Kelet-Magyarország, 1987. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-05 / 3. szám

4 Méhek tánca Ha egy méh bőséges éle­lemforrást, például egy virág­zó cseresznyefát talál, ezt a­­ kaptárban közli társaival — írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.­­ Az úgynevezett méh tánccal jelzi a cseresz­nyevirágokhoz vezető utat: egy lépsejten egyszer balra, ezután jobbra fordul; két félkör között egyenesen sza­lad előre és közben annál gyorsabban mozgatja hátsó testét ide-oda, minél köze­lebb van az élelemforrás. Mozgásának iránya megmu­tatja a cseresznyefa milyen szögben áll a Naphoz viszo­nyítva. Ha a méh függőlege­sen szalad fel a lépen, akkor az otthonlévőket a Nap irá­nyába küldi; ha útja a függő­legestől jobbra vagy balra el­hajtok, az elhajlás szöge azt a szöget jelzi, amellyel a cseresznyefa felé vezető út a Nap felé vezető úttól eltér. Az, aki megfigyeli a méh tán­cát és érti a méhek nyelvét, ezen adatok alapján megta­­­­lálhatja a cseresznyefát. A sötét kaptárban ez a tánc nem ennyire szemmel látható. A jó tapasztalatokkal hazatért méh ezért hangjel­zésekkel csalogatja az érdek­lődő méheket — állapította meg A. Michelsen, az odensei egyetem és W. H. Kirchner és M. L­indauer, a würzburgi egyetem tanára. Egy néma méh táncára a többiek nem figyelnek fel. Ha azonban a táncoló méh hangokat ad ki — ezek frekvenciája körülbe­lül 280 hertz —, akkor ha­marosan több méh követi. A vezető méhet követő töb­bi méh sem marad néma. Időnként 320 hertz frekven­ciájú hangot adnak, így kérnek a táncoló méhtől nek­tárt, amely számukra nem­csak táplálék. Tájékoztatja őket arról, hogy milyen virá­got találnak, ha a megadott utat követik. A táncoló méh­től eltérően a többi méh a kiadott hanggal nemcsak a levegőt hozza rezgésbe, ha­nem a talajt is a lába alatt. A levegő által vezetett han­gok alig különböznek a tán­coló méhétől, amely az ilyen zajokra nem figyel. Csak ha a lép, amelyen táncol, re­zeg, áll meg a táncoló méh, és ad kóstolót a talált nek­tárból. Az emberi fül mindkét méhhangot észleli. Harminc centiméter távolságból még éppen hallunk egy táncoló méhet és tisztán hallunk egy nektárt kérőt, mert a rezgő­­ lép erősebben sugározza a hangot, mint egymagában a méh. Aranytermelés mikrobákkal A Szovjet Tudományos Akadé­mia moszkvai mikrobiológiai in­tézetének munkatársai annak megállapítására, hogy a termé­szetben legelterjedtebb mikroba­fajok közül melyik tudja kivon­ni az ércekből a legtöbb ara­nyat, a sejttenyészeteket tápkö­zeggel keverték és aranytartalmú oldatba helyezték. A két napig tartó „maratonban” a sugárgom­­ba-mikrobák győztek: agyagos ércből 5,7 százaléknyi aranyat, szulfidkoncentrátumból pedig 8 százaléknyi sárga fémet tudtak elnyelni és felhalmozni. KOSSUTH RÁDIÓ 8,20: Mit üzen a rádió? — 9,00: A hét zeneműve. Bach: 127. kantáta. — 9,40: Ki kopog? A Gyermekrádió műsora. — 10,05: Nyitnikék. Kisiskolások műsora. Évkezdő fogadkozá­sok. — 10,35: Paolos Baetis operaáriákat énekel. — 11,00: Az első világháborúban tör­tént­­ beszélgetés Vadász Sán­dor történésszel. — 11,20: Ko­vács Péter énekel. — 11,33: A kelletlen leány. Veres Péter regényének rádióváltozata. —■ XV/1. rész. — 12,45: Házunk tája. — A Falurádió műsora. — 13,00: Magyar előadóművé­szek albuma — Tusa Erzsébet zongorázik. — 14,10: Veszély­ben — az Ifjúsági Rádió érdek­­védelmi műsora. — 15,00: Két Vivaldi-concerto. — 15,22: Imola asszony megkísérlése — Bodor Ádám novellája. — 15,32: Kóruspódium. — 16,05: Bumm bele Cirkusz — a Gyer­mekrádió Szilveszter-napi mó­kás műsora a 6-os stúdióban. — 17,00: Eco-mix — gazdasági magazin. — 17,30: Népdalcso­kor. — 19,00: BÜÉK 87! —22,30: Zenetörténeti értéktár. — 22,56: A Magyar Rádió és Te­levízió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel: Erdélyi Mik­lós, Kobajasi Kenicsiro és Le­hel György. Kelet-Magyarország Télen még nehezebb egész­séges módon élni, mint a nyári napokon. A szakembe­rek, orvosok mégis azt ta­nácsolják, ilyenkor is spor­tolni kell, szabadban és te­remben egyaránt. Vagy ép­en uszodába, fürdőbe kell járni. Nyíregyházán a váro­si fürdőben lehet szaunázni, „napozni”, úszni, vagy ép­pen a gyógyhatású vízben lu­bickolni, kondicionáló torna­gyakorlatokat végezni — az­az: célszerűen lehet itt eltöl­teni a szabad időt. Első ké­pünkön: terefere a medence szélén. Második képünkön: új szolgáltatás a fodrászipa­ri szövetkezettől a kozmeti­kai részleg. Harmadik ké­pünkön: a szellemi sport is jelen lehet. (Elek Emil felv.) * Állati dolgok Első képünkön: Hátamon a zsákom, zsá­komban a krokodilom — mondhatná a ké­pen látható kanadai fiatalember, aki min­denhová magával viszi kedvenc háziállatát. Így a montreali lakosok is találkozhatnak a fura párossal. Második képünkön: Jólesik a hűsítő a négyéves Ollie nevű orangutánnak, Redwood City (USA) állatkertje lakójának é­s nem kevésbé csinos gondozónőjének is. Ilyenkor, tél táján mi is csak abban reménykedhe­tünk: jönnek még melegebb napok. 1987. január 5., hétfő PETŐFI RADIO 3. MŰSOR 8,15: Verbunkosok, nóták. — 9,05: Napközben. — 12,10: A Szovjetunió Honvédelmi Mi­nisztériumának fúvószenekara játszik. — 12,30: Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik. — 13,05: Slágermúzeum. — 14,00: Kettőtől ötig ... A rádió kí­vánságműsora. — 17,08: Új­donságainkból. — 17,30: ötödik sebesség — ifjúság, politika, kultúra. — 18,30: Zeneközelben — újdonságok, régiségek, kü­lönlegességek, aktualitások, művészek és művek — villa­nófényben. Csiba Lajos és Ju­hász Előd­­ műsora. — 19,30: Sportvilág. — 20,05: Morze — a Rockújság hírmelléklete — hírek, érdekességek itthonról és külföldről. — 21,05: Környe­zetünk hálójában. Orvostudo­mány és betegségek. — 21,35: Nemcsak zene — a pódiumon: Oscar Peterson. 9,00: Chicago — részletek Kander zenés játékából. — 9,30: Zenekari muzsika. — 10,38: Népballadák. — 11,00: Operanyitányok. — 11,30: Schu­bert: A téli utazás — dalcik­lus. — 13,05: Témám: az Em­ber. — 14,00: Operarészletek. — 15,00: Rockpódium. —16,30: A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenye. — 17,30: A hét zeneműve — Bach: 127. kan­táta. — 18,00: Romantikus ka­marazene. — 19,05: 20. századi magyar politikusok — Tildy Zoltán. — 19,35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. — 22,30: Gondolat-jel. NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ 6,20—6,30: Hírek, tudósítások Észak-Tiszántúlról. — 7,20—7,30: Hírek, tudósítások Észak-Ti­szántúlról. — 17,30: Hírek.­­* Operettkettősök. Hétnyitó. Fé­szekrakás '87. — 18,30: Észak­tiszántúli krónika. Lapszemle. Műsorelőzetes. SZLOVÁK TV 17,00: Katonák műsora. — 17,50: Bizalmas levelek. — 18,20: Esti mese. — 19,30: Hír­adó. — 20,00: Hallgasd a me­lódiát. Tévéjáték. — 21,10: A világ 1986-ban. — 22,10: Harma­dik az ötödik sorban. Film. MOZIMŰSOR Krúdy mozi: MAGIC — VA­RÁZSLAT. A QUEEN BUDA­PESTEN. Béke mozi: de.: FORRÓ FAGYLALT. Du.: FORRÓ FAGYLALT. ALSINÓ ÉS A KONDORKESELYŰ. Móricz mozi: PIEDONE AF­RIKÁBAN. hétfő, 15:00: PINOKKIÓ Bék­etszümiet. 19,00: FEKETE PÉ­TER: Jászai—Illyés bérlet. Krúdy Színpad, 5., hétfő, 19,00: A patkánykirály. Bérlet­szünet. 1987. január 5. Fedik Sári és a többiek Hírességek fél évszázaddal ezelőttről Több mint fél évszázaddal ezelőtti Színházi Életeket böngészek. Lapjain felbukkan olyan művész, aki még ma is köz­tünk van. Ilyen Sulyok Má­ria, aki az Oktogon című Zsolt Béla-darab egyik fő­szerepét játszotta a Magyar Színházban, Páger a Belvá­rosi Színházban a Magas C (Lakatos László) férfi fősze­replője volt, Honthy Hanna oldalán. A Párizsi magyar karrie­rek című képes beszámolót találunk a többi között Vér­tes Marcelről, aki „Most kapta meg a becsület­rend lovagkeresztjét. Négy hóna­pig filmezett Emil Janning­­szal a főszerepben, új utakon járó filmóriás művészi irá­nyítását végezte. A film be­fejezése után visszakerült rajzasztalához, újra kezébe vette a ceruzát és ecsetet, hogy elragadó rajzai és váz­latai csemegéi legyenek a pá­rizsi nagy kiállításnak.” Az egyik pesti mozi Égi titánok című filmjével kap­csolatban kritikapályázatot hirdetett. A pályázat első dí­ja: ingyen repülőjegy Párizs­ba és vissza. A rengeteg be­küldött pályamű között az egyik gyermekpályázó Ka­rinthy Cini volt, Karinthy Frigyes fia. Ugyancsak nemrég jelent meg a könyvesboltokban Vízvári Mariska szakács­­könyve. Nos, a Színházi Élet­nek ez a száma recepteket közöl tőle. Az 1935.­­I. számban a Fő­városi Operettszínház bemu­tatta az Én és a kisöcsém cí­mű darabot (Szilágyi László, Eisemann Mihály), a fősze­repekben Bársony Rózsival, Dénes Györggyel, Verebes Ernővel, Kabos Gyulával és Turay Idával. Ebben a számban is van párizsi érdekesség. Eszerint „Megnyílt Párizsban az első magyar mozi. Az új mozi ki­zárólag magyar beszélőfilme­ket fog műsoron tartani és tulajdonosa Pálfi Jenő hen­tesmester.” A harisnyadivat­ról megtudhatjuk, hogy nap­palra télen sötétebb árnyala­tú kékróka színű, vagy bar­nás rózsaszín harisnyákat vi­selnek, estére pedig világo­sabb testszínű árnyalatokat. • És mi volt farsangkor? A Vígszínházban bemutatták a Fizető vendéget, a premier­képekről ismerősök moso­lyognak ránk. Makay Margit mint hódító szépasszony, Tu­ray Ida mint aranyos bakfis. A hét színházi bemutatói között találni a Bál a Savoy­­ban-t, a filmek között A lát­hatatlan embert (most jelent meg ismét könyvalakban ná­lunk). És milyen szép és fia­tal a moziképeken a most 77 éves Katherine Hepburn Az igazi lány címszerepében és az idén 81 esztendős Greta Garbo mint Krisztina király­nő! A lap egy másik híradása is kötődik a mához. Nemrég került a könyvesboltokba a Fedők Sáriról szóló kötet. A Színházi Életnek ebben a számában viszont Intim Pis­ta azt pletykázza, hogy óriá­si sikerei vannak Hollywood­ban. E. M. Záhonyi „legy"-ek A nehéz tollpihe Régi rekordokat döntő, új rekordokat hozó esztendőt jelentett Záhonyban 1986 — adtuk hírül a napokban, idei első lapszámunkban. Kelet kapujából minden eddiginél nagyobb mennyi­ségű árut, ötmillió tonnát meghaladó küldeményt to­vábbítottak a Szovjetunió­ba, s a korábbi évekénél 400 ezer tonnával több ra­kományt fogadtak onnan. Új csúcsok születtek a gazdaságossági mutatókban is. Jelentősen nőtt az egy kocsiba rakott átlagos súly és az egy mozdonnyal továbbí­tott terhelés, ugyanakkor szá­mottevően csökkent a vago­nok tartózkodási ideje. Bő­vültek az üzemigazgatóság szállításhoz, átrakáshoz kap­csolódó szolgáltatásai is — így a közúti fuvarozás, mér­legelés, csomagolás, tárolás stb. — s az ebből származó bevétel 250 millió forinttal haladja meg az előző éviét. Az 1986-os év gyorsmérle­ge azonban a fontos adatok mellett néhány érdekességet is tartalmaz. A múlt év súly­ban legkönnyebb szállítmá­nya például a tollpihe volt, a legnehezebb pedig egy csak­nem 70 tonnás ipari beren­dezés. A több mint ezerféle áru közül a legfurcsább helyzetet is éppen e kettő produkálta. Tudniillik a vas­utasoknak viszonylag köny­nyű volt a meglévő berende­zésekkel a mammutgépet át­rakni egyik vagonból a má­sikba, viszont meglehetősen nehéz dolguk volt a több tonnás mennyiségben érke­zett tollpihe átpakolásával. A legeslegnehezebb feladatot az elmúlt évben mégis a nem­régiben még mínusz 20 fo­kos hidegben „befutott” csontkeménnyé fagyott vas­érc feltörése, átrakása adta. Az év legérdekesebb, legkü­lönlegesebb szállítmánya pe­dig egy púpos teve volt. (k. k.) Gyerekek a könyvtárban Jelenleg 3109 beiratkozott olvasója van a Móricz Zsig­­mond megyei és városi könyvtár gyermekrészlegé­nek, százzal több, mint az elmúlt év hasonló időszaká­ban. 1986-ban 18 ezer 612-en látogattak a gyermekkönyv­tárba, akik közül 16 650 volt a kölcsönző. Ez utóbbiak 42 283 kötet könyvet igényel­tek. A megyei könyvtár gyer­mekrészlegében 1986-ban ösz­­szesen 151 történelmi, termé­szettudományi, mese- és egyéb foglalkozást tartottak. A zenei részleg szolgáltatá­sait 2782-en vették igénybe, a­kik 1261 lemezt halgyatta­k meg. (Folytatás az 1. oldalról) azokat, amelyek esetleg nem érik el ezt a súlyt, értékesí­tik. Még egy hír Nagyszeke­resről: ma megkezdődik a termelés a vasöntödében. Fehérgyarmat legnagyobb ABC-áruházában is teljes lét­számmal dolgoztak tegnap. A tavaly 162—163 milliót for­galmazó üzletben ugyanis leltároznak, mint azt tapasz­talhatták is a vásárlók, akik három napja csak a legfon­tosabb élelmiszerekhez jut­hattak hozzá a bolt előteré­ben. Ma azonban már befe­jeződik a leltározás, és kedd­től ismét nyitva lesz az áru­ház, amelynek mélyhűtőit, hűtőkamráit is átvizsgálták a karbantartók, hogy esetle­ges hibák ne akadályozhas­sák az árusítást. A kisari Új Élet Termelő­­szövetkezetben — amelynek fő gazdálkodási területe az állattenyésztés — vasárnap 32 embernek adott munkát a 219 hízómarha, 142 tehén és a többi állat gondozása. Rövi­desen kezdődik a termelés a tsz fűrészüzemében is. Kovács Klára Kovács Éva Molnár Károly

Next