Kecskeméti Ujság, 1918. december (11. évfolyam, 267-290. szám)

1918-12-15 / 279. szám

2. oldal KECSKEMÉTI ÚJSÁG 1918 december 15. Kötelességteljesités Alig hat hete. hogy a forradalom győzel­mének hatása alatt mámorban úszott az egész ország. Három-négy nap nagy várako­zásai és szédületes eseményei után a legra­gyogóbb valóságra fordult, amit epedtünk, vártunk, amiért remegtünk és a legnagyobb áldozatra is készek lettünk volna: a régi renddel együtt lebukott trónjáról a király is, a köztársaságnak már csak formai kikiáltása volt hátra és ezzel megteremtődött egyik leg­nagyobb biztosítéka annak, hogy a forrada­lom virágos diadalkapuján át egy valóban uj Magyarország igéretföldjére lépünk. Nem kellett a politikai jóslások egyetemi tanárának lenni ahhoz, hogy bárki megmond­hassa : a kormányra, melynek a kezébe jut­tatta' a forradalom a hatalmat, a munkának és a felelősségnek akkora terhe fog nehe­zedni, amekkora még nem nyomta az ezer­éves Magyarország kormányzatának vállát. Nem annyira a forradalom, mint inkább a háború után volt sok sőp’rögetni való, sosem hittük, ma sem hiszünk egy komoly ellen­­forradalmi készülődésben vagy lehetőségben. Itt volt azonkan a nyomor, a gyász, a fel­fordulás, a lövészárkokban felszabadult ösz­tönök zabolátlansága. Itt volt a leszerelés sok gondja, a munkahiány, a munkaalkalmak teremtésének szent kötelessége, az uj nép­hadsereg megteremtésének szükségessége, a hazatérők ellátásának apostoli munkája. Itt volt a fegyverszüneti. szerződés, a békekötés előkészítése. Itt a nemzetiségi kérdés és ami vele kapcsolatos, az ország területi integri­tásának megóvása, itt a politikai reformok, a nagy pénzügyi terheknek az ország lakos­ságára való igazságos áthárítása, a népnek földet és vele megélhetést juttató földbirtok­reform. Itt voltak és itt vannak mindezek a nagy kéidések, még másokkal együtt, a kor­szakos és alapvető reformok olyan halmaza tehát, aminővel — ismételjük — kormányzat soha megbirkózni nem volt kénytelen. Lét­érdeke a nemzetnek, hogy ebben a munká­jában mindenki, kicsi és nagy, szegény és gazdag, fiatal és agg, tekintet nélkül arra, hogy hive volt-e a múltban a radikális irány­zatoknak vagy sem, fentartás nélkül támo­gassa a kormányt. Sajnos, a forradalom három politikai pártja között ismételten merüllek fel véleményelté­rések, amelyek legutóbbi erősebb kirobba­násra készültek. Károlyi miniszterelnöknek klaszikus és kővetésre méltó szavakkal sikerült pártjában a háborgást lécsendesi­­siteni. Mi itt perifériákon- őrizzük meg nyu­galmunkat, ne legyünk nagyzolók, marad­junk józanok, az országos politikát nem a vidéki pártok irányítják, azok csak csatla­koznak vagy nem csatlakoznak. Akármi tör­ténjen azonban, vigyázzunk : a politikai tü­relmetlenséget tartsuk távol magunktól, mert ha egymást is meg akarjuk enni, a végén mégis csak* a nevető harmadik és negyedik esz meg valamennyiünket. De tömörüljünk, minél löbben és minél szilárdabban, azok körül a pártok körül, amelyeknek továbbra is elhatározott szándéka marad, hogy csor­bítatlan teljességükben vaj^sitják meg a re­formokat, amelyekért és amelyekkel a forra­dalom jött és győzött. Erre vigyázzon mun­kás és polgár. Itt teljesítse kötelességét. Fizessünk elő .jt a„ Kecskeméti Újságra“ HÍREK. V A ruharendelet — Fiam levele a miniszterhez. — Miniszter bácsi! Vegye kérem Jó szívvel ezt a levelet: Örülök, hogy megjött hozzánk Az ócska ruha-rendelet. Ma egy jó bácsi jött el hozzánk És megkérdezte a tatát, Hogy a szegény szükölködőknek Hány öltözetet adhat át ? Miniszter bácsi! Tudja kérem Tisztviselő az én apám, Elrongyoh köntöséből szabják Már évek óta a ruhám, A szekrényünkben van egy nadrág, Egy mellény és egy rossz kabát : Ez a családunk garderobja ! S most rekvirálják a tatát. Nem hitt nekünk a biztos bácsi S keresni kezdte a ruhánk, Kutatott minden zugba-lyukba S szomorúan nézett néha ránk Talán megsajnált... és csinált ott Egy dolgot... szörnyüt és furát: Elkezdett csöndbe levetkőzni És — nekünk adta a ruhát! (*■ ®*) TTT — A kecskeméti Patronázs Egyesü- i letbe alapitó tagul újabban beléptek. Dr. j Gráber József, dr. Sárközy Jenő, dr. Szabó 1 József, dr. Kozacsek Elek, dr. Dónáth Jó­zsef, dr. Gruder Adolf Lajosmizse, dr. Pász­tor János, dr. Dömötör László, dr. Mészáros Ferenc, dr. Bagi Béla, dr. Markő Imre, dr. Dudás Dániel, dr. Halmos Lajos, dr. Fodor Sándor, dr. Jámbor József ügyvédek, Szél János földbirtokos, Rózsa Jenő kereskedő, Koncz József földbirtokos Alpár. Rendes tagul pedig: Dr Homoki Nagy László ál­lamügyész. Hálás köszönetét fejezi ki a Ve­zetőség. — Föltűnő sok ű halálozás! Szinte nem is lesz újság e lapok anyakönyvi kivonatában az a híradás, hogy Rúg öt születést közlünk, ugyan­akkor vagy hatvan halálozás^ vagyis 12 szer annyi haláleset közlése van az újságban, Valóiággal föllélegzünk, amikor hat születés mellett 7 halálo­zás van,' Rossz a kecskeméti köz­­' egészségügy és ennak ezer és egy oka van. Nincs rendes lakása a sze­gény népnek, ólakban laknak valóság­gal s mint most is, a pusztító jár­ványnak csak segítségére jön a tö­megben való lakás. Az orvosi kar is alaposan felfrissítendő lesz, már régen megérett erre, ekkora városnak leg­alább háromannyi orvosra, de szak­képzett, lelkiismeretes, jó orvosokra lenne szükség. A közkdrház hiánya is valósággal csapás volt erre a szomorú nagy városra, ahol tüdőszanatóriumok hiányában iszonyúan pusztít a tüdő­vész is. A közegészségügy rendezését nem is a városi urakra, de a mun­kásságra bízzák, akiknek elsőrendű erdeke, hogy a jó közegészségügynek minden feltétele, ideszámítva a vízve­zetéket és csatornázást is, mielőbb és pedig sürgősen megvalósittassék ! — Besztinik a villanyvilágítás ? Kellemes meglepetés lesz a lakosság­nak, ha szénhiány miatt nehány nap múlva sötétség honol a városon addig, amig valahonnét szén nem jön. Tudtunkkal a conservgyárnál 80 vaggon, a gép- és gyufagyárnál 25 vaggon szenet találtak hetekkel ez­előtt s akkor azt mondották, hogy hónapokra vagyunk ellátva. Hová tűnt el tehát a szén ? Kinek és mi­nek ? Reméljük az az ostoba eset nem lesz minálunk, hogy a villanytelep szünetelése miatt a többi gyárak vígan dolgoznak s mi akkor vakoskodjunk. Amiként tiszteletreméltó dolog a mun­kásság foglalkoztatása, fontosabb, ha a közvilágítás biztosittatik 2—3“ héttel tovább és a munkásságot máshol fog­lalkoztatják, ahol csak lehetséges, hogy el ne essenek a kenyérkeresettől. Mert ugyebár a közvilágítás fontosabb akár napi húsz waggon lekvárkavarásnál. Addig cselekedjünk, mig nem késő! — Megérkezett a spanyolnátha elleni szérum. Értesítési kaptunk a tiszti főorvos hivataltól, hogy a spanyolnáiha elleni szérum megérkezett és a tiszti főorvosi hivatalban a délelőtti órákban rendelkezésre áll, ahol az orvosok át is vehetik. Szegénysorsu betegek részére a hivatal ingyen szolgáltja ki az oltó­anyagot, a jobb módúak üvegenkét 41 K-ért (önköltségi át) kapják. Egy üveg két beteg részére elegendő. — Olvassuk igy egy szatmári újságban, azért ott, mert Kecske­métre, mivel ez távolabb van tővárostól, mint Szatmár,--a távolság mialt még nem érkezhetett le a megváltó medecina! — A szénbizottság folyó hó 8-án tar­tott ülésén hozott határozata alapján, mint­hogy előbbeni felhívásomnak eleget nem tettek, ismételten felhívom a fakereskedőket, úgyszintén a magánosokat, hogy a meglévő és a még ezután érkező tüzelőanyag kész­letüket a cukorirodán jelentsék be haladék­talanul, annál is inkább, mert a mulasztók­kal szemben a törvény szigorával fognak eljárni. Ugyancsak ezen határozat alapján utasítom a kereskedőket, azon gyárakat, in­tézményeket, szövetkezeteket és beszerzési csoportokat melyek tüzelőanyagokat szoktak szétosztani alkalmazottaik, illetve tagjaik kö­zött, hogy a kiadott mennyiséget és a ki­adás idejét vezessék rá a fajegyre. Egy szo­bás lakásra egyszerre csak 3 q, két szobás lakásra csak 4 q, 3 szobás lakásra- pedig maximum 5 q. szén vagy koksz adható ki, mindaddig, mig mindenkinek ilyen arányú igénye kielégítést ném nyer, újabb mennyi­ség ugyanazon személynek ki nem adható Aki pedig a miniszteri rendeletben előirt mennyiséget, ha nem is egy helyen és egy­szerre, de már megkapta, annak több fűtő­anyag ki nem szolgáltatható. A kereskedők a kiszolgáltatott fűtőanyagról részletes el­eiszámolási jegyzéket vezetni és a név mel­lett a fajegy számát is feltüntetni kötelesek. Kecskemét, 1918. dec. 11. Sándor István polgármester. — A Népjóléti Bizottság határozatából tudomására hozzuk a közönségnek, hogy Fleischmann Samu ecetgyáros nov. 12-től a 10 hydratos valadi ecet-essence! literenként 2 kor. 40 fillérért árulja Bractjfeld Vilmos pedig a vegyi utón előállított 6 hydratos ecetpótlót 5 koronáért, a 3 hydratos ecet­pótlót pedig literenként 3 ,koronáért adja. — A spanyoljárvány. A tiszti .főorvosi hivatal jelentése szerint december 13-án 16 spanyolmegbetegedés 1 halálozással jelente­tett be. A Itórházban 2 férfi és 8 nő van ápolás alatt. — Két nap alatt 51 újabb be­­tegedés* jelentetett be 2 halálozással.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék