Kelet-Magyarország, 1975. április (32. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-27 / 98. szám

fi mim­i'PTWWiffl Vaján, a múzeum és az általános iskola közötti területen fia ..Hím Jónét­ parkot ho­zott létre a Magyar Néphadsereg és a Hadtörténeti Mú­­zeum. A parkot hazánk felszabadulásának 30. évfordulóján adtá­k át. (Gaál Béla felvétele) Krónika 1915. ápr. 28. Nyírbá­torban befejezték a földosztást. 1970. ápr. 28. Tíz ter­melőszövetkezet kezde­ményezésével KERT­UNIÓ alakult me­gyénkben. HUSZONÖT ÉVES JUBI­LEUMÁT ünnepelte április 25-én a Nagykállói Építő­ipari Szövetkezet. Ezzel egy­ időben az Építésügyi és Vá­rosfejlesztési Minisztérium és az OKISZ Kiváló címmel tüntette ki a szövetkezetét. A nagyközség másik szövetke­­zete, a cipőipari a közös ün­nepségen vándorzászlót ka­­pott a KISZÖV-től. Az ün­nepségeken részt vett Szűcs Imre, a járási pártbizottság első titkára és Czimbalmos István, a KISZÖV elnöke. Minden tíz dolgozóból hat vett részt a szocialista­­mun­kaverseny különböző formái­ban a Nyírbogdányi Kőolaj­ipari Vállalatnál. Közülük 13 brigád nyerte el a szocia­lista címet, e 13 közül négy brigád már az ezüstbrigád­­érmet. Takarmányliszt szárítót építtetett 12 millió forintos­­ költséggel a Balkányi Álla­mi Gazdaság. A Magyar Szocialista Munkáspár­t­­abolcs-Szatmár megyei Bizott­sága és a megyei tanács lapja Főszerkesztő: Kopka János Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrinyi Ilona u 3—5. Telefon: 10-003. 11-277. Telexszám: megyében 344, megyén kívül 72 344 Postacím: 1401 Nyíregyháza, Pf.: 47 Kiadja­ a Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat. Nyíregyháza Zrínyi Ilona u 3—5. Telefon: 10—150. Pf: 25 Felelős kiadó: Mádi Lajos Terjeszti a Magyar Posta Előfi­zethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél a posta hírlap­üzletekben és a Posta Központi Hírlap irodánál (KHI Budapest.­­ József nádor tér 1.) közvet­lenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a KHI 215— 68 162 pénzfogalmi jelzőszámra Előfizetés i­dő egy hónapra 20 forint indexszám: 25 059 Kéziratokat nem őrzünk meg és nerm adunk vissza Felvilágosítás fürdetés ügyben 10—150 telefonon NYÍRSÉGI NYOMDA Nyíregyháza, Dózsa György u. 5 Felelős vezető: Bolóczi István A SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT kitüntető jel­vény arany fokozatát kapta meg több éves jó társadalmi munkájáért Filep Endréné nyíregyházi pedagógus a Pe­­dagógus Szakszervezet kibő­vített ülésén. Társadalmi munka. A SZAVICSAV KISZ-esei kö­zül harmincöten vettek részt szombaton egész napos tár­sadalmi munkában a sós­tói gyógyfürdő parkjának szépítésében és tisztogatásá­ban. HUMOR Két barát beszélget. — És képzeld, Otokar, amikor beleestem a vízbe, s már-már megfulladtam meséli Karel —, az agya­mon átcikkázott egész ed­digi életem. — Ó, bizonyára eszedbe jutott az az ötszáz korona is, amit kölcsönadtam ne­ked — örvendezik Otokar. — Bizonyára eszembe jutott volna az is — feleli Káréi,­—de odaérkezett a mentőcsónak... Zwiefeau-i Pedagógiai Fő­iskola zenetanszékének kül­döttségé­n diákok és taná­rok, , bemutató ,,tanításon” vettek részt a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium­ban, április 24-én.. A kodályi zenepedagógiai módszereket tanulmányozó baráti német főiskolások elismeréssel nyi­latkoztak a látottakról és hallottakról. Vasárnaptár. Április 28-án, hétfőn, Kisvárdán lesz országos állat- és kira­kodóvásár. r­m­v , t ■* ' • 'JotLetK mAGYARORSZAG Tanácskozás A vetőmagtermeltető és értékesítő vállalatok szocialis­ta brigádjainak országos ér­tekezletét tartották a napok­ban Kőszegen a Jurisics­­vár lovagtermében. Ilyen jellegű tanácskozásra min­den évben sor kerül. A két napig tartó értekezleten me­gyénket a vállalat nyír­ségi központja nyolc szocialista brigádjártak 17 tagja képviselte. A tanács­kozáson "értékelték a szocia­lista brigádok múlt évi mun­káját, amelynek alapján a nyírbátori rakodóbrigád, a Zrínyi komplexbrigád és a nyíregyházi Szamuely komp­­lexbrigád kollektívája bronz fokozatot kapott. A jövő évi országos brigádértekezletet Nyíregyházán a szabolcsi központ rendezi. Az ÉRDÉRT Vállalat tu­zséri gyáregysége Magyar —Szovjet Baráti Társasága tagcsoportjának 20 akti­váj­a Utazott szombaton,­ április 26-án Budapestre, hogy ala­posan megtekintse a Szovjet Tudomány és Kultúra Házát és­ utána beszámolhasson a látottakról. PROGRAM: 1975. április 27, vasárnap ZITA NAPJA A Nap kél 4 óra 36 perckor, nyugszik 18 óra 49 perckor. A Hold kél 21 óra 07 perckor, nyugszik 5 óra 21 perckor. 1975. április 28, hétfő VALÉRIA NAPJA A Nap kél 4 óra 34 perckor, nyugszik 18 óra 50 perckor. A Hold kél 22 óra 06 perckor, nyugszik 6 óra 10 perckor. Eső, hóz­ápor Várható időjárás ma estig: felhőátvonulások, szórványosan futó esővel, a magasabb helye­ken havas esővel, hózáporral. Az élénk, helyenként erős szél fokozatosan mérséklődik. Hideg éjszaka. A nappali felmelege­dés kissé erősödik, de az év­szakhoz képest még hűvös ma­rad az idő. Várható legmaga­sabb natur­ali hőmérséklet 12—17 fok között. Vasárnap Kossuth rádió 8,05: öt kontinens hét napja. — 8,21: Geszty Szilvia és George London énekel. — 9 00 : Művésze­ti Magazin. — 10,03: Hazánkról szóljatok szép szavak! — 11,03: Óvodások dalkincse. — 11,21: Edwin Fischer zongorázik és ve­zényel. — 12,10: Édes anyanyel­vűnk. — 12,51: Egy korty tenger. — 13,01: A mosoly országa. Rész­letek Lehár Ferenc—Harsányi Zsolt operettjéből. — 13,45: Rá­diólexikon. — 14,15: Daloló, mu­zsikáló tájak. Ormánsági népda­lok. Farkas Ferenc, feldolgozásá­ban. — 14.30: Nikola Nikolov énekel. — 14.49: Bonni levél. — 15.08: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új le­mezét (Ism.) — 15.56: Versszín­pad. — 17.05: Nótakedv ''löknek. — 17.50: Világlíra. — 18 05: Mari­lyn Horne és Nicolae Herlea énekel. — 19.15: Slágerek Olasz­országból. — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét: a Magyar Rádió és Televízió szim­fonikus zenekarának hangverse­nye. — Közben: Kb. 20.25: Fel­támadás. Móricz Zsigmond elbe­szélése (Ism.) — Kb.: 20.45: A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — Kb.: 21.25: Népdalok. — 22.10: Sporthírek, Totó. — 22.20: Musica Mundana IV. rész. — 22.55: Ady Endre verse: A Há­­gár oltára. — 23.00: Harangozó Teréz, Szűcs Judit, Horváth Atti­la és a Corvina-együttes műsorá­ból. — 6.16: Flayda és Mozart kórusaiból. Petőfi rádió 7.30: Orgonamuzsika. — 8.00: Miska bácsi lemezládája. — 8,30: Mit hallunk? — 9.00: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkó­rusa énekel. — 9,12: A Rádió Dalszínháza: Suppé — Pajkos diákok. Egyfelvonásos daljáték. — 10,21: Szívesen hallgattuk. (Ism.) — 11.51: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.41: A kasza meg a macska. Csetényi Anikó mesejá­téka (Ism.) — 14.00: Táskarádió. — 15.00: 30 év Thália hajóján. Jubilál a Szigony együttes. — 15.30: Nyolc rádió nyolc dala. — 16.05: Régi és új noteszlapok. Czigány György műsora. (Ism.) — 17.29: Nőkről nőknek (Ism.) — 18.05: A vasárnap sportja. Totó. — 19,00: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. — 19,10: Olasz kórusmuzsika. 19,35: Mit olvasnak a csepeli gyere­­kek? — 20,15: A Rádiószínház Múzeuma: Nyolc hold föld. Sásdi Sándor rádiódrámáj­a. (Ism.) — 21,33: Mefistofele. Részletek Boito operájából. — 22,20: Könnyűzene Fényes Sza­bolcs szerzeményeiből. — 23,10: Magyar muzsika. ----- 1. MŰSORS 8.09: Szimfonikus zene.9,30: A nemzetközi rádióegyetem mű­sorából. — 10,00: Új Zenei Újság. (Ism.) — 10,35: Arabella. Rész­letek Richard Strauss operájá­ból. — 11,22: Népballadák. — 11,37: Zsebrádiószínház: Látoga­tás. Vámos Miklós hangjátéka. — 12.10: Schubert: d-moll vonós­négyes ,,A halál és a lányka” — 12.50: Woody Herman együt­tese játszik. — 13.00: A stuttgar­ti Bach-kollégium ének- és ze­nekarának hangversenye flandriai fesztiválon. — 15.07: Kis magyar néprajz. —■ 15.12: ..Periszkóppal” a Diadalív alatt. Magyar alkotóművészek Párizs­ban I. rész. — 16.05: Hallgatóink figyelmébe. — 16.07: Placido Domingo és Sherrill Milnes ope­rakettősöket énekel. — 17.02: Művészlemezek. — 18.05: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót: Jandó Jenő zongoraestje. — Közben: Kb.: 18.40: Tavaszi történet. Sarkadi Imre elbeszélése. — 19.35: Csak fiataloknak! (Ism.) — 20.35: Mozart operáiból. — 21.26: Az Osztrák Rádió ének­es­ zenekarának hangversenye a Stájer Őszön. Nyíregyházi rádió 18­00: Az erdei tornapályán. Ze­nés riportműsor. Szerkeszti: Szi­lágyi Szabolcs. — 18,55 :­ Sporthí­rek. Bratislava! tv 9,00: Tv-híradó. — 9,30: Ilyen osztály. Film. — 10,05: Robinson Crusoe. Szovjet film. — 11,40: A Sportka húzása. — 11,50: Mező­­gazdasági magazin. — 12,15: Heti tv-híradó. — 12,40: Hangverseny. — 13,25: A világ nagy állatkert­jei. — 13,50: Motorkerékpár­verseny a szlovák tv díjáért. — 16,00: Hangverseny. — 17,10: Az utolsó lövés. Cseh film. — 18,40: Esti mese. — 19,00: Tv-híradó. — 19,50: Költészet. — 20,00: Szín­házi közvetítés. — 21,35: A barát­ság krónikája. Román tv 7,40: Pioníroknak. — 8.35: A Daktari c. folyt, gyermekfilm. — 9,00: A falu életéből. — 10,15: Zenés apróságok. — 12,00: Va­sárnapi album. — 14,10: Tenisz­­oktatás. — 14,30: Rugbymérkő­zés: Románia—Olaszország EB. — 15,15: Ballada. — 15,30: Kana­dai riport. — 16,05: Kulturális vetélkedő. — 17,05: Folytatásos film. — 18,00: Riportműsor. — 18,20: A legkisebbeknek. — 18,30: Tv-híradó. — 19,00: Operettmű­sor. — 19,25:­ Angol film a Scot­land Yardról. — 21,05: Tv-híradó és sport. Televízió 17,55: Magyar művészek a Szovjetunióban Riportfilm. ..A Magyar Kul­túra napjai a Szovjetunióban” eseménysorozatról”. Soha még ilyen méretű ma­gyar kulturális seregszemlére nem került sor, mint az idén április elején a Szovjetunió­ban. És a siker, az elismerés is páratlan volt. A televízió munkatársai ott voltak a kul­turális seregszemle legfonto­sabb eseményeinél, megörökí­tették a legforróbb pillanato­kat. A véget érni nem akaró ünneplést, tapsot, amelyben a moszkvaiak az Állami Népi Együttest részesítették. Ott voltak a Vígszínház Csehov- és örkény-előadásán Kievben és Moszkvában. Kamarájuk köz­vetítésével mi is részesei lehe­tünk az Állami Hangverseny­­zenekar, a KISZ Központi Mű­vészegyüttes, a Rajkó zenekar sikeres estjeinek. Emlékeze­tes pillanatokat örökítettek meg a magyar fotódokumen­tációs, ipar- és képzőművé­szeti, valamint könyv- és hang­lemez-kiállításról. A riport­film jól illusztrálja a két nép szocialista kultúrájának erő­södését, népeink barátságát. 8,33: Felsőfokú matematika. Kvadratúrával megoldható. Dif­ferenciált egyenletek. —­ 9,10: Sprechen Sie detítsch? Német nyelvtanfolyam. Bad Elsterben. — 9,35: People You Meet. Angol nyelvtanfolvam haladóknak. A köd. — 9.50: Tévéovi. Iskolaelő­készítő tanfolyam. Hogyha né­kem kutyám volna. — 10.10: Ki játszik ilyet? XVIII. rész: Lábak (Ism.) — 10.30: Városok, művek. NSZK-filmsorozat. (Színes!) II. rész: Vicenzától Velencéig. (Ism.) — 11.00: Mozdulj! Közve­títés a budapesti Sportcsarnok­ból. — 12,00: Vasárnapi koncert: 1. Brahms: Variációk egy Haydn-témára. 2. Schumann: a-moll gordonkaverseny. 14,13: Iskolatévé — mindenki­nek. Ady és kora. — 14,45: Fré­di, és Béni, avagy a két kőkor­szaki szaki. Amerikai rajzfilm­sorozat. 2. rész: Báli buli (Ism.) — 15.10: A farkasok nyomában. Csehszlovák filmsorozat. V. rész: Az aranyfedezet.­­- 16.15: Ének­szóval. Kórusok klubja. — 16.45: Műsorainkat ajánljuk! 17.15: Reklámműsor. — 17.25: Delta. Tudományos híradó. — 17.55: Magyar művészek a Szovjetuni­óban. Riportfilm. A Magyar Kul­túra Napjai a Szovjetunióban eseménysorozatáról. — 18.40: A Közönségszolgálat tá­jékoztatój­a. — 18.45: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hírek. — 20.05: Dé­­ry Tibor: Felelet. Tévéfilm VI. rész. — 21.25: Utak. Riportfilm. —­ 21.40: Hírek. — 21.45: TELE­SS­PORT: 1. Hungária Kupa kard­­vivóverseny döntőinek közvetí­tése a Sportcsarnokból, felvé­telről. — 2. Kötöttfogású birkózó EB. közvetítése, felvételről. — 3. Sporthírek. Hétfő Kossuth rádió 8,16: Erkel operáiból. - 9,10: Beszélgetés egy versről. Illyés Gyula: Vadludak — 9,30: A hét zeneműve. — 10.05: Iskolarádió. — 10.30: Tudásunkat a világnak. — 10.45: Szimfonikus zene. — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Kemény Klió és Marczis Deme­ter népdalokat énekel. Béress János furulyázik. — 13.50: Vála­szolunk hallgatóinknak. —14.05: Édes anyanyelvűnk. (Ism.) — 14.10: Részletek a berlini politi­kai dalfesztivál műsorából. II. rész. — 14.40: Vallomás a mű­fordításról. — 15.10: Iskolarádió. — 15.50: A prágai Svitorka ze­nekar polkákat játszik. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.04: Rádiószínház — Vakleszállás. Andrej Kucsajev rádjátéka. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: A hét rádióhallgatója. — 17.40: Van új a nap alatt. — 17.55: Hazánkról szóljatok, szép szavak! — 19.40: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. A Magyar Rádió országos hegedűversenye. Dön­­tö. X- rész. — Közben: Kb. 20.40: Illyés Gyula versei­ — 21,30: Mikrolánc. — 22,20: Szép a vi­lág. Részletek Lehár Ferenc—­ Szenes Andor operettjéből. —­ 22,50: Gyermekvilág. Ivó And­rics elbeszéléskötetét bemutatja Csuka Zoltán. — 23,20: Händel-r művek. — 0,10: Bálint János cimb­almozik. Petőfi rádió 8,85: Nótacsokor. — 9,03: Ezer­­egy délelőtt. — 10,00: A zene hullámhosszán. — 11,45: Vízvé­delmi őrjárton. III. rész: Folyó­kon, tavakon. — 12,00: Kórusok, hangszerszólók. — 12,43: A Kassák Lajos-klub. — 13,03: Dvorzsák. IV. szimfónia. — 14,00: Kettőtől hatig... — 18,05: Külpolitikai figyelő. (Ism.) — 18,20: Kalandozás. — 19,24: A rock mesterei. — 20,10: Új köny­vek. (Ism.) — 20,13: Rádiószín­ház. ám itt áll előttünk az, ékes menyasszony. Kubinyi Fe­renc dokumentumjátéka. — .J.,08: Az orvostudomány és a jövő. — 21,28: Környei Béla operaéne­kesre .emlékezünk halálának 50. évforduljján. — 21.48: Népdalok. — 22.30: A hét zeneműve. — 23.15: Tánczene Moszkvából, Prágából, Varsóból, Berlinből és Szófiából. 3. MŰSOR: 18.05: Iskolarádió. — 18.23: Hu­szonöt perc beat. — 18.50: Zseb­rádiószínház: A képtárban. Rá­­dió miniatűr. Irta: Gerhard Rentzsch. — 19,00: Magyar zene­szerzők. — 19,33: Láttuk, hallot­tuk. (Ism.) — 19,53: Fritz Wun­derlich énekel. — 20,33: Tony Williams együttese játszik. — 20,58: Vladimir Horowitz zongo­rázik. — 21,46: A szlovák kama­razenekar hangversenye a fland­riai fesztiválon. Nyíregyházi rádió 17,30: Műsorismertetés. — Hí­rek. — Lapszemle. —17,40: Tánc­zenei kívánságműsor. — 18,00: Észak-tiszántúli krónika. — 18,15: Orgonamuzsika. — 18,25: Tizen­kétszer harminc. IV. rész. Nyír­bátor. Ágoston István műsora. Bratislava! tv 14,05: Hírek. — 14,10: Pedagó­gusok műsora. — 14.40: Párt­művelődés. — 16,00: Tessék be­lépni. — 16,35: Tv-híradó. — 16.50: Három nap története. — 17,15: Az országos spartakiadé előkészületei. — 17,45: A tör­vény szolgálatában. — 16,00: Esti mese. — 18,10: Rulett. — 18.50: Tévétorna. — 19.00: Tv­híradó. — 19.30: Riport. — 1s 40: Ami nyugtalanít. — 20,20: Fér­fiaké a világ. — 21,25: Tv-hír­adó. — 21,50: Pártmű­velőd­és. Román tv 19,30: Magyar nyelvű adás.— 18,00: Tv-fórum. — 18,20: A leg­kisebbeknek. — 18,30: Tv-hír­adó. — 19,00: Népi dallamok. — 19,15: Világgazdaság. — 19 30: Szovjet film. — 20:30: Irodalmi művészeti tv-újság. Moziműsor KRÚ­dy MOZI: KÉT AMERIKAI ’Úsz«as»~. Amerikai film. E. k.: fél 4. háromnegyed 6 és 8 óra. béke mozi: az Öreg Magyar film. E. k.: 4, 6 és 1 órakor. GORKIJ MOZI: FOGD A PÉNZT ! ÉS FUSS! Amerikai film E. k.: 4, 6 és 6 órakor. MÓRICZ ZSIGMOND MOZI: NYÍLHEGY ÉS ARANYÖV ’ Szovjet film E. k.: vasárnap fél s hétfőn fél 5 és fél 7 óra.óra. KIS­VÁRD­AI MOZI: NYUGTALAN IFJÚSÁG Április 28-án: A HÖLGY NEM ISZIK, NEM DOHÁNYZIK, NEM FLÖRTÖL, CSAK FECSEG MÁTÉSZALKAI MOZI: 10 PERC A BEFEJEZETLEN MONDATBÓL I—O. Dupla helyárral! NYÍRBÁTORI MOZI­, FOGADÓ A TÖRÖTT PATKÓHOZ SZÍNHÁZMŰSOR CSOKONAI SZ.: T­O S C­A 28-án 15.30 Blaha-b. SZEPTEMBER 30-án 15.30 Zrínyi- és 19 ó Krúdy-b. SÓSTÓI KULTURPARK NYITVATARTÁSI RENDJE: 1975. április hóban minden vasárnap 13 órától sötétedé­sig. (487) közlemény A Nyíregyházi Városi és Járási Rendőrkapitányság arra hívja fel a lakosság fi­gyelmét, hogy 1975. május 1- én az ünnepi felvonulás mi­att — előreláthatóan reggel nyolc órától déli 12 óráig — Nyíregyháza területén a Vasgyár utca, Petőfi utca, Arany János utca, Szarvas utca, Kereszt utca, Felszaba­dulás útja, Kossuth tér, Dó­zsa György utca, Jókai tér, Rákóczi utca, Moszkva utca és Bethlen Gábor utca által határolt városterületet min­denféle járműforgalom elől lezárja. Felkéri a járműveze­tőket, hogy járműveikkel az ideiglenesen kijelölt terelő útvonalakat legyenek szíve­sek igénybe venni. 79 ezret fizet a négyes A Sportfogadási és Lottó ■Igazgatóság közlése szerint a 17. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négyta­­lálatos szelvénye 71 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 79 338 forint. Há­rom találata 67 251 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 417 forint. A két­­találatos szelvények száma 204 243 darab, ezekre egyen­ként 17 forintot fizetnek. A nyeremények a nyeremény­illeték levonása után érten­dők. A közölt adatok tájé­koztató jellegűek. Négyszázhektáros cukor­répa földjein végezte el a vetést, — és a gyomirtó vegyszerezést —, a dombrádi Petőfi Termelőszövetkezet A munka érdekessége, hogy e vegyszerezéssel egyidőben 140 hektáron hazánkban az elsők között alkalmaztak 1951 két új, aránylag olcsó és na­gyon hatásos vegyszert: a hektáronként hatliteres RO­­NEET-et és a hektáronként mindössze 70 dekás ÚTÁN­­ZÁRT-ot. Ennek eredményét — bízva a jó munkában —, a meffvei növényvédő állo­más és a KITE iparszerű termelési társulás egy orszá­gos bemutatón kívánna meg­ismertetni az érdeklődőkkel. Két fóliasátrat ál­líttatott fel a Nyírbátori ÁFÉSZ az önkiszolgáló bolt kertjében. E napokban he­lyeztek el bennük három­ezer palántát. PAPÍRFA EXPORTJÁT kezdte meg a Balkányi Ál­lami Gazdaság. Saját erdő­­gazdálkodásukból dolgozzák fel — kérgezik le — az érté­kes külkereskedelmi szállít­mányt 1975. április 11 Hírszerkesztő: G. Nagy Zoltán l /

Next