Kecskeméti Lapok, 1949. július-december (82. évfolyam, 150-304. szám)

1949-09-03 / 204. szám

HÍREK s K­k.: Manszvét Prot.: Hilda Napkelte: 6.05 Napnyugta: 19-22 Ügyeletes patikák: Székely, Csongrádi-u. Szabó, Mária-körút Időjárás Csendesen melegedő idő A Közép-Európába érkező hűvös tengeri levegő fokoza­tosan felmelegedett. Tegnap a hőmérséklet országszerte meghaladta a 20 fokot,­­ sőt egyes helyeken 25 fokot is mértek. Várható időjárás: mérsé­kelt szél, változó felhőzet, a hőmérséklet emelkedik. A na­pos idő tovább tart. — Esküvő: Somogyi Adél és dr. Szabó Dénes 1940. szeptember hó 5-án déli fél 1 órakor tartják eskü­vőjüket a kecskeméti református templomban. — A MDF X­IV. kér­ pártszervezete ma pénteken este 7 órai kezdettel Szarvas­ utcai székházában műsoros pártlapot tart, melyre a párt tagjain kívül minden érdeklődőt szívesen lát és meghív a Vezetőség. — Esküvő- Kovács Rózsa Kata­lin és Száraz Elemér !- hó 2-án este fél 7 órakor tartják esküvőjüket a róm. kat. nagytemplomban. Min­den külön értesítés helyett. 5365 — Magyar Dolgozók Pártjának IIl. kerületi .­kpszer vezető szeptem­ber hó 2-án, pénteken este 7 órakor Széc­­enyi tér 19. szám alatti helyi­ségében szabad pártnapot tart, me­lyen a tagság megjelenése kötelező. Párttagok távolmaradásukat iga­zolni tartoznak. E pártnapon ven­dégeket is szívesen látnak. Előadó a Központból lesz. A Mitart kirendeltség közli, hogy szerda és szombat, kivételé­vel a biztosítás reggel 7-től fél öt-ig tart. pékeknek és kereskedőknek egyaránt. (Beniczki U- 7.) 5366­­­1_ Gyászhir- Részvéttel vettük a hirt, hogy id. P. Kovács Imre mé­száros- és hentessegéd életének 62. évében hosszas szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 3-án délután 5 órakor lesz a budai úti református temető halottas házától. A gyászoló család. (Minden külön értesítés bé­k­ét vett.) 5367 „A Magyar Népköztársaságaim minden hatalom a dolgozó nép­.*! ’ — Értesítjük a Kodály Zoltán Énekkar férfikórusának tagjait, hogy szombaton este fél hét órakor a róm. kat. nagytemplomban tar­tandó esküvőn megjelenni szíves­kedjenek. Elnökség. — Közkívánatra szombaton pa­calvacsora lesz az „Arany bárány’­­ban. Mezei utca. 22. 5368 — Felhívás- A lucerna- és nap­raforgótermelők, ha terményüket, cséplőgéppel akarják csépeltetni, összeírás végett jelentkezzenek Rá­ kóczi út 22. szám alatt. Bércséplő munkaközösség: 5356 Kö­z­e­l Lá­t­á­s­ r awummbm— lAwnw ii wm\ mmhibbwm—i A közellátási hivatal felhívja a vendéglátó üzemek és cukrászdák tulajdonosait, hogy az étkeztetés céljára szükséges lisztet csak az OKJ kirendeltség u­tán szerezhetik be (Gáspár András u. 2.). Feloszlik a KAC Változások az NB II. játékrendjében A különböző formákban elterjedt „KAC-ügyben’­ a tényleges helyzet a következő: A KAC vezetősége már hetekkel ezelőtt lemondott, az egyesület ügyeit a Nyári Kupa mérkőzések alatt a Népfront S­porbizottsága megbízásából végezte. A Sporbizottságban az a vélemény alakult ki,­­hogy Kecskemé­ten egy táborba kell egyesíteni a város sP°rtolóit szakszervezeti, de­mokratikus vezetés alatt, hogy az erőben, szellemben méltó legyen Kecskemét dolgozóihoz. E vélemény alapján alakult meg a­­Kecskeméti Szakszervezeti TE s noha még köz­­gyűlésileg nincs kimondva — a KAC feloszlottnak tekintendő. Szegeden az MTE és a Szegedi AK egyesült. Az MLSz a felsőbb sporthatóságokkal egyetértésben fe­lülvizsgálta az egyesülést, majd teg­napi határozatában kimondta: az NB II. déli csoportjában az egyesült Szegedi SzMTE a Szegedi AK sor­solása szerint játssza mérkőzéseit, a volt Szegedi MTE helyén és sorsolá­sával a Szegedi Lokomotív csapata játszik, míg a megszűnt KAC he­lyére a Kőbányai Lombik csapatát osztották be. Ez az új elhatározás megváltoz­­tata az általunk már leközölt sor­solást, az új, most már végleges já­­tékrendet később fogjuk közölni. Teljes csapattal játszik a KSzTE Orosházán Csütörtökön: KSzTE—Bp. Lokomotív A KSzTE labdarúgócsapatát a tegnapi edzés után összeállították. A három új játékos igazolása megér­kezett, így mindhárman helyet kap­tak az Orosházán első bajnoki mér­kőzését játszó tizenegyben. Varga — Máté, Seress — Szőke, Pankotai, Uzsoki TI. — Nagy, Várszegi, L°­­ross, Laczi. Magyar összeáll­ású csapat utazik Orosházára. Szó lehet a sérült Uzsoki I. játékáról is, a mai orvosi vizsgálat után döntenek szerepeltetéséről. Indulás vasárnap délelőtt fél 10-kor a Városi-pályá­­ról. A jövő héten csütörtökön teljes bajnoki forduló lesz az EB 11.ben. A KSzTE csapata a Budapesti Lo­komotív nagyszerű együttesét látja vendégül. A mérkőzés előkészületei már megkezdődtek s biztosra vehe­tő, hogy a KSzTE első itthoni baj­noki bemutatkozását a hétköznap ellenére is nagyszámú közönség nézi végig. Vasárnap: Nívó—Honvédség tizenöt éven aluliak ingyen mehetnek a Nívó mérkőzéseire Vasárnap délután nagyszabású sportdélutánt rendez a Nívó SE a Városi­ pályán. A műsor a követke­zőképpen alakul: 3 órakor: Villa­mosmű—Ker. Alkalmazottak -Petőfi Kupa mérkőzés, negyed 5-kor: KSzTE—Nívó férfi kosárlabdatalál­­kozó, majd a Nívó két női csapata játszik s negyed 6-kor kerül sor a Nívó—Honvédség­ (repülők) barátsá­gos labdarugó mérkőzésre. A m­ér­kőzések eltt és a szünetekben a gyár jazz-zenekara szórakoztatja a közönséget. Itt említjük, a Nívó SE vezetősé­ge elhatározta, hogy mérkőzéseire a tizenöt éven aluli gyermekeket jegy nélkül, ingyen engedi be. Bizonyára hatalmas örömet vált ki ez az elha­tározás a labdarúgás legifjabb szur­kolói körében. Totózók figyelmébe A Totó vezetősége közli: az eheti szelvényen szereplő Szegedi AK— Újszegedi SzMTE mérkőzés, annak ellenére, hogy a SzAK helyett a Szegedi SzMTE játszik, rendes főmérkőzésnek számít. A KIOSz bajnokság hírei Vasárnap délelőtt fél 11-kor a Városi-pályán Fodrászok—Szabók­­mérkőzés lesz, hétfőn délután 5 órakor Műszerészek—Cipészek, 6 órakor pedig Szobafestők—Sütők mérkőzések kerülnek lejátszásra. Petőfi-Kupa hírei Ma, pénteken 6 órakor a Városi­­pályám Pénzügy—Ker. /Alkalma­zottak: Vasas—M. Torpedó 2:1 (1:1) Csütörtökön délután játszotta első mérkőzését Moszkvában a Vasas labdarúgócsapata 20 ezer néző előtt. A kiváló magyar együttes óriási küzdelemben győzött Szilágyi I. két góljával. A mérkőzés mindvégig a legsportszerűbb keretek között folyt le, a magyar csapat nagyszerű já­tékával meghódította a hatalamas­számú közönséget. Legközelebb vasárnap játszik a Vasas a bajnok Moszkvai Dinamó együttesével. Bendetzki Eszte­­újabb sikere A kiváló kecskeméti atlétanő, Bendetzki Eszter vasárnap Gyulán versenyzett és távolugrásban 471 cm-es eredménnyel az első helyen végzett. Kiváló eredmény alapján bekerült a magyar ifjúsági váloga­tott atlétacsapatába s vasárnap Deb­recenben, majd később Kolozsvárott, a magyar-román ifi. atlétikai ver­senyen vesz részt.­­ A Petőfi­­Kupa fegyelmi Bi­zottsága Ki­st (Barnevál) kétszeri kiállítás miatt végérvényesen ki­zárta a kupa további küzdelmeiből és Borist (Konzervgyár) sportsze­rűtlen magatartás miatt soronkívü­­li egy mérkőzéstől eltiltotta. _ A MUNKÁS SPORTKLUB (volt Fürdőkért) összes helyiségei a dolgozók szórakozását szolgálják. — Zene, tánc. _ EGYÉNI TEKEVERSENY a MÁV Sportotthonban szombaton és vasárnap, értékes díjakkal. Felvételek a kecskeméti m­ezőgazdasági Gimnázium gyümölcsászati és szőlészeti tagozatára Kecskemét népi szerveinek kéré­sére a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter rendeletével egy régi kíván­sága teljesült városunt­nak. Az Al­föld közepén, a gyümölcs és szőlő hazájában végre megnyílt a mező­gazdasági gimnázium gy­ümölcsészeti és szőlészeti tagozata is- Új isko­lánk Kálvin-tér i. sz. 11. emelen (volt jogakadémia) nyer elhelye­­zést. A beiratkozni szándékozók azon­nal jelentkezzenek a kérdőívek át­vétele végett. Jelentkezhetnek le éves korig mindazok, akik az álta­lános iskola VIli. osztályát, a pol­­gári iskola IV. osztályát, vagy a gimnázium IV. osztályát sikeresen elvégezték. Az iskola négyéves, érettségit ad, magasabb tanulm­á­nyok folytatására is jogosít. A jelentkezéshez szükséges ok­mányok: 1. születési bizonyítvány, 2. vagyoni bizonyítvány a szülők va­gyonáról és keresetéről, 3. iskolai bizonyítvány, 4. önéletrajz. Vidé­kiek a népi szervek ajánlását csa­tolják, a helybeliekét egyöntetűen intézi az igazgatóság­ A kecskeméti munkások és dol­gozó parasztok gyermekei minél nagyobb számban jelentkezzenek felvételre. A városi zeneiskola felvételi tájékoztatója A városi zeneiskolában a beírá­sok szeptember 5., 6., 7. te 8-án lesznek délelőtt 0—12-ig és dél­­után 4—6-ig. Nagykőrösi­ utca 23. szám alatt. A régi növendékek 5-én és 6-án, az új növendékek 7—8-án iratkoznak. Szülő megjelenése kö­telező. Anyakönyvi kivonatot, ta­valyi bizonyítványát s legutolsó tandíj csekszelvényét mindenki vi­gye magával. Beiratkozni lehet: zon­gora, hegedű és magánének tan­szakra. Ezévben megnyílik a cselló (kis­bőgő) és fúvós tanszak is. Ezekre egyelőre a beírások alkalmával le­het jelentkezni. Alsó kort hatád: csel­lónál 10. év, fúvósoknál 14. év. — Igazgatóság. H­­­u­ÜSSEK a KECSKEMÉTI LQPOX-ban APROHIRDETK­EKfl SZEMÉLYAUTÓ. Skoda. 1100-as, príma, új gumikkal, eladó. Nagykő­­rösi­ utca 63. sz. Szekeresnél. 5324­­ DIÁKLÁNYT teljes ellátással felveszek. Kossuth-tér 3. I. em. 6. (Tejpiac.) 5364 AZONNAL elfoglalható 3 szobás, összkomfortos öröklakás eladó. Rá*­kóczi-út 6. sz. ’ £­31­ a Mindennemű ft paritattjántít ízlésesen, modern kivitel­ben és gyorsan készít a Rásmay-nyoltán Kéllemrüpui köz­­el: 322 ELCSERÉLNEM f­elsőszéktó, Sutus­­faluban lévő házamat (szoba kony­ha, mellékhelyiségek) hasonló ha*­zért a város belterületén. Érdeklőd­ni lehet: TeMir nagyker­eskedelne M­. srákfezi­ út 5. Telefon: 114. 5172 ■áb KECSKEMÉTI LAPOK Felelős szerkesztő: Sándor Béla A kiadásért felel: Dr. Bakóczay Ákos Részvény­nyomda. Igazgató: Tóth László

Next