Kecskeméti Lapok, 1950. január-április (83. évfolyam, 1-99. szám)

1950-03-30 / 75. szám

Több sosem többet lát A Kecskeméti Lapok olvasóinak javaslat-rovata A „Több szem többet Iá*" az elmúlt vasárnap új kérdést Intézett olvasóink, hoz. Felvetettük, hogy az ötéves tervben iparosodó Kecskeméten mjlyen üzemek megvalósítása lenne a leghelyesebb. A hozzászólásokat tartalmazó levelek nap» mint nap jelentős számban érkeznek szer­kesztőségünkbe. Közlésüket megkezdjük. Kérjük, hogy akiknek még hozzászólásuk van, mielőbb juttassák el azt levélben címünkre: Kecskeméti Lapok, Kéttemplom­­köz. Konfekció és harisnyakötö-iizem létesüljön Kecskeméten örömmel látom’ hogy a Kecske­méti Lapok egyre népszerűbbé váló rovata ismét olyan kérdést ve'ett fel, amely közvetlenül érdekel mim den kecskeméti dolgozót, amely szo­rosan összefügg a város fejlődésével és az ötéves terv célkitűzéseivel. A Kecskeméten létesítendő új üzemekkel kapcsolatban én a követ­kező elgondolást vetem fcL Az egyik üzem — véleményem szerint — konfekció üzem lehetné. Kecskemét, különösen mint. megye­­székhely nagy fejlődés előtt áll, nemcsak gazdagabb és szebb lesz, de igen sok környékbeli dolgozó: vonz magához. Így adva van az üzem munkás­sága. főképen a nőkből és adva van a fogyasztók tömege is. De alátámasztja a konfekció-üzem létesítésé: az is, hogy a konfekciós áru árában eltűnne az a különbség, amely még ma is tapasztalható a Budapesten és Kecskeméten vásárol1 áru között. Másik üzemnek harisnvakötő üzemet javasol­nék. Ismerem a gyulai harisnyakötődét és tudom, hogy milyen sok dolgozót foglalkoztat: általában 700—1000 között van dolgozóinak száma. El­gondolásomat a nyersanyag és a fo­gyasztás biztosí'ottságán kívül az támasztja alá, hogy a harisnyakötő üzem sok olyan kecskeméti és kör­nyékbeli nőt tudna foglalkozatni* akik ma még nem találnak itt ma­guknak megfelelő munkahelyet. — Azért említem főképp a nők mun­kalehetőségének problémáját, mert a férfiak foglalkoztatása a mai körül­mények között is biztosítottabb, a férfiak meg'alálják a munkát. A ha­risnyakötő üzem kérdéséhez még hozzáfűzöm, hogy az üzemet más kötöttáru készítésével bármikor bő­víteni lehetne. Tisz'elettel: Hajdú Agnes a kecskeméti gyufagyár ü. b. titkára Jl kecskeméti szenet Skala tanárainak hangversenye A kecskeméti állami zeneiskola tanárai április 1-én, szombaton este fél 8 órai kezdettel az újkollégium dísztermében hangversenyt rendez­nek. Ezalkalommal mutatkoznak be először az államosított zeneiskola tanárai Kecskemét közönségének. A hangverseny egyik bizonyítéka lesz annak a munkának, amelyet a zene­iskola tanárai a város zenekultúrájá­nak felemeléséért* a klasszikus mu­zsika megszerettetéséért végeznek. A hangverseny műsorában Somló Klára Eccles: Szonátáját adja elő gordonkán, Keresztessy Hédi Hän­del: Amadigi című operájából Me­lissa áriáját énekli, valamint Gluck: Szivemben ég a láng című darabját. Mozart Esz-dúr trióját Berkes Kál­mán dr., Perényi Pál és Raáb Erzsé bet adja elő. A műsor második részében Fauré: Szicilien-jét Somló Klára adja elő gordonkán, Keresztessy Hédi négy számot énekel: Liszt: A. Lorelei, Rachmaninov: Tavaszi áradás* Ko­dály: Nausika dala, Musszorgszki j: Hopak. Liszt: Ricordenza és Gondo­láéra című műveit Rőczey Mária zongorázza. Különböző összeállítású tró adja elő Schubert: Pásztor a sziklán és Glinka: Patetikus -rió-ját. Az egyes számokat Schőfer Ferenc ismerteti. A hangverseny bevételét a zene­iskolai növendékek hangszereinek beszerzésére fordítják. A szukái fnunlcaU&zösséy&lc uj feladata, ho%y minden gyermek elvégexse iskoláit Csütörtökön és pénteken ké'napos villám tanfolyamon vettek részt a Bács Kiskun megyei szülői munka­­közösségek járási és városi felelősei, hogy az új feladatokat, amely az ötéves terv megvalósításához és szo­cialista országunk építéséhez szük­ségesek* áttanulmányozzák. Egyik legfőbb feladat, hogy az ötéves terv ideje alatt minden tanú. nuló elvégezze az általános iskola nyolc osztályát, lemorzsolódás no adódjon elő, hiszen szociális a tár­sadalmunkban fejlett, kultúrált em­berekre van szükség. Musszorgszki / 1839 március 28-án született Musz­­szorgszkij, a kiváló orosz Zeneszerző. Musszorgszkij élete sok zseniális mű­vész magánéletéhez hasonlóan, bol­dogtalan volt. Élete maradéktalan hőstett az orosz művészet és nép önfeláldozó, önzetlen szolgálatúban. Ezegény volt és borzalmasan nélkü­lözött. Majdnem teljes nyomorban fejezte be életét abban a társadalom­ban, ahol a hatalom a gazdagok és arisztokratikus előkelőségek kezében van, ez nem ritkaság. Musszorgszkijt aki a világ zeneművészetében min­den haladó és fejlődő törekvés buzgó Egy éve alakult és háromszor kapott éliizem kitüntetést a kecskeméti Fiiszerérlékesítő NV. A szocialista nagykereskedelem fon­tos bástyája, a Füszerértékesítő Nemzeti Vállalat kecskeméti kirendeltsége egy évvel ezelőtt alakult meg. Ebből az alka­tomból a vállalat dolgozol rövid, de ben­sőséges ünnepségei rendeztek, visszate. kintve az elmúlt év munkájára. Hegeáüs Imre vallalatvezető-heiyeftes meleg sza­vakkal köszöntötte a FÜSzERT dolgo­zóit, rámutatva arra, hogy a vállalat meg. alakulását és eddig élért szép eredmé­nyeit. a felszabadító Szovjetuniónak, a Magyar Dolgozók Pártjának és Rákosi Mátyásnak köszönheti. Végh Pál termelési felelős visszate­kintett az elmúlt év munkájára és joggal állapította meg, begy már az első esztendő a győzelem éve volt a Füszerértékesítő Nemzeti Vál­lalat munkájában. A szocialista kereskedelem alapjainak •lerakására vállalkoztak a FŰSZERT doL gozói egy esziendővel ezelőtt és ezt a KJadalot jól Hajtották vegre. Biztosítot­tak a dolgozó nép áruellátását Kecske­méten és környékén, ktépitették a töme­gekkel való kapcsolatot es a szocialista nagyKereskedeimet úgy ismertették meg a dolgozó kiskeieskedőkkel és a dolgozó néppel, hogy beláthatták: a nyetészkedö, kapitalista vállalkozók ki. szorítása a nagykereskedelem területéről, egyet jelent u jobb, olcsóbb és minőségi áruellá­tással. A jó munka jutalmául a Szakszervezet1 Tanács már júniusban élüzem kitüntetés­­f;] jutalmazta a kecskeméti Fűszerért*: kasito Nemzeti Vállalatot. A siker nem szállt a dolgozók íejeDe, meg jobban dolgoztak és így országos viszonylatban is egyedülálló sikert értek el A júniust kitüntetés után még kétszer egymásután, júliusban és augusztusoan is megkapták az élüzemi kitüntetési. Július hónapban a kecskeméti FŰSZERT már 54 százalékai haladta túl tervelőirány. za’át és így az országos versenyben is az ötö­dik helyre küzdötte fel magát a fiatat vállalat. Ugyancsak a nyár folyamán megnyerték a Nyíregyháza és Kecske­mét között folyó párosversenyt is. Valamennyiünk előtt ismeretes az a győzelmes harc, amit a reakció által mes. :srségesen felidézett vásárlási .láz ellen folytatott a kecskeméti FŰSZERT. Ezt 3 harcot is győzelmesen fejezték be. Brigádot alakítottak,, a kereskedelmi J szakmában az elsők között szervezlek j meg a kollektív munkát. Állandóan sz». { ros kapcsolatot tartottak a Magyar Dol­gozók Pártjával és a Szakszervezettel és emelték politikai öntudatukat. Ezen ke­resztül még nagyoDb sikerrel kapcsolód­tak be a munkaversenybe. Novemberben az országos versenyben már harma. dtk helyre kerültek, valamennyien résztvettek a sztálini mun­kaversenyben és a sztáiim műszak so­rán Kalocsai Katalin adminisztrátor 180 százalékot teljesített. Az ötéves terv sikeréért már lelkes tervkölcsönjegyzésükkel megkezdték a harcot. Az ötéves terv indulásánál fel­bontották tervüket. Ez a munka lassan indult, mert még jaratlan volt az út. De segített a Párt és a Szakszervezet, új brigádot alakítottak, „Harc a másodper­­cekért‘‘ névvel és kezdeti tapogatózás után újra felfelé haladtak a győzelmes szocialista munka útján. Februárban már sztahanovista módszerekkel dolgozó al. kalrnazoitak is leltek a keockernéti Fű­­szerériékesitő Nemzeti Vállalatnál, íeo­­ruárban Püski Sándor 260, Ivicz Ferenc pedig 195 százalékot teljesíteti. Kiküszöbölték a túlórákat és vaiameny. nyien egyéni és brigádversenyben álL nak. Visszatekintve az elmúlt esztendőre, a FŰSZERT egyéves tervét 108 százalék­ra teljesítette, különösen kiemelkednek itt Berényi László üzletszel ző, aki a terv. bői egymaga 25 százalékot teljesített és Garami Ernő üzletszerző, aki 13 száza. léKct teljesített. Kiemelkeoik még Nagy Mária adminisztrátor teljesítménye, aki állandóan 200 százalékon felül tel. jesít. Az egyéves fennállás során a nagy sikereket elért és a szocialista kereske­delemnek nagy megbecsülést szerző nemzeti vállalatot a tegnapi ünnepség során Holló Béla, a kereskedelmi és KISOSz hírek Április 1. 7 órakor dohányáru« szak­osztályi üíés. A KISOSz Tájékoztatási Bizottsága felkéri azokat a tagokat, akik a Munkán-, Harcra Kész sportmozgalomhoz csatla­kozni kívánnak, sürgősen (31-éíg) adják le nevezésüket a KISOSz irodájában. pénzügyi dolgozók szakszervezetének bács-kiskunmegyei titkára is szeretettel köszöntötte a szervezett dolgozók ne­­vében és további, sikereket kívánt. Lakos Kálmán, a Szakszervezet termelési fe. lelőse kérte a vállalat dolgozóit, hogy továbbra is tekintsék elsőrendű felada­tuknak a munka termelékenységének emelését, fűzzék még szorosaobra kap­csolatukat a Magyar Dolgozók Pártjával és a dolgozó néppel és haladjanak továbbra is a megkezdett jó úton, újabb nagy sikerek felé, a szocialista kereskedelem fejlesztésé­ben és a szocializmus építésének di­csőséges munkájában. harcosa volt• az akadémista tábor zenészei és dekadens formálistól a hgkegyetlenebbül gyűlölték. Egyike volt az orosz forradalmi gondolat képviselőinek. Tagja volt a ,.Nagp 5tök‘‘ csoportnak, amely a követke­zetes realisták harci szövetsége volt. Ezek a realisták a művészet egyedüli céljának az élet igazságát, feladatá­nak pedig a nép szolgálatát tekintet, (ék. mert enélkül a művészet nem művészet. Musszorgszkij a 19. szá zad egyik legnagyobb zeneköltöje. Alkotása közül múr sokat ismer a magyar közönség is: a *,Borisz Go elunov”, a „Szorocsinci vásár ‘ és ° „Hovanscsinae‘ ctmü műveit a fel­­szabadulás óta bemutatták a buda­pesti operaházban. 1 11 ■■■1' 1 !-— ■ " — "* —Mg* it m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék