Kecskeméti Lapok, 1949. július-december (82. évfolyam, 150-304. szám)

1949-09-28 / 225. szám

3t: E G U J Ä B B Visinszkij javaslata sarokba szorította az imperialistákat Párizs: Vjsinszkjj külügyminisz­ter sarokbas^orította az amerikai­kat — írja a Le Monde. A Figaro newyorki tudósítója szintén hang­súlyozza, hogy Visinszkij beszéde nehéz helyzetbe hozta az ameri­kaikat. A Liberation megállapítja-, hogy az USA és mellette álló Nagy­­forftannia és Franciaország most válaszút előtt áll. Vagy beismerik, hogy nem akarnak békét és tovább folytatják háborús előkészületeiket, vagy pedig rászániák magukat a békére és megegyeznek az általános leszerelésben, valamint annak álta­lános ég kölcsönös ellenőrzésében egyetértésben a Szovjetunió javas­latával. Világszerte nagy tömegeket mozgat meg a Nemzetközi Sékenap előkészítése A békére vágyó emberiség világ­szerte készül a Nemzetközi Béke­­nap megünneplésére. A román népköztársaság dolgozói az üzemekben nagyszabású béke­­gyűléseket tartanak az október 2-i nemzetközi békenap alkalmából. A Lengyel Szövetkezeti Szövetség a Nemzetközi BékemaP alkalmából táviratot intézett Londonba a Nem­zetközi Szövetkezeti Szövetséghez, amelyben kijelenti: „ötmillió len­gyel szövetkezeti tag csatlakozik az október 2-i nagyszabású béke,tünte­téshez." Az Olasz Kommunista Párt köz­ponti lapjának, az Unita-nak jelen­tése szerint az Olasz Nők Szövetsé­ge az alábbi szövegű távirat°t küld­te az ENSz-hez: „Az Olasz Nők Szövetsége egy­millió 21 ezer tagja minden o]asz asszony nevében melegen üdvözli a Szovjetunió új béke javaslatát és kéri az Egyesült Nemzetek Szövet­ségét, fogadja el azokat. Az Olasz Nők Szövetsége kifejezi azt a kíván­ságát, hogy a nagyhatalmak között megegyezés jöjjön lébe és a béke megszilárdítása és megőrzése végett az atomfegyvert tiltsák meg.*1 Az atombomba szovjet birtoklása fokozott megkönnyeisbíílést kelteit a népekben Tniman bejelentése a Szovjet- i únióban történt atomr0bbanásról f óriási zavart, fejetlenséget, tanács­talanságot és kapkodást teremtett az imperialisták táborában. A Tass jelentése csak fokozta ezt a zavart, de a Szovjetunió erejének és hatá­rozott békeakaratának a jelentés­ben, valamint a Visinszkij által elő­terjesztett békejavaslatban leszöge­zett újabb megnyilvánulása szerte a világon örömmel és megnyugvás­sal töltötte el a békeszerető embe­rek millióit. Az imperialisták idegeskedése természetesen átragadt sajtójukra is- A Newyork Herald Tribune ®s a Ngwyork Times hatalmas cikkek­kel közit a hírt és hangsúlyozzák, hogy „megrázkódtatást” jelent ez az eddigi amerikai politika szájára. A Le Monde nyiltan beViailUa, hogy Truman bejelentése bizonyos kö­rökben „katasztrofálisnak’“ tűnt. A jobboldali France Soir szerínt az USA hatalmi politikája csődöt mon­dott. A Diaály Express már így p: ,,Az új hírek megváltoztatták a dol­gok alakulását. Anglia kötelessége a békére törekedni.“' Ugyanakkor a világ haladó erői mindenütt meg­nyugvással és bizalommal fogadták a legújabb híreket. A Telepes je­lentése kiemeli, hogy míg az atom­bomba állítólagos amerikai monopó­lium mindenütt gyanakvást kel­tett a népek szívében, addig a/ atombomba szovjet birtoklásának újabb megerősítése világszerte megkönnyebbülés érzését keltette a népekben. Togliatti, az olasz kom­munista Párt vezetője az atomkér­désről szólva^ kijelentette, hogy a Szovjetunió az atombomba birtoká­ban változatlanul követ-i politikáját, amelynek lényege: küzdelem a bé­kéért és a nemzetközi együttműkö­désért. Meg&esdíe munkáját a népművelési mints&íéiium A népművelési minisztérium hét­főn kezdte meg munkáját. Ebből az alkalomból Bévai József minisztert Losonczi Géza államtitkár üdvözölte. Az üdvözlésre Révai József nagy beszédben válaszolt és kifejtette, hogy az új minisztériumra nagy szükség van, meri a kultúra terüle­tén volt a legnagyobb elmaradás a népi demokrácia gazdasági és poli­tikai fejlődésével szemben. Állami eszközökkel fogjuk gyorsítani en­nek az elmaradottságnak a felszá­molását — mondotta Révai József — és az ideológia területén is terv­szerű és szervezett harcot kezdünk a kapitalista maradványok kiszorítá­sára, az imeriaUsta befolyás kikü­szöbölésére. A mínl$rierium munkájának alap­ja és kiindulópontja" az a felisme­rés, hogy a dolgozók ellenségeit, a kizsákmányoló osztályokat nem­csak a gazdasági életből és a poli­tikából kell kiszorítani, hanem a kultúra, az ideológia, a népművelés területéről is. Ez azonban nem uni­formizálást jelent. Hangsúlyozta, hogy a sajtónak sokszínűnek kell lennie, legyen más-más profilja a lapoknak, szóljon a dolgozó társa­dalom más-más rétegeihez s egysé­ges célért küzdve és egységes úton haiadva, szóljanak e rétegek felme­rülő sajátos problémáiról é$ felada­tairól. Több bátorságot és ’egyéni \ kezdeményezést ‘ — mondotta -- ü ezen 3 téren is csak üdvözölni fo- | gunk! A továbbiakban hangsúlyozta, v hogy mindezeknek a feladatoknak | megoldása közben példát veszünk a j Szovjetünktől. A szovjet kultúra f megismerése óriási gazdagodást je- f lent számunkra, Hírek Budapestről A Pedagógusok Szakszervezete az MNDSz-szel karöltve háziipari tanfolyamokat rendez Budapesten. Budapesten megnyílt az Úttörő Színház. Nyolc vidéki iskola nyihk két­ezer építőipari tanuló számára. öt nyelven jelent meg „RaJk László és társai a Népbiróság előtt" címmel a „Kék könyv1, amely az összeesküvő kémbanda ellen kiadott vádirat, a bűnper fo­lyamán elhangzott vallomások és .vádbeszédek, az utolsó szó jogán elhangzott felszólalások szószerinti szövegét tartalmazza. Havi kétmillió forintos megren­delést kaptak az asztalosipari ter­melőszövetkeztek. Uj parkok és játszóterek épülnek a fővárosban. A közeljövőben nagy kulturver­­geny indul a fővárosi kerületek kö­zött-A budapesti újító kiállításon be­mutatják az alumínium-cső kerék­párt. Olcsóbbodott Budapesten a kel­káposzta, káposzta, karfiol, zeller, cékla, mandula és a dió. Megnyílt a Háztartási Vegyicikk H. V. kecskeméti árudája Hétfőn délelőtt nyílt meg ünnepé­lyes kerelek között a Háztartási és Vegyescikk Nemzeti Vállalat- A pártok és a város képviselődnek jelenlétében Rideg József központi kiküldött ismertette röviden az új NV feladatát. Hangoztatta, hogy az áruda a fogyasztók igényeinek kielégítése mellett szükséglet ku­tatással is foglalkozik. Abraham Ferenc az MDP nevé­ben arra kérte a Háztartási és Ve­gyescikk NV dolgozóit, hogy ve­gyenek példát az ipari munkásság­tól, mert a vállalat fejlődésének egyik legfontosabb előfeltétele. A Beniczky Ferenc utca 2. szám alatt megnyílt új üzlet, a Háztar­tási és Vegyescikk NV 29. árudá­ja. K u M úriéra e t alminak. a Bainei/ál daty&zói A Baromfiértékesitő Nemzeti Vállalat kecskeméti telepének dol­gozói korszerű kultúrtermet rendez­tek be a telepen. A kultúrtermet ünnepélyes keretek között avatják fel október elsején, szombaton este 7 órai kezdettel. Az ünnepség mű* sorát tánc követi, a résztvevők jó szórakozással ünnepelhetik meg a telep jelentős kulturális eseményét. A kultúrterem avatásására és azt követő mulatságra minden érdek­lődőt szeretettel várnak a Barnevál dolgozói. Városi-mozi Szeptember 28-tól Szerdáig Előadások: ‘Á8, l/iS, vas.: Vr4, Vj6, Páratlanul izgalmas kalandoraim 1 MANDZSU BESTIÁK Kémok és (Hőnkéinek harca I Arpád-mOZi Szeptember 28-tól Szerdáig Előadások: 6, 8, vas.: 4, 6, 8 órakor Könny, mosoly és szeretet felejthetetlen szép filmje Visszatérés MA MEGJELENTI Rajk László és társai a Népbíróság előtt A „Kék Könyv” tartalmazza a2 összeesküvő kémbanda targyarisa­­nak anyagát a vádirattól aí ítélet­ig. Leleplezi a nyugati imperialis­ták és Tito zsoldjában álló népelle­­nes gonosztevők aljas összesküve­­sét, amellyel a Magyar Népköztár­saságot, a dolgozó nép államát akarták elpusztítani. Mindenki olvassa el. Ara 5 Ft. Kapható: minden könyvesboltban, IBUSz-pavillonban, újságárusoknál, MDP pártszervezetek és üzemek Szikra-lerakatninál M áriák emléMtínnepély Bartók Béla halálának negyedik évfordulója alkalmából nagysikerű emlékünnepélyt rendezett a város' zeneiskola. Ünnepség elején Raáb Erzsébet zeneiskolai igazgató mon­dott beszédet. Rámutatott zenei életünk kimagasló alakjának érde­meire és a népdalköltészet, illetve, népdalgyűjtés terén kifejtett mun' kajának nagy jelentőségére. Az ünnepély műsorán szebbnél­­szebb énekszámokat adtak elő a kei. Dór Gabriella zongoraszámai különösen az Este a székelyeknél és Szabadi Sándor hegedűjén felsíró népdalok sok tapsot váltottak ki a közönségből. Horti Irén ének" és Raáb Erzsébet nagyszerű zongora számai után a Bartók Béla Énekkai női és férfikara gynyörködtette az ünnepély résztvevőit. Hasonlóan nagy hatást váltottak ki a hegedű’ duók és Mihó Ida magyar népdala:, Puky Margit ismét remekelt a zongorán- Az ünnepség méltó be fejezése volt a Kodály Zoltán Ének­kar szereplése. Johnson Francihoz utazik A Newyork Post értesülése sze­rint Johnson amerikai nemzet'é­­delmi minis2ter Madridba késiül, hogy megbeszélést folytasson Fran­céval. A kínai néphadsereg újabb győzelme! Szeptember 23-án felszabadult •Hnosuan, Ningszla tartomány fővá­rosa. A tartomány öt másik váro­sát már korábban felszabadította a népi hadsereg, amikor szeP+-eniber közepén három irányból hatolt be a tartományba. Ning-szia tartományban a K«o­­mintang-°sapatok legnagyobb ré­sze letette fegyverét, vagy fellázadt a Kuomintang ellen; A K.mszu tartomány északi ré­szén, a Njngszja tartomány határa közelében fekvő Mincsin is felsza­badult. A népi felszabadító hadsereg be­hatolt Kvangtung tartományba is és vasárnap felszabadította a Kantontól 250 kilométerrel északra fekvő Namjung városát. Lapzártakor érkezett jelentés szerint a felszabadított néphadsereg elfoglalta Kai Teng tartományi székhelyet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék