Kecskeméti Napló, 1918. november (7. évfolyam, 132-140. szám)

1918-11-06 / 132. szám

KéPő szavak a lakossághoz. A nemzeti forradalom lerázta 1000 éves hazánkról a szolgaság bi­lincseit. Magyarszág s a magyar nép egy szebb, boldogabb jövő elé tekint. A magyar szabadságért való egy szívvel egy lélekkel történt taipraái­­iás első ór iban meggondolatlan s a 4 éves háborútól bizony lelkűkben megingott tömegek, olyan dolgokat müveitek, amely szomorú emlékei maradnak a Rüiömben dicső forrada­lomnak. Az Országos és helyi Nemzeti Tanács Igaz szeretettel öleli magához a magyar népet. — A régi világ cí­műit s e haza minden lakosának meg kei! találnia a tisztességes boldogulás útját. A Nemzeti Tanács mindent megtesz a lakosság, a hazatérő kato­nák érdekében, Megfeszített erővel dolgozik éjjel nappal, hogy a köz­­élelmezés, a hazatérőknek élelemmel való ellátása biztosává legyen. Hogy ez a nagy törekvés ered­ménnyel járjon, első sósban a zavar­talan belső nyugalomra és rendre van szükség. Saját érdekében kérünk tehát minden magyar testvérünket, hogy tartózkodjon minden zavargástól, szépen, nyugodtan, a nagy napokhoz méltóan viselkedjék. — A fegyvereket adják be, a lopott, tatáit vagy rabolt tárgyakat önként szolgáltassák át a rendőrségnek, hogy ne legyenek bűn­ügyi következményei a szomorú ese­teknek. Magyar Testvérek: Minden népe e hazának mint testvér él ezután, a szegényekre jobblétnek kell jönni, a a földnélküii dolgozni akarók föld­höz kell hogy jussanak. Csak addig is békés megértés és szeretet. Egy szebb boldogabb jövendő fénye su> gárzik felénk. Hogy ez meglegyen, első feltétel a teljes belső rend és nyugalom. Ha csak enni kép a tanyákon bujdosó szökött katona, és nem akar rabolni, akkor adjatok neki, amit Isten adott; adjatok neki egy falat kenyeret, ha nektek is van. És mondjátok meg nekik, hogy itthon ütött a szabadság órája, hogy már mindnyájan testvérek vagyunk. Békit­­sétek meg őket szép szóval, hogy jelent­kezzenek csapataiknál, ahol most már négy korona napi zsold, kenyér és hús, dohány és meleg szoba vár rájuk. Pár hét múlva pedig jó munkai, jó fizetést ad nekik az uj;áébied(3, testvéri Magyarország. Katonák, bajtársak, ha ti is olvassátok ezeket az igéket, akiket szökésbe vaditoti el a zsarnokság, tudjátok meg ti is, hogy nin­csen többé háború, hanem szeretet és béke uralkodni a földön. Terjelek vissza katonai körötökbe, hol szerető karokkal várnak és bilnbocsánal vár reálok Várjátok meg nyu­godtan a teljes leszerelést. De tudjátok meg azt is, hogy rablókkal és gyilkosokkal szem­ben irgalmatlanul el fog bánni a békés poígárságnak immár teljesen fölfegyverzett nemzetőrsége. Nem élhettek többé kívül az emberi társadalmon. A bujdosásban hideg és fagy, éhség és üldözés vár rátok. Ha ha­zajöttük, akkor testvéri szeretet, munka és jó fizetés, meleg fedél és oiyan élet lesz a részetek, amilyent a hazáért küzdők meg­érdemelnek. Minden sebért, amit elszenved­tetek, megfizet uéktek az uj Magyarország. Négy millió hold földet osztanak ki a kato­nák között! kit tudatja veletek, ezt bizto­sítja nektek a Nemzeti Tanács. fi fiemzeti Tanács felhívásai a rend és élelmezés ügyben. i. A forradalom győzött. Kivivtuk teljes függetlenségünket, nemzeti ön­állóságunkat. Az ünnep után virrad­jon fel a buzgó nemzeti munka napja! A mai nehéz időkben pótolhatatlan kár és nélkülözés lepné meg városun­kat, sőt nemzetünket, ha nem tenné meg mindenki polgári és hazafias kö­telességét. Térjen vissza tehát a polgárság minden egyes tagja munkájához. Fog­jon hozzá minden gazda, termelő munkájához, nyiijanak meg még ma az iparmühelyek és a kereskedések, hogy nemzetünk és városunk rendes éieifolyama zavartalanul folyjon Akinek bármi hivatali vagy élet­­viszonyi nehézsége vagy fennakadása van: forguljon a Nemzeti Tanácshoz (a Városháza bizottsági termében), amely ügyét a mielőbbi és legjobb indulatu elintézéshez fogja vezetni. A Nemzeti Tanács. II. A Nemzeti Tanács határozatá­ból Szőke Gyula mai naptól kezdve nem áll a javadalmi hivatal élén! A jele­­nér a felelősséget nem vállalhatjuk, mi a jövőt készítjük elő, de amen­nyire csak lehet, a város közélelme­zését biztosítjuk. E célból a Nemzeti Tanács min­dent el fog követni, hogy a szükölkö * dőkon és a hazatérő katonákon pilla­natnyira is segítsen. Ha kell, szigorú rekvirálást fog elrendelni a Nemzeti Tanács — még sajáttagjainál is —­­a nép bizalmi embereinek segítségé­­vei, hogy a katonák és polgárok élel­mezéséről gondoskodjék, A jegyrend­szert fenntartja, mig a budapesti magyar Nemzeti Tanács máskép nem intézkedik. De törekedni fog arra, hogy a lakosság ellátását biztosítsa. A Nemzeti Tanács mindent el fog követni abban az irányban is, hogy tüzelőanyagról gondoskodjék Nemzeti Tanács. ájfc ájfc Megjelenik minden héten háromszor Helyben Vidékre F/io'O'ptlpn nnlítílznilíin kedden, csütörtökön és szombaton délután házhoz küldve: póstán küldve; iUggCllCÜ pUllUK.dI\<X\K ...... Egész évre 12 K. b?ész évre 16 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Fél évre 6 „ Fél évre 8 „ Széehenyi-tér 1. sz, — ' Telefon 274 Negyed évre 3 , Negyed évre 4, .lrtt7l<.uv ,A7CBB Laptulajdonos és kiadóhivatal Egyes «*. ár, 6 fill- Felelte «erkeral«: DlöSZtOHY JÓZSEF Kecskemétl Nap!ő lapkiadá lársaság VII. évf. .132 sz. Ára 6 fill. Szerda ^Kecskemét/ 1918' november 6.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék