Kecskeméti Lapok, 1949. július-december (82. évfolyam, 150-304. szám)

1949-09-15 / 214. szám

HÍREK IRk.: Fájdalmas sz( P‘ot.: Enikő Napkelte: 6,21 Napnyugta: 18.55 ügyeletes patikák: Bács. Baicsy-Zs-u. \:í^kbbbb3 Farkas, 8zabadság-tér Időjárás A nyárias idő tovább tart, a meleg azonban szünőben van. A keleti országrészeken teg­nap már kisebb esők voltak. A Duna—Tissa közén és a Du­nántúlon a hőmérséklet még mindenütt 20, sőt 25 iok föle is emelkedett. A szél továbbra is mérsékelt marad, a felhősödés némileg erősödik. Futó zápor lehetsé­ges, a hőmérséklet egy-két fokkal csökken. — A Magyar—Szovjet Társaság kedden, csüiörtökön és szombaton délután 3—6-ig tart hivatalos időt, ekkor lehet tagdíjbefizetést eszkö­zölni, jelentkezni kulturcsoportok­­ba, Orosz nyelvtanfolyamra, bélyeg­­cserére és a sakk-körbe. Előfizetés­­felvétel a társaság hetilapjára, az „U* világ“-ra ugyanitt. Vasárnap egész napon át klubnapot tart a társaság, mindenkit szívesen látnak. — Meghívó a Kecskeméti Kisosz fiók 1947—48. évi adókzösségeinek záró közgyűlésére. A közgyűlés he­lye: K&cskemét, Arany János u. 10. szám. Időpontja: 1949. szeptember 22. délután fél 7 óra. Tárgya: a felszámolás kimondása. A közgyű­lés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. — Szavazati jósát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Esetle­ges indítvárryokat a közgyűlés előtt három nappal írásban kérjük be­jelenteni. Kecskemét, 1949. szcpt- 14. Adóközösség vezetősége 5617 — M. Bodon Pál játékos zene­­előkészitőt nyit 7. éves gyermekek számára. Beiratás csütörtökön d. e. 10—11 és d. u- 4—5 óra között. To­vábbi jelentkezés hétköznapokon ugyanazon időben, Nagykőrösi u. 23. szám alatt, —■ Pacai vacsora a Munkás Sport otthonban (volt Fürökért) csütörtö­kön este. Minden este zcue, tánc­­■ 5623 — Magánalkalmazottak Szak­szervezete felhívja tagjai figyelmét, bogy holnap, csütörtököp délután 6 órakor a Cifrapalota második eme­leti helyiségében taggyűlés lesz. A tagok feltétlen és pontos megjele­nését kéri a vezetőség. —■ Felhívás. Felhívjuk Kecske­mét összes dolgozóit, és vásárlóit, hogy a Nemzeti Vállalat már 50 kilógi amos tételben ad Gülbaba 50 és Ella burgonyát 45 filléres áron- Burgonva és Hagvma NV, Rákóczi út 16-18. Tel.: 487. 558! Megjelent füzet formájában I í Vádirat Ra]k László és társai elleni bűnügyben Minden dolgozónak ismernie kell a hazaáruló J troekista kómbanda elleni vádiratot, amely le- j rántja a leplet dolgozó népünk * legveszedel-j mesebb, Icgaljasabb ellenségeiről. Olvassuk t Ismertessük! Terjesszük!] 24 oldal, ára 20 fillér j Kapható: MDP pártszervezetekben, tömegszer-] vezetékben, Szikra-bizományosoknál. könyves-1 boltokban és minden újságárusnál. Szervezetek megrendelhetik: Propftgandaaovag-Terjesztő \ Budapest, I V„ Deák Ferenc-utca lö szára Kiadja « Miniszterelnökség Sajtóosztálya I S JE® O JEL T Vasárnap indul a kesárlabdabajnstsái A férfi és női NB II. sorsolása Vasárnap megkezdődik a kosár­­labdabajnokság is- Ismeretes, h°gy a KSzTE-nek nemcsak a férfi, ba­ne111 iá, női csapata is az NB II. baj­nokságban vesz részt. Az első for­dulóban mindkét csapat vidéken játszik, a férfiak Debrecenben, a nők Békésen lépnek pályára. A bajn°kság sorsolása a következő-. Férfi bajnokság Szept. 18.: Debrecen—KSzTE. Szept- 25.: KSzTE—Mautl'ne1'. Okt. 2.: FTC—KSzTE. Okt. 9.: MAFC—KSzTE. Okt. 16.: KSzTE-KASÉ. Okt. 23.: Eger—KSzTE. Okt. 30.: KSzTE—Kiskunfélegy­­bázi MTK. Nov. 6.: Salgótarjáni Vasas— KSz.tE. Nov. 13.: KSzTE—MTK. Nov. 20.: Salgótarjáni BTC—* KSzTE. Nov. 27.: KSzTE—Bp. MÉMOSz. Dee. 3,: Nyíregyháza—KSzTE. Dec. 11.: KSzTE—NIK. Dec. 18.: Szegedi Lok.—KSzTE. Dec. 26.: KSzTE—Diósgyőr. Tehát a* őszi idényben hétszer játszik itthon a csapat, kétszer kell Budapestre és Salgótarjániba, egy szer-egyszer Pedig Debrecenbe, Egerbe, Nyíregyházára és Szegedre utaznia. Női ba'noksóg Szept. 18.: Békés—KSzTE. Szept. 25.: KSzTE—TF. Okt. 2.: Szegedi Postás—KSzTE. Okt. 9.: Gamma—KSzTE. Okt. 16.: KSzTE—Wolf net. Okt. 23.: Eger-KSzTE. Okt. 30.: KSzTE-—Kiskunfélegy­házi MTK. Nov. 6.: Bp. ÉDOSz—KSzTE. Nov. 13.: KSzTE—>Karcag. Nov. 20.: Salgótarjánt BTC— KSzTE. Nov. 27.: KSzTE—Bp. MEMOSz. Dec. 3.: Nagykőrösi MSE—KSzTE Dec. 11.: KSzTE—Magyar Pamut SC. Dec. 18.: Szegedi Lók.—KSzTE Dec. 26.: KSzTE—Budafoki AÍTE. A női csapat is hétszer szerepe! itthon az ősszel, vidékre kell utaz­nia: kétszer-kétszer Budapestre és Szegedre, egyszeregyszer Békésre, Egerbe, Salgótarjánba és Nagykő­rösre. n—— — Halállal végződött a köncsögi „patkaporos“ bál Hétfőn hajnalban hatalmas tö­megverekedés zailott le és borzal­mas gyilkosság történt Könesögön. Holló György ottani földműves va­sárnap este „patkaporos hált" ren­dezett tanyájában. A vendégek, a meghívottak a zártkörű mulatságra a szomszédos pusztákból szép szám­mal verődtek össze. Megjelent a mulatságon a Né­­meth-család is, társaságukban volt egy jókiállású pesti fiatalember: Reiner Lajos Js, aki igen rövid idő alatt belemelegedett a mulatozásba. Táncolt a lányokkal, itta a jóízű ka­darkát. Köncsög legényei ezt nem jó szemmel nézték, csoportba verőd­tek és elhatározták, hogy a betola­kodott idegent — megverik. Tíz óra után a Hajagos-csaDd toppant be a terembe. Hajagosék szétnéztek és megnyugvással álla­pították meg, hogy régi haragosaik, Némethék is résztvesznek a bálon. Három évvel ezelőtt ugyanis a csa­lád közel1 rokonát az egyik Né­meth agyonlőtte. A hangulat egyre izzóbb lett, az ellenségek szcrvezkedtck. Hajago­sék úgy beszélték meg a tervet, hogy a lámpa elfujása után kezdő­dik a tánc. Bár pillanat múlva va­laki a lámpát elfujta, a korom sö­tétségben Halász Mihály pofonvág ta az egyik Némethet. Erre általános tömegverekedés kezdődött. A vere­kedők lassan kinyomultak az ud varra, oft Hajagos József és barátai ütlegelni kezték Reinert, egy üveg­gel közben fejbevágták Németh Jó­zsefet, Szilvási Mihály pedig Né­meth Ferencet szúrta meg. A Németh-párt látta a túlerő; cs visszavonult, közeli kunyhójukba tértek be, itt rendezték soraikat, bo­[ tokkal felfegyverkeztek és mnguk­­! kai vitték édesapjukat, idős Né­meth Józsefet is. Néhány perc múl­va újra. a tanya körül csoportosul­tak, elálltak a bejáratokat, közben fóltéglákat dobáltak be a táncte­rembe. ] Hajagosék ezt nem nézték tétje­­| nül, felfegyverkeztek ők is- Botok­­! kai, husángokkal, Kovács Ferenc* I nek egy furkó jutott. így várták a | leszámolást. Némethék kezdték meg újból a fámadást, Hajagosék vissza­koztak, idős Némethet elkapta a láz, utánuk iramodott, már alig volt 5— 6 méterre Kovácstól, amikor az fu­tás közben hirtelen megfordult és a kezében levő furkót teljes erőből az öreg eTMber fejéhez vágta. A fúr­­kó a jobb halántékán találta el Né­­mthet, aki véresen és eszméletlen11! terült el. Erre visszafordult a szin­tén menekülő Hajagos Antal is, aki botjával addig ütötte az eszmélet­len embert, amig az el nem tört. A szerencsétlen idős Németh ott a helyszínen rövidesen meghalt, ffj. Németh József közben - jóra ült .értesítette a rendőrséget. Alig egy órán belül a rendőrség már szé­­| leskörű nyomozásba ■ kezdett. Meg- S kezdődtt a verekedésben résztvevők » összegyüjtése­j A soros államügyész és a bűnügyi | osztály vezetői 26 órás nyomozás * és kihallgatások után tisztázták a I gyilkosság részleteit, teljes fényt ! derítettek az ügyben. I A rendőrség Kovács Ferencet és Í* Hajagos Antalt előzetes letartózta­tásba helyezte és az államügyész­ségre kísérte át, ahol a legrövidebb j időn belül döntenek további sorsuk I felől. Csütörtököd ME-Nívá ejiömér&üzés Csütörtökön délután 4 órakor a Városi-pályán barátságos edzőmér­­kőzést játszik a két kecskémé1! egyesület, a KSzTE és a Nívó lab­darúgócsapata. Mivel bajnoki mérkőzésen nem ta­lálkozik a két együttes, í?y a csü­törtöki találkozót fokozott érdeklő- * dés előzi meg. A be]épés díjtalan-A KJŰaz bajnokság hírei Szabók—Sütők 2:1 (0:1). fodrászok—Műszerészek 1:0 (1:0) Dénteken délután a ' ámsi-pá­­lyán fél 5-kor: Cipészek—Húsosok, fél 6 kor: Fodrászok—Sütők. Pstöfi-kupa végeredményt; Több mint két hónappal ezelőtt megindult Petőfi Centenáriumi Ku­pa küzdelmei befejeződtek. A baj­noki címet s a kupát a Kereskedő Alkalmazottak csapa.a nyerte el. A fc a !n okság végeredmsnye: 1. Keresk- alk. 7 2 1 30:11 lö 2. Barnevál 6 4 — 15:7 16 3. Szeszfőzde 6 2 3 11:6 1 i 4. Mérnosz 6 — 4 21:12 12 5. Gépgyár 6 — 4 16:11 12 6. Honvédség 4 3 3 13:11 i! 7. Pénzügy 5 14 12:16 11 8. EKK ’ 2 4 4 16:15 3 9. Posta 3 — 7 5:28 5 10- Villamosmű 2 — 8 7:29 4 11. Városháza visszalépett TOTCMájékoxftató Újpest—Ferencváros 2, 2 (formán. kívül van az Újpest), Előre— MATEOSz 2, 2 (jobb a MATEOSz), Soroksár—Nagykanizsai MAORT 4, 1 (otthon nem kap ki a Soroksár), MTK—Szombathelyi Lok. 1, 1 (vidé­ken nem -.megy a Szombathelynek), Debreceni Lók.—Salgótarján I (salgótarjáni győzelem sem lenne meglepetés), Csepel—SzAC 1, 1 (Csepel az esélyes), Vasas—EtO I, x (a Vasas első bajnoki mérkőzése a moszkvai út után), Kispest—Dorog 1, 1 (Kispest győzelme több mint valószínű), Szolnoki Lók.—Békés­csabai SzSE l, 1 (a szolnoki csapd biztos győztesnek látszik), Miskolci Lók.—Diósgyőri Vasas 2, x (döntet­len körüli eredmény születhet), ME Szil A RT Dinamó—Tatabánya 2, 1 (Pécsett is esélyesebb a TSC), FSE--HI. kerület 2, x (kerületi győzelem várható). Pót mérkőzések: MÁVAG—Ózd 2, 1, Orosháza—Ma­gyar Textil 1, 1, Perutz—Pécsi Lók. 1, 1, PBTC—Soproni FAC 1, 1. APROHIRDETEÍ EK HOSSZÚ bizonyítvánnyal rendel­kező bejárónőt felveszek. — Címet a kiadóba kérek. 560a KÉTSZÁRNYAá. használt féli ajtók minden elfogadható áron sürgősen eladók Sarkány-u. 13. 560& SERTÉSFORGALMI NV, Wesselé­­nyi-utca 6. Telefon: 316.: páncél­szekrényt és irodaberendezést ky résünk. 5610 Mosott rongyot_____ vesz a Reszvénvnyomtla ÜGYES megbízható háztartási al­kalmazottat keresek azonnaba. — Jelentkezni lehet: déiután 6—8-;g, Homok-vendéglő. Kákóczj-út 3. 5613 ELADÓ sima, sötét, háromajtóg szekrény, teljesen új állapotban- — Cím: Zöffa utca 42. sz. 5800 ELADÓ váíyoo. — Tatár-sor 31. Fű* szerüzlet.___________ 5529 KECSKEMÉTI LAPOK Felelős szerkesztő: Sándor Bél* A kiadásén felel: Or. Bakoczay Ako* Részvény-nyomda. Igazgató: lóth László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék