyszínen alig pár perc alatt kiszenvedett. A gyilkos Fehér Sándor ügyében napokon belül döntés történik. Kukorica és kukoricaszár betakarítása Íz­g­a­t­ó­s­ág felhívása A földművelésügyi miniszter ren­­­­delete értelmében a gazdálkodó a szántóföldi művelés alatt álló ingat­lannak azzon a területén, amelyen a vetésforgó szerint őszi gabonanemű­­eket kell vetni, köteles kukoricater­mését legkésőbb 1948. október 25-ig a rendész gazda gondosságával letör­ni,­­a kukoricaszárat pedig a törési munka befejezése után azonnal le­vágni és betakarítani. Azokon a területeken, amelyeken a vetésforgó szerint tavasszal vet­nek s a beérett kukorica termést leg­­később az 1948. október 31-ig kell a rendes gazda gondosságával letörni, a­­kukoricaszárat pedig az 1948. no­vember 5-ig betakarítani. Ha a gazdálkodó e kötelezettsé­gének a megállapított határidőig nem tesz eleget, a­ rendeletben m­eg­­állapított bizottság fogja azt a gaz­dálkodó terhére elvégeztetni és azon­kívül még az illető gazdálkodó ellen a kihágási eljárást is megindít­ja.­­Sí - f­elhívása ül tisztikart választott a petfagéps szakszervezet A Magyar Pedagógusok Szabad- Szakszervezetének Kecskemét kör­zet csoportja hétfőn délben tartotta tisztújító közgyűlését. A pedagógus­társadalom ezúttal zsúfolásig meg­töltötte a városháza közgyűlési ter­mét. A rendkívül nagy érdeklődés a annak a bizonyítéka, hogy a Kecs­kemét körzeti tanárokat és tanítókat valóban érdekli: kik állnak a peda­gógus szakszervezet élén. A közgyűlést Faál Ede elnök, számadó-igazgató nyitotta meg. Az üdvözlések után kijelölte a korelnö­köt, Hatvani Pál igazgatót, aki há­romtagú jelölő bizottságot küldött ki. A jelölő bizottság listáját a közgyű­lés, szavazás nélkül elfogadta. Esze­rint elnök lett: Kovács László, a ke­reskedelmi fiúközépiskola igazgatója, titkár Láng Béla tanító, aki ezt a tisztet már az előző tisztikarban is betöltötte és működése egyhangú bi­zalmat váltott ki a pedagógus társa­dalom körében. Titkárhelyettes: Hujber Józsefné tanítónő, jegyző­je Végh Béláné tanítónő. A Pedagógus Szakszervezet gazdasági ügyeinek in­tézője Laczkó Dénes igazgató, kultúra­vezető Garóczi László igazgató, a Sajtóügyek vezetője Fazekas Ernő igazgató, ifjúsági megbízott Vincze Ferenc dr, tanár, versenymegbízott Laborfalusi Gyula, tanár. A közgyű­lés ellenőrökké Paál Erde számadó­­igazgatót és Papp Istvánt, a külterü­leti iskolák igazgatóját választotta.­­Küldöttek: Láng Béla és Vincze Fe­renc dr. A tisztikari választás után Hor­váth Dezső központi kiküldött , az új tisztikar megválasztását jóvá­hagyta, majd az időszerű kérdések­ké. Walkoz­­a kifejtett, hogy a ma­i gyar pedagógusoknak a demokrácia­­ úttörői között van a helyük. Zalai­­ Sándor szakmaközi megyei titkár pe­­­dig a státusr­endezés ügyét ismertet­­­­ve, kiemelte a nevelők fontos szere­­l­mét a társadalomban.­­ A közgyűlés kapcsán meg kell em­­­­lékelnünk az 1948-as évnek két ki­­­­váló kecskeméti pedagógusáról:­­ Bátky Károlyról és Böszörményi Mi­­hályról, akiknek képe az elnöki emelvény fölött függött, de munkás­ságuk méltatására az idő rövidsége miatt nem kerülhetett sor. Bátky Károly és Böszörményi Mihály a síz év előtt élt, emelkedett szellemű és haladó politikai hitvallású tanítók, álljanak példaképül .Kecskemét ne­velői előtt. Roy Bél ||| Házassélyi munka államno­sítan iskaiított A­­Honvéd­ téri áll. általános fiú­iskola vezetősége október 23-án a tár­sadalmi szervek bevonásával szülői beszámolót tartott. A szülői értekezlet az iskola ter­meinek bemutatásával­­ kezdődött. Mindenkit megleptek a képekkel és­­ feliratokkal díszített tiszta t­ém termek­­ és az értekezlettel kapcsolatban ren­­­dezett igen szép kiállítás, amelyen a dolgozók polgári iskolájának tömvei is nagy sikerrel vettek részt. Még nagyobb volt a látogatók meglepeté­se, amikor a beszámolón megtud­ták, hogy a munkát — a termek ki­takarítását. — a szülők önkéntes adományaiból befolyt 1315 forint fel­­használásával a dolgozók polgári is­kolájának tanulói, az iskola nagyobb növendékei és az altisztek a nevelők­kel együtt — közösségi összefogással két délutáni rohammunkával végez­ték el. Az iskola a­ takarítási mun­kát teljesen önállóan oldotta meg, amivel a kollektív szellemnek és munkának tálfü­gadó példáját a­dja­. ! ■ Most már végleges . November 7-én less a nemzetközi motorverseny Jelentettük már, hogy az ősz fo­­telüket. Közben vasárnap, az időfek­­lyamán a KAC autó- és motorjab­­bik Killmayer a gráci versenyem bu­­osztálya nagyszabású nemzetközi mo­­kott és nem jöhet Magyarországra, toros salakpályaversenyt rendez. Az Helyette a gráci verse­ny győztese, előkészületek megtörténtek, csak az K­amper jön és természetesen a ma­­időpontot nem lehetett beásítani az sík Killmayer. Országos versenynaptárba. Most ez A különleges, nagyszerű motoro­­is megtörtént, a Motorsport Szövet- k°u versenyző osztrákok ellen a leg­­s®g jóváhagyta, hogy a iKAC a salak, jobb magyarok állnak ki, a budapesti pályaversenyt november 7-én rendez- Damján és Kesjár vezényletével a­te meg a KAC-pályán. teljes pesti élgárda. Indulnak ezen ki-A KAC ezúttal is nagyszabású vezé­val a IKAG és a vidéki klubok ver­­senyt óhajt bemutatni a közönség­­senyzői is.­nek. Meghívta a két legjobb osztrák A nagyszerűnek ígérkező verseny­salakpályaverse­nyzőt, a Killmayer­ ismertetésére még visszatérünk, testvéreket, akik megígértek részvét­e­t. ­ kerületi I. osztály állása. Tekeeredmények: 1. Mezőh. 8­­ 1 2 22:15 11 . 0 2. SzATE 9 5 1 3 18:19 11 Az­­ L'GS tekebunokságban 3. SzAK 8 4 2 2 25:11 10 ^aznap^mindkét csapatunk elvei-4. Mindszt 8 4 2 2 22:17 10 tett: az EKK m faval kikapott a Kis-5. Kiszomb. 8 4 2 2 23:18 10 tek­zte, a KMAV pedig 86 fával a 6. Battonya 7 3 3 1 12:7 9 MAYAG-tól. A női bajnokságban az 7. Dorozsma 8 4 1 3 23:22 9­­KK 187 fával verte a Kistextet, a 8. M­VO 8 4 1 3 17:19 9 KMÁV pedig 193 fával vesztett a 9. KM­TE TI. 8 4 1 4 22 15 8 Szombathelyi BVSE-ve szem­ben. A 10. KTK II. 8 3 14 20:21­­ 7 kerületi bajnokságban a KMÁV II. fl. SzVSE II. 8 3 1 4 15:20 7 25 fával verte a KMTE H.-t,­­­ a 12. CsMTK II 7 1 2 4 6:13 4 KKM 11.29 fával a KMTE-t és a 13. SzEAG 7 1 1 5 7:20 3 KMÁV 111. 42 fával az EKK IH.-at. 14. HMTEN­ 8 — 2 6 8:23 2 poot. .................... — A KAO motorszakosutókra m­a. " — A­­KMÁV ökölvívó szakosztálya szerdán este 8 órai kezdettel fontos , újra elkezdi edzéseit. A szakosztály ülést tart a Sportköriben, s újjáalakult, elnök: Lisztes Mihály. — Vasutasbajnoki futballmérkőzés­­ intéző: Hegedűs László. Az első eb- lesz ma, szerdán délután 4 órakor a s­zél pénteken este 7 órakor lesz a KMÁV és a Ceglédi Vasutas csapatai a KMÁV-Sportott­honban. között a KMÁV.pályán. ' A.AAÁAAAJiAAi.A.AAAíAAAAJtAÁÁii&AAA.A/íAAAAA.AAAA/.ÁAAAAAAáAAAAÁ ________—-----—----------------—---------------------MENYASSZONYI fátyol, S ruha és cipőkölcsönzés: a Vali kalap szalonban, Ko­au&ziu sor raktárban ;ld^-ptCA ^ y a m»icsín:i*£n­ upo**1 •• a"JandaZH kayaUa»a hirdetései eredményesek O Hkai-u­tca 15 szám ' príma, alig használt 200 litertől 800 literig jutá-R O rs 3 is ír i rS n.vos áron kaphatók. — V / I a 1/ I / KUpka-u. 10. glatt.- 842» ES L1 L I |\ f I L üí Cd U U 8 8\ f 1 U hasított és faragott pri. * ........... . ■ ma tölgyfából, 106*tól 1200 VESZEK — mindenfajta (BÚTOROZOTT szoba _ literesig minden mennyi­szőnyeget, hibásat is és­ munkás férfinek kiadó. — 81*' jókarban levő b­ú­t­o­r­ok­at- j­­uh­as­z­ekrén.v. egy vas-Ugyanott kombinált szék­­­ágy és egy * varrógép el- Klinka S°‘io Rakóczi-ut «8. sz. Az ud-,ÜGYES bejáró mindenest dió ela(jó ___ szarvas-u. varban. 8,04 keresek azonnalra. Rákó­t»n Sz * '* ■ sz2.­ rjr * va sr ic* scr'a czi-út 5- 13.- em- 8739 --------------------— MMl £Zm3$2.& tfc. A EGY fölportás ház sza- s« ^.mni u c«» a KESSatHSif LaP3- ban badkézból eladó é, azon- f Enni -------------------------------- «fl átvehető. Érdeklőd­ legjobban a mmmmmammsmmm m: Zöldfa-utca 59. 8<38 f_gpQl(s' M fntfenneraö hir&tfe, ttján ich« HUOifotuIVt(tMtf ELVESZETT eev akta* P if táska, fontos iratokkal és ízlésesen, modern kivitel- bornyilvántartó könyvvel, ben és gyorsan készít a kgtelado ill° jutalom és­ 5 . leneben adja le a Gilich­féle vendéglőben, vagy a Kéttemplom-köz Telefon: 322 rendőrségre. Molnár Jó­—­ ■■ ...­.................... ■— zsef borügynök, Felső­” ' "" fc, mattó 1—a. 8704 TUm, híakái és UäxUifiUat'— ^ 1 f KECSKEMÉTI LAPOK f’S­ti 15s ^ÁíJBíJ.B Felelős szerkesztő és kUáé: ÍRIS I Homoki József Állam­i Hirasló M®mzeJÍ ¥a!la'St 1 Szerkesztőség és kiadó-M ivvatai: Két templomköa | híres heltségvezető: URY LÁSZLÓ és Részvény­nyomda | Kecskeméti Lapok Szerkesztősége , igagató: Tóth László

Next