Kecskeméti Napló, 1918. november (7. évfolyam, 132-140. szám)

1918-11-06 / 132. szám

2 oldal Kecskeméti Napló 132 szám HÍREK. * Országos alkohol íilalom. Az Ur­szágos Nemzeti Tanács táviratilag elrendelte az egész ország területére az alkoholtilalmat. Minden italmérő hely zárva tartandó. Ak szesesitah bo:t, sört vagy pálinkát kiad, kiszolgáltat, annak italmérési jogát civeszik és összes készletét elkobozzák. Még a ma­gánházaknál is tilos minden italozás a ren­des baráti és házi fogyasztás keretein túl. Azon vendéglők, melyek ételeket szolgáltat­nak ki délben 12—2 ig s este 6—8 ig nyit­va tarthatók, de szeszesitalt kiadni akkor is szigorúan tilos. * Halálozás. Dr. Muraközy Jenő főid birtokos, clete 31 ik évében f hó 4 én reg­gel 10 napi súlyos betegsége után elhalt. Temetése folyó hó 5-én kedden délután fél 3 órakor lesz a református vallás szerint, a III. kerület belső Szécsényi utca 6. számú gyászháztól, a budai-úti református teme­tőben. * Törvényszünet. A kecskeméti kír. törvényszéki és járásbirósági tárgyalások 14 napra felfüggesztettek, vagyis a tárgyalások folyó hó 18-án, hétfőn kezdődnek meg ismét. * Uj fizetési eszközök. Károlyi Mi­hály miniszterelnök elrendelte, hogy az Osztrák-Magyar Bank budapesti főintézete által kiállított kamatozó, vagy nem kamatozó pénztárjegyek, valamint az általa kibocsájtott utalványok vagy csekkek, végül az általa megerősített csekkek további intézkedésig fizetésül elfogadandó!«. Munkabérek fizeté­sére pénztárjegyek, csekkek és utalványok nem használhatók. * Ki keli adni & nyugdíjasok illet ményeit. Tévedések folytán egyes adó és allatnpénzlárak nem fizették ki a közös had­sereg nyugdíjasainak és özvegyeinek illet ményeit. Bár ez esetek eddig szórványosan fordultak elő, mégis illetékes helyről szük­ségesnek tartják az adó és áliampéuziárakat figyelmeztetni, hogy a beállott változás nem érinti a törvényesen megállapított nyugdijak kifizetését. * A törvényszék faihivása. A kecs­keméti kir. járásbíróság vezetője fel­hívja a közönséget, hogy nevezett ha­tóság hivatali helyiségében folyó hő 1-én történt fosztogatás alkalmából hozzákerüli könyveket, iratokat és egyébb tárgyakat 24 óra alatt vissza­hozza, vagy hollétükről értesítést ad­jon ellenkező esetben a mulasztó a legszigorúbb albánásnak teszi ki magát. * A kathoiikus szervezetek csat­lakoztak a Nemzeti Tanácshoz. Az összes országos katholikus szervezetek bejelentették csatlakozásukat a Nem­zeti Tanácshoz s a független demok­ratikus Magyarország megteremtésére minden eiéjükkel közreműködnek, * A Nemzeti Tanács ellenőrzi a kormányt. A Nemzeti Tanács körrendeleté szerint a» alakult tanácsok csupán csak el­lenőrzik a kormányt, hogy a nép érdekében működjék, az intézkedéseket azonban min­denben — mint rendes viszonyok közt — ismét a kormány végzi. * A tisztviselők pótléka. A Nemzeti Tanácsnak Sándor István polgármester be­jelentett?, hogy a volt belügyminisztertől megérkezett a th. biz. közgyűlés által sn nak idején megszavazott 50 százalékos há­borús pótlékot, a tanszemélyzet kivitelével. a Nemzeti Tanács jogosan felháborodva a volt Wekerle kormánynak a szegény tanítók iránt tanúsított igazságtalanságán, utasította a várost, hogy mivel a költségvetésbe an­nak idején a tanszemélyzet is felvétetett, a város azoknak is folyósítja az 50 százalékos pótlékot. ' _____ * Kérelem előfizetőinkhez. Nagyo­kérjük kedves előfizetőinket, hogy akik nem kapnak iapot, vegyék át a kiadó­hivatalban. Kihordóink nagyrésze u­­gyanis spanyol járványban megbete­gedett. Mindazon folyamodók részére akik a szénbizoítságtói engedélyt nyertek a villanyvüágitási berendezésre, ezen munkálatokat szakszerűen eszköJi: KELLERM/*NN villamszerelési válla­lata Kathoiikus-bérpalota (volt Sipos« féle üzlet) Kecskemét-Városi riozgóképházban Név. hó 6 ári és 7 ón szerda csütörtök Az árnyék folt. Társadalmi dráma 4 felv. És egy 2 felv.-os vigj. Előadások 5 és ? órák­kor ke3dődnek. hogy az összes német katonák térje nek vissza hazájukba. Károlyi és Jás3i béke­­tárgyalásra Páduába megy Az ántánt megbízottja Diez tábornok Fegyverletétünk illetőleg a fegy­verszünet megkötése után most már a béketárgyalások következnek, amely­nek vezetésére az ántánt és az Egye­sült Államok részéről Diaz táborno­kot bízták meg. Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és Jászi Oszkár mi­niszter a Nemzeti munkás- és katonai tanács megbízottjával még a mai nap folyamán Páduába utazik a béketár­gyalások felvételére. Élelmis3ert kapunk a3 enteniétől. A Berner Bund az illetékes en­tente diplomáciai körökből arról érte­sül, hogy a szövetséges kormányok egymás között már tanácskoznak Ma­gyarországba és Ausztriába küldendő élelmiszer mennyiségéről. Abban az esetben, ha Magyarország elfogadja az entente fegyverszüneti feltételeit, semmi akadálya sincs az élelmiszer szállítás megkezdésének. Hirdetmény. Értesitetnek a ménlő tulajdono­sok, hogy a f. évi ménvizsgálat úgy Kecskeméten, mint Bugacon bizony­talan időig elmarad. Kecskemét, 1918. nov. 5. Gazdasági osztály. Az egész ántánt diktálta az olasz föltételeket A fegyverszünet föltételeit nem Olaszország egyedül, hanem az egész ántánt szabta a névleges Ausztria-Ma­­gyaprszág elé. A föltételekben előirt kiüriíé3 oiyforrrán történik, hogy a frontcsapatokat, amennyiben még kö­telékekben vannak együtt, a kijelölt vonalak mögé vonják vissza. iVílnthogy csaknem az egész kiürítendő terület többé nem a régi Ausztria-Magyaror­­szág birtoka, hanem az uj délszláv államhoz tartozik, a kiürítés tulajdon­képen már megtörtént. Miután a po­rosz hadügyminisztérium bécsi kiren­deltsége már fel van osztva, a német legfelsőbb hadvezetőség elrendelte, Pályásai! hirdetmény. A rém. kath. egyházközségnél betöl­tendő egy ellenőrheiyehesi állás egyenlőre ideiglenes jellegei. Havi fizetés 300 kor. Könyvelésben való Jártasság igazolása szfik­séges; Jelentkezni november 10-ig lehet a főgondnoki hivatalban, j st*** Kerestetik megvételre egy jő állapotban levő Z © N €t O R A Ajánlat tehető a rém. kath. egyházközség főgondnoki hi­vatalába. Spitzer nyomda Kecskemét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék